Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека > Отчитане на основните средства > ж) Ликвидация на основни средства

Счетоводство и калкулации

Отчитане ликвидацията на основните средства

Под ликвидация на основните средства се разбира отстраняването на същите от стопанството поради продажба, бракуване, изхабяване, стихийни бедствия, подаряване, загубване, смърт и клане на животните и др. Отчитането на ликвидацията става посредством с/ка 17 Ликвидация на основни средства, която добива особено значение в ТКЗС, тъй като чрез нея се отчита още и ликвидирането на младите животни (приплодите) и тези за угояване. Тази сметка отчита още и замяната на добитъка, както и ликвидирате на ценните книжа при продажба, излизане в тираж и др., без облигациите, които се връщат на кооператорите срещу дяловия капитал, които минават направо в дебит на с/ка 76 Дялов капитал и в кредит на с/ка 20 Ценни книжа и съучастия. Сметката се задължава с инвентарната стойност на изписаните основни средства и животни поради ликвидирането им, при кредитиране на съответните сметки за ликвидираните имущества (№ № 4, 11, 12, 13, 16, 20 или 37), както и с всички разноски по ликвидацията, при кредитиране на с/ка 47, 46 или 60. Ликвидационната сметка № 17 се заверява: а) с реализираната сума от продажбата на ликвидираните основни средства и животни; б) със стойността на задържаните за нуждите на ТКЗС материали и части, които се получават при бракуване на разните земеделски машини и др.; в) със стойността на получените продукти и отпадъци при изколване и смърт на животни в случай че се задържат по-дълго време в стопанството; и г) със стойността на основните средства, извадени от употреба по вина на кооператорите, при задължаване при всички тези случаи на съответните сметки - 46, 47, 60 или 36.

До тук няма каквито и да било особености по воденето на ликвидационната сметка. В края на годината обаче по нея се правят още и следните записвания, които имат за цел да прехвърлят данните по нея в съответните сметки съобразно с особеностите на ТКЗС и прокараните постановления за устройството на отделните му сектори и фондовете. 1) Реализираната сума от ликвидираните основни средства увеличава паричната партида на неделимия фонд, за която цел с кредитния си оборот се дебитира с/ка 17 Ликвидация на основни средства и се кредитира с/ка 78 Фондове - па-ритата партида на неделимия фонд. От друга страна с инвентарната стойност на ликвидираните основни средства се намалява натуралната партида на неделимия фонд, тъй като те представляват негово въплъщение, за която цел с дебитния си оборот се кредитира с/ка М 17 и се дебитира с/ка 78 Фондове - натуралната партида на неделимия фонд. Във връзки с това разноските по ликвидацията са за сметка на неделимия фонд (парична партида) и се отнасят или направо в нейна тежест, или посредством натуралната партида на същия, като се включат в дебитния оборот на с/ка М 17. 2) Понеже реализираната сума от ликвидираните млади животни, родени през годината, представлява опаричен натурален доход, то с общия размер на кредитните обороти по партидите на младите животни се дебитира с[ка № 17 и се кредитира с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение - партида: Парични доходи за разпределение върху труда и земята. Наред с това инвентарната стойност на ликвидираните млади животни представлява намаление на натуралните доходи, поради което с общия дебитен оборот по партидите на ликвидираните млади животни се дебитира с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение--съответните партиди от групата на произведенията от животновъдството, и се кредитира с/ка № 17. Разноските по ликвидирането на младите животни, записани в дебит на с/ка № 17, са за сметка на паричните доходи и като така следва да се отнесат в дебит на с/ка 125 - партидата на паричните доходи за разпределение върху труда и земята, или пък тези разноски с червена операция да се намалят по дебита и кредита на с/ка № 17 и съответните партиди и чистия кредитен оборот по последните да се отнесе като паричен доход по с/ка 125. 3) Разликата по партидите на ликвидирания угоен добитък, която може да бъде печалба (при кредитно салдо) или загуба (при дебитно салдо) се отнася за сметка на паричните доходи на стопанството, поради което печалбата се записва в дебит на с/ка № 17 а в кредит на с/ка № 125, а загубата се записва в дебит на с/ка № 125 и в кредит на с/ка М 17. И в двата случая се засяга партидата на паричните доходи за разпределение върху труда и земята. 4) По същия начин както, в предшествуващия пункт, се постъпва и с остатъците (салдата) по партидите на ликвидираните млади животни, които са определени за продаване от миналата от четна година, тъй като в края на същата те са били дооценени и цялата им инвентарна стойност е била превърната в опаричен натурален доход чрез дебитиране на с/ка 124 и кредитиране на с/ка 125. Поради това като паричен доход за годината, в която те са продадени, ще се запише само печалбата от продажбата, включваща в себе си и прираста на същите. Тук трябва да обърнем внимание на обстоятелството, че младите животни, които се оставят за увеличение на стадата, се минават в полза но натуралната партида на неделимия фонд, поради което при евентуално ликвидиране през някоя от следващите години се третират както другите основни средства. 5) По същия начин се постъпва и с печалбата или загубата от ликвидираните ценни книжа, която се отнася в сметката за паричните доходи (№ 125). Ликвидирането на партидите за ценните книжа може да стане и оборотно с натуралната и парична партида на неделимия фонд, подобно на основните средства, в случай че те се третират като такива.

Спомагателното отчитане по с/ка № 17 се организира с оглед да се получат горните данни, за да могат в края на годината въз основа на тях да се направят и съответните посочени по горе прехвърляния по сметките. В спомагателната книга се образуват следните групи и партиди: 1) Група от партиди, които в края на годината се приключват по обороти с паричната и с натуралната партида на неделимия фонд. Тук влизат следните партиди: а) Ликвидация на недвижимостите; б) Ликвидация на селско-стопански инвентар; в) Ликвидация на мобили и предмети за обзавеждане; г) Ликвидация на транспортни средства; д) Ликвидация на трайни вложения и насаждения: е) Ликвидация на продуктивни животни; ж) Ликвидация на работни животни; з) Ликвидация на млади животни, останали за подновяване на стадата (и поради това са били отнесени към натуралната партида на неделимия фонд). При необходимост за отделните видове основни средства от една партида могат да се откриват специални подпартиди за отделните видове основни средства. 2) Група от партиди за ликвидиране на родените през отчетната година млади животни~ които партиди се приключват в края на годината по обороти със съответните партиди за натуралните и парични доходи. Тук се откриват следните партиди: агнета, телета, кончета, малачета, прасета и др. 3) Група от партиди за ликвидираните млади животни, оставени от миналата година за продажба, които партиди в края на годината със салдо се приключват със сметката за паричните доходи (N"9 125). Партидите са: агнета, телета, кончета, прасета и др. В този случай може да се води само една обща партида за всички млади животни. 4) Група от партиди, чрез които се отчита ликвидирането на добитък, които партиди в края на годината със салдо се приключват със с/ка № 125 - за паричните доходи. Тук имаше следните партиди: угоени волове, угоени прасета и др. Вместо отделни партиди и тук може да се води една обща партида за ликвидирания угоен добитък. 5) Партиди за отчитане ликвидирането на ценните книжа, които в края на годината със салдо се приключват със сметката за паричните доходи № 125. Отчитането може да стане и само в една партида.

Примери

1) На 20 януари 1950 година се добиват 8 агнета приплод, оценени по 100 лв. На 20 юли 1950 година продаваме същите агнета по 1200 лв.

_______________________ ________________________

С/ка 87 Млади животни и животни за угояване                                                                800

Група: Млади животни родени през годината

партида: Агнета, 8 бр. по 100 за 800 лв.

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение            800

Група: Произведения от животновъдството

партида: Агнета, 8 броя по 100 лв. за 800 лв.

Добити 8 агнета приплод, оценени съгласно таблицата по 100 лв.

_______________________ ________________________

С/ка 17 Ликвидация на основни средства               800

Група: Млади животни, родени през годината

партида: Агнета, 8 броя по 100 лв. за 800 лв.

С/ка 37 Млади животни и животни за угояване                   800

Група: Млади животни, родени през годината

партида: Агнета, 8 бр. по 100 лв. за 800 лв.

Себестойност на продадените 8 агнета.

_______________________ ________________________

С/ка 47 Каса                                                               9600

С/ка 17 Ликвидация на основни

средства                                                                                      9600

Група: Млади животни родени през годината

партида: Агнета, 8 броя по 1200 лв. за 9600 лв.

Продадени 8 агнета по 1200 лв. за 9600 лв.

_______________________ ________________________

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение                    800

Група: Произведения от животновъдство

партида: Агнета, 8 бр. по 100 лв.

С/ка 17  Ликвидация  на основни средства                           800

Група: Млади животни, родени през годината

партида: Агнета, 8 бр. по 100 лв.

Намаляваме натуралните доходи със себестойността на продадените 8 агнета.

_______________________ ________________________

С/ка 17 Ликвидация на основни средства                9600

Група: Млади животни, родени през годината

партида: Агнета 8 броя по 1200 лв. за 9600 лв.

С/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение                       9600

Партида: Парични доходи за разпределение върху труда и земята.

Отнасяме продадените 8 агнета за увеличение на паричните доходи.

_______________________ ________________________

С/ка 37 Млади животни и животни за угояване       11200

Група: Млади животни, оставени за нуждите на стопанството

партида: Агнета за увеличение на  стадото,

8 бр. 1400 лв. за  11200

С/ка 37 Млади животни и животни за угояване                        800

Група: Млади животни родени през годината

партида: Агнета, 8 бр. по 100 лв. за 800 лв.

С/ка 124. Натурални доходи и тяхното разпределение                      10400

Група: Произведения от животновъдството

партида: Агнета, дооценка на 8 бр. по

1300 лв. за 10400 лв.

Преоценяваме оставените за увеличение на стадото 8 агнета по 1400 лв. за 11200 лв. при себестойност по 100 лв.

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение                  11200

Група: Произведения от животновъдството

партида: Агнета, 8 бр. по 1 400 лв. за 11200 лв.

С/ка 78 Фондове                                                                      11200

Неделим фонд - натурална партида

Оставени за увеличение на стадото 8 агнета по 1400 лв. за 11200 лева, чиято себестойност се записва по натуралната партида на неделимия фонд.

_______________________ ________________________

Тези две статии се съставят в края на годината, т. е. на 31 декември 1950 год. За оставените агнета за увеличението на стадото, съгласно първата статия, се завежда нов картон (партида), който носи същото име и се поставя в групата на младите животни, оставени за нуждите на стопанството.

3) На 20 май 1951 година, макар и агнетата да са оставени за увеличение на стадото, решаваме да ги продадем, което става по 2000 лв. едното и правим 400 лв. разноски по продажбата.

_______________________ ________________________

С/ка 17 Ликвидация на основни средства            11600

Група: Млади  животни,  оставени за нуждите на стопанството

партида: Агнета 8 бр. по 1400 лв. за 11200 лв.

Разноски по продажбата 400 лв.|

С/ка 47 Каса                                                                                   400

С/ка 37 Млади животни и животни за угояване                             11200

Група: Млади животни, оставени за нуждите на стопанството партида: Агнета  за увеличение  на стадото -8 бр. по 1400 лв. за 11200 лв.

Себестойност на продадените 8 агнета по 1400 лв. за 11.200 лв. и броени разноски по продажбата 400 лв.

_______________________ ________________________

С/ка 47 Каса                                                             16000

С/ка 17 Ликвидация на основни средства                                     16000

Група: Млади животни, оставени за нуждите на стопанството

партида: Агнета-8 бр. по 2000 лв. за 16000 лв.

Продадени 8 агнета от оставените  за увеличение на стадото но 2000 лв. за 16000 лв.

_______________________ ________________________

В края на годината се съставят следните статии във връзка с оборотното приключване на ликвидационната партида, при което разноските по продажбата са за сметка на неделимия фонд и поради това се отнасят в паричната партида на същия.

_______________________ ________________________

С/ка 78 Фондове                                                      11600

Неделим фонд - натурална партида - 11200 лв.

Неделим фонд- парична партида (разноски 400 лв.)

С/ка 17 Ликвидация  на основни средства                          11600

Група: Млади животни, оставени за нуждите на стопанството партида:

Агнета, 8 бр. по 1400 лв. за 11200 лв.

Разноски по продажбата   400 лв.

Отнасяме себестойността на продадените 8 агнета и разноските по продажбата в неделимия фонд.

_______________________ ________________________

С/ка 17 Ликвидация на основни средства                 16000

Група: Млади  животни оставени  за  нуждите  на стопанството партида: Агнета, 8 бр. по 2000 лв.

за 16000 лв.

С/ка 78 Фондове                                                                                16000

Неделим фонд - парична партида

Отнасяме продажната стойност на агнетата  в паричната партида на неделимия фонд.

4) Преоценените на 31 декември 1950 г. 8 агнета по 1400 лв. решаваме да ги оставим за продажба през следващата година, като на 10 юли 1951 год. ги продаваме по 2500 лв. едното и при 300 лв. разноски по продажбата.

Най-първо на 31.XII.1950 год. съставяме статията във връзка с преоценяването, която ще бъде същата както първата статия на втория пример - само че партидната група при дебитирането на с/ка 37 ще бъде: Млади животни останали за продан от миналата година. В такъв случай картонът за агнетата трябва също да се постави в тази група. В случай че партидите се водят в подвързана книга и поради това не може да става преместване, то още в самото начало на следващата отчетна година отчитането на агнетата от групата Млади животни родени през отчетната година се прехвърля към групата Млади животни останали за продан от миналата година. След статията във връзка с преоценяването съставяме такава (сборно) за опаричването на агнетата като натурален доход, а именно:

_______________________ ________________________

С/ка 124 Натурални  доходи и тяхното

разпределение                                                          11200

Група: Произведения от животновъдството

партида: Агнета - 8 бр. по 1403 лв. за 11200 лв.

С/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение                   11200

Партида: Парични доходи  за разпределение върху труда и земята

Записване на оставените за продан през следващата година агнета като паричен доход  за текущата  отчетна година.

_______________________ ________________________

На 10 юли 1950 год. продажбата на агнетата се осчетоводява както следва:

_______________________ ________________________

С/ка 17 Ликвидация на основни средства               11500

Група: Ликвидация на млади животни оставени за продажба от миналата година

партида: Агнета - 8 бр. по 1400 лв. за 11200 лв.

Разноски по продажбата   300 лв.

С/ка 37 Млади животни и животни за угояване                   11200

Група: Млади животни останали за продажба от миналата година

партида: Агнета 8 бр. по 1400 лв. за 11200 лв.

С/ка 47 Каса                                                                                      300

Себестойност на продадените  останали  от  миналата година агнета и направени разноски по продажбата.

_______________________ ________________________

С/ка 47 Каса                                                             20000

С/ка 17 Ликвидация на  основни средства                                  20000

Група: Ликвидация на млади животни, останали за продажба от миналата година

партида: Агнета-8 бр. по 2500 лв. за 20000 лв.

Продаваме останалите от миналата година  за  продан агнета

_______________________ ________________________

В края на годината, на 31 декември 1951 година, ликвидационната партида на продадените агнета се приключва със салдото си (печалба 8500 лв.) чрез с/ка 125, а именно:

_______________________ ________________________

С/ка 17 Ликвидация на основни средства                8500

Група: Ликвидация на млади животни, останали за продажба от миналата година

партида: Агнета

С/ка 125 Парични доходни тяхното разпределение                        8500

Партида: Парични доходи за разпределение върху труда и земята

Печалба от агнетата, останали за продажба от миналата година.

_______________________ ________________________

5) Един вол с балансова стойност (себестойност) 40000 лв. се предава за угояване и след угояването се продава за 55000 лева, докато една породиста крава от продуктивния добитък със себестойност 90000 лв. се продава за 120000 лв.

_______________________ ________________________

С/ка 37 Млади животни и животни за угояване                       40000

Група: Животни за угояване партида: Волове

С/ка 13 Продуктивни и работни животни                                  40000

Група: Работни животни

партида: Волове

Един от работните волове се предава за угояване.

_______________________ ________________________

С/ка 17 Ликвидация на основни средства              130000

Група: Ликвидация на угоени животни

партида: Волове –

I вол за 40000 лв.

Група: Ликвидация на продуктивни животни

партида: Крави - 1 крава за 90000 лв.

С/ка 37 Млади животни и животни за угояване                40000

Група: Животни за угояване

С/ка 13 Продуктивни и работни животни              90000

Група: Продуктивни животни

партида: Крави

Себестойност на продадения угоен вол и породистата продуктивна крава.

_______________________ ________________________

С/ка 47 Каса                                                             175000

С/ка 17 Ликвидация на  основни средства                  175000

Група: Ликвидация на угоени животни

партида: Волове - 1 вол за 55000 лв.

Група: Ликвидация на продуктивни животни

партида: Крави - 1 крава за 120000 лв.

Продаваме угоения вол за 55000 лв. и

продуктивната крава за 120000 лв.

_______________________ ________________________

С/ка 78 Фондове                                                      130000

Неделим фонд - натурална партида

1 вол за 40000 лв. и една крава за 90000 лв.

С/ка 17 Ликвидация  на основни средства       130000

Група: Ликвидация на угоени животни

партида: Волове - 1 вол за 40000 лв.

Група: Ликвидация на продуктивни животни

партида: Крави - 1 крава за 90000 лв.

Отнасяме себестойността на ликвидирания угоен вол и на продуктивната крава в намаление натуралната партида на неделимия фонд.

_______________________ ________________________

С/ка 17 Ликвидация на основни средства             175000

Група: Ликвидация на угоени животни

партида: Волове - 1 вол за 55000 лв.

Група: Ликвидация на продуктивни животни

партида: Крави - 1 крава за 120000 лв.

С/ка 78 Фондове                                                                         160000

Неделим фонд - парична партида

Стойността на 1 вол 40.000 лв.

и на 1 крава 120000 лв.

С/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение                15000

Партида: Парични доходи за разпределение върху труда и земята

Отнасяне на реализираните стойности от продадения угоен вол и продуктивната крава в съответните  сметки съгласно текста на статията.

_______________________ ________________________

Последните две статии се съставят в края на годината, т. е. на 31 декември.

Разноските по ликвидацията на основните средства са за сметка на паричната партида на неделимия фонд, но с цел да се облекчи последния те могат да се отнесат към другите разноски, които се покриват на общо основание от паричните доходи на стопанството, или пък направо в тежест на последните. Евентуалните натурални разноски се третират съответно на посочените по-горе две възможности. Разноските по ликвидацията на угоения добитък са в тежест на паричните доходи на стопанството, където се отнасят ползите (прираста и резултатите) от угояването.

Отчитането на отделения за угояване работен и продуктивен добитък може да стане и по следния начин. След като се направи статията по прехвърляне на предназначения за угояване добитък, при което с балансовата стойност на същия се дебитира с/ка 37 Млади животни и животни за угояване и се кредитира с/ка 13 Продуктивни и работни животни, то едновременно с това същата стойност се записва като намаление го натуралната партида на неделимия фонд и като увеличение по неговата парична партида, при което с/ка 78 Фондове се дебитира и кредитира. При продажба на угоения вече добитък, със себестойността на същия се дебитира с/ка 17 Ликвидация на основни средства и се кредитира с/ка 37 Млади живот/ш и животни за угояване, а с неговата продажна стойност се дебитира с/ка 47 Каса (при продажба в брой) и се кредитира с/ка 17 Ликвидация на основни средства. В края на годината резултатът по ликвидационната партида се отнася в сметката за паричните доходи.

6) Заменяме един вол с инвентарна стойност 60000 лв. срещу един кон, оценен за 80000 лева, като заплащаме в брой разликата и още 1000 лв. за разноски във връзка със замяната.

_______________________ ________________________

С/ка 17 Ликвидация на основни средства               60000

Група: Ликвидация на работни животни

партида: Волове

С/ка 13 Продуктивни и  работни животни                       60000

Група: Работни животни

партида: Волове Отнасяме инвентарната стойност на заменения  вол в ликвидационната сметка.

_______________________ ________________________

С/ка 17 Ликвидация на основни средства                21000

Група: Ликвидация на работни животни

партида: Волове

С/ка 47 Каса                                                                                     21000

Заплатена разлика по замяната 20000 лв. и разноски 1000 лв.

_______________________ ________________________

С/ка 13 Продуктивни и работни животни                 81000

Група: Работни животни

партида: Коне

С/ка 17 Ликвидация  на  основни средства                  81000

Група: Ликвидация на работни животни

партида: Волове

Осчетоводяване себестойността на получения при замяната кон.

_______________________ ________________________

С/ка 78 Фондове                                                          81000

Неделим фонд - натурална партида  60000 лв.

парична партида   21000 лв.

С/ка 17 Ликвидация на основни средства                   81000

Група: Ликвидация на работни животни

партида: Волове Отнасяме себестойността на заменения вол като намаление по натуралната партида на неделимия фонд, а броената разлика и разноски в намаление паричната партида на същия.

С/ка 17 Ликвидация на основни средства                 81000

Група: Ликвидация на работни животни

партида: Волове

С/ка 78 Фондове                                                                            81000

Неделим фонд - натурална партида

Отнасяме себестойността на получения при замяната кон като увеличение по натуралната партида на неделимия фонд.

_______________________ ________________________

Първите две статии могат да се обединят в една. Последните две статии се съставят в края на годината.

В този случай полученият кон може да се отчете още и по друг начин, а именно в партидата Коне вместо в партидата Волове (третата и последната статии).

7) Едно ТКЗС продава една жетварка с инвентарна стойност 35000 лв. за 45000 лв. и 10 еднокорпусни плуга с инвентарна стойност по 3000 лв. за 25000 лв.

_______________________ ________________________

С/ка 17 Ликвидация на основни средства                65000

Партида: Ликвидация на селскостопански инвентар - жетварка за  

35000 лв. 10 плуга по 3000 лв. за 30000 лв.

С/ка 11 Движимости                                                                          65000

Група: Селскостопански инвентар партида:

Жетварки, 1 бр. за   35.000 лв.

партида: Плугове, 10 бр. по 3.000 за 30.000 лв.

Инвентарна стойност на продадения селско-стопански инвентар.

_______________________ ________________________

С/ка 47 Каса                                                                  70000

С/ка 17 Ликвидация на  основни средства               70000

Партида: Ликвидация на селско-стопански инвентар - жетварка за  45000 лв.

10 плуга по 2500 лв. за  25000 лв.

Продаваме в брой 1 жетварка за 45.000 лв.

и 10 плуга по 2500 лв. за 25000 лв.

_______________________ ________________________

В края на годината с дебитния оборот по ликвидационната партида 65000 лв. задължаваме с/ка 78 Фондове - натуралната партида на неделимия фонд и заверяваме с/ка 17, а с кредитния оборот по същата 70000 лв. задължаваме с/ка 17 и заверяваме с/ка 78 Фондове - паричната партида на неделимия фонд.

По същия начин се ликвидират и всички други основни средства, които не са засегнати в примерите, които тук дадохме.

Забележка. Когато случаите за ликвидиране на едно основно средство са по-редки, както е и обикновено, то по-добре е ликвидационната партида да се открива на името на групата и в нея се отчита ликвидацията на всички основни средства от същата група. Така направихме отчитането и в последния пример. Когато случаи на ликвидация се срещат по-често, то ликвидационните партиди се откриват по видове обекти, например агнета, прасета, волове и др. Последният случай се среща предимно при младите животни и при угоените такива.

8) Един млад работен вол с инвентарна стойност 30000 лв. поради счупване на крак се заколва и от продажба на месото на кооператори и на други лица е получено 16000 лева, а кожата е оценена за 4000 лв.

_______________________ ________________________

С/ка 17 Ликвидация не основни средства              30000

Партида: Ликвидация на работни животни

С/ка 13 Продуктивни и работни животни                 30000

Група: Работни животни

партида: Волове Инвентарна стойност  на ликвидирания  млад работен вол.

_______________________ ________________________

С/ка 47 Каса                                                                16000

С/ка 36 Произведения и материали                        4000

Група: Произведения  и материали на неделимия фонд

партида: Кожи - 1 волска кожа на 4000 лв.

С/ка 17 Ликвидация на основни

средства                                                                                        20000

партида: Ликвидация на работни животни

Продадено месо от ликвидирания млад работен вол за 16000 лв. и кожата е оценена за 4000 лв.

_______________________ ________________________

С/ка 78 Фондове                                                      30000

Неделим фонд - натурална партида

С/ка 17 Ликвидация на  основни средства                   30000

Партида: Ликвидация на работни  животни

Отнасяме инвентарната стойност на ликвидирания вол като намаление по натуралната партида на неделимия фонд.

_______________________ ________________________

С/ка 17 Ликвидация на основни средства               20000

Партида: Ликвидация на работни животни

С/ка 78 Фондове                                                                              20000

Неделим фонд - парична партида 16000 лв.

натурална партида 4000 лв.

Отнасяме стойността на  продаденото месо от  вола като увеличение паричната партида на неделимия фонд, а стойността на кожата – в увеличение натуралната партида на същия фонд.

_______________________ ________________________

Последните две статии се съставят в края на годината. Кожата тук се третира като натурална част на неделимия фонд и след нейното продаване следва реализираната от нея стойност да се отрази като увеличение по паричната партида на неделимия фонд, а себестойността й (4000 лв.) като намаление по натуралната партида на същия фонд.

Освен по този начин, отчитането по неделимия фонд може да стане още и така. „Добитите материали (кожата) от ликвидацията да се третират не като материали на фондовете (неделимия фонд - втората статия), а като произведения за продажба подобно на тези останали от миналата година, в който случай цялата реализирана от ликвидацията стойност (20000 лв.) ще се запише като увеличение по паричната партида на неделимия фонд, а не само 16000 лв. (последната статия1.

9) Подобно на пример 8 се отчита също така и ликвидирането на продуктивните животни поради клане или умиране, както и това на селско-стопанския инвентар и другите основни средства, когато от ликвидирането им се получават разни произведения и материали, които в последствие се продават или пък се използуват от кооперативното стопанство. Дебитите по този начин произведения и материали се минават в заверение на ликвидационната сметка (по натуралната й част) и в задължение партидно на сметката на произведенията и материалите. С направените парични разноски по ликвидацията на основните средства се задължава ликвидационната сметка по паричната й част.

10) Едно ТКЗС поради невъзможност да продаде бракува 2 плуга с инвентарна стойност 9000 лв., за да ги употреби като материали, оценени за 3000 лв. Също така поради нещастен случай умира един работен кон с инвентарна стойност 30000 лева, като добитата кожа се оценява за 4000 лв.

_______________________ ________________________

С/ка 17 Ликвидация на основни средства              39000

Партида: Ликвидация на селско-

стопански инвентар - 2 плуга за 9000 лв.

Партида: Ликвидация на работни животни

- 1 кон за 30000 лв.

С/ка 11 Движимости                                                                        9000

Група: Селско-стопански инвентар

партида: Плугове - 2 бр. за 9000 лв.

С/ка 13  Продуктивни  и работни животни                   30000

Група: Работни животни

партида: Коне - 1 кон за 30000 лв.

Инвентарна стойност на  минатите  като  материали 2 плуга и на умрелия кон.

_______________________ ________________________

С/ка 36 Произведения и материали                     7000

Група: 

партида:

С/ка 17 Ликвидация на  основни

средства                                                                                7000

Партида: Ликвидация на  селскостопански

инвентар - два плуга като материали за

3000 лв.

Партида: Ликвидация на работни животни –

кожа от умрелия кон за 4000 лв.

Добити произведения и материали от ликвидираните два плуга и от един умрял кон.

_______________________ ________________________

За оборотното приключване на ликвидационните партиди в края на годината се съставят следните две статии:

_______________________ ________________________

С/ка 78 Фондове                                                            39000

Неделим фонд - натурална партида

С/ка 17 Ликвидация на основни

средства                                                                                       39000

Съответните партиди

Инвентарна  стойност  на  ликвидираните  два  плуга

9000 лв. и един кон 30000 лв.

_______________________ ________________________

С/ка 17 Ликвидация на основни средства                7000

Съответните партиди

С/ка 78 Фондове                                                                           7000

Неделим фонд - парична партида

Реализирана стойност  от  ликвидираните  два плуга

3000 и един кои 4000 лв.

_______________________ ________________________

_______________________ ________________________

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание