Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека > Отчитане на основните средства > г) Трайни вложения и насаждения

Счетоводство и калкулации

Отчитане на трайните вложения и насаждения

Под трайна вложения в земеделското стопанство се разбират всички капиталовложения в мероприятия от по-дълготраен характер, които имат за задача да подобрят земеделското производство и изобщо да улеснят работата в стопанството. Тук спадат капиталовложенията в мелиоративни, отводнителни, напоителни и др. мероприятия, като: земни канали, диги, мостове, пътища, насипи, подпорни стени, кладенци и чешми, циментови корита за водопой, резервоари, телени конструкции за лозя, огради, силажни ями, кули, рибарница и др., както и наторяването с дълготрайност повече от едва година. Към трайните вложения спадат още основните ремонти и подобренията на наетите основни средства, разноските по проучване и разкриване на мини и кариери, за усвояване на ново производство, за подготовка и квалификация на кадри, нематериалните ценности (патенти, концесии, търговски мерки, право на фирма и учредителните разноски) и др. Инсталираните във връзка с трайните подобрения съоръжения се отчитат отделно. Под трайни насаждения се разбират всички насаждения в земеделското стопанство с трайност и използваемост повече от една голина, като: лозя, овощни, черничеви, розови и др. градини, изкуствени ливади (с люцерна и др.), гори, ягодови насаждения, паркове и пр. Земите под трайни насаждения се изключват от последните и се отчитат в съответната сметка като земи. Придобиването на трайните вложения и насаждения в ТКЗС може да стане по различни начини, а именно: чрез покупка, построяване от самото кооперативно стопанство, внасяне срещу дялов капитал (в случай че това се допуща) и безвъзмездно (даром). Когато стойността, по която ще се осчетоводят трайните вложения и насаждения, се набира не еднократно, а постепенно, то набирането на тази стойност се отчита в с/ка 16 Строеж и доставка на основни средства и след окончателното й установяване и приемане на обекта става прехвърляне в сметката за отчитане на трайните вложения и насаждения. При насажденията набирането на себестойността в строителната сметка става до момента на тяхното пълно узряване, т. е. до плодоносенето, като всички разноски до тогава увеличават тази стойност и едвам след това се извършва прехвърлянето за отчитане в съответната сметка. Оценяването на внесените от кооператорите за дялов капитал и безвъзмездно придобитите трайни насаждения става по посочените във връзка с недвижимостите начини. Във връзка с това трябва да обърнем внимание на чл. 18 от Примерния устав относно оценката на внесените от кооператорите трайни насаждения за общо стопанисване, които се отчитат в съответните статистически сметки.

Отчитането на собствените на ТКЗС трайни вложения и насаждения става в с/ка 12 Трайни вложения и насаждения. Сметката се задължава със себестойността (костуемата стойност) на набавените по какъвто и да било начин трайни вложения и насаждения при заверяване на съответната друга сметка, в зависимост от начина на набавянето - покупка, създаване от самото ТКЗС, внасяне от членовете или подаряване. При втория случай се заверява с/ка 16 Строеж и доставка на основни средства, при третия - с/ка 76 Дялов капитал, а при подаряване-с/ка 78 Фондове - натуралната партида на неделимия фонд за капиталовложения. Сметката за трайните вложения и насаждения се заверява с набавната стойност на ликвидираните такива поради бракуване, унищожаване, изкореняване, отчуждаване, подаряване и др. Ликвидирането се отчита чрез с/ка 17 Ликвидация на основни средства. Разноските по поддържането и текущия ремонт на трайните вложения и насаждения, както и тези по основния ремонт, се отчитат както и при недвижимостите. Евентуалните разноски по набавяне на трайните вложения и насаждения, които се състоят най-вече в разноски по уреждане правото на собственост, влизат в състава на набавната стойност. Вложените трудодни от кооператорите при създаване на трайни вложения и насаждения, изобщо на основни средства, както и при тяхното основно ремонтиране, се оценяват по надничния блок и влизат в стойността на съответните основни средства или в стойността на основния ремонт, като от друга страна увеличават паричните доходи на ТКЗС, които се разпределят върху труда. По същия начин се постъпва и със стойността на извършената работа от трудовите бригади, като същата се отнася още и в увеличение паричната партида на неделимия фонд за капиталовложения.

В спомагателната книга за основните средства на ТКЗС се открива партида за всеки вид трайни вложения и насаждения, в която на всеки ред се записва отделната трайна култура или подобрение с всички съответни на нея характерни данни, като: година на създаването, местността, в която се намира, декари, брой на насажденията, трайност в години и др. Така например открива се партида Канали, на всеки ред в която се записват отделните канали по реда на тяхното създаване, или пък се открива партида Лозя, в която всеки ред се използува за вписване на едно лозе. В стопанствата с много лозя или овощни градини се откриват отделни партиди за всеки вид и сорт отделни лозови и овощни насаждения. Партидите се разпределят в две групи, както следва: 1) Група Трайни вложения, с партиди: пътища, мостове, кладенци, чешми, циментови корита, огради, телени конструкции на лозята и др. и 2) Група Трайни насаждения с партиди: лозя, овощни градини, розови градини, ягодови насаждения, върбови насаждения, люцерни и др.

Примери:

В едно ТКЗС са извършени следните текущи операции:

1) Купуваме едно лозе в брой за 160000 лв., като само насаждението струва 50000 лв. За ограждане на лозето употребяваме купените от по-рано 800 м бодлива тел по 15 лв. за 12000 лв. и 100 кола по 20 лв. за 2000 лв. За направа на оградата са употребени от кооператорите 20 трудодни оценени по 400 лв. за 8000 лв.

Забележка. За съкращаване на записванията ще избегнем употребата на с/ка 16 Строеж и доставка на основни средства.

_______________________ ________________________

С/ка 12 Трайни вложения и насаждения                         72000

Група: Трайни насаждения

партида: Лозя - лозе за 50000 лв.

Група: Трайни вложения

партида: Огради - ограда на лозето 22000 лв.

С/ка 4 Недвижимости                                                            110000

Група: Земи собственост на стопанството

партида: Земи под трайни насаждения

С/ка 47 Каса                                                                                         160000

С/ка 36 Произведения и материали                                   14000

Група: Стоки и материали купени от пазара

партида: Бодлива тел за огради - 800 м по

15 лв. за 12000 лв.

партида: Колове за огради - 100 броя  по

20 лв. за 2000 лв.

С/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение    8000

Партида: Парични доходи за разпределение

върху труда - 20 трудодни по 400 лв.

Купено козе в брой и направена ограда на същото от кооператорите.

Във връзка с тази операция следва да се съставят още няколко статии, които само ще посочим. Понеже основните средства се създават за сметка на неделимия фонд, то стойността на набавените основни средства 182 000 лева трябва да се запише още в кредит (увеличение) на натуралната партида на неделимия фонд и в дебит (намаление) на неговата парична партида, като в случай че фондът разполага с парични средства, то съответната част от тях трябва да се прехвърли от влоговата му сметка и да се постави на разположение на ТКЗС за други негови нужди. С изработените 20 трудодни, оценени по 100 лв. за 2000 лв., трябва да се дебитира с/ка 187/3 Вложени трудодни и да се кредитира с/ка 183/3 Вложители на трудодни.

2) За насаждението на една овощна градина са вложени: 3000 ябълкови дървета по 50 лв. за 150000 лв., 40 трудодни от кооператорите, оценени по надничния блок по 400 лв. за 16000 лв., и е извършена работа от една трудова бригада за 9000 лв.

_______________________ ________________________

С/ка 16 Строеж и доставка на основни средства     175000

Група: Засаждане на овощна градина - ябълки

партида: Набавени от вън материали и други

парични разноски 159000 лв.

партида: Трудодни на кооператорите 16000 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                           150000

Група: Стоки и материали купени от пазара

партида: Ябълкови дръвчета, 300 бр. по 50 лв.

С/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение 16000

Партида: Парични доходи за разпределение

върху труда, 40 трудодни по 400 лв.

С/ка 78 Фондове                                                                      9000

Неделим фонд - парична партида

Извършени разноски за насаждане на овощната градина от ябълкови дръвчета.

Във връзка с това трябва да се направят още и следните счетоводни записвания. Най-напред използваната земя за насаждение трябва да се прехвърли от досегашната й група в групата па земите под трайни насаждения. Освен това употребените 40 трудодни, тарифирани по 100 лв. за 4000 лв., трябва да се осчетоводят в двете статистически сметки за трудодните чрез задължаване на сметка 187/3 и заверяване на сметка 188/3. Строителната сметка на овощната градина ще се задължава още с всички разноски по нейното отрасване, подменяване на изсъхналите дръвчета и др., докато започне да дава плод, когато нейната стойност от строителната сметка ще се прехвърли в сметката за трайните насаждения. Понеже с това насаждение се създават основни средства, което трябва да се направи за сметка на неделимия фонд, то направените разноски за същото следва да се запишат като намаление (в дебита) на паричната и увеличение (в кредита) на натуралната партида на фонда, при което съответните негови парични средства трябва да се поставят на разположение на ТКЗС. Вложените трудодни от кооператорите се оценяват и стойността им се отнася за увеличение на паричните доходи, а стойността на извършената от бригадата работа се отнася в увеличение паричните средства на неделимия фонд за капиталовложения.

Ако през следната година например овощното насаждение изсъхне напълно, то това ще се осчетоводи чрез дебитиране на с/ка 17 Ликвидация на основни средства със стойността на насаждението 175000 лв. и кредитиране на с/ка 16 Строеж и доставка на основни средства, а освен това същата стойност ще се запише в дебит на натуралната партида на неделимия фонд, сметка № 78, и в кредит на ликвидационната сметка № 17.

3) Получаваме даром от селсъвета една нива, насадена с черничеви дървета, като насаждението се оценява за 70000 лв. и земята за 230000 лв. Изплащаме чрез влоговата сметка на неделимия фонд 18000 лв. разноски по оформяване правото на собственост.

_______________________ ________________________

С/ка 4 Недвижимости                                                248000

Група: Земи собствени на стопанството

партида: Ниви

С/ка 12 Трайни вложения и насаждения               70000

Група: Трайни насаждения

партида: Черничева градина

С/ка 78 Фондове                                                                                  300000

Неделим фонд - натурална партида

С/ка 46 Банки                                                                                  18000

Група: Влогови сметки в банки

партида: Влогова смеска в БИБ на неделимия фонд

Получена даром от селсъвета една черничева градина и направени разноски но оформяване на собствеността.

Разноските по придобиването 18000 лв. се отнасят в тежест само на земята. Същите разноски са за сметка на неделимия фонд и се прибавят към стойността на основното средство, поради което със сумата на разноските 18000 лв. трябва да се намали (дебитира) паричната партида и да се увеличи (кредитира) натуралната партида на неделимия фонд и то със статия, при която с/ка 78 Фондове се дебитира и кредитира.

Освен собствените трайни насаждения, ТКЗС могат да разполагат и с такива внесени от членовете-кооператори за общо стопанисване, срещу които последните получават рента за тях. Като обекти за общо стопанисване служат най-често лозята, овощните градини, малиновите насаждения и др. В такъв случай специална комисия оценява по отделно както насаждението (културата), така и земята, намираща се под него, която се третира като земя за кооперативно стопанисване. Оценката на земята става по посочения във връзка с отчитането на недвижимостите начин, а оценяването на трайните насаждения става според местоположението, възрастта, сорта и др. техни качества, като наред с това в протокола се установява и още колко години те ще дават плод. Рента срещу внесените трайни насаждения се дава на кооператора според член 18 от ПУ най-много до края на плодоносния срок, като след изтичане на този срок той започва да получава рента върху земята под насаждението, която следва да се отпише от групата на земите под трайни насаждения и се впише в групата на съответната категория земи за кооперативно стопанисване. От тук се вижда, че според чл. 18 от ПУ стойността на внесените от кооператорите насаждения служи за база за разпределяне рентата на същите. За да може обаче по-добре да се проследи изтичането на установения от комисията срок на плодоносие и да се изрази обезценяването на трайното насаждение, тази стойност ежегодно се намалява със сумата на годишната амортизация и след окончателното амортизиране на трайните насаждения кооператорите получават рента само за земя а - на общо основание (чл. 18 от ПУ). Амортизацията се определя в еднакъв годишен размер, като се вземат предвид установените от комисията години на плодоносене и стойността на насажденията. Според чл. 18 на ПУ, рентата в полза на кооператорите е 30% от чистия доход на трайните насаждения, или вместо това се начисляват от 2 до 6 трудодни за декар. Смятаме, че най- правилно би било рентата да се определи в процент от чистия доход. Тя може да се дава на съответните кооператори и докато трайните насаждения са в състояние да дават плод, но който случай не е предвиден в Примерния устав, ако трайното насаждение се използува и след установения от комисията краен срок на плодоносене. Във връзка с установяване размера на чистия доход от трайните насаждения, става въпрос дали известна част от общоуправителните разноски на ТКЗС следва да се отнесе за сметка на трайните насаждения или не. А по отношение възнаграждението на кооператорите, внесли трайни насаждения, под формата на трудодни, не е ясно установено дали трудодните от трайните насаждения ще участвуват в разпределение на натурални и парични доходи от насажденията, или пък ще се смесят с трудодните от другите отрасли и изобщо ще участвуват в доходите на стопанството, а също така дали чистият доход от трайните насаждения ще се установява по отделна кооператори или обекти, или пък общо от всички внесени трайни насаждения и след това същият ще се разпределя между кооператорите съобразно с качествата на внесените от тях трайни насаждения, изразени в оценъчната им стойност. Според последната алинея на чл. 17 на ПУ би следвало тези трудодни да се слеят с другите такива и ла участвуват общо в разпределението на доходите в стопанството.

В този случай земите под трайните насаждения се отчитат статистически чрез сметките: 187/1 Земи за кооперативно стопанисване и 188/1 Вложители на земи за кооперативно стопанисване, а трайните насаждения се отчитат статистически посредством сметките: 187/2 Трайни насаждения за кооперативно стопанисване и 188/2 Вложители на трайни насаждения за кооперативно стопанисване. Сметките 187/1 и 187/2 се задължават при внасяне на трайни насаждения, при съответно заверяване на сметките 183/1 и 188/2, като при обратния случай стават и обратни записвания по същите сметни. Обезценката (амортизацията) на насажденията се записва в края на всяка година в дебитна с/ка 188/2 и в кредитна с/ка 187/2.

Пример. Член-кооператорът Сава Петев внася за кооперативно стопанисване и едно лозе от 10 декара при оценка на земята 120000 лева и насаждението 60000 лева при срок за плододаване още 15 години.

_______________________ ________________________

С/ка 187/1 Земи за кооперативно стопанисване           120000

Група: Земи под трайни насаждения

партида: Лозя-лозе от 10 декара

С/ка 188/1 Вложители на земи за кооперативно стопанисване                120000

Партида: Сава Петев - лозе 10 декара

_______________________ ________________________

С/ка 187/2 Трайни насаждения за кооперативно

стопанисване                                                                            60000

Партида: Лозя винени - лозе от 10 декара

С/ка 188/2 Вложители на трайни насаждения                             60000

Партида: Сава Петев-едно лозе 10 декара

Внесено от кооператора Сава Петев едно лозе от 10 декара за кооперативно стопанисване при оценка на земята 120 000 лв. и насаждението  60000 лв.

_______________________ ________________________

В края на годината за годишната амортизация на насаждението се съставя следната статия:

_______________________ ________________________

С/ка 188/2 Вложители на трайни насаждения         4000

Партида: Сава Петев - лозе от 10 декара

С/ка 187/2 Трайни насаждения  за

кооперативно стопанисване                                                           4000

Партида: Лозя винени-лозе от 10 декара

Амортизация за 1951 год. на внесеното от член кооператора Сава Петев лозе за кооперативно стопанисване при срок 15 години и стойност 60000 лв.

_______________________ ________________________

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание