Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека > Отчитане на ценните книжа и съучастията

Счетоводство и калкулации

Отчитане на ценните книжа и съучастията

Ценните книжа и съучастията се отчитат в с/ка № 20 под същото наименование. Тук спадат акциите, облигациите, дяловете и обикновените съучастия в други стопански предприятия. По отношение на ТКЗС имат значение само облигациите (и то предимно тези от 55% Заем на свободата от 1945 г.), дяловете от другите кооперации (най-вече всестранните) и много рядко съучастията в други предприятия. С/ка 20 Ценни книжа и съучастия се дебитира с номиналната стойност на придобитите чрез подписка или внесени за дялов капитал облигации, с записаните дялове и със стойността на съучастията. С внесените за дялов капитал облигации се кредитира с/ка 76 Дялов капитал. Сметката се дебитира още и с доставната стойност на купените облигации, при което евентуалните малки разноски при покупката могат да се включат в доставната стойност или пък да се отнесат в с/ка 108 Общи управителни разноски. Сметката се води като чиста сметка и поради това се кредитира със стойността на оприходяването в случай на ликвидиране по какъвто и да било повод на ценни книжа и съучастия. Произлезлите в случая печалби се отнасят в полза на паричните доходи (в с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение), а загубите в с/ка 108 Общи управителни разноски (или пък направо в с/ка 125 - съответната специална партида или партидата Разни), ако разбира се към резултатите от ценните книжа не трябва да се вземе друго отношение. При връщане на облигации за дялов капитал се дебитира направо с/ка 76 Дялов капитал. Лихвата от облигациите, дивидентите от дяловете и печалбата от съучастията се зачисляват към паричните доходи и като така се отнасят в кредит на с/ка 125, ако те не подлежат на третиране по друг начин. Ликвидацията на ценните книжа и съучастията за препоръчване е да се отчете направо, а не посредством сметката за продажбите или сметката за ликвидацията, ако някои специални обстоятелства не изискват това, тъй като този род операции са съвсем рядко явление в ТКЗС.

Във връзка с отчитането на ценните книжа и по-специално на облигациите в ТКЗС можем да имаме следните особености. Внесените облигации за дялов капитал да се третират както и основните средства, в който случай ликвидирането на подобни облигации да се отчете чрез с/ка 17 Ликвидация на основни средства. В този случай приемането на облигациите и връщането им обратно на кооператора при напущане на ТКЗС се записва направо в с/ка 76 Дялов капитал, като при всички други случаи на ликвидация отчитането става чрез с/ка № 17 Ликвидация на основни средства. Поради това и ликвидационната партида на облигациите в края на годината се приключва оборотно със сметката на неделимия фонд, също както и при ликвидирането на основните средства. В този случай ако се приеме че облигациите принадлежат на неделимия фонд, то лихвата, която те носят може да се отнесе в полза на същия фонд. По същия начин се отчитат облигациите когато се набавят за сметка на неделимия фонд; Отчитането обаче на внесените срещу дялов капитал облигации може да стане и по обикновения начин за отчитане на същите, който обясняваме по горе.

В спомагателната книга за всеки вид ценни книжа се води отделна партида, като съучастията се водят заедно. При необходимост партиди могат да се водят по вид на самите облигации.

Колхозите са се сдобили с облигации за сметка на паричните доходи във връзка с държавните заеми през време на Отечествената война, които се отчитат чрез с/ка 5 Ценни книжа. Спомагателните сметки (партиди) към тази главна сметка се откриват по вид на ценните книжа - в Книга за текущите сметки, ценните книжа и за разплащане с учрежденията и лицата.

Примери

1) Кооператорът Христо Петров внася за дялов капитал 40 облигации от 5.5% Заем на свободата от 1945 год. в купюри от по 1000 лв. и встъпителна вноска 2000 лв. След 4-годишно членуване същият напуща ТКЗС и облигациите му се връщат обратно. Инкасирана лихва по облигациите за една от изтеклите години 2200 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 20 Ценни книжа и съучастия                                  400000

Партида: Облигации от 5.5% Заем на свободата

от 1945 год.

С/ка 47 Каса                                                                         2000

С/ка 76 Дялов капитал                                                                          40000

Партида: Христо Петров, задължителна инвентарна вноска

С/ка 78 Фондове                                                                                      2000

Неделим фонд - парична партида

Внесени от Хр. Петров за дялов капитал

40 облигации ном. 40000 лв. от заема

1945 год. и 2000 лв. встъпителна вноска,

_______________________   ________________________

С/ка 76 Дялов капитал

Партиди: Христо Петров                                               40000

С/ка 20 Ценни книжа и съучастия                                                     40000

Партида: Облигации от 5.5% Заем на

свободата от 1945 год. Поради напущане на ТКЗС върнати на  Хр.   Петров срещу дяловия капитал 40 облигации номинални 40000 лв. от заема 1945 г.

_______________________   ________________________

С/ка 47 Каса                                                                    2200

С/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение                2200

Партида: Разни

Получени лихви по купон №  12, падеж 1.I.1950 г. от облигации от 6.5% Заем на свободата 1945 год.

_______________________   ________________________

2) От внесените облигации от Заема на свободата 1945 г. за дялов капитал от кооператора Марин Илиев са излезли в тираж облигации с номинална стойност 15000 лева, които са получени.

_______________________   ________________________

С/ка 17 Ликвидация на основни средства                       15000

Партида: Облигации от 5.5%

Заем на свободата от 1945 година.

С/ка 20 Ценни книжа и съучастия                                                     15000

Партида: Облигации от 5.5%

Заем на свободата от 1945 год.

Номинална стойност на излезлите в тираж

3 облигации по 5.000 лв. от Заема на свободата.

_______________________   ________________________

С/ка 47 Каса                                                                   15000

С/ка 17 Ликвидация на основни средства                                    15000

Партида: Облигации от 5.5% Заем на свободата

от 1945 год. Получена сума от излезлите в тираж

3 облигации по 5000 лв. от Заема на свободата 1945 год.

_______________________   ________________________

С/ка 78 Фондове                                                           15000

Неделим фонд - натурална партида

С/ка 17  Ликвидация  на  основни средства                                15000

Партида: Обл. от 5.5% Заем на своб. 1945 г.

Отнасяме в намаление по натуралната партида на  неделимия фонд излезлите в тираж обл. от заема 1945 г.

_______________________   ________________________

С/ка 17 Ликвидация на основни средства                   15000

Партида: Обл. от 5.5% Заем на своб. 1945 г.

С/ка 78 Фондове                                                                           15000

Партида: Неделим фонд - парична партида

Отнасяме като увеличение по паричната партида на неделимия фонд получената сума от излезли в тираж облигации.

_______________________   ________________________

Последните две статии се съставят в края на годината за оборотно приключване ликвидационната партида на излезлите в тираж облигации.

Ако внесените за дялов капитал облигации не се третират както се третира внесения инвентар, то излезлите в тираж облигации се осчетоводяват само с една статия, при която се дебитира с/ка 47 Каса и се кредитира с/ка 20 Ценни книжа и съучастия.

3) Купуваме от БНБанка 10 облигации в купюри по 5000 лв. от 5.5% заем на свободата 1945 год. по курс 3000 лв. за облигация. Същите облигации продаваме по 3600 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 20 Ценни книжа и съучастия                                 30000

Партида: Обл. от 5.5% Заем на своб. 1945 г.

С/ка 47 Каса                                                                                    30000

Купуваме 10 обл. по 5000 лв. номинални   по цена 3000 лв. за облигация.

_______________________   ________________________

С/ка 47 Каса                                                                  36000

С/ка 20 Ценни книжа и съучастия                                                30000

Партида: Обл. от 5.5% Заем на своб. 1945 г.

С/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение

Партида: Разни

Продаваме 10 обл. по 5000 лв.   номинални  

по  цена 3600 лв. за облигация при реализирана

печалба 6000 лв.

_______________________   ________________________

4) ТКЗС става член на местната всестранна кооперация с 20 дяла по 100 лв. и внася 2000 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 20 Ценни книжа и съучастия                                    2000

Партида: Дялове от всестр. кооперация

С/ка 47 Каса                                                                                      2000

Получени дялове от местната всестранна кооперация.

_______________________   ________________________

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание