Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека > Отчитане на основните средства > з) Основни средства и млади животни в колхозите

Счетоводство и калкулации

Отчитане на основните средства и на младите животни в колхозите

В следващите редове ще посочим някои особености при отчитане на основните производствени средства и младите животни в колхозите.

Като важна задача при отчитане на основните средства се поставя запазването на обществената колхозна собственост от разхищение, съгласно много строгите постановления в това отношение на Примерния устав. Оценката на колхозното имущество става съгласно инструкцията на Министерството на селското стопанство на СССР и ЦСУ на Държавния план в СССР. Обобщественото имущество (внесено от членовете и др.) се оценява от комисия, избрана от общото събрание да приеме това имущество. Купеното имущество се оценява по покупна стойност заедно с разноските по покупката и доставянето. Новите постройки в колхоза се оценяват от комисия с оглед на съответните цени при местните строителни организации. Изработените инвентарни предмети от работилниците на колхоза се оценяват по продажните цени на тези предмети от държавните или кооперативни организации. Отрастващият в колхоза добитък се оценява по цените на държавните доставки. При оценяване на породистия добитък трябва да се вземат под внимание и неговите племенни качества. Трайните насаждения, при достигане на съответната възраст, се оценяват по установената за същата цел за совхозите (държавни земеделски стопанства) от дадения район цена. Имуществото на колхоза, до момента на неговото ликвидиране, се отчита в баланса по първоначалната оценка. Изключение се допуща само за подрастващите млади животни. Дооценяване на младите животни става при инвентаризацията, при преминаване от една възрастна група в друга, при преминаване във възрастното (основното) стадо, както и при ликвидация (с изключение при умиране). Прирастът на младите животни се оценява по живото тегло, като се изхожда от цените на държавните доставки, при което породистият добитък се оценява с оглед и на племенните му качества.

Съгласно с разпорежданията на Примерния устав на селскостопанския артел и имуществото на колхоза се прикрепва с акт към бригадите, фермите, работилниците и другите спомагателни предприятия. Прикрепеното към бригадите и фермите имущество се вписва в дневника на бригадира, в който се посочва състава на бригадата, прикрепените към бригадата основни производствени средства и дребен инвентар, както и предадените на бригадата материали. Освен това за всяко лице, на което е поверено отглеждането на животни, се завежда сметка за отчитане на последните, като относно едрия рогат добитък, конете и породистите млади животни за всяко животно се води индивидуално отчитане. Непородистите млади животни се отчитат групово.

Записването на имуществото в книгите в начало на годината става въз основа на данните от същите в края на предшествуващата година, сверени с данните от инвентаризацията. През годината оприходяването на имуществото става въз основа на съответните документи, фактурите и сметните за купените имущества. Приплодите се записват въз основа на констативните протоколи за същата цел, докато купените млади животни - въз основа на сметките. За ликвидирането на основни средства и на млади животни и такива за угояване се съставя винаги специален протокол. Аналитичното отчитане на основните средства и на младите животни става в книга за отчитане на имуществото, в която за всеки вид имущество се открива отделна спомагателна сметка, като с/ка Работни коне, с/ка Работни волове, с/ка Работни камили, с/ка Крави, с/ка Шопари, с/ка Овце, с/ка Кози, с/ка Плугове, с/ка Сеялки и т. н. Тези сметки се водят с количествени и стойностни показатели и се групират по разреза на подсметките за еднородните видове имущества, посочени в сметкоплана за колхозите. Всички основни средства се отчитат в главната сметка № 1 Основни производствени средства. Книгата за имуществото има задачата във всеки момент да даде данни за състава на имуществото в колхоза по количество и по стойност. Спомагателните сметки се водят едностранно и в края на всеки месец се правят сборове по графите, след което се извлича остатъка за началото на следващия месец. Остатъците и оборотите се нанасят в оборотната ведомост.

Отчитането на младите животни и тези за угояване става в главната сметка № 2 Млади животни и животни за угояване, която отчита още и прираста на младите животни. Спомагателните сметки към тази главна сметка се групират по разреза на двете подсметки: Млади животни и Животни за угояване. Индивидуалните сметки, които спадат към първата група, се откриват по вид на животните и по възрастни групи, като например с/ка Телета до 1 година, с/ка Телета от 1 до 2 години, с/ка Кончета от 2 до 3 години и т. я., а тези, които спадат към втората група, се откриват по вида на животните, които се угояват: с/ка Крави за угасяване, с/ка Овни за угояване и т. н.

Освен това за отчитане на всеки един имуществен предмет служи Инвентарната книга, която се използува няколко години. При вписване в тази книга всеки предмет получава инвентарен номер и се описват отличителните му белези, като при животните се посочва породата, цвета на косъма, възрастта и името. Птиците, пчелините и младите животни до прехвърлянето им във възрастното стадо не се отчитат в инвентарната къща. Излизането на имуществото от стопанството (ликвидирането) се отбелязва в съответната партида на инвентарната книга в специални трефи, на реда на който същото е вписано, при което се посочва времето (година, месец и число) на ликвидирането и номера на статията з Книгата за главните сметки. Отчитането на имуществото в Инвентарната книга става чрез групиране на същото по вид, като например Плугове двукорпусни, Сеялки и т. н., при което се образуват един вид партиди. В края на годината по партидите на инвентарната книга се правят сборове и се извежда остатъка. Наличното имущество се вписва в края на годината в инвентарните описи. Инвентарната книга, книгата за отчитане на имуществото и главните сметки № 1 и 2 се намират в постоянна връзка и пълна съгласуваност. Ако при инвентаризацията на имуществото се установяват разлики, то излишъкът се оприходява, а недоимъкът се минава за сметка на виновното за неговото образуване лице.

Особено внимание се обръща в колхозите на ликвидирането (отстраняването) на имуществото, тъй като запазването на колхозната социалистическа собственост е от особено голямо значение.

Управлението на колхоза е длъжно да следи най-строго кога, по какви причини и в какво състояние е отстранена (ликвидирана) от стопанството тази или онази имуществена част. Дебитите от продажба на имуществото средства се използуват от общото събрание на колхозниците съгласно с чл. 12 на Устава и послешните решения на партията и правителството по този въпрос. Реализираните суми от предадения на държавата добитък напълно се отнасят към паричните доходи на колхоза. Получените средства от продажбата на имуществото се отнасят в полза на неделимите фондове. Получените средства от продажба на добитък, с цел да се набавят породисти или по-добри животни, се зачисляват към неделимите фондове. Получените средства от продажба на добитък и на продукти, добити от клане на същия, по режима на колхозната търговия (от продадения добитък на държавните и кооперативни организации, снабдяване на колхозниците с животни и от продажба на колхозния пазар) се разпределят по решение на общото събрание на колхозниците при спазване на следното: ако държавният план за развитие на животновъдството в колхоза не е изпълнен, то получените средства напълно или отчасти трябва да бъдат зачислени към неделимия фонд, а в случай че този план е изпълнен, то общото събрание може да ги причисли към разпределяемия доход. Отчитането на ликвидацията на основните производствени средства и на добитъка (възрастен и млад) става чрез главната с/ка № 17 Ликвидация на основни средства за производство и на добитък (възрастен и млад) от сметкоплана за колхозите. Сметката се дебитира с балансовата (оприходената) стойност на ликвидираните основни средства и животни, а се кредитира с продажната стойност на същите, със застрахователното обезщетение, с получените материали и др. За групата 1 Ликвидация на основни производствени средства от с/ка 17 се откриват две спомагателни сметки, а именно: Продажба на имущество и Други случаи на ликвидация. В текста на тези две помощни сметки се посочва вида на ликвидираното имущество и причините за ликвидирането. Другите спомагателни сметки (по групите подсметките с № 2 до № 8 на главната с/ка № 17) се откриват по вида на ликвидираните животни и то по разреза на всяка една от групите (подсметките). Сметките на спомагателното отчитане (спомагателните сметки) се откриват в Книга за отчитане на фондовете, паричните доходи и тяхното разпределение и се водят едностранично с количествени и стойностни данни. В края на месеца по всички спомагателни сметки на главната с/ка № 17 се установяват оборотите и се съставя оборотна ведомост за проверка и съгласуване на записванията по главните и спомагателните сметки. В оборотната ведомост оборотите се посочват по месеци. Приключването на партидите (спомагателните сметки) към главната с/ка № 17 става в края на годината и то оборотно, като сборът от дебитните обороти по всички спомагателни сметки се записва като намаление на неделимите фондове, а сборът от кредитните обороти се отнася като увеличение на неделимия фонд, или пък като увеличение на разпределяемия паричен доход - съответно с разпорежданията на Устава и решенията на правителството и партията по този въпрос.

Подробности по отчитане на основните производствени средства и на младите животни в колхозите по двойното счетоводство могат да се намерят в цитираното вече съчинение на А. В. Панин и Н. Н. Хмелев.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание