Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека > Статистически отчитания > в) Отчитане на трайните насаждения

Счетоводство и калкулации

Отчитане на трайните насаждения за кооперативно стопанисване

Стопанисваните трайни насаждения от ТКЗС се отчитат в двете противоположни статистически сметки, а именно: с/ка 187/2 Трайни насаждения за кооперативно стопанисване и с/ка 188/2 Вложители на трайни насаждения за кооперативно стопанисване. Отчитането става по стойността в оценителния протокол, където се прави и плана за ежегодното обезценяване съобразно възрастта и дълготрайността на насаждението. Тук се отчитат и собствените на ТКЗС трайни насаждения, оценени в съответствие с оценката на внесените от членовете трайни насаждения, за да има еднакво третиране при разпределение на доходите. В тези сметки като намаление се отчитат ежегодните обезценки (амортизации) по установения план. Партидите се откриват по вида на насажденията: лозя, овощни градини, ягодови насаждения и пр., като собствените на ТКЗС насаждения се записват в отделни партиди. Също така се водят отчитания и по вложители на насажденията, което става в книгата за членовете, на специално място във всяка партида, като собствените на ТКЗС насаждения се отчитат в отделна партида на името на кооперативното стопанство. Записванията в тези две сметки стават по познатия вече начин.

Доходите от трайните насаждения на стопанството могат да се отчитат отделно от тези на кооператорите, като се водят отделни партиди по общия ред за отчитане на натуралните и парични доходи.

Пример. Кооператорът Ангел Чулков внася в стопанството за кооперативно стопанисване 10 декара ябълкова градина с оценка на насаждението за 220000 лв. и срок за плодоносене още 8 години и 15 декара лозе с оценка на насаждението 300000 лв. и срок за плодоносене още 20 години. Да се осчетоводи и обезценката (амортизацията) на внесените трайни насаждения в края на първата година и се намери стойността, с която кооператорът Ангел Чулков ще участвува през втората година в разпределението на чистия доход от трайните насаждения на стопанството.

_____________________  ___________________

С/ка 187/2 Трайни насаждения за кооперативно

стопанисване                                                                         520000

Партида: Ябълкови градини - градина

от 10 декара с оценка   220000 лв.

Партида: Лозя - лозе от 15 декара с

оценка  300000 лв.

С/ка 188/2 Вложители на трайни насаждения

за кооперативно стопанисване                                         520000

Партида: Ангел Чулков

Ябълкова градина 10 дка за 220 000 лв.

Лозе 15 декара за 300000 лв.

Внесени от кооператора Ангел Чулков

трайни насаждения за кооперативно стопанисване.

_____________________  ___________________

С/ка 188/2 Вложители на трайни насаждения

за кооперативно стопанисване                                         42500

Партида: Ангел Чулков

обезценка на ябълковата градина 27500 лв.

обезценка на лозето 15000 лв.

С/ка 187/2 Трайни насаждения за кооперативно

стопанисване                                                                         42500

Партида: Ябълкови градини - обезценка  27500 лв.

Партида: Лозя – обезценка        15000 лв.

Обезценка за 1950 год. на внесените от

Ангел Чулков трайни насаждения.

_____________________  ___________________

През втората година кооператорът Ангел Чулков ще участвува в разпределението на доходите от трайните насаждения както следва: със стойността на ябълковата градина 192500 лв. (220 000 лв. - 27500 лв. - 192500 лв.) и със стойността на лозето 285000 лв. (300 000 лв. - 15000 лв. = 285000 лв.), или общо с 477500 лв. Обезценката на трайните насаждения се отнася само до тяхната стойност, без да се засягат декарите.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание