Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека > Отчитане на разноски за странични предприятия

Счетоводство и калкулации

Отчитане на разноските за страничните предприятия и преработките

Разноските за страничните предприятия и преработки се отчитат в с/ка 122 Разноски за странични предприятия и преработки. Тук се отнасят всички разноски направени през годината по страничните предприятия и преработките, в пари, в купени материали и произведения от пазара, в материали и произведения добити в ТКЗС - останали от миналата година и участвували в разпределението, в произведения, които са за сметка на фондовете, и в произведения от текущото производство. Този произход на разхода трябва да бъде означен върху документите, за да бъде той правилно осчетоводен. Освен това по отношение на разноските за странични предприятия трябва да се знае за чия сметка са те и кой ще ги понесе, а именно дали са за сметка на натуралните доходи, на паричните доходи, на фондовете или на кооператорите.

През годината с/ка 122 Разноски за странични предприятия и преработки само се дебитира с направените за страничните предприятия разноски при следните случаи:

1) Извършване На парични разноски в брой или по сметка, като се задължават.партидите на страничните предприятия, като коларо-железарска работилница и др., при кредитиране според случая на сметките  47 Каса, 46 Банки или 60 Дебитори и кредитори.

2) Изразходване на произведения и материали, купени от пазара (желязо, сол, цимент и др.), като се задължават партидите на страничните предприятия (коларо-железарска работилница, сарачница, тухларница, каменна кариера и др.) по цената на оприходяването, при кредитиране на с/ка 36 Произведения и материали.

3) Със стойността на работата за преработените собствени произведения в чужди предприятия (смилане на жито, обмяна на слънчоглед и др.) и други разноски в брой или по сметка, при кредитиране на с/ка 47 Каса, 46 Банки или с/ка 60 Дебитори и кредитори.

4) Изразходване на собствени произведения, останали от минали години, като се задължават партидите на страничните предприятия, където са употребени; изразходване на произведения от текущата реколта, като се задължават партидите, открити според името на произведението, по цената на оприходяването; при преработване на произведения от минала или текуща реколта, като се задължават партидите на името на произведението отделно за всяка реколта; при изразходване на произведения от текущата реколта за сметка на фондовете, без семенния и фуражния фондове, по цената на оприходяването (за детски ясли и др.), като при всички тези случаи се кредитира с/ка 36 Произведения и материали.

5) Извършване на разходи в брой или на кредит за сметка на фондовете, като се задължават партидите, открити на името на фонда, за чиято сметка е разхода, при кредитиране на с/ка 46 Банки, с/ка 47 Каса или с/ка 60 Дебитори и кредитори.

6) С употребените в страничните предприятия и преработките произведения, отделени за фондовете, по свободни цени, при кредитиране на с/ка 113 Продажби. При последния случай употребените произведения се опаричват по свободни цени чрез с/ка 113, както това става и при продажба на външни лица.

В спомагателната книга на с/ка 122 Разноски за странични предприятия и преработки се образуват следните групи от партиди:

1) Първа група - Разноски за сметка на натуралните доходи - с партиди: пшеница, слънчоглед, царевица, ярма, мляко, грозде и др. Това са натурални разноски от производството на текущата година, включително и от преработените земеделски произведения от текущата реколта. Партидите се водят по количество и стойност и в края на годината се приключват със съответните партиди на с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение, при което с/ка 124 се дебитира и  с/ка 122   се   кредитира.

2) Втора група - Разноски за сметка на паричните доходи с партиди: разходи за коларо-железарската работилница, разходи за сарашката работилница, за каменната кариера, за мандрата, за тухларницата, за варажийница, разноски за преработки и др. Това са натурални и парични разноски, които се покриват от паричните доходи на стопанството, като натуралните разноски в произведения и материали от минали години и в такива купен от пазара (пшеница, царевица, газ, сол и др.) се вписват в партидите с количество, цена и стойност. В края на годината партидите се приключват със с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение - парични доходи за разпределение върху труда и земята, като с/ка 125 се дебитира, а с/ка 122 се кредитира. Към тази група спадат и извършените разноски в произведения, отделени за фондовете, минати по свободни цени и отчитани чрез с/ка 113 Продажби.

3) Трета група - Разноски за сметка на фондовете - с партиди: разходи за детски градини, разходи за старчески домове, за детски ясли, за трудово-културна бригади, за курсове и др. Партидите се откриват и групират по фондове и отчитат всички разноски в пари, в материали и произведения, купени от пазара, в произведения от минали години и от текущата година, които се извършват за сметка на фондовете, като партидите се групират по отделни фондове и се означава кои разноски подлежат на покривани чрез натуралните и кои чрез паричните партиди на фондовете. В края на годината партидите се приключват чрез с/ка 78 Фондове - натуралната или парична партида на съответния фонд, като с/ка 78 се дебитира и с/ка 122 се кредитира.

4) Четвърта група - Разноски за сметка на кооператорите - с партиди: разноски по продажба на ориз за сметка на членовете, разноски по продажба на пшеница за сметка на членовете, и др., които се приключват със с/ка 113 Продажби - съответните партиди: продажба на ориз реколта 1950 год. за сметка на членовете, продажби на пшеница реколта 1950 год. за сметка на  членовете и др., като с/ка 113 се дебатира, а с/ка 122 се кредитира. От своя страна партидите по продажбите се приключват чрез с/ка 72 Кооператори. Приключването на партидите към с/ка 122 може да стане още и направо със с/ка 72 Кооператори, като разноските се разпределят между кооператорите. В такъв случай с/ка 72 се дебитира (в паричната част) и с/ка 122 се кредитира. Този случай се отнася до продажбата на онези произведения, които членовете получават под формата на натурално разпределение и след задоволяване на своите нужди остатъка предоставят на ТКЗС да го продава организирано на свободния пазар за тяхна сметка. Тук спадат всички преки и косвени разноски във връзка с общата продажба на произведенията, тези по транспорта и съхраняването им, допустимите фири и др.

5) Пета група - Разноски за странични предприятия, които се покриват от доходите на същите - открива се партида за всяко странично предприятие, в която се записват всички направени за него разноски. Последните могат да се разбият в подпартиди по видове на разноските. Това се прилага, когато по решение на общото събрание дохода от някои странични предприятия трябва да се изчислява отделно, като например някои ТКЗС регистрират трудодните на занаятчиите съобразно чистия доход от съответната работилница. В такъв случай натуралните доходи по с/ка 124 и паричните такива по с/ка 125 се регистрират в специална партида за дадената работилница, за да могат на тях да се противопоставят разноските по същата и да се установи чистия доход, който ще се разпредели между участвуващите в нея кооператори. В края на годината всички натурални доходи от дадената работилница се опаричват чрез с/ка 125 - партида на работилницата, в която се пренасят и разноските за нея от партидата й в с/ка 122 и така се установява   чистия доход от същата.

Незавършеното производство към края на годината в някоя занаятчийска работилница се показва така, че съответствуващите на него разходи остават като салда по съответните партиди, или пък с/ка 122 се оставя без остатък, като разноските по незавършеното производство се показват в баланса под някое друго наименование.

Във връзка с преработките трябва да обърнем внимание, че най-често осчетоводяването на преработените произведения става едновременно с това на получените нови произведения, като оценяването на новопридобитите произведения става по нормирани или по планови продажни цени, без да се взема предвид стойността на преработените произведения и направените разноски по преработването, т. е. без да се прави калкулация. Така например констативният протокол за даденото жито за смилане на брашно съдържа и данните за полученото брашно и трици и осчетоводяването на едното и другото става едновременно. Новопридобитите произведения се записват в дебит на с/ка 36 Произведения и материали и в кредит на  с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение, докато дадените за преработване произведения се записват в дебит на с/ка 122 Разноски за странични предприятия и в кредит на с/ка 36 Произведения и материали, а в края на годината се прехвърлят по общия ред в с/ка 124, като се записват в дебит на с/ка 124 и в кредит на с/ка 122.

За паричните доходи от страничните предприятия в спомагателната книга към с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение се водят отделни партиди, в които се записват реализираните парични доходи от страничните предприятия през и в края на годината, като: парични доходи от коларо-железарската работилница, парични доходи от сарашката работилница, парични доходи от мандрата, парични доходи от тухларницата, парични доходи от варджийницата и др.

Особено внимание заслужава отчитането на коларо-железарската работилница, която е много често явление в ТКЗС и представлява неразделна част от тяхната дейност. Доставените материали за нея, като желязо, болтове, спици, главини, шини и др. се отчитат на общо основание чрез с/ка 36 Произведения и материали и тогава, когато те се дават направо на работилницата, без да минават през склада на домакина (магазинера). В такъв случай те се зачисляват към един отговорник, чието име се записва в партидата на съответните материали. За удобство при отчитането от материалите, намиращи се в работилницата, може да се образува специална група към с/ка 36, например група Материали в коларо-железарската работилница, като за всеки материал се открива отделна партида, а дребните материали могат да се отчитат в една обща партида. Изразходването на материалите се документира чрез специални образци - поръчки (искания), в които хе означава вица и стойността на употребените материали, а така също и стойността на работата, когато се касае за поправки. При извършване на известна работа на членове и външни лица тези поръчки представляват и касови отчетни документи, по които се извършва плащането или задължението на сметките на кооператорите. При осчетоводяването на тези документи (поръчките) с употребените материали се кредитира с/ка 36 Произведения и материали и дебитира с/ка 122 Разноски за странични предприятия, а с получените суми се дебитира с/ка 47 Каса или с/ка 46 и кредитира с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение - партида Доходи от страничните предприятия или Доходи от коларо-железарската работилница. Последната може да се води и като под-партида на първата. Когато се извършват поправки за ТКЗС, то поръчките (исканията) се подписват от бригадира, чийто инвентар се поправя, и по начало работата не се тарифира, а се изписват само материалите по горепосочения начин чрез дебитиране на с/ка 122 и кредитиране на с/ка 36. Заплатите на персонала и другите разноски за работилницата се записват по общия ред в дебит на с/ка 122. В случай че трудодните на кооператорите в работилницата се регистрират (установяват) съобразно дохода от нея, то и работата по поръчките за ТКЗС се оценява (тарифира) и исканията се осчетоводяват, както и при услугите на външни лица по посочения по-горе начин.

Примери

1) Смиламе 2000 кг жито от текущата реколта, осчетоводена по 23 лв., и получаваме 1500 кг брашно, оценено по 40 лв., и 400 кг трици, оценени по 15 лв. По смилане на брашното заплащаме още и 1600 лв.

_______________________   _____________________

С/ка 122 Разноски за странични предприятия                   47600

Група: Разноски за сметка на натуралните доходи

партида: Пшеница, 2000 кг по 23 лв. за 46000 лв.

Група: Разноски за сметка на паричните доходи

партида: Разноски за преработки - 1600 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                                     46000

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Пшеница, 2000 кг по 23 лв. за 46000 лв.

С/ка 48 Каса                                                                                              1600

Употребени 2000 кг пшеница за смилане на брашно

и изплатени разноски но смилането.

_______________________   _____________________

С/ка 36 Произведения и материали                                  66000

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: Произв. от стр. предприятия и

преработки партида: Брашно, 1500 кг по 40 лв.  

за 60000 лв. партида: Трици, 400 кг по 15 лв.       

за   6000 лв.

С/ка 124 Натурална доходи и тяхното

разпределение                                                                                        66000

Група: Произведения от растениевъдство

Получено брашно и трици от смляната пшеница.

_______________________   _____________________

Забележка. В края на годината смлените 2000 кг пшеница ще намалят натуралните доходи, като с/ка 124 се дебитира, а с/ка 122 се кредитира, докато разноските 1.600 лв. ще се отнесат в намаление на паричните доходи, заради което с/ка 125 ще се дебитира и с/ка 122 ще се кредитира.

2) Даваме на детската градина за сметка на социално културния фонд следните продукти: 80 кг пипер, оприходен по 10 лева, 100 кг домати, оприходени по 15 лева, 30 кг сирене, оприходени по 250 лева и 50 кг брашно, оприходени по 40 лева. Освен това за детската градина изплащаме в брой за разни нужди 2000 лв.

_______________________   _____________________

С/на 113 Продажби                                                               11800

Съответните група, подгрупи и партиди

С/ка 36 Произведения и материали                                                  11800

Съответните група, подгрупи и партиди

Отнасяме подарените на детската градина  продукти

в сметката за продажбите по цената на оприходяването.

_______________________   _____________________

С/ка 122 Разноски за странични предприятия                      13800

Група: Разноски за сметка на Социално-културния фонд

партида: Разноски за детската градина - в продукти

11800 лв. и в пари 2000 лв. = 13800 лв.

С/ка 113 Продажби                                                                             11800

Съответните група, подгрупи и партиди

С/ка 47 Каса                                                                                           2000

Дадени продукти на детската градина и

направени други парични разноски за сметка

на социално-културния фонд.

_______________________   _____________________

Забележка. Дадените продукти на детската градина за сметка на социално-културния фонд се отчитат на общо основание чрез с/ка 113 Продажба, като в края на годината партидите ще се приключат оборотно чрез с/ка 124 и с/ка 125 по разгледания по-рано начин. В края на годината разноските за сметка на социално-културния фонд ще се отнесат като намаление (в дебита) по паричната партида на същия фонд, при което с/ка 78 Фондове - паричната партида на социално-културния фонд се дебитира и с/ка 122 се кредитира.

3) За каменната кариера са употребени 16 кг каменарски барут по 200 лева, 150 метра фитил по 20 лв. и за поправка на сечивата броени 1700 лв.

_______________________   _____________________

С/ка 122 Разноски за странични предприятия                    7900

Група: Разноски за сметка на паричните доходи

партида: Разноски за каменната кариера

С/ка 36 Произведения и материали                                                 6200

Съответната група и партиди

С/ка 47 Каса                                                                                        1700

Употребени материали  за  каменната кариера и 

поправка на сечивата.

_______________________   _____________________

В края на годината тези разноски се отнасят в сметката за паричните доходи на стопанството, поради което с/ка 125 се дебитира и с/ка 122 се кредитира.

4) Предаваме на маслобойната фабрика за преработка 2000 кг слънчогледово семе, оприходени по 30 лева, като фабриката задържа от него 600 кг (30%) и го заплаща по 26 лв. Получаваме 600 кг кюспе, оценено по 10 лева, от което фабриката задържа половината и го плаща по 14 лв. Получаваме 300 кг олио, което оприходяваме по 200 лв. Заплащаме на фабриката за ишлеме 8.000 лв. и разноски за превоз и разтоварване 1000 лв.

_______________________   _____________________

С/ка 113 Продажби                                                             18000

Група: Продажба на произведения от текущото

производство Подгрупа: Продажба на произв. от

полевъдството партида: Слънчогледово семе

С/ка 36 Произведения и материали                                                   18000

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: Произведения от полевъдството партида:

Слънчогледово семе Оприходена стойност на

продадените 600 кг  слънчогледово семе на маслобойната

фабрика.

_______________________   _____________________

С/ка 47 Каса                                                                          15000

С/ка 113 Продажби                                                                            15000

Група: Продажба на произведения от  текущото

производство

Подгрупа: Продажба на произведения от полевъдството

партида: Слънчогледово семе

Продадени на маслобойната   фабрика 600 кг.

слънчогледово семе по 25 лв. за 15000 лв.

_______________________   _____________________

С/ка 122 Разноски за странични предприятия                       51000

Група: Разноски за сметка на натуралните

доходи партида: Слънчогледово семе

Група: Разноски за сметка на паричните доходи

партида: Разноски за преработки - 9000 лв.

С/ка 36 Произведения и материали

Група: Произведения от тек. производство

Подгрупа: Произведения от полевъдството партида:

Слънчогледово семе

С/ка 47 Каса Преработени 1400 кг слънчоглед по 30 лв.

за 42000 лв. и броена по преработването 9000 лв.

_______________________   _____________________

С/ка 36 Произведения и материали                                       66000

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: Произв. от стр. предпр. и преработки

партида: олио 300 кг по 200 лв.  за 60.00 лв.

партида: Кюспе, 610 кг по 10 лв.        за  6.00 лв.

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                                    66000

Група. Произв. от стр. предпр. и преработки

партида: Олио, 300 кг по 200 лв. за 60000 лв.

партида: Кюспе, 600 кг по 10 лв. за   6000 лв.

Получено олио и кюспе от преработеното

слънчогледово семе.

_______________________   _____________________

С/ка 113 Продажби                                                                3000

Група: Продажба на произведения от текущото

производство

Подгрупа: Продажба на произведения от стр.

предприятия и преработки партида:

Кюспе, 300 кг по   10 лв. за З000 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                                       3000

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: Произведения от странични

предприятия и преработки партида:

Кюспе, 300 кг по 10 лв. 3000 лв.

Оприходена стойност на продадените 300 кг кюспе

на маслобойната фабрика.

_______________________   _____________________

С/ка 47 Каса                                                                             4200

С/ка 113 Продажби                                                                                4200

Група: Продажба на произведения от текущото

производство

Подгрупа: Продажба на произведения

от стр. предприятия и преработки

партида: Кюспе, 300 кг по 14 лв. за 4200 лв.

Продадени на  маслобойната  фабрика  300 кг 

кюспе по 14 лв.

_______________________   _____________________

В края на годината партидите за продаденото слънчогледово семе и кюспе се приключват оборотно със с/ка 124 и с/ка 125 по познатия вече начин, докато преработеното слънчогледово семе от с/ка 122 се отнася в дебит (намаление) на с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение, а разноските по преработването (9000 лв.) се отнасят в дебит (намаление) на с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение, като и в двата случая се кредитира с/ка 122 Разноски за странични предприятия.

Забележка. Преработването на произведения не от текущото производство може да се отчете също така чрез с/ка 122 Разноски за странични предприятия и преработки - специална партида за всяка преработка, която ще се задължава с всички разноски и употребени продукти, а ще се заверява със себестойността на новополучената продукция. Отчитането може да стане и без нейното посредничество.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание