Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека > Статистически отчитания > б) Отчитане на земите за стопанисване

Счетоводство и калкулации

Отчитане на земите за кооперативно стопанисване

Всички земи, които ТКЗС стопанисва, се отчитат в статистическите сметки с/ка 18711 Земи за кооперативно стопанисване и /55/7 Вложители на земи за кооперативно стопанисване, независимо дали са собствени, наети, фондови земи за ползуване, или внесени от кооператорите. Всички земи се оценяват по емлячна оценка или по някоя друга приравнена към нея, която служи като база за разпределение на рентата. В спомагателната книга се откриват партиди по вид и категория на земята, като: ниви I категория, ниви II категория, ливади I категория, ливади II категория, лозя I категория и т. н. Земите, които се намират под трайни насаждения, се отчитат по такъв начин, че да се отбелязва това им състояние - отчитат се като Земи под трайни насаждения. Освен това в специален отдел на партидата за всеки член се посочват внесените от него земи, с които той участвува в разпределението на натуралните и парични доходи в дяла им за земята. Партида се води и за ТКЗС за неговите земи, наетите такива и получени за ползуване, които също участвуват в разпределението на натуралните и парични доходи и то с дадената при оценяването им стойност. Заверозадължението на горните две сметки става по познатите начини.

Примери

1) Кооператорът Боби Бойчев при приемането му в ТКЗС влага следните земи при опис." I кат. 12 дка. по 20000 лв., II кат. 10 дка по 18000 лв. и III кат. 25 дка. по 15.000 лева; ливади I кат. 4 декара по 20.000 лв.; лозе 8 декара върху земя II кат. Лозето е 10 годишно и насаждението се оценява в сегашното му състояние по 10.000 лв. декара при плодоносене всичко 20 години. За рента на лозята ще се плаща 40% от чистия им доход. Да се установи с каква стойност на лозето ще участвува кооператора в разпределението на чистия доход от лозята през първата и през втората година.

________________________    ______________________

С/ка 187/1 Земи за кооперативно стопанисване         1019000

Партида: Ниви  I кат. 12 декара за 240000 лв.

Ниви II кат. 10 декара за 180000 лв.

Ниви III кат. 5 декара за 375000 лв.

Партида: Ливади I кат. 4 декара за   80000 лв.

Партида: Земи под трайни насаждения,

лозе II кат. 8 декара за 144000 лв.

С/ка 188/1 Вложители  на земи за

кооперативно стопанисване                                                          1019000

Партида: Боби Бойчев - 59 декара

Внесени земи от кооператора Боби Бойчев.

________________________    ______________________

С/ка 187/2 Трайни насаждения за кооперативно

стопанисване                                                                         80000

Партида: Лозе, 8 декара с оценка 80000 лв.

С/ка 188/2 Вложители на трайни насаждения

за кооперативно стопанисване                                                                      80000

Партида: Боби Бойчев, 8 декара лозе с оценка 

80000 лв. Внесено лозе от кооператора Боби

Бойчев от 8 декара.

________________________    ______________________

При разпределение на чистия доход от първата реколта кооператорът ще участвува със стойност на лозето 80000 лв. Лозето ще се използува още 10 години и амортизацията за една година ще бъде 8000 лв. През втората реколта кооператорът ще участвува при стойност на лозето 72000 лв. В края на първата година амортизацията ще се осчетоводи със статията:

________________________    ______________________

С/ка 188/2 Вложители на трайни насаждения

за кооперативно стопанисване                                      8000

Партида: Боби Бойчев, 8 декара лозе

С/ка 187/2 Трайни насаждения за

кооперативно стопанисване                                                             8000

Партида: Лозе 8 декара Амортизация на лозето

за една година (10%).

________________________    ______________________

2) ТКЗС „Г. Димитров" е закупило 20 декара ниви  I категория по 23000 лв. В стопанството нивите от тази категория се оценяват по 20000 лв.

________________________    ______________________

С/ка 187/1 Земи за кооперативно стопанисване          400000

Партида: Ниви I кат. 20 дка. за 400000 лв.

С/ка 188/1 Вложители на земи за кооперативно

стопанисване                                                                                    400000

Партида: ТКЗС „Г. Димитров", 20 декара

Купени 20 декара ниви 1 категория, оценени

по 20000 лв.

________________________    ______________________

Купените земи се осчетоводяват по с/ка 4 Недвижимости по 23000 лв. за 460000 лв.

3) ТКЗС „Г. Димитров" наема от Селсъвета 80 декара ниви III категория и заплаща наема за една година по 120 лв. на декар. Тази категория земи имат оценка по 15000 лв. декара.

________________________    ______________________

С/ка 187/1 Земи за кооперативно стопанисване            1200000

Партида: Ниви III кат. 80 дка за 1200000 лв.

С/ка 188/1 Вложители на земи за кооперативно

стопанисване                                                                                     1200000

Партида: Наети земи (ниви), 80 дка

Наети от Селсъвета 80 декара ниви III категория.

________________________    ______________________

С/ка 72 Кооператори                                                     9600

Партида: ТКЗС „Г. Димитров",  парична част  на

партидата - за наети земи

С/ка 47 Каса                                                                                             9600

Изплатен едногодишен наем на Селсъвета за

наетите 80 декара ниви по 120 лв. на декар.

________________________    ______________________

В случая платеният наем е отнесен в сметката на членовете- кооператори и се открива за неговото отчитане партида на името на ТКЗС. В същата партида ще се отнесат и припадащите се части на наетата земя от натуралните и парични доходи на стопанството, тъй като тя участвува на общо основание в тяхното разпределение в края на годината. След покриването на наема остатъкът по партидата, който е остатък от рентата, ще се отнесе към неделимия фонд съгласно чл. 16 от ПУ, при което с/ка 72 Кооператора се дебитира и с/ка 78 Фондове-неделимия фонд се кредитира. В случай че рентата не може да покрие наема, то непокритата част може да се третира като подлежаща на покриване през следващата година. Има и други начини за отчитане на наема и рентата на наетата земя, но този се явява най-целесъобразен.

4) При вливане в ТКЗС кооператорът Тодор Ставрев внася 30 декара ниви I категория по 11.000 лв. и 15 декара II категория по 10.000 лв. При образуване на кооперативните блокове една негова нива от II категория 5 декара е заменена с нива от 5 декара I категория на некооператора Георги Станков.

________________________    ______________________

С/ка 187/1 Земи за кооперативно

стопанисване                                                                 485000

Партида; Ниви 1 кат. 35 декара   за 385000 лв.

Ниви II кат. 10 декара за      100000 лв.

С/ка 188/1 Вложители на земи за кооперативно

стопанисване                                                                                   485000

Партида: Тодор Ставрев, 45 декара ниви за

485000 лв.

Внесени земи от Тодор Ставрев  при  заменяване 

на една нива.

________________________    ______________________

С/ка 60 Дебитори и кредитори                                          5000

Партида: Тодор Ставрев

С/ки 60 Дебитори и кредитори                                                             5000

Партида: Георги Станков Кооператорът Тодор

Ставрев дължи на некоопетатора Георги Станков

за получените по-добро качество заменени 5

декара ниви.

________________________    ______________________

Осчетоводяването на внесените земи от кооператорите в случая става след замяната и след образуване на блоковете, поради което по сметката на всеки кооператор се записват окончателно установените негови земи. При заменките се допуша разлика в качеството на разменените земи до 10%, която се изплаща в пари чрез бирника на селсъвета. Понеже в случая кооператорът получава при замяната по-доброкачествена земя, то той дължи разликата на другото лице, с което прави замяната. Това именно се изразява в последната статия, при която с/ка 60 се дебитира и кредитира. При заменяване може да се случи и обратното, а именно да се получи по-долнокачествена земя, което ще бъде изразено в счетоводството със съответното записване, в който случай партидата на некооператора ще бъде задължена, а тази на кооператора ще бъде заверена, тъй като тук последният ще бъде кредитора. При уреждане на взаимоотношенията между заменителите се правят съответните обратни записвания. Когато заменяването става след като внесената земя е била вече осчетоводена, то дадената кооперативна земя се отписва, а получената се записва в партидата на съответния кооператор, като при разлика в качеството на заменените земи създадените взаимоотношения между заменителите се осчетоводяват по горепосочения начин.

5) Поради малката доходност като обработваема площ засаждаме с акациева гора един блок от 90 декара V категория и с оценка по 5000 лв.

________________________    ______________________

С/ка 187/1 Земи за кооперативно стопанисване          450000

Партида: Земи йод трайни насаждения - акациева

гора V кат. 90 декара за  450000 лв.

С/ка 187/1 Земи за кооперативно стопанисване                             450000

Партида: Ниви V кат. 90 дка за 450000 лв.

- засадени с акациева гора. Засаждаме 90 декара

ниви V категория с акациева гора.

________________________    ______________________

6) Поради напущане на ТКЗС на кооператора Андрей Павлов се връщат от края на кооперативния блок внесените 30 декара ниви II категория с оценка по 18000 лв.

________________________    ______________________

С/ка 188/1 Вложители на земи за кооперативно

стопанисване                                                                    540000

Партида: Андрей Павлов - 30 декара II кат.

С/ка 187/1 Земи за кооперативно стопанисване                              540000

Партида: Ниви II кат. 30 декара Върнати на

напусналия   кооператор 30 декара   ниви II

категория от края на кооперативния блок.

________________________    ______________________

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание