Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека > Текущи и годишни отчети

Счетоводство и калкулации

Текущи и годишни отчети

Социалистическото планово стопанство изисква от оперативното ръководство на стопанските предприятия постоянна и систематическа борба за успешното изпълнение на плановите задачи, поставени пред всичките звена на народното стопанство. Подобно, ръководство и контрол обаче за изпълнението на плана са немислими без съответните числени показатели, които характеризират дейността на стопанството и неговото развитие, които отразяват постиженията от плановата работа в стопанството - изцяло и в отделните му сектори и за един или друг период от време. Тези показатели се изработват въз основа на данните от отчетността и по-специално на счетоводството и се състоят от отделни систематизирани таблици, намиращи се в тясна свързаност помежду си. Съвкупността от тези таблици, както и направените въз основа на тях изводи и преценки и свързването им в едно цяло и единно, представлява отчет на стопанството. Всеки отчет дава необходимите сведения за анализиране и преценяване на работите в отделните сектори и изцяло на стопанството, а освен това той е и необходим инструмент за оперативното ръководство и за мобилизиране широките маси от трудещи на борба за изпълнение на поставените от плана задачи пред всички сектори на социалистическото строителство. На голямото стопанско-политическо значение на отчетите нееднократно е обръщал внимание и Ленин, като е дал редица указания за това каква трябва да бъде социалистическата отчетност. Едно от най-важните изисквания към отчетността в социалистическите предприятия е щото тя да получи широка гласност и да бъде достъпна за широките маси от трудещи се. Ето защо в законодателството на СССР във връзка е това има специални предписания, които задължават всички предприятия в една кратка и ясна форма да осведомяват за своите работи трудещите се. Отчетите не трябва да бъдат сложни, но в същото време те трябва да се и верни и всяко число в тях точно и правилно да отразява и показва степента на изпълнението на стопанския план. Наред с това всеки отчет трябва така да бъде съставен, че най-добре и образцово изпълнените работи в звената, бригадите и изцяло в колхоза да служат за пример на другите, докато лошите и незадоволителни показатели трябва да станат предмет на обществено обсъждане и да дадат повод за мобилизиране на всички сили за преодоляване на всякакви прояви на безстопанственост, недисциплинираност и не-социалистическо отношение към труда и обществената собственост.

Точните и верни данни са необходимата предпоставка за съставяне на отчетните таблици. В СССР даването на неверни сведения за състоянието на колхозното стопанство, като например, за размера на засятата площ, за броя на добитъка и др., се смята за държавна измяна и за действия, насочени против социалистическото строителство. А предумишленото даване на неверни сведения дава повод за углавно преследване и строго наказание,

Отчетите на всяко стопанско предприятие така трябва да бъдат построени и организирани, че дадените от тях отчетни показатели да могат да бъдат обобщени от съответните висшестоящи ръководни органи в сводни показатели в разрез с цялостното изпълнение на народностопанския план. От тук се вижда, че отчетността и отчетите на отделните стопански предприятия в социалистическата стопанска система представляват неразделна част от единната отчетност на народното стопанство като едно цяло. Формата на отчетите, броят и съдържанието на техните показатели, както и срока за представянето им се установяват чрез съответните официални постановления. В СССР това става с постановление на правителството или последното възлага това на ЦСУ на Държавния план на СССР.

Във връзка с този въпрос ще дадем някои данни за положението му в колхозите. Формата на оперативната отчетност в колхозите е утвърдена с постановление на Совнаркома от 28 април 1938 год. Това постановление много съкрати и подобри предишната отчетност на колхозите, която беше много претрупана и сложна. За своевременното и точно изпълнение на задълженията по представяне на установените отчети непосредствено са отговорни председателя на колхоза и счетоводителя. Управата на колхоза има задължението да организира колхозната отчетност и непрестанно да бди щото колхозниците-отчетници навременно да представят отчетните документи, а отчетническият апарат навреме да обработва и осчетоводява представените документи. При подписване на отчетите председателят е длъжен също така да провери верността на посочените в тях данни. В наредбата за правата и задълженията на счетоводителя в колхоза, утвърдена от Съвета на министрите от 17 юни 1947 година, се казва, че всички видове счетоводни и оперативни отчети освен от председателя или неговия заместник се подписват и от счетоводителя на колхоза, като за даване чрез отчетите на неверни сведения пред държавата, а така също и за оформяване и вписване на незаконни документи счетоводителят носи углавна отговорност. За точността и правилността на отчетите и на отчетните данни отговаря по закон и ревизионната комисия на колхоза. Тя е длъжна да проверява как е организирано от управата на колхоза съставянето на отчетите и дали са верни дадените в тях сведения. Основното условие за съставяне на верни и точни отчети в колхозите е най-тясното им свързване с първичните документи и с данните на счетоводството, поради което е необходимо да се обезпечи представянето в счетоводството на верни и точни документи от ръководителите на отделните сектори в колхозното стопанство, като бригадири, завеждащи ферми, работилници и др. Редовно  постъпващите в определения срок документи и отчетни сведения от бригадите и предприятията в колхоза се проверяват и съпоставят помежду им от счетоводителя, който ги използува за текущото отчитане и наред с това ги вписва в отчетните таблици, които колхозът трябва да представи в районния отдел за селските стопанства. С постановлението на правителството от 28 април 1938 год. и с последващите го решения по този въпрос колхозите са задължени да дават редица и от най-различен вид текущи оперативни отчети (сведения) на брой 31, като например: отчет за подготовката на пролетната сеитба, за наличните семена, за подготовката на инвентара, за изпълнението на есенното засяване, за засятата площ със сортови семена, за реколтата и т. н. Всеки колхоз дава само онези отчети (сведения), които се отнасят до него, като едни от отчетите се дават задължително от всички колхози, а други само от онези, които имат съответното производство. Така например специални отчети (сведения) дават колхозите от поливните и не-поливни памукопроизводителни райони, тези които произвеждат лен, субтропически култури, каучук, коприна и кориандър. С постановление на Съвета на министрите от 3 декември 1946 г. категорично се забранява на всички държавни органи и обществени организации да искат отчети (сведения) от колхозите по форми и показатели, неутвърдени от ЦСУ на Държавния план на СССР, а на управлението на колхозите се забранява да представят такива сведения.

В зависимост от обхванатия период отчетите се разделят на текущи и годишни. Дадените по-горе отчети и пояснения се отнасят до текущите отчети. Последните се подразделят на постоянни и периодични (временни). Постоянните отчети се съставят и представят систематично и в определени срокове през течение на отчетната година и обхващат предварително установени основни показатели, характеризиращи дейността на стопанството. Временните отчети се дават само за определени случаи и периоди от годината с цел да се посочи на оперативното ръководство хода на изпълнението на едни или други планови задачи, имащи сезонен характер.

Финансово-стопанската дейност на кооперативното стопанство през дадена година се отразява в неговия годишен отчет. Последният съдържа данни относно изпълнението на държавните доставки, на производствено финансовия план и бюджета, относно добивите от растениевъдството и животновъдството, какви мероприятия са прокарани за увеличение на добивите, какви мерки са взети от управата за превъзмогване на всички трудности по отделните производствени сектори, какво отношение са имали кооператорите към стопанството и как са изпълнявали своите задължения, какви мерки са били взети за увеличение на натуралните и парични доходи, за състава на членовете, за трудовото участие на кооператорите в работите на стопанството, за състава и състоянието на основните средства, за състоянието на животновъдството, за останалата в наличност продукция, за продукцията по отрасли на стопанството и нейното разпределение, за страничните предприятия и преработките и т. н. Таблиците на годишния отчет характеризират как кооперативното стопанство е изпълнило изискванията на Примерния устав и на народностопанския план относно изработването на минимума трудодни, увеличението на основните стада, задоволяване на нуждите със собствено добити сортови семена, създаване на основната фуражна база за развитието на животновъдството и т. н. Видно място в годишния отчет заемат показателите относно реализираните натурални и парични доходи, какви разноски те са покрили и тяхното разпределение, а също така и положението на фондовете. Изобщо цялата дейност на стопанството през годината в съставните й части се отразява в годишния отчет чрез посочване на съответните показатели. Годишният отчет трябва да съдържа още и данни относно състоянието на отчетността и специално на счетоводството в стопанството, какви особени случаи е имало при инвентаризацията, съставянето на баланса и по приключителните записвания в книгите и др. Едно от особено важните условия във връзка с годишния отчет е това, че той трябва да бъде съставен след окончателното завършване на приключването, когато всички данни са окончателно установени. Следователно таблиците, които влизат в състава на годишния отчет, имат за цел да покажат нагледно и точно резултатите от работата в стопанството през отчетната година, как е изпълнен плана, какви доходи са разпределени и в какво състояние се намират средствата на стопанството в края на годината.

Текущите и годишни отчети се използуват на широко от самите стопанства за ориентиране в своята дейност и се представят в предвидените срокове пред съответните висшестоящи институти и организации за използуване и по-нататъшно разпореждане.

В дневника са съставени до стр. 50 включително 200 статии, с обороти дебит и кредит по 15440000 лв.

До края на годината ТКЗС е извършило следните   операции:

1. Извършена е от културно-трудова бригада работа по прибиране на реколтата, оценена по надничния блок за 30000 лв. За храна на бригадата е изразходвано за сметка на социално-културния фонд в брой 800 лв. и собствени произведения-сирене за 6200 лв. (статии №№ 201, 202 и 203).

2. За текущ ремонт на сградите и селскостопанския инвентар е броено 18000 лв. и са изразходвани собствени произведения - тухли за 12000 лв. (статия № 204).

3. Купен е за сметка на неделимия фонд за капиталовложения един трактор Сталинец за 500000 лв., изплатени чрез влоговата сметка по фонда за капиталовложения при БИБ. Броени са разноски за превозна трактора 8000 лв. и е пресметната на счетоводителя командировка по получаването на трактора 6000 лв. По-късно командировката е изплатена (статии №№ 205, 206, 207, 208 и 209).

4. Купен е в брой следния дребен селско-стопански инвентар: а) 20 броя ютени торби по 750 лв. за 15000 лв. и б) 10 кг въжета по 500 лв. за 5000 лв. (статия № 210).

5. Съгласно констативни протоколи произведени са разни земеделски произведения за 7.900.000 лв. и зеленчуци за 300000 лв. (статия № 211).

6. Направено е предварително разпределение на някои произведения, като следващото се количество за рента и за трудодните с обща стойност 1600000 лв. е раздадено на кооператорите (статия № 212).

7. Продадени са в брой нарядни и свободни селско-стопански произведения: а) от текущото производство с оприходена стойност 4920000 лв. за 6440000 лв.; б) останали от миналата година предназначени за продан с оприходена стойност 80000 лв. за 60000 лв. (статии №№ 213 и 214).

8. Раздадени са разновременно на кооператорите:

а) аванси срещу паричните им доходи 4000000 лева;

б) разни зеленчуци за сметка на паричните им доходи за 300000 лв. (статии №№ 215, 216 и 217).

9. Отделяме два работни вола с балансова стойност 60000 лв. за угояване. Изразходвана е царевица от текущото производство по угояването за 12000 лв. След време продаваме срещу вирмент по сметката ни при БНБ угоените волове за 90000 лв. (статии №№ 218, 219, 220 и 221).

10. Продаваме в брой 80 агнета, оценени по 100 лева, за 90000 лева (статии №№ 222 и 223).

11. Пресметнати са заплати, начисления и удръжки на канцеларския персонал по ведомости до края на годината както следва: а) основна заплата 120000 лева; б) семейни добавки 5% върху основната заплата; в) начисления върху заплатата за сметка на ТКЗС 25800 лева; г) удръжки за сметка на персонала 10000 лв. Пресметнатите семейни добавки за изплащане на персонала по ведомост възлизат на 8400 лв. Разликата от семейните добавки, която ТКЗС следва да плати в повече, ще бъде получена от ДИОО (статия № 224).

12. Изплатени са напълно чистите заплати на персонала (статия № 225).

13. Изплатена е в брой последователно застрахователна премия: а) за добитъка 20000 лева; б) за посевите 10000 лева; в) за инвентара 12000 лв. (статия № 226).

14. ТКЗС е получило безвъзмездно от Селсъвета 40 декара земя за стопански двор, оценена по 6000 лв. декара (статия № 227).

15. Съгласно констативни протоколи, произведено е 4000 кг овче мляко по 45 лв. за 180.000 лева, от което е предадено наряд на държавата 1600 кг за 72000 лева, получени в брой; 900 кг по 60 лв. е раздадено на членовете за сметка на паричните им доходи; от останалите 1500 кг мляко е произведено 500 кг сирене, оценено по 200 лв. за един килограм. Сиренето е раздадено на членовете-кооператори натурално за труд и рента (статии от № 228 до № 235 включително).

16. Получен е приход от извършени превози с кооперативен добитък 200000 лв. (статия № 236).

17. Изразходвано е за храна на добитъка ечемик от текущото производство за 80000 лв. (статия № 237).

18. До края на годината са вложени в производството 12000 трудодни (статия № 238).

19. Употребени са за зимните посеви семена от текущото производство: пшеница за 200000 лв. и ръж за 60000 лв. (статия № 239).

Иска се

А. Да се възстановят сметките в главната книга въз основа на дадените салда и обороти.

Б. Да се извършат записванията в дневника и главната книга за гореизброените текущи операции.

В. Да се извърши годишното приключване на 31 декември 1950 година, като се съблюдават и следните условия:

1. Начислена е лихва по заеми за закупване на семена, съгласно извлечение от банката 12000 лв. (статия № 240).

2. Бракувани са, съгласно констативен протокол, 10 ютени торби със стойност 8000 лв. (статия № 241).

3. Преоценяват се 60 агнета от 100 на 2000 лв. и 5 телета, навършили 1 година, от 1000 лева на 5000 лева, съгласно констативен протокол (статия № 242).

4. Счетоводно изразените парични доходи до 31 декември 1950 година представляват: а) доходи за разпределение само върху труда 320000 лв. (превози); б) доходи за разпределение върху труда и земята 80000 лв. (премии от застраховка на посеви) (статия № 243).

5. Салдото по с/ка № 122 Разноски за странични предприятия представлява: а) разноски за сметка на социално-културния фонд - детска градина 60000 лева и трудова бригада 7000 лева;

б) разноски за сметка на натуралните доходи - мляко за преработка 67500 лв. (статия № 244).

6. Отделените за продажба през следната година полевъдни произведения от текущото производство, със стойност на оприходяването 200000 лева, се преоценяват на 300000 лв. (статия № 245).

7. Разноските за производството, съгласно данните от партидите към тази сметка, са извършени за" сметка на: а) натуралните доходи от полевъдство 672000 лева; б) паричните доходи 330000 лева;

в) фондовете: 1) семена 400000 лв. и 2) фураж 200000 лева; ^следващата година 260000 лв. (статия № 246).

8. Оборотите по сметка № 17 Ликвидация на основни средства произлизат от продажбата на гореказаните агнета и угоени волове (статии №№ 247 и 248).

9. Оборотите по   сметка  № 113  Продажби   произлизат от:

а) Продажба на произведения от текущото производство:

Дебит        Кредит.

I. продукция от полевъдството                                   3600000     4600000

II. продукция от зеленчуковото производство           450000        575000

III. продукция от животновъдството                           1462500     1851000

5512500 7026000

б) Продажби на произведения за сметка на фондовете:

Дебит       Кредит

I. Неделим фонд за капиталовложения                      158340        277340

II. Фонд „Неурожай и бедствия"                                      33930          59430

III. Фонд за социално-културни нужди                            33930          59430

226200        396200

в) Продажба на произведения от миналата година, предназначени за продан - Дебит 80000 лв. и Кредит 60000 лв.

10. При установяване на натуралните доходи за разпределение между кооператорите да се вземе под внимание, че освен направеното по-горе намаление за покриване на част от разноските 8а производството: а) Отделяме за фонд „Семена" разни произведения със стойност 200000 лв. и за фонд „Фураж" разни произведения за 480000 лв.; б) Полевъдни произведения за 300000 лв. са отделени за продажба през следната година; в) Агнета, преоценени за 120000 лв., ще бъдат продадени през следната година: г) Телета, родини през настоящата година, преоценени за 25000 лв., остават за разплод; д) Употребените семена от текущото производство за следващата година имат стойност 260000 лв.

Останалият чист доход, след спадане 10% за фондовете, се разпределя между кооператорите за труд и рента (статии №№ 252, 253 и 254).

11. След покриване на гореказаните разноски за производството, паричните доходи за разпределение възлизат: а) за разпределение върху труда 320000 лв.; б) за разпределение върху труда и земята - остатъка. От последните следва да се покрият още общо-управителните разноски, след което да се отделят 10% за фондовете, а остатъкът да се разпредели между кооператорите. От паричните доходи за разпределение върху труда също се отделят 10% за фондовете, след което остатъкът се разпределя между правоимащите кооператори.

Обяснения към задачата

1. Работата, извършена от трудово-културните бригади, се оценява но надничния блок и се отнася в дебит на: а) с/ка № 123 Разноски за производството, когато трудът е вложен в производствения сектор на ТКЗС; б) с/ка № 122 Разноски за странични предприятия и преработки - за труд вложен в страничните предприятия и преработките; в) с/ка № 16 Строеж и доставка на основни средства - за вложените трудодни от бригада в строежите на ТКЗС, срещу кредитиране и в трите случая на с/ка № 78 Фондове, неделимия фонд за капиталовложения, партида парична (статия № 201).

Разноските, направени за трудово-културните бригади, се отчитат в задължение на с/ка № 122 Разноски за страничните предприятия, било за сметка на паричните доходи, било за сметка на фондовете, срещу кредитиране на с/ка № 47 Каса, с/ка № 36 Произведения и материали и др. (статия № 202). Употребените собствени произведения от текущото производство по издръжка на трудово-културните бригади след изписването им преминават по същата оценка през с/ка Ш 113 Продажби (статия № 203), за да може в края на годината да стане прехвърляне на съответната част от. натуралните доходи към паричните такива.

2. С всички разходи в пари или натура за тек) щ ремонт на основните средства се дебитира с/кс1 123 Разноски за производството, партида .Текущ ремонт на основни средства", срещу кредитиране на с/ка № 47 Каса, № 46 Банки и № 36 Произведения и материали (статия № 204). Разноските за основен ремонт на основните средства се отчитат чрез с/ка № 16 Строеж и доставка на основни средства.

3. При набавянето на трактора „Сталинец" доставната стойност се образува постепенно, поради което отчитането на доставката става чрез с/ка № 16 Строеж и доставка на основни средства, партида .Трактор Сталинец". Последната поема в дебитната си страна хронологически всички разходи по покупката, превоза и др. включително покупната стойност (статия № 205 и-206). След образуване окончателната стойност на доставния трактор - 514000 лв., същата се прехвърля в дебит на с/ка № // Движимости, срещу кредитиране на с/ка № 16, споменатата партида (статия № 208). В края на годината доставката се изразява в дебит на паричната партида и в кредит на натуралната партида на с/ка №78 Фондове, Неделим фонд за капиталовложения (статия № 209).

4. Дребният земеделски инвентар с набавна стойност до 3000 лв., или С по-голяма стойност, но с трайност до 2 години, се отчита в задължение на с/ка № 36 Произведения и материали, група „Дребен земеделски инвентар", партида за всеки вид инвентар (статия № 210). Изхабеният такъв инвентар се бракува, за което се съставя констативен протокол Със стойността на брака - 8000 лв. - се дебитира с/ка № 123 Разноски за производството, група „Разноски за сметка на паричните доходи" и кредитира с/ка № 36 Произведения и материали (статия № 241).

5. Продажбите на произведения и материали в ТКЗС се отчитат с две статии С една статия продадените произведения се изписват по цени на оприходяването им, за което се дебитира с/ка № 113 Продажби, срещу кредитиране на с/ка № 36 Произведения и материали (статии № № 213, 216, 229 и 231). С втора статия се отчита самата продажба, като с получената от нея сума се дебитира с/ка № 47 Каса, с/ка .N6 46 Банки и др., срещу кредитиране на с/ка № 113 Продажби. По същия начин се отчитат и раздадените произведения на кооператорите за сметка на паричните им доходи (статии №№ 214, 217, 230,и 232).

В зависимост от произхода и предназначението на продаваните произведения и материали към с/ка Л& 113 Продажби се водят четири групи партиди, които се приключват по различен начин и чрез различни сметки.

Партидите за продадените произведения от текущото производство се приключват, като с дебитните им обороти се задължава с/ка Не 124 Натурални доходи и тяхното разпределение, срещу заверение на с/ка № 113 Продажби, а с кредитните им обороти се задължава с/ка № 113 Продажби, срещу заверение на с/ка № 125 Парични доходи и тяхното разпределение (статии №№ 249 и 250).

Партидите от групата „Продажба на произведения за сметка на фондовете" се приключват оборотно чрез натуралната и парична партиди на всеки фонд (статии №№ 249 и 250).

Следващите две групи от партиди, а именно: Продажба на произведения от миналата година, предназначени за продан" и Продажба на стоки купени от пазара" се приключват със салдо, което се отнася при печалба в кредит, а при загуба в дебит на с/ка № 125 Парични доходи и тяхното разпределение, срещу съответно дебитиране или кредитиране на с/ка № 113 Продажби (статия № 251).

6. Отделените два работни вола с балансова стойност 60.000 лв. прехвърляме по същата стойност в дебит на с/ка № 37 Млади животни и животни за угояване, срещу кредити а:те на с/ка № 13 Продуктивни и работни животни (статия № 218). С разходите по угояването се дебитира с/ка № 123 Разноски за производството) статия № 219).

Продажбата на угоените волове се отчита чрез с/ка № 17 Ликвидация на основни средства, група .Животни за угояване", партида „волове", която се дебитира с балансовата стойност 60000 лв. на въпросните животни, срещу кредитиране на с/ка № 37 Млади животни и животни за угояване, а се кредитира с продажната стойност 90000 лв. срещу задължение на с/ка № 46 Банки. В края на годината та и партида към с/ка № 17 Ликвидация на основни средства се приключва оборотно чрез натуралната и парична партида на Неделимия фонд за капиталовложения към с/ка № 78 Фондове, като стойността на прираста 30000 лв. се отнася в кредит на с/ка 25 Парични доходи и тяхното разпределение (статии М№ 247 и 248).

7. Продажбата на родените през годината агнета се отчита също чрез с/ка № 17 Ликвидация на основни средства, група Млади животни, родени през отчетната година, която задължаваме с първоначалната оценка на агнета 8000 лв. срещу заверение на с/ка № 37 Млади животни и животни за угояване, а заверяваме с продажната стойност 90000 лв., срещу задължение на с/ка «V» 47 Каса (статии №№ 922 и 2?3>. В края на годината въпросната група партиди към с/ка № 17 Ликвидация на основни средства се приключва, като с дебитния й оборот (8000 лв.) я заверяваме, срещу задължение на с/ка № 124 Натурални доходи и тяхното разпределение, а с кредитния оборот (90000 лв.) я задължаваме, срещу заверение на с/ка № 25 Парични доходи и тяхното разпределение (статии №№ 247 и 248).

8. С пресметнатите основна заплата 12000 лв., допълнителна заплата - семейни добавки 6000 лв. и начисления върху заплатата 25800 лв. или всичко 151800 лв., дебитираме с/ка № 108 Общи управителни разноски, съответните партиди. ТКЗС е изчислило по ведомост 8400 лв. семейни добавки за изплащане. То обаче е длъжно да плати само 5% върху 120000 лв. основна заплата 6000 лв. Разликата от 2400 лв. ще получи от ДИОО, чиято партида към с/ка № 60 Дебитори и кредитори задължаваме (статия № 224).

9. Застрахователната премия за сградите, инвентара и стоките се отчита в дебит на с/ка № 108 Общи управителни разноски, а застрахователната премия за посевите и добитъка в дебит на с/ка № 123 Разноски за производството (статия№ 226).

10. Получаваните безвъзмездно основни средства увеличават натуралната част на Неделимия фонд за капиталовложения   (статия 227).

11. Употребените семена и направени разходи за сметка на следващата година се отчитат в самостоятелна група партиди към с/ка № 123 Разноски за производството (статия № 239). Тези разходи в края на годината остават като дебитно салдо по сметката и се показват в баланса.

12. Младите животни, родени през отчетната година, при инвентаризацията в края на годината се преоценяват, като с преоценената им стойност 140000 лв. се дебитира с/ка № 37 Млади животни и животни ж угояване, срещу кредитиране на същата сметка с първоначалната оценка на животните 11000 лв., а разликата между двете оценки - 134000 лв. увеличава натуралните доходи (статия № 242). Преоценените млади животни се оставят за разплод, или се определят да бъдат продадени през следната година. И в двата случая с/ка № 124 Натурални доходи и тяхното разпределение се дебитира, срещу кредитиране на с/ка № 78 Фондове, - Неделим фонд, натурална партида, за първия случай, и с/ка № 125 Парични доходи и тяхното разпределение, за втория (статия № 253).

13. Паричните доходи от 400.000 лв., изразени през годината в различните партиди на с/ка № 125 Парични доходи и тяхното разпределение, са прехвърлени на 31 декември в сборните партиди към същата сметка: а) „Парични доходи за разпределение върху труда" и б) .Парични доходи за разпределение върху труда и земята" (статия № 243).

14. Разноските за страничните предприятия и преработки и тези за производството, отразени в едноименните сметки, групи, партиди: а) разноски за сметка на натуралните доходи; б) разноски за сметка на паричните доходи и в) разноски за сметка на фондовете се приключват чрез дебитиране на сметките № 124 Натурални доходи и тяхното разпределение и № 75 Фондове и кредитиране на с/ка № 122 Разноски за страничните предприятия и преработки и с/ка № 123 Разноски за производството. По-горе беше споменато, че разходите за следващата година, осчетоводени в с/ка 123 Разноски за производството, остават в баланса.

15. След отделяне на част от натуралните доходи за фондовете „Семенен" и „Фуражен" и след прехвърляне на друга част към паричните доходи и останалите фондове (статии №№ 252 и 253), с чистия натурален доход за разпределение 1869000 лв. дебитираме с/ка № 124 Натурални доходи и тяхното разпределение, Срещу кредитиране на С/ка № 78 Фондове с отделените 10% за фондовете и с/ка № 72Кооператори е остатъка С това с/ка № 124 се приключва (статия № 254).

16. Със салдото по партидата Парични доходи за разпределение върху труда - 320000 лв. дебитираме с/ка № 125 Парични доходи и тяхното разпределение, срещу кредитиране на с/ка № 78 Фондове с 10% от този доход и с/ка № 72 Кооператори с остатъка (статия № 256).

Чрез партидата „Парични доходи за разпределение върху труда и земята" се покриват общите управителни разноски (статия № . 55), след което салдото по партидата се разпределя и тя се приключва по същия начин, както и паричните доходи за разпределение върху труда (статия № 257).

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание