Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Намаление и увеличение на капитала.

Задачи по счетоводство

Корекционни статии. Намаление и увеличение на капитала. Сравнителни костуеми стойности.

Едно акционерно дружество е било образувано на 1.1.1926 год. с капитал от 10 003 000 лв., съставен от 10 000 акции по 1 000 лв. напълно внесени.

След 5 годишно съществуване, управлението представя на общото събрание следния баланс:

Актив   Пасив  
Постройки 6 930 000 Капитал 6 930 000
Съоръж. и инструм. 530 000 Полици за изплащане 530 000
Учредител. разноски 600 000 Доставчици 600 000
Сурови материали 220 000 Текущи сметки 220 000
Спомагат. материали 100 000   100 000
Фабрикати 640 000   640 000
Полици за събиране 350 000   350 000
Каса 50 000   50 000
Клиенти 800 000   800 000
Загуби и печалби 2 890 000   2 890 000

Понеже са били направени известни критики върху искренността на посочените пера в горния баланс, събранието назначава една комисия, която да провери счетоводството и да състави един доклад, който се представя на извънредното общо събрание на 28 май 1931 год. Според този доклад:

 1. Амортизациите никога не са били правени,макарче са били определени както следва :
  Постройки - 1/30 годишно
  Съоржения - 1/20 годишно
  Учредителни разноски - 1/5 годишно 
  Постройките са построени на 2 пъти: 2/3 от стойността им в 1926 год. и 1/3 в 1928 год.; разходите за съ-оръженията, инструментите и учредителните разноски са били извършени в 1926 год.
  Само учредителните разноски требва да се амортизират чрез пряко намаление на първоначалната сума; другите постоянни средства трябва да се амортизират чрез корекционни сметки. (През годината, когато са направени разходите за създаването на постоянните средства, не се извършва амортизация).
 2. Суровите материали са били инвентаризирани по 220 лв. за 100 кг. вместо по 210 лв. - костуемата стойност. Това перо трябва да се намали с по 10 лв. за 100 кг.
 3. Фабрикатите са инвентаризирани по 400 лв. за 100 кг. вместо по 375 лв. - пазарната цена; разликата трябва да се отнесе в резерв.
 4. Между клиентите се намират:
  а) един дебитор за 85 000 лв., която сума е окончателно загубена;
  б) 120 000 лв. от съмнителни клиенти, от които 2/3 трябва да се предвидят като загуба.
 5. Не са били записани  следните неизплатени разноски : фактури за поправки на каруците, за подковаване конете и за поправки на трансмисионните каиши 34 000 фактури за текущ ремонт на постройките 18 000.
 6. Една фактура от 42 000 лв. за сурови материали е била записана в кредит на Доставчици през декември 1930 год., а пък стоката, пристигнала през януари 1931 год., не е била инвентаризирана.
 7. Сметката Загуби и печалби включва резултатите от спекулативни операции извършени от директора без разрешение. Загубата от тези операции на сума 325 000 лв. трябва да се отнесе в сметката на директора.

Събранието назначава нов директор, заповядва да се изправят записванията съгласно предложенията на комисията и да се състави един корегиран баланс.

А. Да се запишат статиите в дневника и да се състави корегирания баланс.

Събранието решава стойността на акциите да бъде пресметната на базата на корегирания баланс и капитала да се намали на 5 000 000; излишека от сметка Капитал, след спадането на загубите, да се отнесе в сметка „Акционери с акции I серия".

Събранието решава още издаването на нова серия от 10 000 акции по 500 лв., които незабавно са подписани от присъстващите акционери. Акциите са платими: 1/4 в края на юни 1931, 1/4 в края на декември 1931, 1/4 в края на юни 1932 и 1/4 в края на декември 1932.

Б. Да се запишат статиите за намалението на капитала, за емисията на новите акции, за откриване сметки за вноските и за внасянето на първата вноска.

В. Тъй като 1931 год. се дели на два отделни периода:

 1. бивше управление през първото шестмесечие и
 2. ново управление през второто шестмесечие, сравнете костуемите стойности през двете шестмесечия с помоща на следните сведения:
I полугодие II полугодие
наличн. в нач. на 100 000 кг. а 210%,  200 000 а 210%
              покупки през 4 900 000 кг. а 210%, 6 200 000 а 200%
              налич. в края на 200 000 кг. а 210%, 400 000 а 205%
I полугодие II полугодие
Консумирано гориво за 1 380 000 лв. 1 625 000 лв.
Платени заплати за 1 640 000 1 750 000
Разходи за двигателна сила 400 000 450 000
Разходи за поддържане 400 000 425 000
Консумирани химикали за 800 000 875 000
Консумирани спомаг. матер. за 212 000 225 000
Общи фабрични разноски 144 000 130 000

Забел. В костуемата стойност за всяко полугодие трябва да се включи по ½ от годишните амортизации. Производството дава:

 1. Остатъци в количество 1/12 от теглото на предадените в производството сурови материали; тези остатъци са продадени по 100 лв за 100 кгр.
 2. Остатъци без стойност в количество 1/12 от теглото на предадените в производството сурови материали.

Иска се:

Да се изчисли за 100 кг. фабрикати:

 1. стойността на материалите,
 2. сумата на останалите разноски и
 3. общата костуема стойност.
 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание