Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека > Отчитане на разноските в колхозите

Счетоводство и калкулации

Отчитане на разноските в колхозите

Подробното и всекидневно отчитане на разходваните парични средства и материали по назначение, предвидено в производствено-финансовия план и в приходо-разходната сметка на колхоза, трябва да бъде организирано по местата на съхранение и в счетоводството на колхоза. Поради това, че резултатът от производството в колхозите се изчислява и разпределя не в един стойностен показател, а по отделно за всеки вид получени ценности, то установяването и разпределението на паричните доходи става отделно от това на натуралните. От тук следва, че отчитането трябва така да бъде проведено, щото разноските за сметка на паричните доходи и натуралните разноски за всеки вид от продукцията да се отразяват в отделни сметки. Разноските за сметка на паричните доходи се отчитат по перата в разходната част от приходо-разходната сметка на колхоза. В края на годината една част от разноските се отнасят в сметките на фондовете, а друга част се отнася за сметка на натуралните и парични доходи от отчетната година. Отчитането на разноските се организира и провежда по производствени сектори. Разходването на продуктите и материалите, които се намират на отговорно пазене при бригадирите, завеждащите на фермите и на другите помощни предприятия, става въз основа на съответните оправдателни документи, които попълнени и оформени се предават в счетоводството на колхоза за осчетоводяване.

За отчитане на разноските в сметкоплана за колхозите са отредени няколко главни сметки.

Разноските по преработка на произведенията, по социално-битовите нужди на колхозниците, по работилниците и др. се отчитат чрез с/ка 11 Разноски, за странични предприятия и преработка на продукцията, спомагателните сметки към която се откриват по разреза на отделните предприятия. За отчитане на разноските, извършени за сметка на натуралните доходи и на натуралните фондове, за всяко предприятие се откриват отделни партиди (спомагателни сметки) по наименование на разходваните произведения, докато за отчитане на разноските за сметка на паричните доходи за всяко предприятие се открива една обща спомагателна сметна, в текста на която се посочва към кои пера от приходо-разходната сметка се отнасят извършените разноски.

Разноските за обществено хранене (освен тези за хляб) се отчитат в една спомагателна сметка, в която те се записват в общи суми. Разпределението (изписването) на разноските от тази сметка в края на годината става по следния начин. Онези от тях, които се изразяват в произведения от текущата година, се отнасят в сметката за натуралните доходи. Разноските в купени материали и в пари се отнасят в сметката за паричните доходи, а тези, които са направени за сметка на фонда Помощи и културни нужди, се отнасят в сметката на същия Разноските пък в материали и в пари, които са направени във връзка с набавянето на основни средства и влизат в тяхната себестойност, се отнасят в сметката на неделимите фондове.

В края на годината всички спомагателни сметки към главната сметка № 11 трябва да бъдат напълно уравнени, с изключение на онези от тях, които имат към този момент незавършено производство.

В главната с/ка № 12 Разноски за строителство и основен ремонт се отчитат всички разноски, представляващи капиталовложения и основен ремонт. В края на годината всички разноски, вписани в спомагателните сметки към тази главна сметка, се отразяват в сметката на неделимия фонд - увеличение по натуралната партида и намаление по паричната. Незавършеното строителство, основен ремонт и разноските за трайни насаждения се показват в края на годината по същата сметка и представляват незавършено строителство.

В главната с/ка № 13 Разноски за производството се отчитат всички разноски, свързани с нуждите на производството в колхоза. Спомагателните сметки към тази главна сметка се обединяват в следните групи: 1) Сметки, които отчитат разноски за сметка на натуралните доходи, като: с/ка Разноски за семена за сметка на фондовете, с/ка Разноски за фураж за сметка на фондовете, с/ка Натурално заплащане работата на МТС с пшеница, с ръж, с овес и т. н., с/ка Разноски за мляко на младите животни, с/ка Разноски за мед за подхранване на пчелите и т. н. с/ка Естествени фири (намалявания, загуби) от произведенията и др. В текстовата част на спомагателните сметки за отчитане на разноските в семена и фураж се означава вида на семето или фуража, а в колонките се записва количеството и стойността. Натуралните разноски в произведения за сметка на фондовете (семенни и фуражни), заделени от продукцията (реколтата) на предшестващата година, в края на годината се отнасят в намаление на семенните и фуражни фондове. Натуралните разноски в произведения от реколтата на текущата година в края на годината се минават в намаление на натуралните доходи. Разноските в семена за сметка на реколтата от следващата година си остават в сметката, в която се отчитат и се пренасят в следващата година като разноски за същата.

Сметки, които отчитат производствени разноски по перата на приходо-разходната сметка за сметка на паричните доходи. В тези сметки се отчитат всички направени разноски през годината, които се покриват от паричните доходи на колхоза, като същите се откриват по разреза на перата за производствените разноски в приходо-разходната сметка. В края на годината тези разноски се отнасят в сметката за паричните доходи.

Сметки за производствените разноски, които не се покриват от доходите през текущата година. Тук се отчитат разноските по незавършеното производство. В текстовата част на сметката се посочва вида на разноските. В колхозите подобни разноски са разноските в семена, за наторяване с изкуствени торове и други подобни подобрения, които ще се покрият от доходите на следващата година. Следователно в тези сметки се отчитат разноските, които не се покриват от доходите през текущата година. В края на годината тези разноски се показват в баланса на годишния отчет и така се пренасят в следващата година.

В главната с/ка М 14 Данъци, такси и застраховки се отчитат разноските под форма на данъци, такси и застраховки, които се плащат на държавата. Чрез нея се контролира как колхозът изпълнява задълженията си към държавата. Спомагателните сметки към тази главна сметка се откриват по вида на задълженията и по разреза на перата в приходо-разходната сметка. В заглавието на сметката, освен името на същата, се посочва и сумата която е предвидена да се заплати съгласно приходо-разходната сметка. През годината в дебита на сметката се записват всички платени и начислени данъци, такси и застраховки, които в края на годината се прехвърлят като намаление (в дебита) в сметката на паричните доходи и по този начин се покриват от последните.

В главната с/ка № 15 Общи управителни разноски административно-стопански разноски) се отчитат всички административно-стопански разноски, които според Примерния устав на селскостопанския артел не трябва да бъдат повече от 2% от паричните доходи. Тук влиза заплатата на счетоводителя, разноските за книги и бланки за колхозната отчетност, пощенски, телеграфни и др. п. разноски. Спомагателните сметки към тази главна сметка се откриват по предвидените пера за тази цел в приходо-разходната сметка на колхоза, като в заглавието освен името на сметката Се вписва и предвидената сума в приходо-разходната сметка. В края на годината административно-стопанските разноски се отнасят в намаление на паричните доходи, поради което с тях сметката за последните се дебитира1).

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание