Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека > Приходо-разходна сметка на колхозите

Счетоводство и калкулации

Приходо-разходна сметка на колхозите

Наравно с производствения план и приходо-разходната сметка се явява като предопределящо начало в стопанско-финансовата дейност на колхозите. Примерният устав постановява, че както за постъпленията, така и за разходванията на средства управлението на артела съставя годишна сметка (план, бюджет), която влиза в сила след утвърждаването й от общото събрание на артела. Управата на всеки колхоз е длъжна да организира и проведе систематически контрол щото постъпилите парични средства и тяхното разходване съгласно предвижданията в приходо-разходната сметка да се проведе в най строго съответствие с волята на общото събрание на колхозниците. Поради това и приходо-разходната сметка, така както и баланса, се явява за управлението на колхоза много важен инструмент за ръководство и контрол.

Приходо-разходната сметка се състои от четири раздела, а именно: 1) парични доходи и тяхното разпределение; 2) средства за капиталовложения и тяхното разходване; 3) средства за културно-битови нужди и тяхното разходване; 4) средства по разплащане, тяхното постъпване и разходване. Всеки раздел по суми се уравнява за себе си.

Първият раздел представлява план за постъпилите парични доходи и тяхното разпределение. В приходната част на този раздел се посочват паричните доходи, запланирани да постъпят по отрасли на стопанството и по източници на последните, а в разходната част се посочва разпределението на тези доходи съгласно чл. 12 от Примерния устав. Във втория раздел се заплануват постъпленията на средства за капиталовложения и тяхното разходване, заедно с набавените строителни материали. Разходването на тези средства е свързано с възстановяването и разширяването на основните производствени средства, като покупка на работен добитък и земеделски инвентар, заплати на наетите специалисти за строителството и т. н. В третия раздел се планира разходването на отделените от общото събрание средства за културни нужди. Посочват се постъпилите средства по източници и за какво те ще бъдат употребени. В четвъртия раздел се планират разплащанията на колхоза, като произведенията останали от миналата година се посочват по оценката в края на същата, посочват се вземанията на колхоза от учрежденията и лицата и надвзетите аванси от членовете. Разходната част обхваща задълженията на колхоза към членовете за трудодни от миналата година и към учрежденията и лицата.

По този начин в приходо-разходната сметка се запланира постъпването на всички парични средства на колхоза и тяхното използуване. Тя се намира в най-тясна връзка с производствения план, тъй като неговото изпълнение трябва да бъде отразено в същата. Управлението на колхоза е длъжно да изпълнява тази сметка точно така, както е приета от общото събрание без да може даже да прехвърля суми от едно перо в друго, освен по решение на общото събрание.

За да се има точна представа за формата и съдържанието на приходо-разходната сметка в колхозите, даваме същата на колхоза „Октомври",

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание