Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека > Отчитане на основните средства > в) Движими имоти

Счетоводство и калкулации

Отчитане на движимостите

Отчитането на движимостите в ТКЗС става чрез с/ка 11 Движимости. Тя има особено значение, тъй като обхваща в себе си три групи основни средства на стопанството, а именно:

  1. Селскостопански инвентар, в обсега на която група влиза целият инвентар на земеделското стопанство, като: трактори, вършачки,  сноповързачки, окопвачки, ярмомелки, култиватори, брани, електромотори, газови мотори, дараци, стругове, валяци, преси, казани и др.;
  2. Мобили и обзавеждане, която група обхваща мобилите и предметите за обзавеждане на ТКЗС, като: пишещи и сметачни машини, железни каси, касетки, шкафове, маси, столове, картини, транспортни и лагерни бъчви, варели, гюмове и др.;
  3. Транспортни средства, в която група влизат всички средства за транспорт в стопанството, като: камиони, пътнически коли, каруци, коли, мотоциклети и др.

От тук се вижда, че съдържанието на тази сметка е много разнообразно и обхваща най-различни предмети, които се използуват за производството, за разни услуги, както и за употреба в канцелариите. Всички недвижимости от втората група, които имат набавна стойност до 3000 лева или пък трайност до 2 години, като: дребни сечива, лопати, мотики, сърпове, щайги, чували и т. н. се отчитат в с/т 36 Произведения и материали, партида - дребен земеделски инвентар. Подобни случаи в земеделското стопанство са многобройни поради дребния характер на много Гот движимостите при земеделието. Трябва да отбележим, че всички обяснения относно недвижимостите се отнасят и за движимостите, поради което тук няма да даваме подробни обяснения за тях. Движимостите се набавят по същите начини, както и недвижимостите - чрез покупка, безвъзмездно (даром), внасяне от кооператорите и строеж, като при необходимост оценката им се прави подобно на постройките. Много от движимостите се изработват в страничните предприятия, в който случай се осчетоводяват в сметката за произведенията и материалите и от там при предаването им в употреба се прехвърлят за отчитане в сметката за движимостите или в партидата за тях в сметката за произведенията и материалите. Набавната стойност на движимостите съдържа и разноските по тяхното набавяне, монтиране и инсталираме, като стойността по оценителния протокол на. комисията е набавна стойност на внесените от кооператорите движимости. Дебитирането и кредитирането на с/ка 11 Движимости и изобщо нейното водене става както и при недвижимостите. Когато набавната стойност на движимостите не е окончателно установена, когато набирането на същата става постепенно, или пък същите се нуждаят от ремонт или монтаж, за да се пуснат в движение или експлоатация, то движимостите се отчитат чрез с/ка 16 Строеж а доставка на основни средства, като набраната окончателна набавна стойност се прехвърля за отчитане в сметката за движимостите. Връзката между неделимия фонд за капиталовложения и движимостите е същата, както и при недвижимостите. Текущият ремонт на движимостите обхваща най-разнообразни и често повтарящи се разноски в пари, материали и резервни части, възлизащи на малка стойност, които се извършват във връзка с частичното поправяне, почистване и поддържане в изправност на същите. Отчитането на текущия ремонт става както и при недвижимите имоти. Основният ремонт на движимостите обхваща по-големи поправки, без които е невъзможна по-нататъшната работа с тях. Отчитането на разноските по основния ремонт е същото, както и при недвижимостите.

В спомагателната книга за основните средства движимостите се отчитат, като се създават три групи от партиди: селскостопански инвентар, мобили и обзавеждане и транспортни средства, при-което за всеки вид движимости се открива отделна партида, като: трактори, вършачки, сеялки, пишещи машини, шкафове, камиони, каруци и т. н.

Примери

ТКЗС в с. Равногор е извършило следните операции: 1) Кооператорът Иван Христов внася плуг, брана, сеялка и каруца срещу инвентарната си вноска, които са оценени от комисията общо за 130000 лв. Инвентарната вноска на същия е определена на 80000 лв.

_______________________ ________________________

С/ка 11 Движимости                                                      130000

Група: Селскостопански инвентар

Партида: Плугове 20000 лв.

Партида: Брани 15000 лв.

Партида: Сеялки 40000 лв.

Група: Транспортни средства

Партида: Каруци  55000 лв.

С/ка 76 Дялов капитал                                                              130000

Партида: Иван Христов

Инвентарна вноска                       80000 лв.

Допълнителна инвентарна вноска 50000 лв.

Внесени от Иван Христов движимости срещу дяловия капитал.

_______________________ ________________________

2) Закупен трактор „Сталинец" за 450000 лева, която сума е изплатена от специалния заем за целта от БИБ. Извършени са разноски по докарване на трактора в пари 10000 лева и в материали 5000 лева (материалите са доставени от пазара).

С/ка 16 Строеж и доставка на основна

средства                                                                           465000

Група: Движимости

Партида: Трактори - трактор „Сталинец”

С/ка 46 Банки                                                                              450000

Група: Получени заеми

Партида: БИБ - заем за машини

С/ка 47 Каса                                                                                   10000

С/ка 36 Произведения и материали                                        5000

Група: Стоки и материали, купени от пазара

Партида: Бензин                3500 лв.

Партида: Смазочно масло  1500 лв.

_______________________ ________________________

С/ка 11 Движимости                                                      465000

Група: Селскостопански инвентар,

партида: Трактори - трактор „Сталинец"

С/ка 16 Строеж и доставка на основни средства                    465000

Група: Движимости

партида: Трактори - трактор „Сталинец"

Прехвърляне стойността на доставения трактор  „Сталинец” в сметката на движимостите.

_______________________ ________________________

С/ка 78 Фондове                                                             465000

Неделим фонд - парична партида

С/ка 78 Фондове                                                                                     465000

Неделим фонд - натурална партида

Записване стойността на набавения  трактор

„Сталинец" по паричната и натурална партида на неделимия фонд за капиталовложения.

_______________________ ________________________

Трябва да обърнем внимание на последната статия, чрез която се записва стойността на доставения трактор, посредством сключен от БИБ заем, по натуралната партида като увеличение (в кредита) и по паричната партида на неделимия фонд като намаление (в дебита), поради което последната партида ще показва дебитен остатък.

3) За наднормено производство и за преизпълнение на плана ТКЗС е получило подарък от М-вото на земеделието един 3-тонен камион на стойност 600000 лева и са направени разноски във връзка с него 15000 лева, изплатени чрез БИБ.

_______________________ ________________________

С/ка 11 Движимости                                                      615000

Група: Транспортни средства

партида: Камиони

С/ка 78 Фондове                                                                                  600000

Неделим фонд - натурална партида

С/ка Банки                                                                                                 15000

Група: Влогови сметки

партида: Влогова с/ка в БИБ - неделим фонд

Подарен камион от МЗ за отличие за 600000

лева при разноски по приемането му 15000

лева, изплатени  чрез влоговата сметка при БИБ.

_______________________ ________________________

С/ка 78 Фондове                                                                         15000

Неделим фонд   парична партида

С/ка 78 Фондове                                                                                     15000

Неделим фонд - натурална партида

Направени разноски по подарения от МЗ камион.

_______________________ ________________________

4) От произведените в работилницата на стопанството предмети са дадени за нуждите на ТКЗС: 7 стола по 200 лева за 1400 лева, 2 маси по 800 лева за 1600 лева, 5 сърпа по 150 лева за 750 лева и 3 мотики по 400 лева за 1200 лева.

С/ка 11 Движимости                                                                 3000

Група: Мобили и обзавеждане партида:

Столове, 7 бр. по 200 лв. =       1400 лв.

партида: Маси,2 бр. по 800 лв. = 1600 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                  1950

Група: Дребен земеделски инвентар

партида: Сърпове, 5 броя по 150 лв. = 750 лв.

партида: Мотики, 3 броя по 400 лв.  = 1200 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                   4950

Група: Странични предприятия и преработки

партида: Столове, 7 броя по 200 лв. = 1400 лв.

партида: Маси, 2 броя по 800 лв.     = 1600 лв.

партида: Сърпове, 5 броя по 150 лв. = 750 лв.

партида: Мотики, 3 броя по 400 лв.  = 1200 лв.

Предадени в употреба разни предмети, 

произведени в страничните предприятия.

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                             4950

Група: Произведения от странични предприятия

и преработки

партида: Столове, 7 бр. по 200 лв. = 1400 лв.

партида: Маси, 2 бр. по 800 лв.       = 1.600 лв.

партида: Сърпове, 5 бр. по 150 лв. =    750 лв.

партида: Мотики, 3 бр. по 400 лв.   = 1200 лв.

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                           4950

Партида: Услуги от странични предприятия

Опаричени натурални доходи от страничните предприятия чрез предаване на техни произведения в употреба от ТКЗС.

_______________________ ________________________

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание