Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Текущи операции, корекционни статии и баланс II

Задачи по счетоводство

Текущи операции, корекционни статии и баланс

Положението на сметките на импортно-експортно акционерно дружество „Криспин & Сие", Варна, на 30 септември 193....г. е следното:

Дебитъ Кредитъ
Каса 12 800
Чужда валута (камбио) 165 200
Текущи сметки 1 294 525
Акционери 1 000 000
Инвентар и обзавеждане 320 000
Стоки - местни 3 627 200
Стоки - импортни 1 847 500
Стоки със съучастие 795 000
Стоки за комисионна продажба 380 000
Стоки - експортни 967 500
Чуждестранни дебитори 412 262
Клиенти 884 117
Депозирани ценности за гаранции 256 500
Разни дебитори 9 820
Полици за събиране 1 326 524
Дисконтирани полици 426 000
Полици и документи на инкасо 225 500
Разноски по продажба на експертни стоки 43 210
Лихви и сконто 19 751
Преходни активи 144 443
Търговски разноски 1 926 272
Акционерен капитал 10 000 000
Резервен „ 468 000
Амортизационен капитал 29 600
Доставчици 1 605 200
Чуждестранни кредитори 129 875
Разни кредитори 5 220
Полици за изплащане 822 820
Кредитори по дисконт 426 000
Комитенти 380 000
Заеми срещу полици и докум. на инкасо 100 000
Продажба на стоки 823 225
Продажба на импортни стоки 223 119
Продажба на експортни стоки 567 112
Продажба на стоки със съучастие 485 200
Комисиони 18 753
16 084 124 16 084 124

Незаписани текущи операции:

1. По решение на извънредното общо събрание от 20 т. м. акционерно дружество поема актива и пасива на едноличната фирма на акционера К. Петков, която има следния баланс.

АКТИВ ПАСИВ
Стоки 2 520 000 Доставчици 1 200 000
Клиенти 150 000 Полици за изплащане 590 000
Полици за събиране 450 000 Капитал 1 330 000
3 120 000 3 120 000

Акционерното дружество поема задълженията по пасива и правата по актива при следните намаления:

За полиците за събиране 4 150
„ Клиентите 1 220
„ Полиците за изплащане 1 320
„ Доставчиците 4 930

За гарантиране на дебиторите и полиците К. Петков депозира ценни книжа за 600 000.

Акционерното дружество предава за разликата между актива и пасива анции за 1 000 000 издадени
специално за случая, а за остатъка издава чек срещу текущата сметка.

2. Продаден е в брой остатъка от стоките със съучастие за 623 200. Броени разноски по продажбата 19 222.
Начислена е комисиона в полза на дружеството по същите стоки 26 110.

Начислените лихви по сметката със съучастие в полза на друцеството са 9 294. Костуемата стойност на продадените стоки е 795 000.

Разпределен е резултата от продажбата на стоките със съучастие, като за дружеството се определя 2/3, а за съуча­стника 1/3.

3. Инкасирани са от банката полици и документи за 210 000, от които банката си е задържала: за погашение на заема 100 000 и нейна комисиона 2 100, а остатъка е записан по текущата сметка.

4. Продадени са в брой стоките за комисиона про­дажба (лимит 380 000) за 386 000. Заверена е сметката на комитента с лимитната цена след спадане от нея за: магазинат и застраховка 7 315 и комисиона на дружеството 7 720.

5. Изпратени са коносамент, фактура и застр. полица на Тонг & Сие, Лондон, за продадените стоки за £ 2 088„16 а курс 540. Костуемата стойност на същите стоки е 967 500. Броените разноски по изпращането са 43 210.

Годишното приключване се извършва при следните данни:

  1. Заплатите на служащите за септември са 48 210.
  2. Чуждата валута се оценява на 179 200.
  3. Салдата по чуждестранни кредитори са оценени на 126 580 лв., а по чуждестранните дебитори - на 1 541 822 лв.
  4. При инвентаризацията на стоките са констатирани: липси в местните стоки за 2 110 и в импортните стоки за 620.
  5. Амортизации на инвентаря и обзавеждането 30 600.
  6. Лихви по текущите сметки в полза на дружеството 42 680.

Иска се:

  1. Да се запишат статиите за текущите операции.
  2. Да се запишат корекционните статии и определи резултата.
  3. Да се състави баланса на предприятието.
 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание