Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Текущи операции в клон на акционерно дружество

Задачи по счетоводство

Текущи операции в клон на акционерно дружество. Договор за наем — продажба. Ликвидация на клона.

„Акционерно Дружество за търговия с хранителни продукти" има няколко клона, които се ползват с пълна автономност.

Редовното общо събрание на 15 март 1929 г., събрано за одобряване отчета за 1928 г., решава да ликвидира с клона X.

Положението на клона X на 31 декември 1928 год. е следното:

АКТИВ ПАСИВ
Мобили 42 135 Централа 275 000
Обзавеждане 9 612.75 Аморт. на обзавеж. 3 845.10
Учред. разноски 4 510. 40 на мобили 8 427
Предплатен наем 18 500 на учр. разн. 3 608.30
Стоки 115 105.20 Полици за изплащане 36 246.25
Каса 15 128.15 Разходи за изплащ. 6 710
Текуща сметка 27 675.10 Доставчици 98 785.45
Полици за събиране 42 218.45 Данъци за изплащ. 3 925.45
Клиенти 66 913.25    
Залози 2 810    
Заг. и печ.за 1926 г. 13 756.75    
за 1927 г. 35 757.30    
за 1928 г. 42 425.20    
  436 547.55   436 547.55

Управителният съвет, съгласно решението на събранието, извършва на 1 април 1929 г. ликвидацията при следните условия:

На 1 април 1929 г. гн А поема клона X, обаче предаването на собствеността ще стане на 1 април 1930 г., когато А внесе сумите произтичащи от продажбения до говор, според който на 1 април 1929 г.:

Фирмата е оценена на 90 000, стоките на 300 000, мобилите на 40 000 обзавеждането на 5 000, клиентите на 5959. 15 (разликата се смята за несъбираема от съмнителни дебитори и събраната срещу нея сума в последствие ще бъде печалба за А, ако договора окончателно се реализира в 1930 г., в противен случай печалба за дружеството), а полиците за събиране, наема и залозите по номиналната им сума.

Само тези елементи от актива са взети от А, който, освен това, трябва да ликвидира с пасива на клона, с изключение на неплатените разноски, които дружеството само урежда. През 12 месечния период на договора за наемпродажба, А, освен месечните вноски според договора, е внасял в края на всеки месец за наем по 1 500 лв.

Месечните вноски според договора, включващи капитала и лихвите, са били следните:

Първата (1 май 1929) и IIта по 21 705, IIIта, IVта и Vта по 21 770, VIта, VIIта, VIIIта, IXта и Хта по 21 775, ХIта 21 780 и XIIта, платима на 1 април 1930 г., 21 725 лв.

Включенитe в горнитe вноски лихви сa били респективно 1 600, 1 470, 1 405, 1 275, 1 145, 1 015, 880, 745, 610, 475, 340 и 140 лв.

Предвидено е, че в случай на неизпълнение на договора, лихвитe по тeзи вноски остават в полза на дружеството.

На първи април 1929 г. счетоводството на клона е пренесено в централата, която в старите книги на клона извършва записванията за наемапродажба и за ликвидацията. Счетоводството на клона остава автономно до края на ликвидацията и само след нея чистият остатък се прехвърля в счетоводството на централата.

Счетоводството на А, който е независим търговец, няма никаква връзка с това на дружеството, спрямо което А ще е напълно издължен след изплащането на определените в договора вноски. Тука не ще се занимаваме със счетоводството на А.

На 1 април 1929 год. централата прехвърля в своя сметка салдото от текущата сметка на клона и взема касовата наличност с изключение на необходимата сума за изплащане на неплатените разноски. В последствие централата получава за сметка на клона изплатените суми от А.

От 1.I. до 31.III. 1929 г. клонът извършва следните операции :

Изтеглени от банката                                           60 000

Получени обратно общи разноски    288

Върнати общи разноски с чек,

предаден направо на банката                                      1 430

Получени обратно разноски по

продажбата                                                                                       463.40

Внесено в банката                                                 45 700

Изплатени посочените в

баланса разноски за 1928г.                                            6 710

Броено за общи разноски                     23 408.60

Платени с чек общи разноски                             12 856.20

Платени с чек данъци

(в които влизат неизплатените на 31 XII 1928 г.)   6918.40

Удобрено каса сконто на клиентите                               4 880

От разноските за покупка са отнесени в

тежест на доставчиците,

поради върнати им стоки                                                                             963.45

Теглени от доставчиците менителници за    192 610

Акцептирани от клиентите менителници

теглени срещу тях за                                                                                    149 247.20

Продадени стоки в кредит за                                                             327 146.20

от които 172 886.85 са платени с чекове

направо на банката и 43 212.50 са получени в брой.

Отнесено е за сметка на клиентите сконто от

сконтирани техни полици за                                                                       365.65

Върху полиците за събиране са поставени

гербови марки за сметка на клиентите за                               54.45

N. В. Гербовите марки при покупката са отнесени в общи разноски.

Направени са разноски за продажбата                            3 026.75

от които 1 063.75 са броени от касата, а остатъка с чек.

Изплатени с чекове за сметка на клиентите

техни полици в циркулация и заменени с нови за               8227.10

Върнати стоки от клиентите за                                         12 843.25

Касасконто удобрено отъ доставчицитѣ за   322730

Събрано по полици за събиране                                       12911.60

Продадени стоки за                                                                                              25 248.75

от които за 15 929.40 в брой, а остатъка срещу чекове.

Разноските по покупките възлизат на                             23 176.50

от които 6 887.60 са платени в брой, 14 122.15

с чекове, а остатъка се дължи.

Изплатени полици за изплащане: в брой       22 267.80

с чекове                                                                                                                                            194 188.70

Върнати стоки на доставчиците за                                   15 653.65

Получени обратно с чекове предадени на

банката разноски по покупките за                                                             1 272.15

Купени стоки по открити сметки за                  463 525.15

от които платени: в брой 25 820, с чекове

118 667.50.

Удобрени на  клиентите отстъпки и сконто

по фактурите                                                                                                                    3 271.70

Сконтирани полици за 178 246.80 със сконто 1 812.40, а чистата сума е отнесена в банковата сметка.

Купени стоки в брой за                                                                        9 447.30

Купени стоки срещу чекове за                                          1 6801

За първото тримесечие на 1929 г. данъците на клона възлизат на 6 028, които да се отнесат към общит разноски.

От съставения на 31 март 1929 г. инвентар се вижда, че костуемата стойност на продадените през първото тримесечие на 1929 г. стоки е 289 100.65 лв.

Иска се:

  1. да се запишат операциите на клона за първото тримесечие на 1929 г. и да се даде проверителния баланс само със салдата;
  2. да се състави баланса на 31 март 1929 г. като предварително да се запишат статиите за резултатите, при което да се държи сметка за амортизациите за тримесечието (5% годишно за мобилите, 10% годишно за обзавеждането и 20% годишно за учредителните разноски);
  3. да се извършат по книгите на клона записванията, които следват от договора за наемпродажба и от ликвидацията, както по отношение на 1929 г. така и по отношение на 1930 год.;
  4. като се има предвид, че А е изпълнил задълженията си, да се даде баланса на клона на 31 декември 1929 г., при което да се държи сметка за вноската, която А ще направи на 1 януари 1930 г. и която се отнася за декември 1929 г.

Всички неизплатени разноски, показани в края на 1928 г. са изплатени през юни 1929 г.

Най-после, запишете прехвърлянето на печалбата от ликвидацията върху централата.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание