Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека > Отчитане на управителните разноски

Счетоводство и калкулации

Отчитане на общо-управителните разноски

Разноските по общото управление на стопанството се отчитат чрез с/ка 108 Общи управителни разноски. Тук спадат заплатите и възнагражденията на административния персонал, разноските за отопление и осветление, данъците и таксите, застраховките на сградите, лихвите по заемите, канцеларските разноски и всички други разноски от подобно естество. През течение на годината тази сметка се дебитира с всички направени разноски в пари и в натура, при кредитиране според случая на сметките: 47 Каса, 46 Банки, 60 Дебитори и кредитори или 36 Произведения и материали. В спомагателната книга се откриват отделни партиди по видовете общи управителни разноски, които отговарят на параграфите от гласувания бюджет, като: заплати и начисления на административния персонал (или партиди: основна заплата, допълнителна заплата и начисления върху заплатите), командировки, канцеларски, отопление и осветление, застраховка на постройките, данъци и такси, телефонни и пощенски разноски и разни. Поради свързването на тези партиди с бюджета, то предвиденият кредит следва да се запише при заглавието на партидата. Относно застраховките трябва да споменем, че в с/ка 108 Общи управителни разноски се отнасят само застрахователните премии за сградите, инвентара и стоките, като застрахователните премии за посевите и добитъка се отнасят в с/ка 123 Разноски за производството. Всички партиди от с/ка 108 Общи управителни разноска в края на годината се приключват чрез с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение - партида: Парични доходи за разпределение върху труда и земята. Ако се извършат натурални разноски от текущото производство, то в края на годината съответните партиди се приключват чрез с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение - съответните партиди. В много ТКЗС заплатите на административния персонал се изразяват в трудодни, в който случай внесените данъци и начисления за ДИОО се минават в с/ка 108 Общи управителни разноски - партида: начисления върху заплатите. Когато плащането на заплатите по време не съвпада с требването им, то те се отчитат чрез с/ка 60 Дебитори и кредитори, в който случай се открива партида за всеки служащ.

Примери:

1) Трябва се заплатата на счетоводителя на ТКЗС Георги Станков за м. ноември 1950 год. при основна заплата 11.200 лева, допълнителна заплата 560 лв. и начисления върху заплатите общо за персонала: данък върху общия доход 670 лв. за сметка на ТКЗС, за ДИОО (осигурителни марки) 2260 лева, за фонд „Коопслужител" 1120 лв. и герб на ведомостта 15 лв. Семейните добавки, възлизащи на 240 лева, се поемат от ДИОО. Книговодителят Андрей Павлов работи на трудодни с щатна заплата 7500 лв. и за м. ноември му се зачисляват 30 трудодни. След няколко дни заплатата на счетоводителя е била изплатена и данъка върху общия доход внесен.

_______________________   _____________________

С/ка 108 Общи управителни разноски                                15570

Партида: Основна заплата 11200 лв.

Партида: Допълнителна заплата 560 лв.

Партида: Начисления върху заплатите 3810 лв.

С/ка 60 Дебитори и кредитори                                                   240

Партида: ДИОО за семейни добавки 240 лв.

С/ка 60 Дебитори и кредитори                                                           15795

Партида: Георги Станков, счетоводител 11745 лв.

Партида. ДИОО за осигурит. марки 1260 лв.

Партида: Данък  върху общия

доход 670 лв.

Партида: Фонд .Коопслужител"      1120 лв.

С/ка 47 Каса                                                                                               15

Требване на заплатите за м. ноември 1950 г.

съгласно ведомостта.

_______________________   _____________________

С/ка 187/3 Вложени трудодни                                             3000

Партида: За администрацията (или По общото управление)

С/ка 188/3 Вложители на трудодни                                                        3000

Партида: Андрей Павлов, книговодител

Зачислени за м. ноември 1950 г. на книговодителя

50 трудодни таксувани по 100 лв.

_______________________   _____________________

С/ка 60 Дебитори и кредитори                                                12415

Партида: Г.Станков, счетоводител 11745 лв.

Партида: Данък върху общия доход 670 лв.

С/ка 47 Каса                                                                                          12415

Изплащаме заплатите на счетоводителя и внасяме

данъка върху общия доход за м. ноември 1950 год.

_______________________   _____________________

2) Изплащаме следните разноски: за счетоводни книжа и формуляри 2300 лева, за отопление на канцеларията 3100 лева, за осветление на същата 800 лева, такса за кореспонденцията (пощенски марки), за телефонния пост и телефонни разговори 4250 лева, за разни дребни разноски 350 лева, на Селсъвета за разви данъци и такси 2 900 лева, застрахователни премии за сградите, инвентара и стоките (произведенията и материалите) 35000 лева и за добитъка и посевите 46.000 лева. Застраховките са изплатени чрез влоговата сметка на ТКЗС в БНБ.

_______________________   _____________________

С/ка 108 Общи управителни разноски                               48700

Партида: Канцеларски разноски 2300 лв.

Партида: Отопление и осветление 3900 лв.

Партида: Телефонни и пощенски разноски 4250 лв.

Партида: Данъци и такси 2900 лв.

Партида: Застраховка на постройките 35.000 лв.

Партида: Разни 350 лв.

С/ка 123 Разноски за производството                                 46000

Група; Разноски за сметка на паричните доходи

партида: Застраховка на посеви и добитък

С/ка 47 Каса                                                                                        13700

С/ка 46 Банки                                                                                      81000

Група: Влогови сметки

партида: Влогова сметка в БНБ

Изплатени разни разноски съгласно обясненията

към статията.

_______________________   _____________________

3) На 31 декември 1950 г. партидите за общоуправителните разноски показват следните салда: канцеларски разноски 24000 лева, отопление и осветление 18.00 лева, телефонни и пощенски разноски 15600 лева, данъци и такси 7000 лева, застраховка на постройките 14000 лева, заплати 186000 лева, командировки 13 400 лева и разни 7200 лева. Да се приключат същите.

_______________________   _____________________

С/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение        285200 

Партида: Парични доходи за разпределение върху

труда и земята

С/ка 108 Общи  управителни   разноски                                           285200

Изброяват се партидите

Отнасяме общоуправителните разноски за 1950 год.

в сметката на паричните доходи.

В случай че измежду общоуправителните разноски има и такива направени от продукцията на стопанството от текущата година, то в края на годината същите се отнасят в намаление на натуралните доходи, за която цел се дебитира с/ка 124 Натурална дохода и тяхното разпределение (съответните групи, подгрупи и партиди за произведенията) и се кредитира с/ка 108 Общи управителни разноски (съответните партиди за разноските. Подобни разноски се отчитат в партидата Разни към с/ка 108.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание