Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Текущи операции, корекционни статии и баланс I

Задачи по счетоводство

Текущи операции, корекционни статии и баланс

Сметките на акционерното дружество X, с централа във Варна и клон в Русе, на 1 декември имат следните салда:

  Дебит Кредит
Каса 6 000  
Влогова текуща сметка 160 000  
Инвентар и обзавеждане 120 000  
Стоки                             1 460 000  
Дебитори                                 130 000  
Клон Русе   360 000  
Римеси                           150 000  
Дисконтирани полици                                                   80 000  
Общи разноски            180 000  
Акционерен капитал 2 000 000
Резервен 100 000
Кредитори 120 000
Кредитори по дисконт   80 000
Акцепти 160 000
Продажби  150 000
Лихви и сконто            16 000
Служащи 20 000
  2 646 000        2 646 000

Текущи операции за декември:

1. Изплатено на служащите                                                                               20 000
2. Изпратени в клона стоки по кост. сойност за                 76 000
и римеси за инкасиране за                                                                                 14 000
3. Продадени стоки по открити сметки за:                           
стоки на които документите са изпратени до 90 000
наша банка за инкасиране стойността, за                           160 000
Продадени стоки срещу наложен платеж за                                10 000
4. Изплатени наши дисконтирани полици:  
съгла­сно съобщението на банката                                                                       24 000
5. Получени от дебиторите                                                                                80 000
и срещу римесите                                                                              12 000
6. Заплатено на кредиторите                                                                            14 000
и срещу срочни акцепти                                                       30 000
7. Изплатена римеса в клона за сметка на цен­тралата              18 000
8. Събрани от клона по наша дебиторска сметка             4 000
9. Сконтирана полица в банката за                                                               16 000
при: сконто 400 лв., комисиона 40 лв. и порто 20 лв.  
Чистата сума мината в текущата сметка.  
10. Издадена трата за покриване дебиторска сметка                                     24 000
11. Заплатите на служащите за декември са                                 20 000
12. Лихви в наша  полза  по текущата сметка съгласно извлечение от банката    1 600
13. Лихви по сметката на клона до края на год.                      6 000
14. Костуемата стойност на продадените стоки през декември е      220 000
15. Амортизации на инвентаря и обзавеждането чрез амортизационен капитал 9 600

 Иска се:

  1. да се запишат текущите и приключителни статии и
  2. да се изведе годишния баланс, като се има предвид, че клона на 31 декември реализирал 64 000 лв. чиста печалба.
 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание