Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека > Отчитане на основните средства > е) Строеж, доставка и ремонт на основни средства

Счетоводство и калкулации

Отчитане строежа, доставката и основния ремонт на основните средства

При покупка, подаряване и внасяне на основни средства от кооператорите, набавната стойност на същите за осчетоводяване се образува еднократно, поради което с нея се дебитира направо сметката, която служи за отчитане на набавените основни средства. В случай че има разноски, увеличаващи набавната стойност, които стават известни в момента на набавянето, то те се прибавят и с новополучената набавна стойност също така се задължава направо съответната сметка за основните средства. Ако ли тези разноски не могат да се установят едновременно с набавянето, при което ще стане едно нееднократно и постепенно набиране на набавната стойност, то това набиране следва да се изрази в една предварителна сметка за основните средства, от където окончателната набавна стойност се прехвърля в съответната редовна сметка за основните средства За постепенното набиране на набавната стойност служи с/ка 16 Строеж и доставка на основни средства. При строежа на основни средства също така става постепенно набиране на себестойността, което следва да се отрази в сметка № 16, като след завършване на строежа окончателната себестойност се прехвърля в съответната сметка за основните средства. При строеж по предприемачески начин, т. е. по договор, следва да се прибегне до използуване на с/на № 16 само когато строежът се изплаща по ситуации, на части, но не и при частичното предварително заплащане (даване аванси) срещу извишеното, като в последния случай при окончателното завършване на строителния обект и неговото приемане себестойността му се осчетоводява направо по съответната сметка за основните средства. При основния ремонт е на лице едно постепенно набиране себестойността на ремонта и понеже той представлява възстановяване на основните средства, следва набирането на неговата себестойност, както и при основните средства, да се изрази в с/ка 16 Строеж и доставка на основни средства. Следователно, при всички случаи на постепенно набиране стойността на основните средства и тези на тяхното възстановително ремонтиране, следва да се използува временната с/ка № 16, която има калкулационен характер и служи да отрази това набиране, като след установяване на окончателната стойност, служеща за осчетоводяване, последната се прехвърля в съответната за нейното отчитане сметка.

Сметката за строежа, доставката и основното ремонтиране на основните средства има широко приложение в земеделските стопанства и специално в ТКЗС, тъй като понастоящем тези стопанства са още в процес на създаване и устройване. В тази сметка се отчита строежа на стопанските сгради, като обори, хамбари, складове, навеси, гаражи, работилници, помещения за преработките и др., а също така строежа на жилищата и на административните сгради. Тук се отчита създаването на трайните мелиоративни мероприятия, като отводнителни, напоителни, корекционни, укрепителни и др. п. почвени и землени трайни подобрения, както и това на многогодишните земеделски стопански насаждения, като: лозя, овощни, розови, черничеви, върбови и др. градини, ягодови насаждения, малинажи, горски насаждения и др. п., а също така строежа на мостове, пътища и др. Отчитането на тези обекти в строителната сметка започва от момента на началните разходвания и продължава до момента на тяхното завършване, с изключение  на трайните насаждения, при които отчитането продължава до момента, когато същите ще бъдат годни да дадат плод. В с/ка 16 се отчита още доставката и изобщо набавянето на основни средства, като: земеделски машини и двигатели, транспортни средства, продуктивен и работен добитък и др., при постепенното набиране на тяхната стройност, или когато последната не е още известна, или е спорна. Тя ся използува най после и за набиране себестойността на възстановителното (основно) ремонтиране на основните средства - сградите, движимостите, подобренията в мелиорации и трайните насаждения. Изобщо в тази сметка се изразява придобиването на всякакви основни средства чрез строеж, доставка и по какъвто и да било друг начин, както и възстановителното ремонтиране на същите, при които случаи трябва да е на лице едно постепенно набиране, образуване на набавната стойност, по която те се записват и отчитат в счетоводството. При някои основни средства, например при машините и др. п., разноските по инсталирането и монтирането също се прибавят към набавната стойност. Следователно окончателната стойност на основните средства се образува до момента, когато те са годни за експлоатация и използуване, или до момента на плододаването, когато процесът на тяхното създаване, набавяне и пригаждане е напълно завършен, след което се пренася за отчитане в съответната сметка за основните средства.

С/ка 16 Строеж и доставка на основна средства се задължава с всички направени разноски по строежа, доставянето и основното ремонтиране на основните средства, с покупната стойност на купените такива, с разноските по инсталирането и монтирането, както и с тези до плодоносенето, срещу заверение на съответните сметки според естеството на разхода, като: с/ка 47 Каса, с/ка 46 Банка, с/ка 36 Произведения и материали, с/ка 60 Дебитори и кредитори, с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение (при вложен собствен труд на кооператорите) и с/ка 78 Фондове - натуралната партида на неделимия фонд (при подаряване). Същата сметка се заверява с окончателната набавна стойност на завършените обекти, а се задължава съответната сметка за отчитане на основните средства, като: с/ка 4 Недвижимости, с/ка 11 Движимости, с/ка 12 Трайни вложения и насаждения, с/ка 13 Продуктивни и работни животни, с/ка 37 Млади животни и животни за угояване (макар и да не са основни средства, доставката им се отчита в с/ка № 16) и с/ка 78 Фондове - натуралната партида на неделимия фонд или паричната партида на фонда, ако прехвърлянето от паричната в натуралната партида на набавното основно средство не е още извършено. С/ка 78 Фондове се дебитира в случай на изцяло погиване на трайни насаждения преди плодоносенето. Със стойността на завършените основни ремонти се кредитира с/ка № 16 и се дебитира с/ка 78 Фондове - паричната партида на неделимия фонд, тъй като в ТКЗС амортизация на основните средства не се прави и поради това разноските за основен ремонт се покриват от средствата на неделимия фонд - парична партида.

Във връзка със строежа и доставката на основни средства за ТКЗС, осчетоводявани в с/ка № 16, се явяват още и следните особености в счетоводството на стопанството. По-рано видяхме, че при набавяне на основни средства, който осчетоводявахме направо в техните сметки, набавната стойност на същите се записваше като увеличение на натуралната и намаление на паричната партида на неделимия фонд, тъй като всички основни средства в ТКЗС се набавят за сметка на неделимия фонд и с неговите средства, като това може да стане и в случай че няма събрани достатъчно средства във фонда. Поради това и тук при прехвърляне на основните средства за отчитане в техните сметки също така трябва стойността им да се запише като увеличение по натуралната партида на неделимия фонд, защото е на лице увеличение на самите основни средства, и като намаление по паричната му партида. По отношение на набавените безвъзмездно основни средства чрез с/ка М 16 по този начин ще се запишат само разноските по набавянето. Това записване по партидите на неделимия фонд у нас е възприето да става само в края на годината и обхваща стойността на набавените през цялата година основни средства. Във връзка с това става въпрос дали непълната стойност на основните средства по с/ка № 16 ще се запише по партидите на неделимия фонд в края на всяка година, в случай че набавянето засегне няколко години, или пък ще се запише само пълната окончателна набавна стойност, и то в края на годината, през която е завършило набавянето, като се има предвид, че процесът за създаване на трайните насаждения и други основни средства трае по няколко години, а също така че в много други случаи, макар и този процес да продължава по-малко от година, той засяга две съседни години. В случай че записването по партидите на неделимия фонд става само в края на годината, а при основни средства, преминаващи чрез с/ка № 16, още и след окончателното завършване на процеса по набавянето, то натуралната и парична партида на неделимия фонд не ще отразяват действителното положение на фонда в неговото натурално и парично въплъщение, което обстоятелство има голямо значение за правилното ориентиране по положението на неделимия фонд. Поради това считаме, че колкото по-своевременно се отразява в партидите на фонда промените в неговото натурално и парично въплъщение, толкова ще имаме и по-вярна и точна отчетност. Освен това и тук вложеният труд от кооператорите, изразен в трудодни, оценени по надничния блок, се включва в набавната стойност на обектите от една страна, а от друга страна стойността му се включва в паричните доходи на стопанството. Този начин на действие изисква ангажирането на някои вътрешни ресурси, или пък да се прибегне до заеми,,за да се осъществи разпределението на тези парични доходи между кооператорите, още повече, че ТКЗС се намират в период на създаване и организация и поради това извършват големи строежи с труда на кооператорите. В СССР колхозите включват стойността на вложените трудодни в основни средства в неделимия фонд, което укрепва финансовото положение и стопанската мощ на кооператива. Изработените трудодни се зачисляват на кооператорите и в статистическите сметки за тях № 187/3 и № 188/3. Всички употребени произведения и материали от текущото производство и влизащи в състава на набавната им стойност се спадат от натуралните доходи и се причисляват като опаричени такива към паричните доходи на стопанството и се вливат в разпределяемата маса от парични доходи между кооператорите. Това става в края на годината и спомагателното отчитане на с/ка М 16 държи сметка за това.

В спомагателната книга за имуществото, в допълнение на с/ка № 16, за всеки отделен строеж, доставка и основен ремонт се открива специална партида, която ще отчете набавянето на всеки един обект. Отделните партиди се обединяват в три групи, а именно: 1) строеж на основни средства - с партиди: строеж на обор, строеж на жилище, насаждане на ловя и пр.; 2) Доставка на основни средства - с партиди: доставка на трактор, доставка на камиони; 3) Основен ремонт на основните средства - с партиди: основен ремонт на хамбара, основен ремонт на краварника и т. н. Наред с това във всяка една партида се откриват следните графи (или пък към всяка партида се откриват следните подпартиди): а) употребени набавени от вън материали и други парични разноски; б) употребени материали, произведени в стопанството през отчетната година1); и в) употребени трудодни от кооператорите и бригадите, оценени при надничния блок. Тези данни показват отделните видове разноски, обаче по обекти, а не общо. Поради това, освен по този начин, спомагателното отчитане в партидите на с/ка М 16 следва да стане по направление на следния втори разрез, а именно като се открият три партиди по видовете разноски, данните от които ще се използуват за по-нататъшните записвания. При условие, че се прилага само един ред от спомагателните отчитания за с/ка № 16, то следва да се открият следните партиди, както е у нас, а именно: 1) Обща партида за всеки строеж за употребените набавени от вън разни материали и други парични разноски, като купени и употребени - желязо, цимент, пирони, дървен материал, камъни, тухли, платено на външни майстори, инженери и др.; 2) Отделните партиди за всеки вид употребени произведения и материали, произведени в самото стопанство през отчетната година, като тухли, камъни, вар, пясък и др.; 3) Отделна партида за вложените от кооператорите трудодни, оценени по надничния блок, с подпартиди, като трудодни за обора, трудодни за хамбара, за свинарника и т. н. При това устройство на спомагателните отчитания набавната стойност на основните средства ще се установи чрез събиране на данните от няколко места, което е най-малко едно неудобство, но от друга страна ще имаме готови данни по общите категории на разноските, които ще се използуват за останалите счетоводни записвания, а именно за трудодните и за опаричване на употребените материали от тазгодишното производство и показването им като парични доходи.

Незавършеният строеж, доставка и основен ремонт на основните средства се отразява като дебитен остатък по с/ка № 16, под каквото наименование се поставя и в баланса като активно перо. Натуралните партиди обаче по с/ка М 16 в края на годината се преливат в паричната парти, а за всеки обект и продължават да бъдат отразени в нея и през следващата година до пълното завършване на обекта, тъй като в края на годината като натурални доходи те са опаричени чрез дебитиране на с/ка 124 и кредитиране на с/ка 125. Употребените през следващата година произведения и материали се отбелязват партидно по паричната и натурална партида на с/ка 16.

Примери

1) За построяването на един обор в ТКЗС са употребени: 250 куб. м камъни, купени по 800 лв. за 200000 лева, 10 торби цимент по 900 лв. за 9000 лева, 120000 тухли собствено производство от същата година по 5 лв. за 600000 лева, 220 трудодни от кооператорите по 400 лв. за 88000 лева, и 80 безплатни трудодни от трудово-културните бригади, оценени по 400 лв. за 32000 лв. Броени на външни майстори 30000 лв. Оборът е напълно завършен и предаден за използуване.

_______________________ ________________________

С/ка 16 Строеж и доставка на основни средства 959000

Група: Строеж на основни средства

партида: Строеж на обор - парична

Доставени от пазара:

а) камъни, 250 м по 800 лв.   = 200000

б) цимент, 10 торби по 900 лв. =  9000

Платено на външни майстори 30000

партида: Строеж на обор - вложени трудодни

а) от кооператорите, 220 бр. по

400 лв. = 88000

б) от бригадите, 80 броя по

400 лв. =  32000

Партида: Тухли от собствено производство

Подпартида: Тухли за строеж на обор,

120000 броя по 5 лв. за        600000

С/ка 36 Произведения и материали                                        809000

Група: Стоки и материали купени от пазара

партида: Камъни, 250 м3 по 800 лв. = 200000

партида: Цимент, 10 торби по 900 лв. = 9000

Група: Произведения и материали от текущото производство

Подгрупа: От странични предприятия и преработки

партида: Тухли, 120000 бр. по 5 лв. = 600000

_______________________ ________________________

С/ка 47 Каса                                                                                         30000

С/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение              88000

Партида: Парични доходи за разпределение върху

труда - 220 трудодни от кооператорите за строеж

на обора по 400 лв.

С/ка 78 Фондове                                                                         32000

Неделим фонд - парична партида, 80 трудодни от

бригади за строеж на обора по 400 лв.

Построяваме обор за нуждите на ТКЗС съгласно обясненията към статията.

_______________________ ________________________

С/ка 4 Недвижимости                                                            959000

Група: Сгради собствени на стопанството

партида: Обор

С/ка 16 Строеж и доставка на основни средства                       959000

Група: Строеж на основни средства партиди:

Строеж на обор - парична 239000

Строеж на обор - натурална, тухли 600000

Строеж на обор-трудодни 120000

Завършване на обора и предаване на същия за използуване.

_______________________ ________________________

С/ка 78 Фондове                                                            959000

Неделим фонд - парична партида С/ка

78 Фондове                                                                                           959000

Неделим фонд - натурална партида

Записване стойността на построеният обор по партидите на неделимия фонд.

_______________________ ________________________

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение

Група: Произведения и  материали  от странични

предприятия и преработки

партида: Тухли, 120000 броя по 5 лв. = 600000 лв.

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение

Партида: Парични доходи за разпределение върху труда

Опаричване на употребените за обора тухли.

_______________________ ________________________

С/ка 16 Строеж и доставка на основни средства 57100

Група: Доставка на основни средства

партида: Доставка на електрически чук - парична

Платено при покупка на чука 50000 лв.

За навло по БДЖ                 1600 лв.

За превоз до стопанството    800 лв.

На „Цесиред” за посредничеството 300 лв.

На специалисти за монтирането  2500 лв.

партида: Трудодни по доставката на електр. чук

Вложени от кооператорите 5 трудодни

по 400 лв. за 2000 лв.

С/ка 47 Каса                                                                                                     55100

С/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение                 2000

Партида: Парични доходи за разпределение

върху труда - 5 трудодни от кооператорите по доставяне на електр. чук по 400 лв.

Доставяме един малък електрически чук за коларската работилница на ТКЗС.

_______________________ ________________________

С/ка 11 Движимости                                                   57100

Група: Селскостопански инвентар

партида: Електрически чукове

С/ка 16 Строеж и  доставка на основни средства

Група: Доставка на основни средства партида:

Доставка на електр. чук парична  55100 лв.

Монтирането на доставения електрически чук е завършено и същият е готов за използуване

_______________________ ________________________

С/ка 78 Фондове

Неделим фонд - парична партида                      57100

С/ка 78 Фондове                                                                      57100

Неделим фонд - натурална партида

Записване стойността на доставения и

инсталиран електрически чук в партидите на

неделимия фонд.

Последната статия се съставя в края на годината и то сборно с всички други такива статии. Освен това, при изтегляне във връзка с тази доставка на съответната сума от влога на неделимия фонд при БИБ (ако това се окаже необходимо), се съставя и съответната статия.

3) ТКЗС прави основен ремонт на трактора, за която цел доставя от пазара и влага в ремонта разни подменяеми части за 30000 лева, за превоз на които е заплатено 850 лв. Заплатено е и възнаграждение на техниците-специалисти за извършения ремонт 25000 лв.

С/ка 16 Строеж и доставка на основни средства 55850

Група: Основни ремонти на основните средства

партида: Основен ремонт на трактора - парична

Употребени подменяеми части за 30000 лв. -

За превоз на същите 850 лв.

Заплатено на техниците 25000 лв.

С/ка 47 Каса                                                                                         55850

Извършен основен ремонт на трактора.

_______________________ ________________________

С/ка 78 Фондове                                                       55850

Неделим фонд - парична партида

С/ка 16 Строеж и доставка на  основни средства                     56850

Група: Основни ремонти на основните средства

партида: Основен ремонт на трактора - парична

Отнасяме стойността на завършения основен ремонт на трактора за сметка на неделимия фонд – парична партида.

_______________________ ________________________

Доставените и употребени за ремонта подменяеми части могат да се осчетоводят и чрез с/ка 36 Произведения и материали. За ремонтите могат да се употребят още произведения и материали от производството за текущата година и вложени трудодни от кооператорите. Осчетоводяването на същите става съгласно с дадените по-рано обяснения. Ако основните ремонти се извършват от МТС, то осчетоводяването на броената сума на станцията става по същия начин, както и по-горе , с тази разлика, че при необходимост ще се открие сметка на същата, в която ще се отчетат взаимоотношенията с нея по ремонта.

4) Едно кооперативно стопанство си построява рибарник по стопански начин, за който изразходва: 120 торби цимент за 60000 лева, за надници на външни работници - специалисти 70000 лв. и вложени 120 трудодни от кооператорите оценени по 400 лв. за 48000 лв.

Същото стопанство е засяло жив плет около овощната си градина, за който прави следните разноски: за посадъчен материал 32000 лв. и за превоз на същия 400 лв. За същата цел са вложени и 20 трудодни от кооператорите, оценени съгласно с надничния блок по 400 лв.

_______________________ ________________________

С/ка 16 Строеж и доставка на основни средства  218400

Група: Строеж на основни средства

Партида: Строеж на рибарник - парична

120 торби цимент за 60000 лв.

надници на специалисти 70000 лв.

Партида: Трудодни за рибарника

120 трудодни по 400 лв.   48000 лв.

Партида: Строеж на жив плет - парично

посадъчен материал за 32000 лв.

за превоз на същия 400 лв.

Партида: Трудодни за живия плет

20 трудодни по 400 лв. за   8000 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                92000

Група: Стоки и материали купени от пазара

партида: Цимент, 120 торби за 60000 лв.

партида: Посадъчен материал за 32000 лв.

С/ка 47 Каса                                                                      70400

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение

Партида: Парични доходи за разпределение

върху труда за рибарника 120 по 400 лв.

за 48.000 лв.

за живия плет 20 но 400 лв. за 8001 лв.

Построяване рибарник и жив плет съгласно посочените данни в статията.

_______________________ ________________________

С/ка 12 Трайни вложения и насаждения        218400

Група: Трайни вложения

партида: Рибарник 178000 лв.

партида: Жив плет 40403 лв.   

С/ка 16 Строеж и  доставка на  основни

средства                                                                                    218400    

Група: Строеж на основни средства

партида: Строеж на рибарника - парична

130000 лв.

партида: Трудодни за рибарника  48000 лв.

партида: Строеж на жив плет - парична

32400 лв.

партида: Трудодни за живия плет  8000 лв.

Завършване строежа на рибарника и на живия плет и отнасяне на себестойността им в с/ка 12.

_______________________ ________________________

С/ка 78 Фондове 218400

Неделим фонд - парична партида

С/ка 78 Фондове 218400

Неделим фонд - натурална партида

Записване себестойността на рибарника  и живия плет по партидите на неделимия фонд.

_______________________ ________________________

При изтегляне във връзка с това на съответната сума по влога на неделимия фонд в БИБ, или при сключване на заем за тази цел, се съставя още и съответната статия.

5) Дошлата от вън техническа бригада е направила две силажни ями за кооперативното стопанство, като за храна на бригадата и за строежа са изразходвани продукти и материали от текущото производство за 4000 лв. и купени от пазара за 6000 лв. Завършените силажни ями са оценяват на 35000 лв.

_______________________ ________________________

С/ка 16 Строеж и доставка на основни средства   35000

Група: Строеж на основни средства

партида: Строеж на силажни ями - парична

Изброяват се употребените доставени от пазара стоки и материали за 6000 лв.

партида: Изброяват се партидите на употребените произведения и материали от текущото производство за  4000 лв.

партида: Трудодни от бригадата по строежа на

силажните ями за  25000 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                          10000

Група: Произведения от текущото производство

за 4000 лв.

Подгрупа: Полевъдство партида:

Цвекло,... кг, по . .. лв. за . . . лв.

Подгрупа: Зеленчукопроизводство

партида: Домати,... кг, по ... лв. за ... лв.

партида: Дини, ... кг, по... лв. за ... лв.

Подгрупа: Овощарство и лозарство партида:

Грозде, ... кг, по ... лв. за ... лв.

Подгрупа: Произведения и  материали  от страничните предприятия и преработки

партида: Сирене.......

партида: Олио, ......

партида: Камъни,......

Група: Стоки и материали купени от пазара за  6000 лв. партиди: Сол, Газ, Дървени материали

С/ка 78 Фондове                                                                          25000

Неделни фонд - парична партида:

вложени трудодни от бригадата

Построени от техническата бригада две силажни ями съгласно обясненията към статията.

_______________________ ________________________

С/ка 12 Трайни вложения и насаждения                    35000

Група: Трайни вложения

партида: Силажни ями

С/ка 16 Строеж и доставка на основни средства                  35000

Група: Строеж на основни средства

партида: Строеж на силажни ями - парична,

6000 лв.

партида. Изброяват се партидите за употребените произв. и матер. от текущото производство - 4000 лв.

партида: Трудодни от бригадата по строежа на силажните ями -   25000 лв.

Отнасяне на завършените две силажни ями за отчитане в сметката за трайните вложения.

_______________________ ________________________

В края на годината във връзка с това се съставят сборно още и сладните статии:

_______________________ ________________________

С/ка 78 Фондове                                                     35000

Неделим фонд - парична партида

С/ка 78 Фондове                                                                        35000

Неделим фонд - натурална партида

Записване стойността на построените две силажни ями по партидите за неделимия фонд.

_______________________ ________________________

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение 4000

Група: Произведения от растениевъдството

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Цвекло

Подгрупа: Произведения от зеленчукопроизводство

партиди: Домати, Дини

Подгрупа: Произведения от овощарство и лозарство

партида: Грозде

Подгрупа: Произведения от странични предприятия и преработки партиди: Сирене, Олио, Камъни

С/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение 4000

Партида: Парични доходи за разпределение

върху труда и земята

Партида: Парични доходи за  разпределение

върху труда

Опаричване на употребените от бригадата по строежа на двете силажни ями произведения и материали от текущото производство.

_______________________ ________________________

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание