Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека > Отчитане на разноските за производството

Счетоводство и калкулации

Отчитане на разноските за производството

Към тази група разноски спадат всички разноски, направени в пари и натура, за производството. Те се отчитат чрез с/ка 123 Разноски за производството. Както при страничните предприятия, така и тук натуралните разноски могат да бъдат извършени в произведения и материали, купени от пазара, в произведения, останали от минали години и участвували в разпределението, в семена и фуражи от текущото производство (реколтата). Поради това, че всяка група от тези натурални разноски се отчита по особен ред, необходимо е в първичните документи за всеки разход да се отбелязват данните относно произхода и предназначението на изразходваните произведения и материали. През годината сметката за производствените разноски се дебитира съобразно с направените по производството разноски, а кредитирането й става само в края на годината при годишното приключване.

През годината с/ка 123 Разноска за производството се дебитира:

1) С направените разноски по производството според производствено-финансовия план, със стойността на извършената за текущата година работа от МТС, с припадащите се заплати и надници на наети лица - специалисти, общи работници и др. и за извършена еднократна работа от случайни лица, с разноските за текущ ремонт на основните средства в пари или в натура, със стойността на извършената от МТС оран за сметка на следващата година (предсеитбена оран, сеитба, дълбока есенна оран), с лихвите по заемите за производствени нужди, като при всички тези случаи се кредитират съответните сметки: №№ 46 Банки, 47 Каса, 60 Дебитори и кредитори, 36 Произведения и материали.

2) С оценената работа по минималните размери на надничния блок на трудово-културните бригади, когато извършват работа по производството, при кредитиране на с/ка 78 Фондове-паричната партида на неделимия фонд.

3) С изразходваните горивни и смазочни материали, с изразходваните фуражи, оставени от старата година за сметка на фуражния фонд и от текущата реколта, с изразходваните семена, оставени от миналата година за сметка на семенния фонд, с употребените семена от текущата година за сметка на следващата такава, с констатираните фири от материали и произведения, с бракувания или напълно изхабен дребен земеделски инвентар, като при всички тези случаи се кредитира с/ка 36 Произведения и материали.

Производствени разноски са и разноските по изхранването на продуктивните и работни животни, по отглеждането на младите животни и по угояването на животните. Наред с това всички натурални разходи се оценяват по цената на оприходяването. Кредитирането на с/ка 123 Разноски за производството се извършва само в края на годината, с което тези разноски се отнасят в тежест на съответните сметки, както ще посочим по-долу.

Откритите спомагателни сметки (партиди) за отчитане на сметките за производството имат голямо значение за правилното третиране и по-специално за правилното разпределение на тези разноски и отнасянето им в тежест на съответните сметки в края на годината. Поради това откриването и групирането на партидите трябва да бъде правилно направено, както и съдържанието им да бъде прецизно установено и попълнено. Така при отчитането на разноските за семена и фураж в текста се посочва предназначението на разхода, вида, стойността и количеството на семето и фуража, като данните се свързват и със съответните отдели и пера на производствено-финансовия план. По отношение групата разноски за сметка на паричните доходи партидите се откриват по перата на производствено-финансовия план (раздела за бюджета) и се посочват предвидените данни, с което се проследява неговото изпълнение.

Партидите към с/ка 123 Разноски за производството се откриват или по вида на разхода, или по неговото предназначение. По вид на изразходваните произведения се откриват партидите за онези разноски, които са за сметка на натуралните доходи, и поради това същите се приключват чрез с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение, а по предназначение на разхода се откриват партидите за разноските, които са за сметка на паричните доходи, и се отнасят в края на годината в с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение.

В спомагателната книга към с/ка 123 Разноски за производството се създават следните групи от партиди:

1) Първа група - Разноски за сметка на натуралните доходи - с партиди според вида на разхода и еднакви по наименования с тези от с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение, а именно: царевица, ярма, кюспе, трици, слама, сено, фири от пшеница - реколта 1950 г. (текущата реколта), фири от сено - реколта 1950 г., разноски за мед за подхранване на пчелите и др. Тук спадат всички разноски в произведения от текущата реколта, както и фирите от тях, за които се откриват отделни партиди. В края на годината тези партиди се приключват със съответните едноименни партиди на с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение, при което с/ка 124 се дебитира и с/ка 123 се кредитира.

2) Втора група - Разноски за сметка на паричните доходи

- с партиди според естеството и предназначението на разхода, като: разноски за наети лица и специалисти, работа на трудово-културните бригади, изразходвани горивни и смазочни материали, изразходван концентриран фураж (купени от пазара: ечемик, овес, ярма и др.), изразходван груб фураж (купени от пазара: сено, слама, кръмно цвекло и др.), сол, лекуване на добитъка, разноски за оран и подготовка на почвата, застраховка на посеви и добитък, текущ ремонт и поддържане на основните средства, за работа (оран и др.) на МТС, фири (от материали и произведения от пазара и произведения от минали години) и др. Тук се отнасят всички разноски, които са за сметка на паричните доходи, т. е. разноските в пари или по сметка, в материали и произведения купени от пазара, или в произведения, останали от минали години (ако не са за сметка на фондовете). В края на годината тези партиди се приключват чрез с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение

партида: Парични доходи за разпределение върху труда и земята, като с/ка 125 се дебитира, а с/ка 123 се кредитира.

3) Трета група - Разноски за сметка на фондовете - с партиди: изразходвани семена от семенния фонд (по видове семена), изразходван фураж за сметка на фуражния фонд (по вид на фуража), фири от пшеница на семенния фонд, фири от сеното на фуражния фонд и др. Тук спадат всички натурални разноски за сметка на семенния и фуражния фонд, като в края на годината партидите се приключват чрез с/ха 78 Фондове -натуралните партиди на семенния и фуражен фонд, при което с/ка 78 се дебитира и с/ка 123 се кредитира.

4) Четвърта група - Разноски за следващата година - с партиди: изразходвани семена за следващата година, работа (оран и др.) от МТС за следващата година, разноски за собствена оран за следната година. Тук се отчитат натуралните и парични разноски, направени за следващата стопанска година. В края на годината тези партиди не се приключват с някои други сметки, както другите партиди от с/ка 123, а остават със своите остатъци, които се явяват в баланса като предплатени разноски. През следващата година разходваните семена се вписват в съответната партида на разноските за сметка на фондовете (трета група), докато разноските за оран и подготовката на почвата (есенна дълбока оран) се вписват в съответната партида на разноските за сметка на паричните доходи (втора група).

5) Пета група - Разноски за производството, които се покриват от доходите на съответните производства - открива се партида за всяко производство, в която се записват всички извършени за него разноски, като: разноски за овощните градини, разноски за лозята и др., при което се посочва и вида на разноските. В края на годината тези партиди се приключват чрез с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение - партидите за доходите от съответните производства, като: доходи от овощната градина, доходи от лозето и др., като последните партиди ще покажат и чистия доход от съответното производство. Това се налага, когато срещу вложените трайни насаждения (лозя, овощни градини и др.) кооператорите получават рента, в известен процент от чистия доход (30% според чл. 18 ПУ)

Примери

1) Изразходвани са за нуждите на производството следните материали: за трактора - 200 литра оцветена газ по 20 лв. и 15 кг цилиндрово масло по 100 лева, а за камиона - 250 литра бензин по 40 лева и 30 кг цилиндрово масло по 100 лв. Употребени са 400 кг нефондова пшеница от текущото производство за засяване по 23 лв.

_______________________   _____________________

С/ка 123 Разноски за производството                                27700

Група: Разноски за сметка на паричните доходи

партида: Горивни и смазочни материали –

оцветена  газ  4.000 лв.,  цилидрово  масло 4500 лв. и

бензин 10000 лв.

Група: Разноски за сметка на натуралните доходи

партида: Пшеница за семе, 400 кг по 23 лв.

за 9200 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                                  27700

Група: Стоки и материали купени от пазара

партида: Оцветена газ, 200 л

по 20 лв. за 4000 лв. партида: Цилиндрово масло, 45 кг

по 100 лв. за 4500 лв. партида: Бензин, 250 л по 40 лв.

за 10000 лв.

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Пшеница, 400 кг по 23 лв. за 9200 лв.

Употребени разни произведения и материали

за нуждите на производството.

_______________________   _____________________

В края на годината тези разноски ще бъдат отнесени за покриване в съответните сметки със следната обща статия:

_______________________   _____________________

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                          18500

Партида: Парични доходи за разпределение върху

труда и земята - 18500 лв.

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното 

разпределение                                                                            9200

Група: Произведения от растениевъдството

Подгрупа: Произведения от полевъдството 

партида: Пшеница, 400 кг по 23 лв. 9200 лв.

С/ка 123 Разноски за производството                                                   27700

Група: Разноски за   сметка   на паричните доходи

партида: Горивни и смазочни материали

- 18500 лв. Група: Разноски за сметка  на натуралните

доходи

партида: Пшеница за семе, 400 кг

по 23 лв.  за  9200 лв. Отнасяме разноските за

производството в  тежест  на съответните сметки.

_______________________   _____________________

2) Извършената работа от трудово-културната бригада във връзка с производството е оценена за 70000 лв. За храна на бригадата за изразходвани 5000 лв. в пари и 40 кг сирене (текущо производство) с оприходена цена 240 лв. за 9600 лв.

_______________________   _____________________

С/ка 123 Разноски за производството                                  70000

Група: Разноски за сметка на паричните доходи

партида: Работа на трудово-културна бригада

С/ка 78 Фондове                                                                                     70000

Неделим фонд - парична

партида Извършена работа по производството от

трудово-културната бригада.

_______________________   _____________________

С/ка 113 Продажби                                                                 9600

С/ка 36 Произведения и материали                                                        9600

Оприходена стойност на употребеното за храна на

трудово-културната бригада 40 кг сирене от текущото

производства по 240 лв. за 9600 лв.

_______________________   _____________________

С/ка 122 Разноски за странични предприятия                   14600

Група: Разноски за сметка на паричните доходи

партида: Разноски за трудово-културна бригада

С/ка 113 Продажби                                                                                     9600

С/ка 47 Каса                                                                                                5000

За храна на трудово-културната бригада са

изразходвани 5.000 лв. в пари и 40 кг сирене от

текущото производство по 240 лв. за 9600 лв.

_______________________   _____________________

В случая отчитането на разноските за храненето на трудово-културната бригада може да стане на общо основание чрез с/ка 123 вместо чрез с/ка 122. Тези разноски не са за сметка на фондовете.

Във връзка с този пример в края на годината ще имаме следните записвания. Разноските за производството 70.000 лв. ще се отнесат в тежест на паричните доходи, при което с/ка 125 ще се задължи и с/ка 123 ще се завери. По същия начин ще се постъпи и с разноските за храната на бригадата 14600 лева, като с/ка 125 ще се задължи и с/ка 122 ще се завери. Партидата на сиренето към с/ка 113 (дебит и кредит по 9600 лв.) ще се приключи оборотно, при което с/ка 124 ще се задължи и с/ка 113 ще се завери (с 9600 лв.) и освен това с/ка 113 ще се задължи и с/ка 125 ще се завери (с 9600 лв.).

3) Извършената работа от МТС за пролетното засяване се оценява на 250.000 лв. и са употребени фондови семена: пшеница 10 тона по 23 лв. и ечемик 2 тона по 15 лв. Изхранен е фондов фураж за работния и продуктивен добитък, младите животни и животните за угояване: 5 тона ечемик по 15 лева, 4 тона царевица по 20 лв. и 2 тона сено по 10 лв.

_______________________   _____________________

С/ка 123 Разноски за производството                                 685000

Група: Разноски за сметка на паричните доходи

партида: Разноски  за  пролетна оран - от МТС

250000 лв. Група: Разноски за сметка на фондовете

партида: Семена-пшеница за 230.000 лева, ечемик

за 30000 лв.

партида: Фураж - ечемик за 75000 лв. царевица за

80000 лв., сено за 20000 лв.

С/ка 60 Дебитори и кредитори                                                             250000

Група: Вземания и давания с външни  липа

и учреждения партида: МТС - за пролетна оран 250000

С/ка 36 Произведения и материали                                                     435000

Група: Произведения и материали   за   фондовете

партида: Пшеница, 10 т

по 23 лв. за  230000 лв. партида: Ечемик, 7 т

по 15 лв. за 105000 лв. партида: Царевица, 4 т

по 20 лв. за 80000 лв.

партида: Сено, 2 т по 10 лв. за 20000 лв.

Извършена работа от МТС за пролетната сеитба и

употребени семена за посев и фураж за храна на

добитъка

_______________________   _____________________

В края на годината паричните разноски за производството се отнасят в тежест на паричните доходи, а производствените разноски за сметка на фондовете (семена и фураж) се отнасят в тежест на натуралните партиди на семенния и фуражен фонд със статията:

_______________________   _____________________

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                       250000

Партида: Парични доходи за разпределение върху

труда и земята - от оран 250000 лв.

С/ка 78 Фондове                                                                     435000

Семенен фонд - натурална партида, пшеница 10 т

за 230000 лв. и ечемик 2 т за 30000 лв.

Фуражен фонд - натурална  партида, ечемик 5 т

за 75000 лв., царевица 4 т за 80000 лв.

и сено 2 т за 20000 лв.

С/ка 123 Разноски за производството                                                685000

Група: Разноски за  сметка  на  паричните

доходи

партида: Разноски за пролетна оран - 250000 лв.

Група: Разноски за сметка на фондовете

партида: Семена - пшеница за 230000 лв., ечемик

за 30000 лв. партида: Фураж - ечемик за 75000 лв.,

царевица за 80000 лв. и сено за 20000 лв.

Отнасяме в края на годината разноските за

производството в съответните сметки.

_______________________   _____________________

4) Извършената работа от МТС за дълбока есенна оран и есенна сеитба се оценява на 180000 лева, като за засяване сме употребили 15 тона фондова пшеница по 23 лв.

_______________________   _____________________

С/ка 123 Разноски за производството                               525000

Група: Разноски за следващата година

партида: Семена за зимни посеви - фондови, 15 т  

пшеница по 23 лв. за 345000 лв. партида

За есенна оран и засяване на МТС   - 180000 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                                 345000

Група: Произведения и материали  за   фондовете

партида: Пшеница, 15 тона за 345000 лв.

С/ка 60 Дебитори и кредитори                                                          180000

Група: Вземания и давания с външни лица

и учреждения партида: МТС - за дълбока есенна

оран и засяване - 180000 лв. Употребени фондови

семена  за есенно засяване и извършена работа

от МТС за дълбока есенна оран  и засяване.

_______________________   _____________________

В края на годината разноските за следващата година се показват в баланса като активно перо и партидата за тях (респ. и с/ка 123 с размера на тези разноски) се приключва на общо основание както активните сметки. При откриване на сметките за следващата година на общо основание се открива и с/ка 123 Разноски за производството, като разноските за семена се записват направо в групата: Разноски за сметка на фондовете - партида: Пшеница, а тези за есенната оран и засяването се записват в групата: Разноски за сметка на партиите доходи - партида: Разноски за есенна оран, тъй като тези разноски са вече такива за текущата година. Отнасянето на тези разноски в новите партиди може да стане и след откриването със статия, при която с/ка 123 Разноски за производството се едновременно дебитира и кредитира.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание