Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство и калкулации

Отчитане на продажбите

Продажбата на добитата в ТКЗС продукция върви по три посоки, а именно: продажба на нарядни и ненарядни произведения на държавните търговски организации (държавните доставки), продажба на излишъците на свободния пазар и продажби на кооператорите. Продажбите на произведенията и материалите, както и отстъпването на същите, имащо смисъла на продажба, се отчитат чрез с/ка 113 Продажби. Тази сметка се дебитира с продадените произведения и материали по стойността на оприходяването при кредитиране на с/ка 36 Произведения и материали. Сметката се кредитира с продажната стойност на продадените произведения и материали, при дебитиране според случая на с/ка 47 Каса, с/ка 46 Банки или с/ка 60 Дебитори и кредитори. Продадените произведения и материали могат да бъдат от текущото производство, останали произведения от миналата година и предназначени за продажба, от произведения, принадлежащи на фондовете, произведения и материали, купени от пазара, или пък произведения, оставени от кооператорите за организирана продажба от ТКЗС на свободния пазар. Различният произход на продадените произведения обуславя и различно третиране на същите, което трябва да се вземе предвид при групиране на партидите (спомагателните сметки) към с/ка 113 Продажби. Така например дебитната страна на партидите за продадените произведения от текущото производство показва намалението, което трябва да се направи на натуралните доходи, а кредитната страна на същите показва размера на паричните доходи, реализирани от продадената продукция, т. е. чрез тези партиди се осъществява (отразява) преминаването на натуралните доходи в парични, поради което в края на годината тези партиди се приключват с оборотите си чрез с/ка 124 Натурална дохода и тяхното разпределение (за дебитните обороти) и чрез с/ка 125 Парични дохода и тяхното разпределение (за кредитните обороти). Партидите на продадените произведения, останали за продажба от миналата година, показват разликите между стойността на оприходяването и продажната им стойност, които разлики в края на годината се отнасят в сметката на паричните доходи, т. е. те се приключват салдово със с/ка 125 Парични дохода и тяхното разпределение, тъй като самите произведения са били вече опаричени в края на миналата година. Партидите на продадените произведения и материали, набавени от пазара, показват резултата (печалбата или загубата) от продажбата на същите и в края на годината се отнася в сметката на паричните доходи, т. е. тези партиди се приключват салдово със с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение. Партидите на продадените произведения и материали за сметка на фондовете показват какви произведения и за сметка на кой фонд са продадени, поради което в края на годината те се приключват с оборотите си, като дебитните обороти се отнасят като намаление (в дебита) по натуралните партиди на фондовете, а кредитните обороти, които показват реализираната от продажбата сума, се отнасят като увеличение (в кредита) по паричните партиди на фондовете. И най-после партидите за продадените произведения за сметка на кооператорите показват какви и колко произведения са продадени от отчислените от натуралните доходи произведения в полза на кооператорите, оставени за продажба от ТКЗС за тяхна сметка. Тези партиди се приключват оборотно със с/ка 72 Кооператори, при което натуралната част от партидите на кооператорите се дебитира (намалява) с количеството на припадащите им се продажби, а паричната част от партидите им се кредитира (увеличава) с продажната стойност на припадащите им се продадени количества. Записванията по с/ка 72 Кооператори стават след окончателното ликвидиране на общите продажби, в края на годината или след всяка частична продажба. При частичното уреждане на продажбите разпределението на продадените количества и на продажната стойност става пропорционално на оставените от отделните кооператори количества.

Във връзка с оставените от кооператорите произведения за организирано Продаване на свободния пазар от ТКЗС за тяхна сметка ще дадем следните пояснения. Трябва най-напред да припомним, че по натуралната част от партидите на кооператорите (по дебита и по кредита) произведенията се записват само количествено, но по основните книги (дневника и главната книга) те се осчетоводяват и стойностно. Стойностите по натуралната част от партидите могат, във всеки момент да се изчислят, тъй като през цялата година се работи с единна цена за всяко произведение. По пътя на разпределението на натуралните доходи за труд и земя на кооператорите се пада да получат съответното количество произведения от текущото производство. Осчетоводяването на това разпределение става, като с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение се дебитира и с/ка 72 Кооператори (натуралната част от партидите) се кредитира. Кооператорите получават необходимите им количества, при което с/ка 72 Кооператори (натуралната част от партидите) се дебитира и с/ка 36 Произведения и материали се кредитира. Свободните излишъци се предоставят на кооперативното стопанство да ги продаде организирано на свободния пазар за тяхна сметка. Продажбите се осчетоводяват по общия ред, като партидите на тези произведения към с/ка 113 образуват отделна група Продажба на произведения за сметка на кооператорите. Тези именно партиди за продажбите (след частично продаване, след пълно продаване или в края на годината) се изравняват оборотно със с/ка 72 Кооператори по посочения по-горе начин, при който продаденото количество ще намали натуралното вземане на кооператорите, а продажната стойност на това количество ще увеличи паричното вземане на същите. Направените разноски по общите продажби са за сметка на кооператорите и се отчитат в отделна партида към с/ка 122 Разноски за странични предприятия, която партида може да се нарече Разноски по общата продажба на произведения за сметка на кооператорите или Разноски за сметка на кооператорите, като вместо произведения може да се посочи самото произведение, например ориз. Тази партида не се приключва по общия ред, а чрез с/ка 72 Кооператори (паричната част от партидите на членовете), при което с/ка 72 се дебитира и с/ка 122 се кредитира. Разпределението на разноските между кооператорите става пропорционално на количеството оставени произведения за продажба.

В края на годината с/ка 113 Продажби и партидите (спомагателни сметки) към нея се приключват, въз основа на гореказаното, както следва: а) с/ка 113 Продажби се дебитира с кредитните обороти по партидите за продадените произведения от текущото производство, при кредитиране на с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение, а се кредитира с дебитните обороти по същите партиди при дебитиране на с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение; б) с/ка 113 Продажби се дебитира с кредитните обороти по партидите за продадените произведения за сметка на фондовете при кредитиране на с/ка 78 Фондове - паричните партиди на съответните фондове, а се кредитира с дебитните обороти по същите партиди при дебитиране на с/ка 78 Фондове - натуралните партиди на съответните фондове; в) с/ка 113 Продажби се дебитира с кредитните обороти по партидите на продадените произведения за сметка на кооператорите при кредитиране на с/ка 72 Кооператори - паричната част от партидите на членовете, а се кредитира с дебитните обороти по същите партиди при дебитиране на с/ка 72 Кооператори - натуралната част от партидите на членовете; г) с/ка 113 Продажби се дебитира с кредитните остатъци по партидите на продадените произведения и материали, останали от миналата година и на стоките и материалите, купени от пазара при кредитиране на с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение, а се кредитира с дебитните остатъци по същите партиди при дебитиране на с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение. С всички тези записвания с/ка 113 Продажби и всички партиди към нея се приключват (уравняват).

Всички разноски по продажба на произведенията на страничните предприятия и преработките се отнасят в с/ка 122 Разноски за странични предприятия, докато разноските по продажба на другите собствени произведения се отчитат в с/ка 123 Разноски за производството.

При продаване на произведения от минали години и особено ако то става на свободни цени, може да се случи щото между продажната стойност и направената оценка на същите на 31 декември миналата година да се получи голяма разлика в повече или в по-малко. Това може да стане например при тютюна и виното. В такъв случай следва да се свика извънредно общо събрание, което да реши как да се постъпи с разликата. Ако събранието вземе решение тя да остане за сметка на текущата година, то същата се отнася в сметката за паричните доходи и тяхното разпределение (с/ка 125). Ако ли се вземе решение за допълнително разпределение на разликата (когато е благоприятна) между труда и земята и то между тези трудодни и земя, които са участвували при разпределението на 31 декември миналата година, то с/ка 113 Продажби се дебитира с кредитните остатъци по партидите за продажба на тези произведения при кредитиране на с/ка 72 кооператори (паричната част от партидите на кооператорите). Малките разлики в стойността обикновено остават за сметка на текущата година, в който случай остатъците по съответните партиди се отнасят в с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение.

В спомагателната книга за продажбите отделните партиди се откриват и групират по възможност в същия ред, както и при с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение, а именно:

1) Първа група - Продажба на произведения от текущото производство. В тази група партиди се отчитат продажбите на произведения и материали от текущата реколта на стопанството, които са отделени за опаричване, като на 31 декември партидите се приключват оборотно със с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение и с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение - партида върху труда и земята. Тук влизат следните подгрупи и партиди:

а) Продажба на продукти от полевъдството - с партиди: пшеница, царевица, овес, ечемик, слънчоглед, сено, слама и др.

б) Продажба на продукти от зеленчуковото производство - с партиди: домати, пипер, краставици, моркови, дини и др.

в) Продажба на продукция от овощните градини и лозята - с партиди: ябълки, круши, сливи, череши, кайсии, грозде, орехи и др.

г) Продажба на продукти от животновъдството - с партиди: овче мляко, краве мляко, яйца, вълна и др.

д) Продажба на продукция от страничните предприятия и преработки - с партиди: сирене, кашкавал, олио, кюспе, тухли, камъни и др.

2) Втора група - Продажба на произведения и материали от миналата година, предназначени за продан - с партиди: пшеница, царевица, сено, слама и др., които се приключват с остатъци чрез с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение - партида върху труда и земята.

3) Трета група - Продажба на произведения за сметка на фондовете - с партиди: пшеница, ечемик, кожи, материали от бракувани предмети и разрушени постройки и др. В края на годината тези партиди се приключват оборотно чрез натуралната и парична партида на всеки фонд.

4) Четвърта група - Продажба на стоки, купени от пазара - с партиди: царевица, пшеница, фиево семе, олио, цимент, газ, изкуствен тор, кашкавал, чамови дъски, гвоздеи и др. В края на годината тези партиди се приключват със салдото си чрез с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение з партида върху труда и земята.

5) Пета група з Продажба на произведения за сметка на кооператорите з с партиди: пшеница, ориз и др.

Във връзка с отчитането на продажбите трябва да се имат предвид и дадените примери и обяснения, засягащи продажбите при досега разгледаните въпроси.

Примери

1) Продаваме 10 тона пшеница реколта от текущата година по 25 лв. (оприходена по 23 лв.) и с това изпълняваме задълженията си по държавните доставки, като сумата е прехвърлена вирментно във влоговата ни сметка при БНБ Продаваме също 1 тон пшеница от текущата реколта за сметка на неделимия фонд по 70 лв. (осчетоводена по 23 лв.) и сумата получаваме в брой. След 10 дни и в предвидения по наредбата за фондовете срок внасяме сумата по влоговата сметка на фонда в БИБ.

_______________________   _____________________

С/ка 113 Продажби                                                              253000

Група: Продажба продукция от текущото

производство

Подгрупа: Продажба продукция от полевъдството

партида: Пшеница, 10000 кг по 23 лв. за 230000 лв.

Група: Продажба на произв. за сметка на фондовете

партида: Пшеница, 1000 кг по 23 лв., за 23000 лв.

_______________________   _____________________

С/ка 36 Произведения и материали                                    263000

Група: Произведения от   текущото   производство

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Пшеница, 10000 кг по 23 лв.

за 230000 лв.

Група: Произведения и материали за фондовете

партида: Пшеница, 1000 кг по 23 лв.

за 23000 лв.

Отнасяме продадената пшеница в сметката за

продажбите по нормирана цена.

_______________________   _____________________

С/ка 46 Банки                                                                         250000

Група: Влогови сметки партида:

Влогова сметка в БНБ

С/ка 47 Каса                                                                             70000

С/ка 113 Продажби                                                                              320000

Група: Продажба продукция  от  текущото

производство Подгрупа:

Продажба продукция от полевъдството

партида: Пшеница, 10000 кг по 25 лв.

за   250000 лв.

Група: Продажба на произведения за сметка на

партида: Пшеница, 1000 кг по 70 лв.

за  70000 лв.

Реализирана стойност от продадената пшеница по

данните, посочени в обясненията на статията.

_______________________   _____________________

С/ка 46 Банки                                                                          70000

Група: Влогови сметки

партида: Влогова сметка на нелечимия фонд в БИ Б

С/ка 47 Каса                                                                                            70000

Внасяме по влоговата сметка  на

неделимия фонд  в БИБ получената сума от

продажба на 1000 кг фондова пшеница.

_______________________   _____________________

В края на годината партидите по продажбите ще се приключат оборотно съгласно дадените по-рано обяснения чрез съставяне на следните статии:

_______________________   _____________________

С/ка 124 Натурални доходи  и  тяхното 

разпределение                                                                    230000

Група: Произведения от растениевъдството

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Пшеница, 10000 кг по 23 лв. за 230000 лв.

С/ка 78 Фондове                                                                                     23000

Неделим фонд - натурална   партида,  1000  кг по

23 лв. за 23000 лв.

С/ка 113 Продажби                                                                253000

Група: Продажба продукция   от  текущото

производство Подгрупа: Продажба продукция от

полевъдството

партида: Пшеница, 10000 кг по 23 лв.

за   230000 лв.

Група: Продажба на произведения за сметка на

фондовете партида: Пшеница, 1000 кг по 23 лв.

за   23000 лв.

Отнасяме продадената пшеница по стойността на

оприходяването в намаление на натуралните доходи

и по натуралната партида на неделимия фонд.

_______________________   _____________________

С/ка 113 Продажби                                                               320000

Група: Продажба продукция от текущото производство

Подгрупа: Продажба продукция от полевъдството

партида: Пшеница, 10000 кг по 25 лв. за 250000 лв.

Група: Продажба на произведения за   сметка на

фондовете

партида: Пшеница, 1.000 кг по 70 лв. за 70000 лв.

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                                     250000

Партида: Парични доходи за разпределение върху

труда и земята

С/ка 78 Фондове                                                                                     70000

Неделим фонд - парична партида   

Отнасяме реализираната стойност от продадената

пшеница от текущото производство като паричен 

доход, а тази от фондовата пшеница за увеличение

паричната партида на неделимия фонд.

_______________________   _____________________

2) Продаваме 100 кубика камъни, извадени от каменарската група на ТКЗС по 1 500 лв. (оприходени по 1000 лв.), като за извозване заплащаме на Стоп в брой 10 000 лв. Продаваме още и 10 кубика камъни, получени от разрушената кооперативна сграда, по 1600 лв. (оприходени по 1000 лв.), като за превоз заплащаме на Стоп 1400 лв. Продаваме и 200 кг сирене по 400 лв. (оприходено по 350 лв.). Даваме на шофьорите и 8 кг сирене като натурално възнаграждение. Продажбите са направени вирментно по влоговата сметка на ТКЗС в местната всестранна кооперация и в БИБ.

_______________________   _____________________

С/ка 113 Продажби                                                              180000

Група: Продажба на  произведения  от  текущото

производство

Подгрупа: Продажба на продукция от страничните

предприятия и преработки партида: Камъни, 100

кубика по 1000 лв. за   100000 лв.

партида: Сирене, 200 кг по 350 лв. за    70000 лв.

Група: Продажба на произведения за сметка на фондовете

партида: Материали от бракувани предмети и разрушени

постройки, 10 кубика камъни по 1000 лв. за 10000 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                                    180000

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: Произведения от страничните предприятия

и преработки партида: Камъни, 100 кубика

по 1000 лв. за 100000 лв. партида: Сирене, 200 кг

по 350 лв. за 70000 лв.

Група: Произведения и материали  за фондовете

партида: Камъни, 10 кубика

по 1000 лв. за 10000 лв. Отнасяме продадените

камъни и сирене в сметката за продажбите

по стойността на оприходяването.

_______________________   _____________________

С/ка 46 Банки                                                                       246000

Група: Влогови сметки

партида: Влогова сметка във Всестранната

кооперация - 230000 лв.

партида: Влогова сметка на Неделимия фонд

БИБ 16000 лв.

С/ка 113 Продажби                                                                               246000

Група: Продажба на произведения от текущото

производство

Подгрупа: Продажба на продукция от страничните

предприятия и преработки

партида: Камъни, 100 куб.

по 1500 лв. за   150000 лв. партида: Сирене, 200 кг

по 400 лв.  за    80000 лв.

Група: Продажба на произведения за сметка на

фондовете партида: Материали от бракувани

предмети и разрушени постройки 10 куб. камъни

по 1600 лв. за 16.000 лв. Продадени вирментно

камъни и сирене от  текущото производство и камъни

(10 кубика) добити от разрушаване на една сграда.

_______________________   _____________________

С/ка 122 Разноски за странични предприятия

и преработки                                                                          14200

Група: Разноски за сметка на паричните доходи

партида: Разноски за сметка на каменната кариера

  • превоз на 100 кубика камъни 10000 лв. Група:

Разноски за сметка на натуралните доходи партида:

Сирене, 8 кг по 350 лв. за 2800 лв. Група:

Разноски за сметка на фондовете партида:

Разноски за сметка-на неделимия фонд (парична

партида) - превоз на 10 кубика фондови камъни 1400 лв.

С/ка 47 Каса                                                                                           11400

С/на 36 Произведения и материали                                                      2800

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: Произведения и материали от стр.

предприятия и преработки партида: Сирене, 8 кг по

350 лв. за 2800 лв. Направени разноски по

продажбата на камъните и сиренето съгласно

обясненията към статията.

_______________________   _____________________

В края на годината партидите по продажбите и по разноските за страничните предприятия ще се приключат оборотно съгласно дадените по-горе пояснения и упътвания чрез следните статии:

_______________________   _____________________

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение     170000

Група: Произведения и  материали  от

предприятия и преработки партида: Камъни, 100

кубика по 1000 лв. за

партида: Сирене, 200 кг по 350 лв.  за

С/ка 78 Фондове                                                                     10000

Неделим фонд - натурална   партида камъни

по 1000 лв.

С/ка 113 Продажби                                                                             180000

Съответните групи, подгрупи и партиди

Отнасяме продадените камъни и сирене по

стойността на оприходяването в намаление на

натуралните доходи и на натуралната партида на

неделимия фонд

_______________________   _____________________

С/ка 113 Продажби                                                              246000

Съответните групи, подгрупи и партиди

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                                    230000

Партида: Парични доходи за разпределение върху

труда - продадените 100 куб. камъни за 150000 лв.

Партида: Парични доходи за разпределение върху

труда и земята - продадените 200 кг сирене за

80000 лв.

С/ка 78 Фондове                                                                                   16000

Неделим фонд - парична партида от продадени камъни

Отнасяме реализираната стойност от продадените

100 куб. камъни и 200 кг сирене от текущото производство

като паричен доход, а тази от 10 куб. камъни за увеличение

по паричната партида на неделимия фонд.

_______________________   _____________________

Забележка. Според чл. 19 от Примерния устав, чистите доходи, получени от стопанските отрасли, които не са свързани с земеделието, като например работилниците, тухларниците и др., се разпределят само върху трудодните.

_______________________   _____________________

С/ка 124 Натурални доходи   и   тяхното 

разпределение                                                                     2800

Група: Произведения от странични предприятия и

преработки

партида: Сирене, 8 кг по 350 лв. за 2800 лв.

С/ка 125 Парични доходи и тяхното 

разпределение                                                                     10000

Партида: Парични доходи за разпределение върху

труда - превоза на камъните

С/ка 78 Фондове                                                                       1400

Неделим фонд - парична партида

С/ка 122 Разноски за странични предприятия и

преработки                                                                                               14200

Група: Разноски за сметка на натуралните доходи

партида: Сирене, 8 кг по 350 лв. за 2800 лв.

Група: Разноски за сметка на паричните доходи

партида: Разноски за сметка   на каменната кариера

- за превоз 10000 лв. Група: разноски за сметка на

фондовете партида: Р-ки за сметка на

Неделимия фонд (парична партида) - превоз на

фондови камъни 1400 лв.

Приключване на партидите за разноските за страничните

предприятия и преработки.

_______________________   _____________________

3) През годината сме продали 3000 броя тухли по

8 лева, които сме купили от пазара и осчетоводили

по 6 лева, а също така сме продали и 400 кг вар по

10 лева, които сме купили по 12 лв.

_______________________   _____________________

С/ка 36 Произведения и материали                                    22800

Съответната група и партиди

С/ка 47 Каса                                                                                              22800

Купени 3000 броя тухли по 6 лв. за 18000 лв. и 400

кг вар по 12 лв. за 4800 лв.

С/ка 113 Продажби                                                                 22800

Група: Продажба на стоки купени от пазара партида:

Тухли, 3000 бр. по   61лв.  за   18000 лв.

партида: Вар, 400 кг по 12 лв.  за   4800 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                                      22800

Съответната група и партиди

Отнасяме продадените стоки, доставени от пазара, 

в сметката за продажбите по стойността на оприходяването.

_______________________   _____________________

С/ка 47 Каса                                                                           28000

С/ка 113 Продажби                                                                               280000

Група:

Продажба на стоки купени от пазара партида:

Тухли, 3000 бр. по 8 лв. за 24000 лв.

партида: Вар, 400 кг по 10 лв. за   4000 лв.

Продадени тухли и вар, купени от пазара.

_______________________   _____________________

С-ка 113 Продажби                                                               6000

Група: Продажба на стоки купени от пазара

партида: Тухли - печалба 6000 лв.

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                                        6000

Партида: Парични доходи за разпределение

върху труда и земята

Печалба от продадените тухли, които са набавени

от пазара.

_______________________   _____________________

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                        800

Партида: Парични доходи за разпределение върху

труда и земята

С/ка 113 Продажби                                                                                    800

Група: Продажба на стоки купени от пазара

партида: Вар - загуба 800 лв. Загуба от продадената

вар, доставена от пазара

_______________________   _____________________

Забележка. Последните две статии се съставят в края на годината и с тях се приключват салдово (с печалбата или загубата) партидите за продадените през годината стоки, доставени от пазара, като печалбите и загубите се отнасят в сметката за паричните доходи (с/ка № 125).

4) Продаваме 5 тона жито по 40 лева, което е оставено за продажба от миналата година и поради това е било преоценено по 50 лв. От продажбата губим по 10 лв. на килограм.

_______________________   _____________________

С/ка 113 Продажби                                                                250000

Група: Продажба на произведения от миналата година

партида: Пшеница, 5.000 кг по 50 лв. за 250000 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                                   250000

Група: Произведения и материали от миналата г.

Подгрупа: За продажба партида: Пшеница, 5000 кг

по 50 лв. за   250000 лв.

_______________________   _____________________

С/ка 47 Каса                                                                           200000

С/ка 113 Продажби                                                                                200000

Група: Продажба на произведения от миналата г.

партида: Пшеница, 5000 кг по 40 лв.

Продаваме 5000 кг пшеница от миналата година

предназначена за продаване.

_______________________   _____________________

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                      50000

Партида: Парични доходи за разпределение върху

труда и земята

С/ка 113 Продажби                                                                                 50000

Група: Продажба на произведения от миналата година

партида: Пшеница - загуба

Загуба от продадената миналогодишна пшеница,

отнесена за сметка на паричните доходи.

_______________________   _____________________

Забележка. Последната статия се съставя в края на годината и с нея загубата от продадената миналогодишна пшеница се отнася в сметката на паричните доходи за намаление на последните. В случай на печалба последната се отнася за увеличение на паричните доходи, които се разпределят върху труда и земята, при което с/ка 113 се дебитира, а с/ка 125 се кредитира.

5) Продаваме 400 кг изкуствен тор по 50 лв. за 20000 лева, който сме купили по 35 лв.

_______________________   _____________________

С/ка 113 Продажби                                                             14000

С/ка 36 Произведения и материали                                                   14000

Себестойност на продадения изкуствен тор, 400 кг

по 35 лв. за 14000 лв.

_______________________   _____________________

С/ка 47 Каса                                                                         20000

С/ка 113 Продажби                                                                                20000

Продаваме 400 кг изкуствен тор по 50 лв. за 20000 лв.

_______________________   _____________________

С/ка 113 Продажби                                                                  6000

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                                          6000

Печалба от продадения изкуствен тор.

_______________________   _____________________

6) Раздадени на бедни неработоспособни кооператори за сметка на социално-културния фонд 1000 кг пшеница от текущото производство, оприходена по 23 лв., и 5000 лв. в пари. След няколко дни изтегляме сумата от влоговата сметка на фонда при БНБ.

_______________________   _____________________

С/ка 78 Фондове                                                                     28000

Социално-културен фонд

натурална партида 23000 лв.

парична партида       5000 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                                      23000

Група: Произведения и материали за фондовете

партида: Пшеница, 1000 кг по 23 лв. за  23000 лв.

С/ка 47 Каса                                                                                               5000

Подаряваме на неработоспособни бедни кооператори

1000 кг пшеница и 6000 лв. в пари от средствата на

социално-културния фонд.

_______________________   _____________________

С/ка 47 Каса                                                                            5000

С/ка 46 Банки Група: Влогови сметки

партида: Влогова сметка на Социално-културния фонд

при БНБ

Възстановяване раздадената сума на бедни

неработоспособни кооператори от средствата на

социално-културния фонд.

_______________________   _____________________

Отчитането на държавните доставки и на продажбите в колхозите става по следния начин. Реализацията (продажбата) на продукцията се отчита чрез главната с/ка 16 Държавни доставки и продажби {без добитъка). Чрез тази сметка през течение на годината се контролира изпълнението на плана от страна на колхоза по отношение на държавните доставки и на продажбите в кръга на колхозната търговия. Сметката се дебитира с оприходената стойност на продадената продукция, а се кредитира с действително получената сума от продажбите. Спомагателните сметки (партидите) към тази главна сметка се откриват в книга № 9 Книга за отчитане на държавните доставки и колхозната търговия и то в съответствие с перата от приходната част на Приходо- разходната сметка, като партидите се групират по отрасли: растениевъдство, животновъдство и странични предприятия. Така например във връзка с перото: От реализиране продукцията на полевъдството и ливадарството от текущата година се откриват отделни сметки за отчитане продажбата на всяко произведение (пшеница, царевица, сено, люцерна и др.), а във връзка с перото: От реализиране продукцията на животновъдството от текущата година се откриват сметки по вид на тази продукция (мляко, масло, вълна, яйца, мед и др.). В заглавието на всяка спомагателна сметка освен името на произведението (продукта) се посочва и отделеното от общото събрание количество от този продукт за продажба, както и предвидената да постъпи сума по Приходо-разходната сметка. За произведенията, останали за продажба от миналата година, и за купените такива се откриват отделни спомагателни сметки за продажба. За да се слепи хода за изпълнение на държавните доставки, сключените договори и продажбите на колхозния пазар, в кредитната страна на спомагателните сметки се отделят специални графи за вписване на изпълнените доставки и продажбите по количество и стойност. В специална графа се посочват отпуснатите количества за общественото хранене на колхозниците и трактористите. Дебитните обороти по спомагателните сметки показват стойността на добитите през дадената година продукти по цените на оприходяването, а кредитните обороти показват размера на паричните доходи, получени от продажбата на тази продукция. В края на годината дебитният оборот по главната с/ка № 16 се записва като намаление на натуралните доходи в дебита на с/ка М 18 Натурални доходи и тяхното разпределение, а кредитният оборот в пълен размер се записва като увеличение паричните доходи на колхоза в кредит на с/ка М 19 Партии доходи и тяхното разпределение. Известна особеност имаме при приключване на индивидуалните сметки, които отчитат продажбата на продуктите, получени от клането на добитъка. Дебитните обороти по тези сметки в края на годината в пълен размер се записват в дебит на с/ка 18. Реализираните суми обаче от продажбата на тези продукти се включват в разпределяемия паричен доход, само когато колхозът напълно е изпълнил държавния план за броя на добитъка. Ако държавният план за създаване на стадата не е изпълнен, то общото събрание решава каква част от реализираната продажна стойност следва да се отдели и използува за набавяне на недостигащия брой глави добитък. По сметките, които отчитат продадените миналогодишни продукти и купените такива се установяват салдата и само те, а не оборотите, се отнасят към паричните доходи1.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание