Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека > Отчитане на произведенията и материалите

Счетоводство и калкулации

Отчитане на произведенията и материалите

Всички добити в ТКЗС произведения и материали от главните и второстепенни отрасли, от страничните предприятия и преработки, както и набавените такива от пазара и добити или набавени по какъвто и да било друг начин, се отчитат чрез с/ка 36 Произведения и материали. В тази сметка се отчита още и дребният земеделски инвентар с единична стойност под 3000 лева и трайност до 2 години.

С/ка 36 Произведения и материали се дебитира:

а) С набавната стойност на купените произведения, материали и дребен земеделски инвентар, като фураж семена, лопати, дребни сечива, щайги, разни продукти и др. при кредитиране според случая съответно на сметките 46 Банки, 47 Каса или 60 Дебитори и кредитори;

б) С получените продукти при изколване и умиране на животни, както и с добитите материали и части от бракуване, разглобяване или събаряне на негодни постройки и машини - по нормирани или планови продажни цени, при кредитиране на с/ка 17 Ликвидация на основни средства;

в) С получените произведения в натурален заем по запланирани цени, с получените произведения от растениевъдството и животновъдството и с добитите произведения и материали от страничните предприятия и преработките по нормирани или планови продажни цени, с констатираните излишъци от собствено добитите произведения и материали по нормирани или планови продажни цени, с дооценката на произведенията и материалите, отделени за продажба през следната година, като при всички тези случаи се кредитира с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение;

г) С констатираните излишъци от купените произведения и материали по набавна стойност при кредитиране на с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение или с/ка 16 Строеж и доставка на основни средства.

При покупка на малки количества произведения и материали и с незначителна стойност, които веднага без да остават в склад се предават в употреба, същите се отнасят не в задължение на с/ка 36 Произведения и материали, а направо в дебит на съответните сметки № № 108 Общи управителни разноски, 122 Разноски за странични предприятия, 123 Разноски за производството, или 16 Строеж и доставка на основни средства.

С/ка 36 Произведения и материали се кредитира:

а) С употребените произведения и материали за производството и за поддържане и текущ ремонт на основните средства, с законните фири от добитите или купени произведения и материали, с бракувания или напълно изхабен дребен земеделски инвентар, като при всички тези случаи се дебитира с/ка 123 Разноски за производството;

б) С употребените материали и произведения за нуждите на страничните предприятия, с предадените произведения и фураж за преработка в собствени и чужди предприятия, с вековните фири от добити или купени произведения и материали, като при всички тези случаи се дебитира с/ка 122 Разноска, за странични предприятия;

в) С продадените произведения, отделени от миналата година, с продадените продукти от растениевъдството и животновъдството, както и на материалите и изделията от страничните предприятия и преработките, при които случаи се дебитира с/ка 113 Продажби;

г) С раздадените на кооператорите произведения и материали, подлежащи на натурално разпределение, т. е. с натуралните аванси, при дебитиране на с/ка 72 Кооператори;

д) С употребените произведения и материали за строежи, за трайни подобрения и насаждения, по доставка на основните средства и по основните ремонти, както и с законните фири от добити или купени произведения и материали, при които случаи се дебитира с/ка 16 Строеж и доставка на основни средства,

е) С употребените от текущото производство или купени произведения и материали за нуждите на управлението (тези от собственото текущо производство могат да минат и чрез с/ка 113 Продажби), при дебитиране на с/ка 108 Общи управителни разноски;

ж) С употребените произведения на страничните предприятия като движимости или като дребен земеделски инвентар, при дебитиране на с/ка 11 Движимости, респ. с/ка 36 Произведения и материали - партидата на дребния земеделски инвентар.

Кредитирането на с/ка 36 Произведения и материали във всички случаи става по цената на оприходяването, от което следва, че тя се води като чиста сметка.

В спомагателната книга за произведенията и материалите се откриват отделните партиди, които се водят количествено и стойностно и се обединяват в групи и подгрупи по възможност както и при с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение, а именно:

1) Първа група: Произведения от текущото производство, която има следните подгрупи:

а) Произведения от полевъдството - с партиди: пшеница, царевица, овес, ечемик, сено, слама, цвекло, картофи, фий, дини и др.

б) Произведения от зеленчуковото производство - с партиди: домати, чушки, краставици, моркови и др.

в) Произведения от овощарството и лозарството - с партиди: ябълки, круши, сливи, орехи, кайсии, череши, грозде, дюли и др.

г) Произведения от животновъдството - с партиди: овче мляко, краве мляко, вълна, масло, мед, яйца, агнета, телета, кончета, риба и др.

д) Произведения от страничните предприятия и преработките

- с партиди: сирене, кашкавал, олио, кюспе, ярма, пясък, камъни, тухли, каруци, бъчви, маси и др.

2) Втора група: Стоки и материали, купени от пазара -I с партиди: сол, газ, бензин, смазочно масло, олио, кюспе, трици, брашно, въжета, дървени материали и др.

з) Трета група: Произведения и материали, останали от миналата година, която има следните две подгрупи:

а) За дораздаване на кооператорите - с партиди: пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и др.

б) За продажба - с партиди: пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед, овес и др.

4) Четвърта група: Произведения и материали за фондовете

- с партиди: пшеница, царевица, ечемик, вълна, боб, картофи и др.

5) Пета група: Дребен земеделски инвентар - с партиди: мотики, лопати, коси, сърпове, вили и др.

От тук се вижда, че групирането на партидите за произведенията и материалните става с оглед на различния произход и предназначение на същите.

Всички свързани с произведенията и материалите разноски (складиране, превозване, пазене и продажба) се отчитат в с/ка 123 Разноски за производството. По същия начин може да се постъпи, с разноските по набавянето на произведения и материали от пазара, ако тези разноски не се включват в набавната стойност.

Заприходяването на произведенията и материалите става въз основа на съответните документи. При набавяне отвън (от пазара) това става въз основа на издадените от продавача документи (фактура, сметка и др.) и другите разходни документи, както и складовата квитанция за приемането им от магазинера в склада. При добиване в кооперативното стопанство оприходяването става въз основа на констативните протоколи или бележки, придружени от складова квитанция за приемането им от магазинера в склада. Произведения и материали се отпущат за нуждите на стопанството въз основа на съответните нареждания (искания), подписани от имащите право да вършат това лица. Срещу извършените продажби стопанството издава съответните документи. Отчитането на еднородните произведения и материали, независимо дали са добити в стопанството или купени, може да се организира в една партида по такъв начин, че да се означава източника на постъплението (текуща реколта, купено, замяна и др.) и тяхната принадлежност. Освен това дребният земеделски инвентар се води в сборни партиди, като предаването му на отговорниците става срещу подпис на последните в специална за целта извън счетоводна книга.

При употреба на произведения и материали от собственото производство от текущата година - за строежи, трайни насаждения и подобрения, доставка на основни средства или за основен ремонт, се дебитира с/ка 16 Строеж и доставка на основни средства и се кредитира с/ка 36 Произведения и материали, като освен това в края на годината същите се причисляват към разпределяемите парични доходи (опаричват се) чрез дебитиране на с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение н кредитиране на с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение.

Особено внимание заслужават от гледище на отчитането случаите при сключване на натурални заеми и тези при обмяна на произведения и по-специално на семена с цел да се получат или дадат сортови семена или подобрени такива. Тук спадат изобщо всички случаи на обмяна на земеделски с земеделски или с индустриални произведения.

Получените произведения в натурален заем се заприходяват по планови цени, при което се дебитира с/ка 36 Произведения и материали (първа група) и се кредитира с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение (първа група). Получените произведения могат да се осчетоводят и чрез с/ка 60 Дебитори и кредитори, партидата на стопанството, което е дало заема, с цел да се зарегистрира сключването на натуралния заем. За тази цел с първата статия се дебитира с/ка 36 и се кредитира с/ка 60, а с втората се дебитира с/ка 60 и се кредитира с/ка 124.  След прибиране на реколтата и след като се има възможност от натуралните дохода да се отделят съответните количества за връщане на натуралния заем, се съставя статия, при която се дебитира с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение (първа група) и се кредитира с/ка 60 Дебитори и кредитори. След това при самото връщане на натуралния заем се дебитира с/ка 60 Дебитори и кредитори и се кредитира с/ка 36 Произведения и материали (първа група). Натуралните заеми следва да се изразят статистически чрез сметките 187 и 188, тъй като според възприетия възможен начин за тяхното отчитане засегнатите сметки не изразяват тези заеми и те видимо се изгубват от обсега на отчетността като такива, т. е. като задължение на кооперативното стопанство в натурална форма.

Обмяната на произведения (семена, фуражи, храни и др.) става или на базата на равностойността при съответно различни количества, или пък на базата на известно съотношение в количествата. Предадените от кооперативното стопанство за обмяна собствени произведения на база стойностното равенство се осчетоводяват, при което се дебитира с/ка 60 Дебитори п кредитори и се кредитира с/ка 36 Произведения и материали (съответната група), а с получените срещу това произведения се дебитира с/ка 36 Произведения и материали (съответната група) и се кредитира с/ка 60 Дебитори и кредитори. От тук се вижда, че с/ка 60 служи само като проводник на осчетоводяването и има за цел да зарегистрира обмяната, поради което тя може да се избегне, като едновременно с/ка 36 Произведения и материали се дебитира и кредитира. Ако поради обмяната се изменя и състава на натуралните доходи по такъв начин, че е необходимо промяната да бъде отразена и по тях, то с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение се дебитира с дадените произведения и се кредитира с получените такива. И най-после обмяната може да се осчетоводи само посредством с/ка 36 и с/ка 124, като с дадените произведения с/ка 124 се дебитира и с/ка 36 се кредитира, а с получените такива с/ка 36 се дебитира и с/ка 124 се кредитира, който начин може да се приложи и при неравенство в стойностите на обменяемите количества, а също така и при всеки друг възможен случай на обмяна.

Произведенията и материалите от текущото производство, които остават за дораздаване па кооператорите и за продажба, което ще се извърши през следната година, трябва да се прехвърлят за отчитане от група първа: Произведения от текущото производство в група трета: Произведения и материали, останали от миналата година. За тази цел с/ка 36 Произведения и материали едновременно се дебитира и кредитира. Това прехвърляне може да стане в края на годината, 31 декември, както се практикува у нас, в който случай по групите партиди на с/ка 36 ще стане известно замъгляване и особено в третата група, която ще показва, че това са произведения и материали от миналата година. Последното се избягва, ако това прехвърляне се извърши с дата 1 януари следната година и то непосредствено след откриване сметките наново.

Също така и заделените в края на годината при разпределението на натуралните доходи земеделски и животински произведения в полза на фондовете според чл. 15 на Примерния устав трябва в края на годината, 31 декември, да се прехвърлят за отчитане от първа група: Произведения от текущото производство в четвърта група: Произведения и материали за фондовете, където се откриват и съответните партиди. Това са постига чрез дебитиране и кредитиране едновременно на с/ка 36 Произведения и материали. Заделянията стават само от онези земеделски и животински продукти, които подлежат на натурално разпределение, а не и от тези, които подлежат на превръщане в парични доходи и се разпределят като такива. Партидите от групата Произведения и материали за фондовете трябва така да бъдат устроени, че да отчитат продуктите с оглед принадлежността им към отделните фондове. Това се постига или чрез създаване на подгрупи от партиди, като всяка подгрупа отговаря на даден фонд и обхваща партидите за отчитане произведенията, принадлежащи към този фонд, или пък партидите се откриват по вид на произведението (пшеница, царевица, боб и др.), като в отделни графи (колони) се посочва количествено и стойностно частта, която принадлежи на всеки фонд. В последния случай партидите ще имат формата на таблица.

Същото важи и по отношение на партидите от трета група: Произведения и материали, останали от миналата година, които следва да се отчитат по двата разреза, а именно: за дораздаване на кооператорите и за продажба. Устройството на отчитането и тук може да стане посредством създаване на две подгрупи от партиди, или пък чрез откриване на партиди само по вида на продуктите като по всяка партида в отделни графи (колони) се посочи количествено и стойностно частта, която се пада за дораздаване на кооператорите и за продажба.

Добитите произведения, части и материали от ликвидиране на имущества, принадлежащи на неделимия фонд, като например от изколване или умиране на продуктивни животни и на млади животни, зачислени към неделимия фонд, от бракуване, разглобяване или събаряне на негодни постройки, машини и всякакви други основни средства, могат по с/ка 36 Произведения и материали да се отчитат по два начина. При първия начин те се зачисляват и отчитат в четвъртата група като произведения и материали, принадлежащи на фондовете и представляващи въплъщение на същите, т. е. на неделимия фонд, в който случай когато те се продават или ликвидират по друг начин, то резултатът (печалба или загуба) от това се отнася за сметка на неделимия фонд - парична партида. При втория начин те се третират еднакво с доставените от пазара стоки и материали и се отчитат в тяхната група (втора група), като резултатът (печалба или загуба) от ликвидирането им се отнася към паричните доходи на стопанството по пряк или косвен начин.

Примери

1) За нуждите на ТКЗС купуваме от пазара:   10 мотики  по 450 лева, 80 кг   сол по 20 лв. и 300 кг пирони по 150 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 36 Произведения и материали                              51100

Група: Дребен земеделски инвентар партида:

Мотики, 10 бр. по 450 лв. за 4500 лв. Група:

Стоки и материали купени от пазара партида:

Сол, 80 кг по 20 лв. за   1600 лв.

партида: Пирони, 300 кг по 150 лв. за 45000 лв.

С/ка 47 Каса                                                                                        51100

Купени от пазара продукти и дребен  земеделски  инвентар съгласно обясненията към статията.

_______________________   ________________________

2) Получените дървени материали от съборения стар свинарник се оценяват за 3000 лв., а кожата на умрелия вол за 5000 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 36 Произведения и материали                                8000

Група: Произведения и  материали за  фондовете

(за неделимия фонд)

партида: Кожи, 1 волска кожа за  5000 лв.

партида: Дървен материал - разни   за  3000 лв.

С/ка 17 Ликвидация на основни средства                                         8000

Партида: Ликвидация на работни животни - волове, 1 кожа за 5000 лв.

Партида: Ликвидация на недвижимости - свинарник,

дървен материал за 3000 лв.

Получена една кожа от умрелия вол и дървен материал от събаряне на стария свинарник.

_______________________   ________________________

3) Съгласно констативен протокол добити са следните произведения от текущото производство: 10 тона пшеница по 23 лв., 5 тона картофи по 25 лв., 4 тона ябълки по 30 лв., 3000 кг мляко по 50 лв., 200 кг сирене по 300 лв. и 5000 бр. тухли по 7 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 36 Произведения и материали                                720000

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: Полевъдство

партида: Пшеница, 10 тона по 23 лв. за 230000 лв.

партида: Картофи, 5 тона по 25 лв. за 125000 лв.

Подгрупа: Овощарство и лозарство партида:

Ябълки, 4 тона по 30 ла.    за 120.000 лв.

Подгрупа: Животновъдство

партида: Мляко, 3000 кг по 50 лв.    за 150000 лв.

Подгрупа: Странични предприятия и преработки

партида: Сирене, 200 кг по 300 лв. за 60000 лв.

партида: Тухли, 5000 бр. по 7 лв. за 35000 лв.

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                                    720000

Група: Произведения от растениевъдството

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Пшеница, 10 тона по 23 лв.               {

за  230000 лв.

партида: Картофи, 5 тона по

25 лв. за 125000 лв.

Подгрупа: Произведения от овощарство и лозарство

партида: Ябълки, 4 тона по 30 лв. за 120000 лв.

Група: Произведения от животновъдство

партида: Мляко, 3000 кг по 50 лв. за 150000 лв.

Група: Произведения от странични предприятия

и преработки

партида: Сирене, 200 кг по 300 лв. за 60000 лв.

партида: Тухли, 5000 бр. по 7 лв. за 35000 лв.

Добити произведения от текущата реколта (производство) съгласно констативния протокол.

_______________________   ________________________

4) Получаваме като натурален заем от Земснаб 600 кг сортова пшеница за посев по 25 лв. за 15000 лв. След прибиране на реколтата връщаме натуралния заем по цена 23 лв. и на обща стойност 15000 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 36 Произведения и материали                             15000

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: От полевъдството партида:

Сортова пшеница за посев (натурален ваем) –

600 кг по 23 лв. за 15000 лв.

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение                15000

Група: Произведения от растениевъдството

Подгрупа: Произведения от полевъдството партида:

Сортова пшеница за посев (натурален заем) от

Земснаб - 600 кг по 25 лв. за 15000 лв.

Получен натурален ваем от Земснаб, 600 кг сортова

пшеница за посев по 25 лв. за 15000 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                    15000

Група: Произведения от растениевъдството

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Пшеница, 652 кг по 23 лв. за 15000 лв.

С/ка 60 Дебитори и кредитори                                                          15000

Група: Вземания и давания с външни лица

и учреждения партида: Земснаб - по натурален заем,

652 кг пшеница по 23 лв. за 15000 лв.

Отписваме от натуралните доходи натуралния дълг

към Земснаб 625 кг пшеница по 23 лв. за 15000 лв.  

срещу дадения натурален заем от 600 кг сортова  пшеница   за посев по 25 лв. за 15000 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 60 Дебитори и кредитори                                          15000

Група: Вземания и давания с външни лица и

учреждения

партида: Земенаб - за 652 кг пшеница по 23 лв.

за 15000 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                                    15000

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Пшеница, 652 кг по 23 лв. за 15000 лв.

Върнат на Земенаб натурален дълг от 652 кг

пшеница по 23 лв. за 15000 лв. срещу получен

натурален заем от 600 кг сортова пшеница за посев по 25 лв. за 15000 лв.

_______________________   ________________________

5) При материална проверка на произведенията и материалите са констатирани следните излишъци: по царевицата (собствено производство) 40 кг по 20 лв. за 800 лв. и по каменната сол (купена от пазара) 15 кг по 10 лв. за 150 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 36 Произведения и материали                              950

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Царевица - 40 кг по 20 лв.   за 800 лв.

Група: Стоки и материали купени от пазара

партида: Каменна сол - 15 кг по 10 лв., за 150 лв.

С/ка 124 Натурални доходи и. тяхното разпределение                    800

Група: Произведения от растениевъдството

Подгрупа: Произведения от полевъдството партида:

Царевица - 40 кг по 20 лв. за 800 лв.

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                                      150

Партида: Разни - излишък 15 кг сол по 10

лв. за 150 лв.

Установен излишък: 40 кг царевица, собствено

производство, по 20 лв. за 800 лв. и 15 кг каменна сол,

купена по 10 лв. за 150 лв.

_______________________   ________________________

б) Обменяме 1090 кг обикновена пшеница по 23 лв. за 25070 лв. срещу 1000 кг сортова такава за посев по 25 лв. за 25000 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 36 Произведения и материали                                25000

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Сортова пшеница, 1030 кг за 25000 лв.

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                                         25000

Група: Произведения от растениевъдството

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Сортова пшеница, 1000 кг за 25000 лв.

Получени чрез обмяна 1000 кг  сортова   пшеница  

за посев по 25 лв. за 25000 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 124 Натурални  доходи  и тяхното  

разпределение                                                                25070

Група: Произведения от растениевъдството

партида: Пшеница, 1090 кг по 23 лв. за 25070 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                                     25070

Група: Произведения  от  текущото  производство

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Пшеница,   1090 кг   по   23 лв. за 25070 лв.

Предадени срещу обмяна 1090 кг обикновена

пшеница по 23 лв. за 25070 лв.

_______________________   ________________________

Дадените при обмяната 1090 кг пшеница за 25070 лв. могат да се осчетоводят и чрез с/ка 60 Дебитори и кредитори, която се дебитира срещу кредитиране на с/ка 36, а след това се дебитира с/ка 124 и кредитира с/ка 60.

По този начин се осчетоводяват всички обменни на произведения от текущото производство, независимо от това на каква база на съотношение се извършва обменяването, тъй като дадените при обмяната произведения и получените срещу тях еквивалентни продукти не се свързват счетоводно едно с друго, за да се изисква непременно равенство в стойността. В случай че обмяната става с произведения от текущото производство, то осчетоводяването става в кръга на с/ка 36 и с/ка 60, като евентуалната разлика в стойностите се отнася за сметка на паричните доходи, т. е. в с/ка 125 и то направо или чрез някоя от сметките за разносните.

7) В края на годината 4 тона царевица се оставя за продажба през идущата година на свободни цени и поради това се оценяват по 50 лв., като същите са били оприходени по нормирана цена 20 лв. Също така от припадащите се на кооператорите натурални доходи 2 тона пшеница по нормирана цена 23 лв. се оставя за дораздаване през следващата година.

_______________________   ________________________

С/ка 36 Произведения и материали                            120000

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: Производство от полевъдството

партида: Царевица, 4000 кг по 30 лв. = 120000 лв.

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение                    120000

Група: Произведения от растениевъдството

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Царевица, 4000 кг по 30 лв.= 120.000 лв.

Дооценяваме 4.000 кг царевица от текущото

производство с по 30 лв., оставена за продажба

през идущата година.

_______________________   ________________________

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                               200000

Група: Произведения от растениевъдството

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Царевица, 4000 кг по 50 лв. за 200000 лв.

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                               200000

Партида: Парични доходи за  разпределение

върху труда и земята

Зачисляваме към паричните доходи оставените

за продажба през идущата година 4000 кг царевица

по 50 лв. за 200000 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 36 Произведения и материали                              246000

Група: Произведения и материали от миналата

година Подгрупа: За продажба

партида: Царевица 4000 кг по 50 лв.

за 200000 лв.

Подгрупа: За дораздаване на кооператорите

партида: Пшеница, 2000 кг по 23 лв. за 46000 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                                  246000

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: Произведения от полевъдството

Партида: Царевица, 4000 кг.

по 50 лв.  за 200000 лв. партида: Пшеница, 2000 кг

по 23 лв. за 46000 лв.

Прехвърляме оставените за продажба през

идущата година 4000 кг царевица по 50 лв. и

2000 кг. пшеница по 23 лв. за отчитане в съответните

партиди на с/ка 36.

8) В края на годината от натуралните доходи са отделени за фондовете 2 тона картофи по 35 лв. и 1 тон царевица по 17 лв.

Забележка. Отделянето на тези произведения в полза на фондовете най-първо е било записано в дебит на с/ка 124 и в кредит на с/ка 78 Фондове - натуралните партиди на съответните фондове.

_______________________   ________________________

С/ка 36 Произведения и материали                              87000

Група: Произведения и материали за фондовете

партида: Картофи, 2000 кг по 35 лв. за 70000 лв.

партида: Царевица, 1000 кг по 17 лв. за 17000 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                             87000

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Картофи, 2000 кг

по 35 лв.  за  70000 лв. партида: Царевица, 1000 кг

по 17 лв.  за   17000 лв.

Прехвърляме отчислените от текущото

производство произведения за фондовете

за отчитане в съответните партиди.

_______________________   ________________________

9) Употребени са следните произведения и материали за нуждите на производството за текущата година: бензин за 20000 лв., смазочно масло за 8000 лв., дървени материали за текущи поправки на основните средства за 5000 лв. и кюспе за 7000 лв., за посев от семенния фонд - сортова лятна пшеница за 80000 лв., царевица за 27000 лв. л ечемик за 9000 лв., за храна на добитъка от фуражния фонд - фий за 14000 лв., овес за 16000 лв. и сено за 24000 лв., ярма от страничните предприятия и преработки за 11000 лв., сирене (за работниците) за 9500 лв., бракуват се поради изхабяване 3 сърпа за 600 лв. и 2 мотики за 900 лв. Освен това употребени са семена (сортова пшеница) за зимни посеви от семенния фонд за 38000 лв.

Забележка. За улесняване на записванията в задачата не са дадени количества.

_______________________   ________________________

С/ка 123 Разноски за производството                          270000

Група: Разноски за сметка на паричните доходи

партида: Бензин 20000 лв.,

Смазочно масло 8000 лв.

Дърв. материали 5000 лв., Кюспе 7000 лв.

Бракуван дребен зсм. инвентар 1500 лв.

Група: Разноски за сметка на фондовете

партида: Семена - пшеница 80000 лв., царевица

27000 лв., ечемик 9000 лв.

партида: Фураж - фий 14000 лв., овес 16000 лв.,

сено 24000 лв.

Група: Разноски за сметка на натуралните

доходи партиди: Ярма 11000 лв., сирене за 9500 лв.

Група: Разноски за следващата година

партида: Семена - сортова пшеница 38000 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                              270000

Група: Стоки и материали купени от пазара

партиди: Бензин 20000 лв., Смазочно масло

8000 лв., Дървен материал 5000 лв.

Кюспе 7000 лв.

Група: Произведения и материали за

фондовете партиди: Сортова пшеница

лятна 80000 лв.,

Сортова пшеница зимна 38000 лв.,

Царевица 27000 лв., Ечемик 9000

лв., Фий 14000 лв., Овес 160000 лв.,

Сено 24000 лв.

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: Произв. от стр. предпр. и преработки

партиди: Ярма 11000 лв., Сирене 9500 лв.

Група: Дребен земеделски инвентар

партиди: Сърпове 600 лв., мотики 900 лв.

Употребени са за нуждите на производството

разни произведения и материали съгласно

обясненията в статията общо за 270000 лв.

10) Употребени са произведения и материали в страничните предприятия и преработките, както следва: а) за коларо-железарската работилница - дървени материали за 45000 лв., равни железарски материали за 18000 лв.; б) за сарашката работилница - кожени материали за 12000 лв., конци за 700 лв. и брашно за 4000 лв.; в) за преработване - 2000 л мляко за 90000 лв. (в сирене), 600 кг слънчогледово семе за 18000 лв. (в олио), 500 кг пшеница за 12000 лв. (в брашно), 300 кг царевица за 6000 лв. (в ярма), 10000 кг грозде за 250000 лв. (във вино), при които са употребени 150 кг сол за 1500 лв.; г) за детските ясли: брашно за 3000 лв., мляко за 2000 лв. и сол за 100 лв.

Забележка. За съкращаване на записванията не са дадени навсякъде количествата.

_______________________   ________________________

С/ка 122 Разноски за странични  предприятия

и преработки                                                                     464600

Група: Разноски за сметка  на  паричните доходи

партида: Р-ски за кол. желез. работилница –

дърв. матер. 45000 лв., жел. матер. 18000 лв.

партида: Р-ки за  сарашката работилница –

кожени материали 12000 лв., конци 700 лв.

партида: Разноски за сметка на мандрата

-сол 1500 лв.

Група: Разноски за сметка на натуралните доходи

партиди: Сирене 1500 лв.,

Брашно 4000 лв., Мляко 90800 лв.,

Слънчоглед 18000 лв., Пшеница 12000 лв.,

Царевица 6 000 лв., Грозде 250000 лв.

Група: Разноски за сметка на фондовете

партида: Детски ясли - брашно 3000 лв.,

мляко 2000 лв., сол 100 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                                  464600

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партиди: Слънчоглед   18000  лв., Пшеница

12000 лв. и Царевица 6000 лв.

Подгрупа: Произв. от овощарство и лозарство

партида: Грозде 250000 лв.

Подгрупа: Произв. от животновъдството

партида: Мляко 92000 лв.

Подгрупа: Произв. от стр. предпр. и преработки

партиди: Сирене 1500 лв., Брашно 7000 лв.

Група: Стоки и материали купени от пазара

партиди: Дървени материали 45000 лв.,

Железарски материали 18.000 лв., Кожени

материали 12000 лв., Конци 700 лв., Сол 1600 лв.

Употребени разни произведения и

материали за страничните предприятия и

преработките съгласно обясненията към статията.

_______________________   ________________________

11) За нуждите на управлението на ТКЗС са употребени следните произведения и материали: дървени материали за отопление за 8000 лева, 10 литра газ за осветление за 300 лева и 15 кг грозде за 600 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 108 Общи управителни разноски                           8900

Партида: Отопление и осветление - 8300 лв.

Партида: Разни - 600 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                               8900

Група: Стоки и материали купени от пазара

партида: Дървени материали 8000 лв.

партида: Газ - 10 л. по 30 лв. за    300 лв.

Група: Произв. от текущото производство

Подгрупа: Произв. от овощарство и лозарство

партида: Грозде - 15 кг  за   600 лв.

Употребени произведения и материали

за нуждите на общото управление.

_______________________   ________________________

12) Добитите в коларо-железарската работилница и зачислени към текущото производство 15 сърпа по 200 лв. за 3000 лв. се зачисляват като инвентар и се предават на бригадите за използуване.

_______________________   ________________________

С/ка 36 Произведения и материали                                  3000

Група: Дребен земеделски инвентар

партида: Сърпове, 15 бр. по 200 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                                  3000

Група: Произв. от текущото производство

Подгрупа: Произв. от стр. предпр. и прераб.

партида: Сърпове 15 бр. по 200 лв.

Предадени 15 сърпа по 200 лв. за  

използуване  от бригадите.

_______________________   ________________________

В края на годината сумата 3000 лв. трябва да се отнесе в увеличение на паричките доходи. Поради това по-добре е осчетоводяването да стане не направо, а чрез с/ка 113 Продажби, в кой то случай при първата статия ще се дебитира с/ка 113 и кредитира с/ка 36, а при втората ще се дебитира с/ка 36 и кредитира с/ка 113, като продажната партида на сърповете в края на годината ще се приключи оборотно със с/ка 124 и с/ка 125.

13) За нови строежи и основни ремонти са употребени следните материали собствено производство: 2000 кг вар за 80000 лв., 100 кубика камъни за 60000 лв. и 100000 тухли за 700000 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 16 Строеж и доставка на основни средства     840000

Група: Произв. и метер. от тек. производство

партиди: Вар 80000 лв., Камъни 60000 лв.,

Тухли 700000 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                             840000

Група: Произведения от тек. производство

Подгрупа: Произв. от стр. предпр. и преработки

партиди: Вар 80000 лв., Камъни 60000 лв.,

Тухли 700000 лв.

Употребени в нови строежи и основни ремонти

материали от собственото текущо производство

_______________________   ________________________

В края на годината стойността на тези материали ще се запише като увеличение на паричните доходи на стопанството, чрез дебитиране на с/ка 124 и кредитиране на с/ка 125, като данните ще се вземат от горепосочените партиди към с/ка 16. В същите партиди обаче употребените материали се посочват още и по строителни обекти.

14) При материална проверка на добитите и купени произведения и материали са констатирани следните фири в границите на законоустановените норми: при произведенията и материалите свързани с производството, (добити и употребени)на сума 3600 лева, при такива свързани със страничните предприятия и преработки за 4000 лв. и при тези свързани с нови строежи за 2000 лв.

Забележка. Би трябвало да се посочат отделните продукти и материали, количеството и цената, за да може в статията към всяка сметка да се означат групите, подгрупите и партидите, както това правихме досега.

_______________________   ________________________

С/ка 123 Разноски за производството                           3600

С/ка 122 Разноски за страничните предприятия

и преработки                                                                    4000

С/ка 16 Строеж и доставка на основни средства          2000

С/ка 36 Произведения и материали                                             9600

Констатирани законни фири от произведенията

и материалите.

_______________________   ________________________

15) Раздадени са на кооператорите натурални аванси съгласно Примерния устав, както следва според ведомостта, а именно: 3000 кг пшеница по 23 лв. за 6000 лева, 2000 кг царевица по 20 лв. за 40000 лв. и 800 кг сирене по 300 лв. за 240000 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 72 Кооператори                                                       349000

Поименен списък или приложени ведомости

С/ка 36 Произведения и материали                                               349000

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Пшеница, 3000 кг по

23 лв.  за 69000 лв.

партида: Царевица, 2000 кг по

20 лв.   за 40000 лв.

Подгрупа: Произв. от стр. предпр. и преработки

партида: Сирене, 800 кг по

300 лв. за 240000 лв.

Раздадени на кооператорите натурални

аванси съгласно приложените ведомости.

_______________________   ________________________

16) Предадени произведения по държавни доставки, както следва: 10 тона пшеница по 23 лв. за 230 000 лв., 5000 л. мляко по 40 лв. за 200000 лв., 200 кг вълна по 400 лв. за 80000 лв. и 600 кг сирене по 250 лв. за 150000 лв. Освен това продаваме на свободния пазар - 2 тона царевица по 60 лева, оставена за продажба от миналата година, и 500 кг пшеница по 80 лева, принадлежаща на неделимия фонд (Съставя се само първата статия).

_______________________   ________________________

С/ка 113 Продажби                                                         820000

Група: Продажба на произв. от тек. производство

Подгрупа: Продажба на произв. от полевъдството

партида: Продажба на пшеница, 10000 кг

по 23 лв. за 230000 лв.

Подгрупа: Продажба на произв. от животновъдството

партида: Продажба на мляко, 5000 л по

40 лв. за 200000 лв.

партида: Вълна, 200 кг по 400 лв. за 80000 лв.

Подгрупа: Продажба на произведения от странични

предприятия и преработки партида: Сирене, 600 кг

по 250 лв. за 150.000 лв. Група:

Продажба на произв. от мин. година партида: Царевица,

2000 кг по 60 лв. за 120000 лв.

Група: Продажба на произв. за сметка на фондовете

партида: Пшеница, 500 кг по 80 лв. за 411000 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                                     820000

Група: Произв. от  текущото  производство

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Пшеница, 10000 кг по 23 лв.

за 230000 лв. Подгрупа: Произведения на

животновъдството партида: Мляко, 5000 л по

40 лв. за 200000 лв. партида: Вълна, 200 кг

по 400 лв. за 80000 лв.

Подгрупа: Произведения от страничните

предприятия и преработките партида: Сирене,

600 кг по 250 лв. за 150000 лв.

Група: Произведения и материали от миналата

година

Подгрупа: За продажба

партида: Царевица, 2000 кг по 60 лв.

за   120000 лв. Група: Произв. и матер. за

фондовете партида: Пшеница, 500 кг  по 80 лв.

за  40 000 лв.

Продадени произведения съгласно

обясненията към статията.

_______________________   ________________________

Тук ще дадем някои сведения относно отчитането на произведенията и материалите в колхозите.

Добитата продукция трябва своевременно да бъде осчетоводена въз основа на съответните оправдателни документи. При зърнените култури оприходяването става въз основа на Дневник за комбайните или Дневник за вършитбата, от където се вземат и всички необходими данни. Записванията в дневника стават по смени и по култури, като се посочва къде е отправено добитото зърно за елеватора или за склада на колхоза. За отчитането на незърнената продукция (картофи, плодове, цвекло, яйца. мед и др.) служи Дневник за прихода и разхода на незърнената продукция, където данните се посочват по звена и по култури. Дневникът се подписва от бригадира и ежедневно се предава в управлението на колхоза. Обемистите фуражи (сено, слама и др.) се установяват с акт, подписан от председателя, бригадира и магазинера, който се предава в счетоводството на колхоза за оприходяване. Добитото мляко се вписва по отделно за всяка доячка в Дневник за надоеното мляко, който служи за заприходяване на млякото в Отчета за прихода и разхода на мляко и за начисляване трудодни на доячките. Основни документи за разходване на продуктите са нарежданията на управата на колхоза, фактурите, актовете и ведомостите за разходвания фураж. Отчитането на произведенията и материалите в склада се извършва от магазинера в Приходо-разходната складова книга, в която се откриват отделни сметки за всеки от продуктите, материалите и дребния земеделски инвентар. Записванията в тази книга стават въз основа на съответните документи, които магазинерът в определения срок и при опис срещу разписка предава в счетоводството на колхоза. Поне един път в месеца магазинерът проверява своите записвания с тези на счетоводството. Предназначените за продажба произведения се отпущат от склада срещу съответните нареждания. В края на дена продавачът съставя и попълва Отчет за продадените продукти на колхозния пазар, в който се посочва количеството получени и продадени продукти, остатъка, по каква цена са продадени и каква сума е получена от продажбата. Отчета заедно с документите за разходваните от продавача суми се предава в управлението на колхоза.

Постъпилите документи в счетоводството на колхоза се проверяват, съпоставят и подреждат, прави се оценка на произведенията и на всеки документ се означават сметките, които следва да се дебитират и кредитират в случая, след което операциите се запис-ват в счетоводните книги. Операциите с продуктите и материалите намират отражение по трите главни сметки: № 3 Продукти и материали, № 16 Държавни доставки и продажби (без добитъка) и № 18 Натурални доходи и тяхното разпределение. Прихода и разхода на произведения и материали се отчита в с/ка № 3, която съответно се дебитира и кредитира. Спомагателните сметки (партидите) към нея се водят в спомагателната книга за отчитане на продуктите и материалите. Партидите се откриват групирани по всеки вид произведения и материали и по лицата, които са отговорни за тях, и се водят количествено и стойностно. За купените продукти и материали се водят отделни спомагателни сметки. Отделно се отчитат и произведенията, оставени за продажба от миналата година, като се посочва и тяхното предназначение. Дребният земеделски инвентар се отчита групово в партиди по вид на същия (мотики, лопати, сърпове и др.). Разходваните продукти и материали се отчитат по цената на оприходяването.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание