Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Разпределение на резултати и ликвид. на съб. д-во

Задачи по счетоводство

Разпределение на резултати и ликвидация на събирателно дружество.

Събирателното дружество „Петър Христов & Сие" се прекратява по общото съгласие на съдружниците. Имущественото състояние на дружеството в момента на прекратяването е следното:

АКТИВ   ПАСИВ  
Недвижими имоти 250 000 Капитал на Христов 250 000
Мобили 24 000 Капитал на Паскалев 150 000
Машини и материали 205 Капитал на Георгиев 100 000
Каса (или Банка) 67 700 Резер. за безнад. Взем. 22 000
Ценни книжа 92 000 Амортиз. на недвиж.        36 000
Стоки 198 000 Амортиз. на мобили 8 000
Полици за събиране 45 000 Аморт. на маш. и матер. 21 000
Георгиев, сметка частна                14 200 Паск., сметка Заем 6% 100 000
Дебитори             165 600 Христов, сметка частна 33 250
Дефицит 13 750 Бълг. Нар. Банка 200 000
    Ипотечен заем 6%            80000   
    Полици за изплащане 32 000
    Кредитори 43 000
  1 075 250   1 075 250

По общото съгласие на съдружниците за ликвидатор е назначен съдружникът Петър Христов с право на еднократно възнаграждение от 12 000 лв.

Извършени са следните операции:

1. Продадени са: ценните книжа за                                                              98 500 лв.

стоките за           171000 лв.

машините и матер. за 173 000 лв.

мобилите за        11 500 лв/

недвижимите имоти за 347 000 лв.

2. Платени са лихвите на ипотечния заем за 3 месеца и са направени нотариални разноски от 15 000 лв.

3. Кредиторите са удовлетворени изцяло. Дългът към Valere Renard, Marseille, от 30 800 лв. (Frs 8000) е изплатен по курс 392. За някои плащания преди срока е получена отстъпка от 420 лв.

4. Полиците за изплащане са изплатени на падежите им.

5. Изплатена е сметката при Бълг. Нар. Банка с начислените в нейна полза лихви от 1 750 лв.

6. От дебиторите е получено 162 370 лв. Дългът на Lederman; Londres, от 66 900 лв. (£ 100) е инкасиран по курс 672. Останалите вземания са безнадеждни.

7. Полиците за събиране са инкасирани на падежите им. Сумата по една полица от 1 800 лв. е несъбираема.

8. Заема от Паскалев е изплатен с 2 месечна лихва от 6%.

9. Изплатена е частната сметка на Христов заедно с припадащите му се лихви от 665 лв.

10. По частната сметка на Георгиев са начислени 426 лв. лихви.

11. Изплатени: заплати 15 000 лв., пощенски разноски 700 лв„ канторски разноски 950 лв., възнаграждение от 1 000 лв. на съдружника Георгиевъ  за пазене на дружествените книги, възнаграждение на ликвидатора от 12 000 лв.

Иска се:

Да се запишат статиите в дневника до окончателното приключване на ликвидацията, като се знае, че годишните резултати се разпределятъ пропорционално на вложените капитали.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание