Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека > Статистически отчитания > г) Отчитане на трудодните

Счетоводство и калкулации

Отчитане на трудодните

Вложените трудодни в стопанството, които дават право на участие в натуралните и парични доходи, се отчитат чрез статистическите сметки: с/ка 187/3 Вложени трудодни и с/ка 188/3 Вложители на трудодни. Осчетоводяването на изработените трудодни става периодично - у нас двуседмично, като оценяването им за статистическо отчитане става по 100 лв. за трудоден. В спомагателната книга се откриват партиди по обектите (видове култури, домашни животни и др.), в които са вложени трудодните, като: вложени трудодни в строеж на обор, в общото управление, в животновъдството, в пшеницата, в царевицата и пр. Освен това в книгата за трудодните се открива партида за всеки вложител на трудодни (кооператор или от административния персонал), в която в отделни графи се вписват трудодните, на които се следва допълнително възнаграждение. При глобяване на кооператорите в трудодни става прехвърляне на такива от партидата на кооператорите в тази на социално културния фонд по системата на червеното сторниране (в партидата на кооператора), като в дневник - главната книга операцията се записва само с № и текст, но не и по графите за сумите. В края на годината, след разпределението на доходите, начислените трудодни се сторнират с обратна статия.

Пример. През месеца са изработени 1600 трудодни, които съгласно съставената таблица за трудовложението от същите са вложени както следва: за пшеницата 700 трудодни, за животновъдството 250 трудодни, за общото управление 200 трудодни, за страничните предприятия 300 трудодни и за построяване на обор 150 трудодни.

Кооператорът Иван Стоев е глобен с 5 трудодни.

В края на годината броят на осчетоводените трудодни възлиза на 23000

_____________________  ___________________

С/ка 187/3 Вложени трудодни                                         160000

Партида: Пшеница 70000 лв.

Партида: Животновъдство 25000 лв.

Партида: Общо управление 20000 лв.

Партида: Странични предприятия 30000 лв.

Партида: Строеж на обор 15000 лв.

С/ка 188/3 Вложители на трудодни                                             160000

Партиди: на кооператорите Вложени през месеца

общо 1600 трудодни.

_____________________  ___________________

С/ка 188/3 Вложители на трудодни                           

Партида: Иван Стоев, 5 трудодни - 500 лв.

(текст и числа черни)

Партида: Фонд Социално-културен, 5 трудодни

  • 500 лв. (текст и числа черни) Кооператорът

Иван Стоев е глобен с 5 трудодни в полза на

социално-културния Фонд.

_____________________  ___________________

С/ка 188/3 Вложители на трудодни                           2300000

Партиди: на кооператорите

С/ка 187/3 Вложени трудодни                                                      2300000

Партиди: на обектите за трудодните

Сторниране на вложените през годината 

23000  трудодни.

_____________________  ___________________

Забележка. При глобяване в трудодни последните се записват в партидата на глобения кооператор с червено мастило за  да се спаднат от вложените негови трудодни, и с черно мастило в партидата на социално-културния фонд.

Отчитането на трудодните в колхозите става по следния начин. Количественото записване на извършената работа от всеки колхозник и начислените за това трудодни в полевъдните бригади се прави от бригадира във Ведомост за отчитане на трудодните. Тази ведомост е много подробна и след поредното записване имената на работещите в редица следващи графи ежедневно се вписва извършената работа по вид и начислените трудодни за всеки вид работа. От тук следва че за един ден ще има толкова графи, колкото видове работа извършва колхозникът. За отчитане на работата по звена се съставя по същия начин и в същия ред също такава ведомост. Данните във ведомостта се записват не само по вид на работата, но и по култури. Тя обхваща определен период от време в зависимост от характера на работите. Попълнената ведомост се подписва от бригадира и не по-малко от седмично (след вписване на данните в трудовите книжки на колхозниците) се предава в управлението на колхоза. Тя служи на счетоводителя като документ за съставяне на оперативния отчет и за записване в счетоводните книги количеството начислени трудодни на колхозниците. Управлението на колхоза използува ведомостите за контролиране изпълнението на плана за работата на бригадите и звената и правилното изчисление на трудодните. Извършената работа и начислените за нея трудодни бригадирът вписва в трудовата книжка на всеки колхозник от бригадата. Трудовата книжка се намира у колхозника и срещу нея той получава натуралните и паричните аванси съобразно с вложените трудодни.

Записването на трудодните във връзка с животновъдството става във Ведомост за отчитане трудодните във фермата. Изчисляването на трудодните тук не може да става ежедневно както при полевъдството, поради това че показателите за това не могат да се установят ежедневно, а периодично, както например трудодните по угояването или отхранването на животните могат да се определят след неговото завършване до установен момент или до определено състояние, тези на доячките за опазване на новородените животни след предаване последните на тези, които ще ги отглеждат по-нататък, и след като навършат 15-20 дни и т. н. Поради това и ведомостта за извършената работа и начислените трудодни тук се попълва за едномесечен период и в края на месеца се предава в счетоводството на колхоза.

Извършената работа от бригадите и звената се приема от председателя на колхоза с акт, в който се посочва как и в какъв обем е изпълнена работата и резултатите от изпълнението и който се подписва от председателя и от бригадира - отговорник за изпълнението. Отчитането на възложените задачи по плана става в две специални за тези цел книги: Книга за отчитане плановите задачи и тяхното изпълнение по добива на селско-стопанските култури и по продуктивността на животновъдството и Книга за отчитане плановите задачи по приплода, прерастването и оборното и пасбищно угояване на добитъка. Сметките, които се откриват в тези книги, дават всички необходими данни за допълнителното заплащане труда на колхозниците за преизпълнение на плана по урожая и продуктивността на скотовъдството. Съответно на това и първата книга има два раздела с общо четири съставни части, а именно: А) По растениевъдството: 1) по зърнени култури, прикрепени непосредствено към бригадата; 2) по култури, прикрепени към звената; Б) По продукти на животновъдството: 1) по удоя на мляко; 2) по други скотовъдни продукти (вълна, яйца, мед, пух и др.). Втората книга се дела на два раздела: 1) отчитане добиването и опазването на приплодите; 2) отчитане прерастването и оборното и пасбищно угояване на добитъка. Отчитанията в тези четири раздела на двете книги имат различен вид в зависимост от условията по заплащане на труда при преизпълнение на плана, установени от правителството за разните отрасли на полевъдството и скотовъдството. Иначе формата за отчитането е еднаква, като най първо се посочва поставената задача на бригадата, звеното или колхозника. През годината се отбелязва изпълнението на задачите, като в края на годината се установява процента на преизпълнението на плана, продукцията за възнаграждение поради преизпълнението и трудодните, на които ще се   даде това   възнаграждение.

Представените ведомости от бригадирите и завеждащите фермите се проверяват от счетоводителя дали правилно са изчислени трудодните за извършената работа съобразно с меродавните за колхоза норми. След проверката трудодните се записват в личната Сметка (партидата) на всеки колхозник в Книга за отчитане трудодните на колхозниците, както и по личните сметки на трактористите от МТС, които работят в колхоза. В края на месеца общият брой трудодни по всяка партида (за всеки колхозник) се записват в Книга за разплащане с членовете на колхоза, където за всяко лице се води отделна лична сметка, от където се вижда за всеки колхозник от начало на годината и по месеци колко трудодни са начислени и съобразно с това му се дават натурални и парични аванси. От тук се контролира дали колхозникът е дал определения от правителството минимум трудодни за отделните работи на земеделското производство, като например за зимните работи, по сеитбата, по прибиране на реколтата и т. н. Размерът на минимума трудодни за една година и по отделни работи се определя по райони (области) и в зависимост от особеностите в производствената насока на.колхоза. От вписаните данни по партидите в книгата за разплащане с членовете на колхоза управата на последния съставя списък на изработените трудодни от всеки колхозник по месеци и производствени работи, който се поставя на видно място, за да могат членовете да направят своите справки по начислените- им трудодни. Раздаването на натурални и парични-аванси става чрез Ведомост за натуралните и парични плащания срещу подпис на колхозника. За да може да се  следи за   изпълнението на утвърдения от общото събрание план за вложените трудодни по отрасли и култури, по видове животни, по странични предприятия, по строителни обекти и др., то начислените трудодни се записват и в Книга за отчитане изпълнението на работите и вложените трудодни.1

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание