Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека > Отчитане на основните средства > д) Продуктивни и работни животни

Счетоводство и калкулации

Отчитане на продуктивните и работни животни

Към продуктивните животни в земеделските стопанства спадат животните, които се отглеждат заради тяхната продукция, изразяваща се в добиването на най-различни продукти на скотовъдството. Тук спадат и животните, предназначени за разплод, макар и те да не дават продукция в обикновен смисъл на думата, както и пчелните семейства и птиците за продукция и разплод. Основните стада на продуктивните животни имат характер на основни средства и се причисляват към тях, като крави, биволици, овце, кози, жребци, бици, овни, нерези, козли, свине-майки, птици и пчели. Продуктивните стада в скотовъдството, които дават продукция за непосредственото задоволяване на човешките потребности, имат голямо значение за изхранване на населението и поставят скотовъдството в положение на главен отрасъл в земеделието наред с полевъдството. Поради допълването на отделните отрасли в земеделието, отглеждането на продуктивни животни в ТКЗС се явява много изгодно и донася на стопанството значителни материални облаги, независимо от улеснението, което носи по отношение изхранването на кооператорите и техните семейства.

Към работните животни спадат онези, които се използуват за работна (теглителна) сила в стопанството, като: коне, волове, биволи, мулета, магарета, кобили и др. Ако някои животни се използуват едновременно като продуктивни и като работни, какъвто е случая понякога при крави;е и биволиците, то те се причисляват към онази група, която се явява доминираща в тяхното използуване. Използуването на животните като работен добитък в земеделското стопанство е необходимо, въпреки силното машинизиране на работите в същото, тъй като за извършването на много от земеделските работи по-подхожда работния добитък и изобщо той е по-гъвкаво приложим в някои земеделски деятелности, отколкото една специална за целта машина. Все пак машинизирането в земеделието намалява извънредно много възможностите за използуване на работния добитък в земеделското производство.

Набавянето на продуктивни и работни животни в ТКЗС може да стане по няколко начина, а именно: чрез покупка от пазара, като инвентар, на вноска от кооператорите, чрез прехвърляне на пълновъзрастните животни от групата на младите такива и чрез подаряване. При покупка набавната стойност, по която ще се осчетоводяват, се образува чрез прибавяне към покупната стойност на всички разноски по набавянето и по оформяването на собствеността. Стойността на внесените от кооператорите продуктивни и работни животни, по която се и осчетоводяват, се установява от избрана от общото събрание специална комисия и но определени от държавата цени, съгласно чл. 10 на ПУ. По същия начин се оценяват и подарените животни. Прехвърлените животни от групата на младите такива се осчетоводяват по установената за тях стойност в момента, когато достигнат пълната възраст, като периодично специална комисия извършва дооценяването на младите животни съобразно текущите пазарни цени и качествата на животните. Във всичките случаи разноските по оформяване та собствеността се прибавят към установената стойност на животните.

Отчитането на тези животни в ТКЗС се извършва в с/ка 13 Продуктивна и работни животни, която се задължава със стойността на всички набавени по какъвто и да било начин продуктивни и работни животни при заверяване на съответната сметка в зависимост от начина на набавяне, като: 47 Каса, 46 Банки, 60 Дебитори и кредитори, 76 Дялов капитал, 37 Млади животни и животни за угояване, или 78 Фондове - натуралната партида на неделимия фонд. Сметката се заверява при смърт, продажба, изколване, подаряване, изгубване, прехвърляне в групата на животните за угояване и др. и то по стойността на оприходяването, като при последния случай се задължава с/ка 37 Млади животни и животни за угояване, а при всички други случаи се задължава с/ка 17 Ликвидация на основни средства, чрез която се отчита ликвидирането на продуктивните и работни животни. Разноските но изхранване, гледане, лекуване, застраховане и др. на работните и продуктивни животни се осчетоводяват като разноски за производството.

В спомагателната книга за имуществото на ТКЗС се откриват отделни партиди по вида на продуктивните и работни животни с поредово вписване на единичните животни или на група животни - в случай че са по дребни и по-многобройни, като се посочват всички необходими данни във връзка с животното или групата. Например при овцете индивидуалното отчитане може да се замени с групово. Освен по този начин, индивидуалното отчитане може да се извърши в специални описи за тях, в който случай ще се дойде до два реда спомагателни отчитания, както се предлага от някои. От партидите за продуктивните и работни животни се образуват две групи, а именно:

  1. Продуктивни животни - с партиди, като: крави, овце, кози, свине-майки, пчелини и др.;
  2. Работни животни - с партиди, като: коне, волове, мулета, биволи, магарета и др.

Понеже продуктивните и работни животни са основни средства и като такива се доставят за сметка на неделимия фонд, то в края на годината с общата стойност на купените през годината животни се дебитира (намалява) паричната партида на неделимия фонд и се кредитира (увеличава) натуралната партида на същия фонд, като с/ка 78 Фондове едновременно се задължава и заверява.

Птиците и зайците, поради по-краткотрайния им живот и почестите и значителни промени в състава, се отчитат в с/ка 37 Млади животни и животни за угояване, а не в сметка № 13.

Примери

1) Купуваме в брой 2 свине-майки по 25000 лв. и 3 коня по 40000 лв., изплатени с чек срещу влоговата ни сметка в БНБ. Броим разноски по набавянето на животните: по 1000 лв. за свиня-майка и по 1500 лв. за кон. За набавяне на изплатените суми изтегляме от влоговата сметка на неделимия фонд в БИБ броените от касата суми и превеждаме във влоговата сметка в БНБ изплатените по нея суми.

Забележка. За по-кратки записвания, покупката се осчетоводява направо, а не чрез с/ка № 16.

_______________________ ________________________

С/ка 13 Продуктивни и работни животни                        176500

Група: Продуктивни животни

партида: Свине-майки - 2 бр. по 26000 лв.

= 62000 лв.

Група: Работни животни

партида: Коне - 3 броя по 41500 лв. = 124500 лв.

С/ка 46 Банки                                                                           120000

Група: Влогови с/ки в банки партида:

Влогова сметка в БНБ

С/ка 47 Каса                                                                                56500

Купуваме от пазара 2 свине-майки и 3 коня в брой и с чек срещу влоговата ни сметка в БНБ.

_______________________ ________________________

С/ка 47 Каса                                                                   56500

С/ка 46 Банки                                                               120000

Група: Влогови с/ки в банки партида:

Влогова с/ка в БНБ

С/ка 46 Банки                                                                             176500

Група: Влогови с/ки в банки

партида: Влогова с/ка в БИБ - неделим фонд

Възстановяване чрез влоговата с/ка на неделимия фонд на сумите, употребени за покупка на продуктивни и работни животни.

_______________________ ________________________

С/ка 78 Фондове                                                          176500

Неделим фонд - парична партида

С/ка 78 Фондове                                                                        176500

Неделим фонд - натурална партида

Намаляваме паричната партида на неделимия фонд и увеличаваме натуралната му партида със стойността на купените продуктивни и работни животни.

_______________________ ________________________

2) Кооператорът Петър Денев внася в ТКЗС за дялов капитал: 2 вола за 140000 лв., една крава за 100000 лв. и 2 кози за 12000 лв., като задължителната инвентарна вноска на  същия е определена на 180000 лв.

С/ка 13 Продуктивни и работни животни             252000

Група: Продуктивни животни

партида: Крави - 1 крава за 100000 лв.

партида: Кози - 2 кози за 12000 лв.

Група: Работни животни

партида: Волове - 2 вола за 140000 лв.

С/ка 76 Дялов капитал                                                                      252000

Партида: Петър Денев

Задължителна инвентарна вноска 180.000

Допълнителна инвентарна вноска  72.000

Внесени от Петър Денев продуктивни и работни животни за дялов капитал.

_______________________ ________________________

Тук се поставя въпроса за отразяване стойността на внесения от кооператора за дялов капитал добитък, както при покупка, като увеличение по натуралната партида за неделимия фонд и намаление по паричната му партида, което важи и по отношение на внесените за дялов капитал каквито и да било други основни средства.

3) За отличие по навременното изпълнение на държавните доставки, ТКЗС получава като награда 10 породисти овце, оценени за 120000 лв., като същевременно от групата на младите животни се прехвърлят: 9 шилета за 18000 лв., 10 прасета за 80000 лв. и 2 кончета за 50000 лв.

_______________________ ________________________

С/ка 13 Продуктивни и работни животни          268000

Група: Продуктивни животни

партида: Овце - 10 овце за 120000 лв.

9 шилета за 18000 лв. партида:

Свине-майки, 10 прасета за 80000 лв.

Група: Работни животни

партида: Коне - 2 кончета за 50000 лв.

С/ка 78 Фондове                                                                      120 000

Неделим  фонд - натурална  партида,

подарени 10 овце

С/ка 37 Млади животни и животни за угояване               148 888

Група: Млади животни, оставени за нуждите на стопанството

партида: Агнета - 9 броя за  18000 лв.

партида: Прасета -10 броя за   80000 лв.

партида: Кончета - 2 броя за   50000 лв.

Получени безвъзмездно 10 овце и прехвърлени животни от групата па младите животни

Въз основа на дадените по-рано пояснения относно неделимия фонд, то и тук стойността на прехвърлените животни от групата на младите такива следва да се отрази като намаление (в дебита) по паричната партида на неделимия фонд и като увеличение (в кредита) по натуралната партида на същия фонд, чрез дебитиране и кредитиране на с/ка 78 Фондове.

4) От работните и продуктивни животни 2 вола на стойност 130000 лв. и една свиня-майка на сума 40000 лв. се отделят за угояване, един вол на стойност 50 000 лв. се подарява, 2 овце на стойност 8000 лв. са загубени, а един кон на Стойност 90000 лв. умира от антракс без да се получи от него нещо.

_______________________ ________________________

С/ка 37 Млади животни и животни за угояване   170000

Група: Животни за угояване

партида: Волове - 2 вола за 130000 лв.

партида: Свини - 1 свиня за 40000 лв.

С/ка 17 Ликвидация на основни средства         148000

Партида: Ликвидация на продуктивни живо ни

2 овце по 4 000 лв. - 8000 лв.

Партида: Ликвидация на работни животни

1 вол за 50000 лв.

1 кон за 90000 лв.

С/ка 13 Продуктивни и работни животни                           318000

Група: Продуктивни животни

партида: Свине-майки, 1 бр. за 10000 лв.

партида: Овце - 2 овце за 8.000 лв.

Група: Работни животни

партида: Волове - 3 вола  за 180.000 лв.

партида: Коне - 1 кон  за 90000 лв.

Ликвидирани продуктивни и работни животни поради подаряване, загубване и смърт и отделени такива за угояване.

_______________________ ________________________

В края на годината стойността на ликвидираните продуктивни и работни животни се отнася в намаление натуралната партида на неделимия фонд със статията:

_______________________ ________________________

С/ка 78 Фондове                                                148000

Неделим фонд - натурална партида

С/ка 17 Ликвидация на  основни

средства                                                                           148000

Партида: Ликвидация на продуктивни животни

-2 овце по 4000 лв. за 8000 лв.

Партида: Ликвидация на работни животни -

1 вол за 50000 лв. и 1 кон за 90000 лв.

Отнасяне стойността на загубени, подарени и умрели продуктивни и работни животни в намаление натуралната партида на неделимия фонд.

_______________________ ________________________

Стойността на отделените за угояване животни 170000 лв. трябва да се запише като намаление (в дебита) по натуралната партида на неделимия фонд и като увеличение (в кредита) по паричната партида на същия, за която цел с/ка 78 Фондове едновременно се задължава и заверява.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание