Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Ликвидация на акционерно дружество

Задачи по счетоводство

Ликвидация на акционерно дружество. Ликвидационен баланс и сметка Ликвидация.

Балансът на „Акционерно дружество за електрически апарати на 15 март 1930г. е следния:

АКТИВ ПАСИВ
Недвижимост 1250250   Капитал (40 000 акц.) 4 000 000
Амортизация 550 000 700250  Запасен капитал 502 000
Машини 2 350 000   Ипотечен заем 1 000 000
Амортизация 900 000 1 450 000 Текуща сметка 500 000
Инструмент 300 000   Кредитори 998 000
Амортизация 100 000 200000    
Патенти 120 750      
Амортизация 100 000 20 750    
Учр. разноски 159 000      
Амортизация 100 000 59 000    
Клиенти 450 000    
Стоки 1 300 000    
Ценни книжа 300 000    
Каса 10 000    
Загуби и печалби 2 510 000    
  7 000 000   7 000 000
Гаранции на упр. съв. 200 000 Депозанти 200 000

На 6 април 1930 г. извънредното общо събрание, свикано следствие на загубата на повече от половината на капитала, решава да ликвидира дружеството.

Актива е реализиран на разни дати по следния начин:

Ипотекиранит за 1 000 000 недвижимости са реализирани за 2 000 000, от които 1 000 000 са платени на ипотекарните кредитори, а остатъка е внесен в банката.

Машините са отстъпени на „Акционерно дружество за електромеханически конструкции за 500 000, от които 1 500 000 са внесени в банката, а остатъка е платен са 10 000 нови акции по 100 лв. (от дружеството купувач).

Инструментит са продадени в брой за 150 000.

Патентите и учредителните разноски не са продадени и трябва да се разглеждат като загуби.

Клиентите внасят дължимите суми в банката, с изключение на трима между тях с дъдг 15 000 лв., които са несъбираеми.

Ликвидаторите внасят в банката останалата касова наличност.

Ценните книжа са отстъпени за 350 000, внесени от купувача в банката.

Стокит са продадени за 1 000 000, също внесени от купувачите в банката.

Ликвидаторите връщат гаранциите на управителния съвет.

Дълговете към кредиторите са изплатени с чекове. Ликвидационните разноски са 150 000, също платени с чекове.

Ликвидацията е завършена на 15 януари 1931г. Активният остатък, който съществува на тази дата е разпределен между акционерите според постановленията на устава, които гласят:

Чистият актив след ликвидацията ще бъде разпределен:

1. Между всички акции до номиналната им сума; в случай на недостиг, чистия актив ще се разпределя пропорционално между всички акции.

2. Евентуалния излишък след горното разпределение ще се разпределя: 9/10 между всички акции, без да се държа сметка до какъв размр са изплатени и 1/10 по равно между основателите.

Иска се:

а) да се запишат операциите по ликвидацията ;

б) да се състави ликвидационния баланс преди изплащането на акционерите, като към него се приложи подробна сметка за резултатите от ликвидацията;

в) да се даде разпределението на чистия актив;

г)да се извършат приключителните записвания, като се има предвид, че 10 000 акции от „Дружеството за електромеханически конструкции" са разпределени между акционерите пропорционално на акциите им и, че паричната наличност е разпределена между съдружницит в пропорция с капиталите им.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание