Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Статии, калкулации и баланс за един фабрикат

Задачи по счетоводство

Производство на един фабрикат. Откриване, текущи операции, разпределителни статии, калкулации и проверителен баланс.

Акционерно Търговско Индустриално дружество почва операционната си година на 1.1 1931 год. със следния:

Актив Баланс Пасив
Постройки:     Акционерен капитал 2 500 000
Фаб. сгр. за произ. А 360 000   Запасен капитал 300 000
Фаб. сгр. за произ. Б 240 000   Амортизационенъ к-л 400 000
Склад за фабрикати 120 000   Работнически заплати 50 000
Склад за материали 300 000   Доставчици 200 000
Кантора 120 000 1 140 000 Полици за изплащане 400 000
      Чиста печалба 240 000
Машини и инсталации:        
За производство А 300 000      
За производство Б 500 000      
За двигателна сила 200 000 1 000 000    
Каса   50 000    
Сурови и спомаг. матер.:        
В главен склад 400 000      
В I спомаг. склад 150 000      
В II спомаг. склад 250 000 800 000    
Фабрикати 17 000 кг.   300 000    
Странични продукти   80 000    
Клиенти   420 000    
Портфейл   300 000    
    4 090 000   4 090 000

През януари са извършени следните операции:

1. Купени сурови материали за 400 000 и спомагателни за 50 000. Разноски по покупката 50 000.

2. Изразходвани материали:

От гл. скл. От I спом. скл. От II спом. скл.
За производ. А 70 000 200 000   150 000
За производ. Б 100 000 - 120 000
За двигат. сила 25 000 - -
  195 000 200 000   270 000

От 1 спомагателен склад са изразходвани още Материали: за опаковка на продадени фабрикати 20 000, за общи разходи 5 000.

3. От главния склад са предадени материали: в I спомаг. склад за 175 000 и в II спомаг. склад 170 000.

4. Работническите заплати се разпределят: за производство А 80 000, за производство Б 140 000, за двигателна сила 40 000, за складовете на материали 6 000, за общи разходи 4 000, за експедиция на продадени фаврикати 5 000 или всичко 275 000.

5. От касата са изплатени следните разходи: за производство А 10 000, за производство Б 2 000, за двигателна сила 5 000, за склада на фабрикати 1 000, за склада на материали 5 500, за превоз на продадени фабрикати 40 000, за канцеларски разходи 30 000, за отопление и осветление 40 000, за заплати на административен персонал 170 800.

6. От производство А са получени 34 000 кг. полуфабрикати предадени на производство Б по нормална цена 10 лв. и отпадъци оценени за 25 000, предадени в I спомагателен склад.

7. От производство Б са получени 25 000 кг. завършени фабрикати, записани по нормална цена 18 лв. и странични продукти с пазарна стойност 50 000.

8. Продадени са 32 000 кг. фабрикати по 25=800 000 и странични продукти за 80 000.

9. Изплатени работнически заплати 300 000.

10. Получени от клиентите 1 100 000.

11. Събрано по полици 50 000.

12.Изплатено на доставчиците: в брой 480 000, с клиентски полици 80 000.

13. Издадени полици на доставчиците за 90 000.

14. Получени полици от клиентите за 50 000

Да се запишат статиите в дневника, да се калкулира действителната костуема стойност на фабрикатите и полуфабрикатите (като се мине по съответните сметки) и да се състави месечния проверителен баланс,като се има пред вид, че:

  1. На разходите за складовете на материали се извършва между двете производства пропорционално на материалите, полуфабрикатите и работническите заплати.
  2. Разпределението Разпределението на общите разходи се извършва в края на всеки месец върху оборота от продажбата на фабрикатите и върху материалите, полуфабрикатите и работническите заплати от производствата.
  3. Двигателната сила се разпределя на база: 6 000 силочаса за производство А и 10 000 силочаса за производство Б.
  4. Годишната амортизация е 2% за постройките и 12% за останалите постоянни средства.
  5. Активните салда (материали и незавършени полуфабрикати и фабрикати) да се сметат: за производство А 240 000 и за производство Б 375 000.
 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание