Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство и калкулации

Отчитане на фондовете

Фондовете имат голямо значение за ТКЗС, защото чрез тях се осъществяват натрупванията в кооперативното стопанство. Въплъщението на фондовете може да бъде натурално или парично, което се изразява в откриване на натурална и парична партида при тяхното отчитане. Натуралната партида отразява въплъщението на даден фонд в разни имуществени части, докато паричната партида показва въплъщението му в пари. Според чл. чл. 15 и 16 от ПУ в ТКЗС се предвижват следните фондове: 1) Неделим фонд

- с натурална и парична партида; 2) Фонд Неурожай и бедствия

- с натурална и парична партида; 3) Фонд Осигуряване издръжката на стари, болни и недъгави, неработоспособни кооператори, детски ясли й др. - с натурална и парична партида; 4) Семенен фонд - с натурална партида; 5) Фуражен фонд - с натурална партида; 6) Застрахователен семенен фонд - с натурална партида; 7) Застрахователен фуражен фонд - с натурална партида.

1) Неделимият фонд има най-голямо значение за ТКЗС. Подробно той е регламентиран с Наредбата за създаване и оползотворяване на фондове за капиталовложения при кооперациите в страната, която е утвърдена с 3 то постановление на Министерския съвет от 14 септември 1949 г. и обнародвана в Д. в. бр. 232 от 7 октомври 1949 г. Този фонд има задачата да събере необходимите за капиталовложения средства при ТКЗС. Средствата на този фонд се набират от: а) неинвестираните средства по фонда Обзавеждане и по Резервния фонд, както и по други с подобно предназначение фондове; б) внесените от ТКЗС в Б. инв. банка амортизационни отчисления за 1947 и 1948 год.; в) 70% от чистия паричен доход, подлежащ на разпределение  между кооператорите;

г) 7% от чистия натурален доход, подлежащ на разпределение между кооператорите, като отделената за фонда продукция се продава по свободни цени и получената сума се отнася към неделимия фонд;

д) встъпителните вноски на членовете; е) стойността от ликвидацията на работния и продуктивен добитък; ж) стойността от ликвидацията на машинния и друг инвентар, както и другите движими и недвижими основни средства; з) постъпленията от обезщетения за погинали застраховани основни средства; и) постъпления от субсидии, предназначени за капиталовложения; к) лихвите одобрени от банката върху сумите на същия фонд. Образуваните от средствата на неделимия фонд основни средства, влезли в експлоатация, съставят неделима собственост на кооперацията. Всички постъпления по този фонд се внасят в Бълг. инв. банка в следните срокове: по букви „а" и „б" до 7 ноември 1949 г.; по букви „в" и „г" тримесечно, най-късно до 10 число на месеца, следващ тримесечието, през което са постъпили сумите; по останалите букви - до 10 число на следващия месец. В края на годината след окончателното установяване на паричния и натурален доход, ако се окаже дължим остатък, същият се внася до 10 март следващата година, а евентуално надвнесената сума се приспада от подлежащата на отчитане вноска за първото тримесечие на следващата година.

Ако някое ТКЗС извърши инвестиции, предвидени в производствения план и бюджета за капиталовложения от постъпленията на Неделимия фонд или за сметка на други средства (например оборотни), то приспада инвестираните вече суми от постъпленията, предназначени за Неделимия фонд, и внася в БИБ само разликата в повече. Внесената разлика се придружава от една равносметка за постъпленията за сметка на фонда и направените разходи за инвестиции, съгласно плана за капиталовложенията. Средствата на фонда се олихвяват по тарифата на банката.

Средствата на неделимия фонд се разходват съгласно производствения план, приходо-разходната сметка и специалния бюджет за капиталовложенията на ТКЗС, приети от общото събрание и одобрени от околийския народен съвет. Средствата на фонда могат да се употребят за следните цели: а) за възстановяване на излезли вече от употребление основни средства или за основен ремонт на същите; б) за покупка на едър и дребен земеделски инвентар и заплащане на материали и труд по нови строежи; в) за покупка на работен и продуктивен добитък и транспортни средства; г) за трайни вложения в земята - насаждения и мелиорации; д) за изплащане на инвентарните вноски на напусналите и изключени членове; е) за временно ползуване във вид на краткосрочни заеми от фонда чрез БИБ за оборотни средства, по мотивирано мнение на управата на стопанството. ТКЗС могат да ползуват суми чрез заеми от БИБ и срещу бъдещи вноски на неделимия фонд.

2) Фондът Неурожай и бедствия черпи своите натурални и парични средства в размер 1/2 от подлежащите на разпределение в края на годината натурални и парични доходи на стопанството. Той се използува при неурожайни и бедствени години за посрещане на натурални и парични нужди на ТКЗС. Средствата на този фонд се влагат в БНБ.

3) Социално-културният фонд има много широки задачи в ТКЗС, които са подробно очертани в Примерния устав и които се виждат и в самото му наименование. Той черпи .своите средства от отчисленията в края на годината в размер 1.5% от разпределяемите натурални и парични доходи на кооперативното стопанство. Средствата и на този фонд се влагат в БНБ.

4) Семенният фонд има за задача да осигури необходимите за стопанството семена за посев. Той е само натурален фонд. Първоначално този фонд се създава от внесените от кооператорите при постъпването им в ТКЗС семена за засяване на внесената от тях земя, след което необходимите семена всяка година се заделят от добитата в ТКЗС продукция. Застрахователният семенен фонд се образува от заделените от текущата продукция семена с задача да се посрещнат евентуалните извънредни нужди на стопанството от семена.

5) Фуражният фонд се образува първоначално от внесения от кооператорите фураж при постъпването им в ТКЗС, след което от текущата реколта се заделят необходимите количества фураж. Той е също така само натурален фонд и има за задача да осигури необходимия за ТКЗС фураж поне за една година. Застрахователният фуражен фонд се образува от заделения фураж от текущата продукция с задача да посрещне извънредните нужди на ТКЗС от фураж.

Забележка. Изразходването на фондовете се урежда със специални правилници, приети от общото събрание в съгласие с правителствените разпоредби.

Отчитането на всички фондове в ТКЗС става чрез с/ка 78 Фондове, в спомагателната книга на която се открива партида на всеки фонд, а към тази партида се водят отчитания по отделно за натуралното и парично въплъщение на фонда. Това се постига по няколко начина, а именно: когато натуралното и парично отчитане на фонда се прави в отделни графи към фондовата партида, когато се открият две подпартиди към всеки фонд - натурална и парична, или най-после когато за всеки фонд направо се открие натурална и парична партида. Освен това принадлежащите към отделните фондове имущества трябва да се отчитат с оглед на тази им принадлежност, което да се вижда от самите сметки. Така например в спомагателната книга за произведенията и материалите се водят специални партиди за принадлежащите към всеки фонд произведения и материали, които се групират по фондове и се обединяват в една обща група под името произведения и материали за фондовете.

С/ка 78 Фондове се кредитира:

1) С заделените в края на годината количества в полза на фондовете от натуралните .походи на стопанството съгласно чл. 15 от ПУ (записват се по натуралните партиди на фондовете количествено и стойностно), при дебитиране на с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение;

2) С направените отчисления в полза на фондовете в края на годината от паричните доходи на стопанството Съгласно чл. 16 от ПУ (записват се в паричните партиди на фондовете), при дебитиране на с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение;

3) Със стойността на извършената работа от трудово-културните бригади на полевъдството и на строежите (записва се по паричната партида на неделимия фонд), при кредитиране на с/ка 123 Разноски за производството или на с/ка 16 Строеж и доставка на основни средства;

4) Със стойността на безвъзмездно получените имущества, като земи, сгради, земеделски инвентар, мобили, транспортни средства, машини и апаратури, произведения и материали, стоки, храни, облекло и др. (записват се по натуралните партиди на съответните фондове), при дебитиране на с/ка 4 Недвижимости, с/ка 11 Движимости, или с/ка 36 Произведения и материали;

5) Със стойността на подарените продуктивни и работни животни, млади животни и животни за угояване и трайни насаждения - лозя, овощни градини и др. (записват се по натуралната партида на неделимия фонд), при дебитиране на с/ка 13 Продуктивни и работни животни, с/ка 37 Млади животни и животни за угояване или с/ка 12 Трайни вложения и насаждения;

6) Със стойността на доставените безвъзмездно основни средства за строеж (записва се в натуралната партида на неделимия фонд), при дебитиране на с/ка 16 Строеж и доставка на основни средства;

7) С получените парични помощи в полза на фондовете (записват се по паричната партида на съответния фонд), при дебитиране на с/ка 47 Каса или на с/ка 46 Банки;

8) В края на годината с кредитните обороти по партидите към с/ка 113 Продажби за продадените произведения за сметка на фондовете (записват се по паричната партида на съответните фондове), при дебитиране на с/ка 113 Продажби;

9) В края на годината с кредитните обороти по ликвидационните партиди на основните средства към с/ка № 17 (записват се в паричната партида на неделимия фонд), при дебитиране на с-ка 17 Ликвидация на основни средства;

10) В края на годината със стойността на добитите през годината материали (кожи, дървен материал и др.) от ликвидирани основни средства (записва се в натуралната партида на неделимия фонд), при дебитиране на с/ка 17 Ликвидация на основни средства;

11) В края на годината със стойността на всички набавени през отчетната година основни средства (независимо по какъв начин), които се записват в натуралната партида на неделимия фонд, при дебитиране на с/ка 78 Фондове - паричната партида на неделимия фонд;

12) В края на годината със стойността на родените през годината млади животни и животни оставени за ремонт на стадото (записват се по натуралната партида ни неделимия фонд), при дебитиране на с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение.

С/ка 78 Фондове се дебитира:

1) С направените от ТКЗС парични и натурални дарения за сметка на съответните фондове, които дарения се записват по паричната и натурална партида на фондовете, при кредитиране на с/ка 47 Каса, с/ка 46 Банки или с/ка 36 Произведения и материали;

2) В края на годината с направените през годината разноски по страничните предприятия, които са за сметка на фондовете(соц. култ. фонд) - записват се по паричната партида на фонда, при кредитиране на с/ка 122 Разноски за странични предприятия;

3) В края на годината с употребените през годината семена и фуражи - записват се по натуралните партиди на семенния и фуражен фонд, а при даване на храна на трудово-културните бригади - записва се по паричната партида на неделимия фонд, при кредитиране на с/ка 123 Разноски за производството;

4) Със стойността на завършения основен ремонт на основните средства, като стойността на вложените материали, получени при ликвидирането на основни средства, се записва по натуралната партида на неделимия фонд, а стойността на вложените материали, купени от пазара, и разноските в пари се записват по паричната партида на неделимия фонд, при кредитиране на с/ка 16 Строеж и доставка на основни средства;

5) В края на годината с дебитния оборот по ликвидационните партиди на основните средства към с/ка № 17 (записва се по натуралната партида на неделимия фонд), при кредитиране на с/ка 17 Ликвидация на основни средства;

6) В края на годината със стойността на всички набавени през годината основни средства, която се записва по паричната партида на неделимия фонд, при кредитиране на с/ка 78 Фондове - натуралната партида на неделимия фонд;

7) С дебитния оборот по партидите към с/ка 113 Продажби за продадените произведения за сметка на фондовете (записва се по натуралните партиди на съответните фондове), при кредитиране на с/ка 113 Продажби.

Внесените от кооператорите без заплащане семена и фуражи при приемането им за членове на ТКЗС се записват в дебит на с/ка 36 Произведения и материали и в кредит на с/ка 78 Фондове - партидите на семенния и фуражния фондове. При употребяване на произведения и материали, зачислени към фондовете, се кредитира с/ка 36. При внасяне на принадлежащите на фондовете парични средства на влог в банките в предвидените в съответните наредби и правилници срокове се дебитира с/ка 46 Банки - влоговите сметки на фондовете в БИБ и в БНБ и се кредитира с/ка 47 Каса или с/ка 46 Банки - влоговата сметка на ТКЗС при БНБ. Когато се употребяват парични средства за целите на фондовете, кредитира се с/ка 47 Каса или с/ка 46 Банки - влоговите сметки на фондовете, а когато се изтеглят такива средства от влоговете на фондовете, за да се посрещнат предстоящи платежи за сметка на фондовете или да се покрият извършени вече такива, се дебитира с/ка 47 Каса и се кредитира с/ка 46 Банки - влоговите сметки на фондовете. Когато с зачислените към фондовете парични средства се набавят имущества (основни средства или произведения и материали), които се зачисляват към същия фонд, правят се още и записвания, при които се дебитира (намалява) паричната партида на фонда и се кредитира (увеличава) натуралната му партида, а при обратния случай се дебитира (намалява) натуралната партида на съответния фонд и се кредитира (увеличава) неговата парична партида. Преливането от натуралната в паричната партида и обратно в определени случаи се свързва със с/ка 17 или  с/ка 113.

Новоприети членове на ТКЗС, които не могат да внесат необходимите семена и фуражи, могат да бъдат улеснени от страна на ТКЗС като същото внесе такава вместо тях и после да ги удържи от припадащите им се натурални доходи. Осчетоводяването в този случай става като с/ка 72 Кооператори се дебитира и с/ка 78 Фондове (натуралните партиди на семенния и фуражен фонд) се кредитира. Записването в случая в с/ка 72 става еднакво с записването на дадените на кооператорите натурални аванси. Разбира се, съответно прехвърляне става и в с/ка 36 Произведения и материали.

Примери

1) Новоприетият член на ТКЗС Евгений Г. Панайотов внася през есента на 1950 г. без заплащане 1.000 кг пшеница за семе по 20 лв. и 500 кг сено за фураж по 8 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 36 Произведения и материали                                24000

Група: Произведения и матер. за фондовете

партида: Пшеница за семе, 1000 кг за   20000 лв.

партида: Сено, 500 кг по 8 лв. за    4000 лв.

С/ка 78 Фондове                                                                                     24000

Семенен фонд - натурална партида

пшеница 1000 кг по 20 лв. за 20000 лв.

Фуражен фонд - натурална партида

сено 500 кг по 8 лв.  за 4000 лв.

Внесени семена и фураж от  новоприетия 

кооператор Евгений Г. Панайотов.

_______________________   ________________________

2) Внесената пшеница за семе е употребена при есенното засяване, а от сеното до края на годината (1950 г.) са изхранени 400 кг.

_______________________   ________________________

С/ка 123 Разноски за производството                           23200

Група: Разноски за следващата година

партида: Семена за зимни посеви - 1000 кг

пшеница от семенния фонд по 20 лв. за 20000 лв.

Група: Разноски за сметка на фондовете

партида: Фураж, 400 кг сено по 8 лв. за 3200 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                              23200

Група: Произв. и материали за фондовете

партида: Пшеница за семе, 1000 кг

за   20000 лв.

партида: Сено, 400 кг по 8 лв. за 3200 лв.

Употребени семена за зимни посеви и фураж

за храна на добитъка.

_______________________   ________________________

В края на годината (1950 г.) употребеният фураж се отнася за сметка на фуражния фонд със следната статия:

_______________________   ________________________

С/ка 78 Фондове                                                             3200

Фуражен фонд - натурална партида, 400 кг сено

по 8 лв.  за  3200 лв.

С/ка 123 Разноски за производството                                          3200

Група; Разноски за сметка на фондовете

партида: Фураж, 400 кг за 1200 лв.

Отнасяме употребения фураж в сметката

на фуражния фонд.

_______________________   ________________________

В този случай употребената пшеница за семе се посочва в края на 1950 година като разноски за следващата година и след откриване на сметките през следващата година (1951 г.) се отнася в групата Разноски за сметка не фондовете към с/ка 123, а в края на същата година се отнася в сметката на семенния фонд. Освен по този начин с употребените семена от семенния фонд може да се постъпи, както постъпихме и с фуража (сеното), в който случай няма да имаме разноски за следващата година и разлика в записванията.

3) В края на годината (1950 г.) освен употребените за есенните посеви 1.000 кг пшеница и изхранения фураж 400 кг сено, се заделят от натуралните доходи още 3000 кг царевица за семе по 15 лева и 2000 кг ечемик за изхранване на добитъка до реколта 1951 година по 18 лева и още 600 кг сено по 8 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 124 Натурални доходи  и  тяхното 

разпределение                                                                109000

Група: Произведения от растениевъдство

Подгрупа: Произведения от полевъдство

партида: Пшеница, 1000 кг по 20 лв. за

20000 лв. партида: Царевица, 3000 кг по

15 лв. за 45000 лв. партида: Ечемик, 2000 кг

по 18 лв. за    36.000 лв. партида: Сено,

1000 кг по 8 лв.  за    8000 лв.

С/ка 78 Фондове                                                                           109000

Семенен фонд - натур. партида 65000 лв.

Фуражен фонд - натур. партида 44000 лв.

Заделени в края на годината за семена

и фураж произведения от текущата продукция.

Освен това се дебитира и кредитира с/ка 36 Произведения и материализъм да се прехвърлят за отчитане тези заделени произведения за фондовете от групата Произведения от текущото производство в групата Произведения и, материали за  фондовете.

4) За пролетното засяване през 1951 година са употребени всички заделени семена, а също така е изхранен за добитъка и всичкия заделени фураж.

_______________________   ________________________

С/ка 123 Разноски за производството                           109000

Група: Разноски за сметка на фондовете

партида: Семена, пшеница 1.000 кг за 20000 лв.

царевица 3000 кг  за 45000 лв.

партида: Фураж, ечемик  2000 кг  за 36000 лв.

сено, 1000 кг за  8000 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                               109000

Група: Произв. и материали за фондовете

партида: Пшеница за семе, 1000 кг за 20000 лв.

партида: Царевица за семе,

3000 кг за 45000 лв. партида: Ечемик за фураж,

2000 кг за 36000 лв.

Употребени семена и фураж за нуждите на 

кооперативното стопанство.

_______________________   ________________________

С/ка 78 Фондове                                                          109000

Семенен фонд - натурална

партида 65000 лв. Фуражен фонд - натурална

партида  44000 лв.

С/ка 123 Разноски за производството                                            109000

Група: Разноски за сметка на фондовете

партида: Семена, за  65000 лв.

партида: Фураж, за 44000 лв.

Отнасяме употребените семена и фураж

в сметките на семенния и фуражен фонд.

_______________________   ________________________

5) Селсъветът дава безвъзмездно на ТКЗС 50 декара от общинската мера за двор на стопанството при оценка по 8000 лева на декар.

_______________________   ________________________

С/ка 4 Недвижимости                                                     400000

Група: Земи собствени на стопанството

партида: Двор, 50 дка по 8000 лв. за 400000 лв.

С/ка 78 Фондове                                                                                    400000

Неделим фонд - натурална

партида Получени от Селсъвета за двор на ТКЗС

50 декара от мерата 8000 лв. за 400000 лв.

_______________________   ________________________

6) В края на годината от чистия натурален доход за разпределение 500 тона пшеница и 200 тона царевица, са заделени 10% в полза на трите фонда съгласно чл. 15 от ПУ по цена 20 лв. за пшеницата и 15 лв. за царевицата. След известно време заделените в полза на фондовете количества са продадени по свободни цени 100 лв. за пшеницата и 80 лв. за царевицата, като сумите са внесени направо по влоговите сметки на фондовете в банките.

_______________________   ________________________

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                 1300000

Група: Произведения от растениевъдството

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Пшеница, 50000 кг по 20 лв.

за 1000000 лв.

партида: Царевица, 20000 кг

по 15 лв. за 3000000 лв.

С/ка 78 Фондове                                                                             1300000

Неделим фонд - натурална партида

пшеница 36.500 кг по 20 лв. за 7300000 лв.

царевица 14600 кг по 15 лв. за 219000 лв.

Фонд Неурожай и бедствия - натурална

партида - пшеница 6000 кг по 20 лв.

за  120000 лв. царевица 2400 кг по

15 лв. за  36000 лв.

Заделяния от натуралните доходи за

разпределение за фондовете съгласно

чл. 15 от Примерния устав.

_______________________   ________________________

С/ка 36 Произведения и материали                             1300000

Група: Произведения за фондовете

партида: Пшеница, 50000 кг по 20 лв. за 1000000 лв.

партида: Царевица, 20000 кг по 15 лв. за 300000 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                              1300000

Група: Произведения от тек. производство

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида; Пшеница, 50000 кг по 20 лв.

за 1000000 лв.

партида: Царевица, 20000 кг

по 15 лв. за 300000 лв.

Прехвърляне на заделените за фондовете

произведения в групата Произведения и

материали за фондовете.

_______________________   ________________________

С/ка 113 Продажби                                                                 1300000

Група: Продажба на произведения за сметка

на фондовете

партида: Пшеница, 50.000 кг по 20 лв.

за 1000000 лв. партида: Царевица, 20000 кг

по 15 лв. за  300000 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                               1300000

Група: Произведения за фондовете

партида: Пшеница, 50000 кг по 20 лв.

за 1000000 лв.

партида: Царевица, 20000 кг

по 15 лв. за   300000 лв.

Нормирана стойност на продадените

произведения  за сметка ма фондовете.

_______________________   ________________________

С/ка 46 Банки                                                                6600000

Група: Влогови сметки

партида: Влогова сметка на Неделимия фонд

в БИБ 4.818.000 лв.

партида: Влогова сметка на фонд

Неурожай и бедствия в БНБ 792.000 лв.

партида: Влогова сметка на Социално-

културния фонд в БНБ 990000 лв.

С/ка 113 Продажби                                                                          6600000

Група: Продажба на произведения за сметка

на фондовете партида: Пшеница, 50000 кг по 100 лв.

за 5000000 лв. партида: Царевица, 20000 кг

по 80 лв. за 1600000 лв.

Продадени произведения за сметка на фондовете.

_______________________   ________________________

С/ка 78 Фондове                                                            1300000

Неделим фонд - натурална партида

пшеница 36500 кг по 20 лв.  за 730000 лв.

царевица 14600 кг по 15 лв.  за 219000 лв.

Фонд Неурожай и бедствия - натурална партида

пшеница 6000 кг по 20 лв. за 120000 лв.

царевица 2400 кг по 15 лв. за    36000 лв.

Фонд Социално-културен - натурална партида

пшеница 7.500 кг по 20 лв. за 150000 лв.

царевица 3000 кг по 15 лв.  за    45000 лв.

С/ка 113 Продажби                                                                       1300000

Група: Продажба на произведения за сметка

на фондовете партида: Пшеница, 50000 кг по 20 лв.

за   1000000 лв. партида: Царевица, 20000 кг

по 15 лв. за  300000 лв.

Отнасяме продадените произведения за

сметка на фондовете като намаление

по натуралните партиди на същите.

_______________________   ________________________

С/ка 113 Продажби                                                             6600000

Група: Продажба  на произведения за

сметка на фондовете

партида: Пшеница, 50000 кг по 100 лв.

за 5000000 лв.

партида: Царевица, 20000 кг

по 80 лв. за 1600х00 лв.

С/ка 78 Фондове                                                                                  6600000

Неделим фонд - парична партида

4818000 лв.

Фонд Неурожай и бедствия - парична

партида 792000 лв.

Фонд Социално-културен - парична

партида  990000 лв.

Отнасяме продажната стойност на продадените

произведения за сметка на фондовете като

увеличение по паричните партиди на същите.

_______________________   ________________________

Последните две статии се съставят в края на годината за оборотното приключване на партидите към с/ка 113 за продажба на произведенията за сметка на фондовете.

7) В края на годината чистите парични доходи за разпределение възлизат както следва: по партидата  Парични доходи за разпределение върху труда и земята 7000000 лв. и по партидата Парични доходи за разпределение върху труда 5000000 лв. От тях се правят заделяния за фондовете съгласно чл. 16 от Примерния устав.

_______________________   ________________________

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                  1200000

Партида: Парични доходи за разпределение

върху труда и земята - отчисления за фондовете

10% от 7000000 лв. = 700000 лв.

Партида: Парични доходи за разпределение

върху труда - отчисления за фондовете 10%

от 5000000 лв. = 500000 лв.

С/ка 78 Фондове                                                                               1200000

Неделим фонд - парична партида, 73% от

1200000 лв. = 876000 лв.

Фонд Неурожай и бедствия - парична партида,

12% от 1200000 лв. = 144000 лв.

Фонд Социално-културен - парична партида,

15% от 1200000 лв. = 180000 лв.

Отчисления от чистите парични доходи за

разпределение за фондовете съгласно чл.

16 от Примерния устав.

_______________________   ________________________

8) Внесени са по влоговата сметка на неделимия фонд получените 7000 лв. от продажбата на 2 плуга. Освен това от влоговата сметка на стопанството в БНБ са прехвърлени по влоговите сметки на фондовете следните суми срещу отчисленията от паричните доходи, а именно: за неделимия фонд 310000 лева, за фонда неурожай и бедствия 38.000 ла. и за социално-културния фонд 49000 лева.

_______________________   ________________________

С/ка 46 Банки                                                                 404000

Група: Влогови сметки

партида: Влогова сметка на неделимия фонд

в БИБ 317000 лв.

партида: Влогова сметка в БНБ на фонда

Неурожай и бедствия 38000 лв.

партида: Влогова сметка в БНБ па Социално-

културния фонд 49000 лв.

С/ка 47 Каса                                                                                  7000

С/ка 46 Банки                                                                            397000

Група: Влогови сметки

партида: Влогова сметка в ВНБ Направени

вноски по влоговите сметки на  фондовете

съгласно обясненията към статията.

_______________________   ________________________

9) Завършеният основен ремонт на една от сградите на ТКЗС възлиза на 240.000 лв. и сградата отново се използува.

_______________________   ________________________

С/ка 78 Фондове                                                            240000

Неделим фонд - натурална партида

парична партида

С/ка 16 Строеж и доставка на основни

средства                                                                                            240000

Партида: Основен ремонт Завършване

основния ремонт на една от сградите на

стопанството.

_______________________   ________________________

Забележка. По отношение отчитането на фондовете трябва да се имат предвид и съответните случаи, при които бяха засегнати фондовете в досега разглежданите въпроси.

Особено голямо значение имат фондовете и в колхозите. Всички средства в колхоза, собствени и заемни, имат едно или друго целево предназначение, тъй като според Примерния устав на селскостопанския артел в колхозите няма и не може да има средства, които да не са предназначени за определени цели. Целевото предназначение на средствата се обуславя от източниците на тяхното образуване и от решенията на общото събрание по разпределението на натуралните и парични доходи. Предназначените средства за определени цели се зачисляват към съответните фондове, които носят имена, отговарящи на техните цели и могат да се използуват само за последните. Фондовете биват натурални и парични в зависимост от вида на зачислените средства към тях - пари или не. В някои случаи зачислените средства към фондовете могат да се намират в различни имуществени форми - основни средства, пари, произведения и материали, какъвто случай имаме при неделимия фонд. В колхозите има следните фондове: 1) Неделим фонд с назначение да разшири и укрепи основните средства, което може да се обезпечи само със системното натрупване на средства в този фонд. Свободните средства на фонда трябва да се съхраняват по специална сметка на капиталовложения в Сельхозбанк. Съставните части на неделимия фонд се виждат от дадения баланс на стр. 130-131 на колхоза „Октомври". 2) Семенен фонд (основен и застрахователен) като в основния семенен фонд се отделят семена за посев за задоволяване нуждите за една година. Той се заделя от реколтата, но към него се отнасят и внесените от колхозниците семена при влизането им в колхоза. Колхозът трябва да има още и застрахователен семенен фонд в размер 15% от необходимите за една година семена, а в по-сушавите области в размер 20%, със задача да посрещне нуждата от семена при един евентуален неурожай. Застрахователният семенен фонд се възобновява ежегодно и се увеличава в зависимост от разширяването на посевната площ. 3) Фуражен фонд (основен и застрахователен), при което към основния фуражен фонд се зачислява необходим фураж за изхранване добитъка на колхоза за една година. Той се образува чрез заделяния от добития в колхоза фураж. Към него се отнася и внесения от членовете фураж при приемането им в колхоза. Освен това колхозът трябва да има и застрахователен фуражен фонд, който възлиза в размер на 20 до 30% от годишната нужда от фураж, а в областите е по-сух климат от 40 до 50%. 4) Фонд за културни нужди, който се образува от заделянията от паричните доходи, чиито средства се използуват за подготовка на кадри, за детски ясли и площадки, на клуб, читални и др. 5) Фонд помощи, който се използува за подпомагане на инвалиди, старци и временно загубили работоспособността си, за издръжка на детски ясли и др. Натуралните отчисления за този фонд не превишават 2% от добитата в колхоза продукция. 6) Продоволствен застрахователен фонд, който се създава за в случай на неурожай и в размер 2% от брутната продукция на хранителни произведения. Всички фондове, освен фонда помощи, се наричат неделими фондове и се отчитат в главната с/ка 8 Неделими фондове и дялови вноски, която има 9 подсметки, видно от дадения на стр. 146 - 147 сметкоплан за колхозите. Там са посочени и източниците на средства за неделимите фондове. Тук трябва да обърнем внимание на обстоятелството, че особен интерес представлява неделимия фонд при колхозите и по-специално в неговия състав, като подробности по това и по другите фондове могат да се намерят в книгата върху счетоводството на колхозите от съветските автори Панин и Хмелев.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание