Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека > Отчитане на основните средства > а) Общи понятия

Счетоводство и калкулации

Отчитане на основните средства - Общи понятия

Основни средства са онези форми на имуществено въплъщение, които обслужват кооперативното стопанство дълготрайно и в неизменна форма. В трудово-кооперативното земеделско стопанство основни средства са земите, сградите, селско-стопанския инвентар, мобилите, съоръженията, трайните вложения и насаждения, транспортните средства, продуктивния и работен добитък и др. Те имат голямо значение, тъй като образуват материалната основа за развитието на стопанството. Наред с това те имат и твърде разнообразен състав, който отразява някои присъщи на ТКЗС особености,

Придобиването на основните средства от страна на ТКЗС става по различни начини и от различни източници. Най-главният източник за снабдяване на ТКЗС с основни средства е внасянето на такива от кооператорите при приемането им за членове на кооперативното стопанство. Внесените земи от членовете за кооперативно стопанисване остават тяхна собственост, поради което те се отчитат в съответния чифт статистически сметки. По същия начин се постъпва и с внесените от членовете за кооперативно стопанисване трайни насаждения, като лозя, овощни градини и др. Внесените от кооператорите стопански постройки, живия и мъртъв инвентар, като инвентарни вноски срещу дяловия капитал, преминава в собственост на ТКЗС, като от само себе си се разбира, че дяловият капитал в неговата абсолютна стойност подлежи на връщане при излизане на кооператора от ТКЗС, макар и да се счита, че по принцип дяловият капитал намира въплъщение - предимно в основни средства. Свързаността на дяловия капитал с основните средства при ТКЗС става още по-тясна поради това, че при тези стопанства не се предвиждат амортизации, които да дадат възможност за едно преливане стойността на постепенно изхабяващите се основни средства в парични такива. Тъй като набавянето на основните средства в ТКЗС става за сметка на неделимия фонд, то целесъобразно е и внесените от кооператорите имущества на дялов капитал да се зачислят към неделимия фонд и то като увеличение по натуралната му партида и намаление по паричната такава. „С това дяловият капитал ще премине постепенно към парично въплъщение, което ще да се използува за задоволяване нуждата от финансови средства на кооперативното стопанство. Освен това по този начин ще се постигне еднакво третиране на всички основни средства в ТКЗС, тъй като добитите по всякакъв друг начин основни средства се отразяват без друго върху неделимия фонд.

Основните средства могат да се набавят от ТКЗС още и но пътя на безвъзмездното придобиване, каквито случаи у нас често се срещат. Стойността на безвъзмездно придобитите основни средства се отнася като увеличение по натуралната партида на неделимия фонд, тъй като самите имущества се зачисляват към фонда и представляват негово въплъщение.

Придобиването на основни средства може да стане и чрез покупка, което става за сметка на неделимия фонд. Стойността на набавените чрез покупка основни средства се записва като увеличение (в кредита) по натуралната партида на фонда и като намаление (в дебита) по паричната му партида. В такъв случай, когато себестойността на купените основни средства е по-голяма от паричната наличност на неделимия фонд, по паричната партида на същия ще се получи дебитно салдо, което постепенно ще бъде покрито от паричните приходи в полза на фонда. Дебитният остатък по паричната партида на неделимия фонд се явява като коректив на кредитното салдо по натуралната партида на същия.

Много от основните средства на ТКЗС се придобиват и чрез строеж и то най-вече по стопански начин, който се препоръчва и от Примерния устав, като се използуват местни строителни материали и труда на кооператорите. Този източник за снабдяване на ТКЗС с основни средства е от голямо значение през организационния период на тези стопанства. И при този начин придобиването на основните средства става за сметка на неделимия фонд, като себестойността на строителните обекти се записва като увеличение (в кредита) по натуралната и като намаление (в дебита) по паричната партида на неделимия фонд. Вложените строителни материали (произведени в самото ТКЗС) и трудодни се оценяват и се причисляват към паричните доходи на стопанството, докато при колхозите същите се минават в увеличение по натуралната партида на неделимия фонд.

Придобиването на основните средства, в лицето на работния и продуктивен добитък, най-после може да стане и чрез отрастване на добитите в стопанството приплоди. Стойността на задължителната оценка на добитите приплоди, както и прираста на същите до достигане на възрастта, при която животните са вече годни за работа и разплод, у нас са третира като увеличение на натуралните доходи, докато в колхозите същите се зачисляват към неделимия фонд. След прехвърляне на младите животни към групата на продуктивния и работен добитък, същите повече не се преоценяват, макар и животните да продължават да прерастват Същото се отнася до купените и до получените безвъзмездно животни. В този случай смятаме, че прерастването на станалите годни за работа и разплод животни, което продължава до пълновъзрастието на животното, ще бъде целесъобразно да бъде оценявано и записвано като увеличение по натуралната партида на неделимия фонд. Оценяването на прираста в този случай може да стане поне на по-значителните животни, които продължават да прерастват през един по-продължителен период, след като са вече станали годни за работа и разплод, като конете, воловете, кравите, биволите и др. Същевременно може да се установят и разноските по прерастването, които следва да се отнесат в тежест на неделимия фонд - парична партида.

На голяма част от основните средства се налага при необходимост да се прави основен ремонт. Последният се характеризира с това, че възстановява състоянието на основното средство и удължава срока на използуването. Основните ремонти в ТКЗС следва да бъдат запланувани и се извършват за сметка на неделимия фонд - парична партида, от където те се и финансират. Строителните партиди за основните ремонти се водят като спомагателни отчитания на сметката за строеж и доставка на основни средства. Извършването на основните ремонти в много случаи става със строителни материали собствено производство и с труда на кооператорите. Със стойността на употребените материали и вложени трудодни се увеличава натуралната партида на недели-мия фонд.

Ликвидацията на основните средства, което означава отстраняване на същите от ТКЗС, се отчита в сметка под същото наименование и се прави поради изхабяване, смърт, продажба, дарение и др. С инвентарната стойност на ликвидираните основни средства се намалява (дебитира) натуралната партида на неделимия фонд, а с реализираната от ликвидацията стойност се увеличава (кредитира) паричната партида на същия.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание