Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека > Отчитане и разпределяне на парични доходи

Счетоводство и калкулации

Отчитане на паричните доходи и тяхното разпределение

Пълното и точно установяване на паричните доходи също така може да стане само в края на годината и само тогава е възможно да се направи и тяхното окончателно разпределение между кооператорите. Това се дължи на обстоятелството, че и до края на отчетната година в ТКЗС продължават на постъпват парични доходи, а също така че и разноските, които се покриват от паричните доходи, се извършват до края на годината. Освен това и броят на трудодните които ще вземат участие в разпределението на паричните доходи, става известен само в края на отчетната година. За посрещане нуждите на кооператорите от парични средства на същите през годината се дават аванси срещу припадащите им се в края на годината парични доходи.

Отчитането на паричните доходи става в с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение, която през течение на годината събира в кредитната си страна реализираните парични доходи от направени услуги на разни външни лица, предприятия и организации, както и на кооператорите, от организирани работни групи за работа вън от ТКЗС, изплатените обезщетения от ДЗИ по застрахованите посеви, лихвите по ценните книжа и тези, начислени от банката по влоговата сметка на стопанството. В края на годината тази сметка също така събира в'кредитната си страна кредитните обороти или салда по партидите на с/ка 113 Продажби, отнасящи се до продадените произведения и материали, и на с/ка 17 Ликвидация на основни средства, отнасящи се до ликвидирането на младите животни и животните за угояване. Сметката се дебитира в края на годината с прехвърлените от други сметки суми (разноски и загуби), които намаляват паричните доходи.

С/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение се кредитира през годината:

1) Със стойността на услугите, направени на лица, предприятия, учреждения и на кооператорите от страна на ТКЗС или неговите странични предприятия, съгласно тарифата, при дебитиране според случая на сметките: 47 Каса, 46 Банки, 60 Дебитори и кредитори или 72 Кооператори.

2) С получените от ДЗИ застрахователни обезщетения за реколтите, при дебитиране на с/ка 46 Банки или 47 Каса.

3) С лихвите в полза на ТКЗС по влогова сметка или по ценни книжа, при дебитиране на с/ка 46 Банки или 47 Каса.

4) Със стойността на вложените трудодни при строеж, доставка и основен ремонт на основните средства, опаричени съобразно надничния блок, при дебитиране на с/ка 16 Строеж и доставка на основни средства.

5) С печалбата от продажба на ценни книжа, при дебитиране на с/ка 17 Ликвидация на основни средства - в края на годината.

6) С нормираната или планова продажна стойност на собствено добитите през текущата година произведения и материали, употребени при строежа, доставката или основния ремонт на основните средства, както и с инвентара, изработен от страничните предприятия през текущата година и предаден за използуване в службите на ТКЗС, при дебитиране на с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение - в края на годината.

Във връзка с реализираните през годината парични доходи в спомагателната книга към с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение се откриват следните партиди: парични доходи от превози, парични доходи (такси) от използуване на жив и мъртъв инвентар от кооператорите, доходи от обущарницата, доходи от шивашката работилница, доходи от коларо-железарската работилница, доходи от лихви, застрахователни обезщетения на реколтата и премии, премии от обмяна, доходи от вложени трудодни при строеж, доставка и основен ремонт на основните средства, парични доходи от собствено производство на основни средства (движимости, добити от страничните предприятия), награди от изложби и разни парични доходи. Така откритите през годината партиди се приключват в края на годината, като сумите по тях се прехвърлят съобразно с Устава и решенията на общото събрание в двете новооткрити партиди за паричните доходи, а именно: 1) Парични доходи за разпределение върху труда и земята и 2) Парични доходи за разпределение върху труда (а вай-вече в първата), за която цел с/ка 125 се дебитира и кредитира едновременно. Втората партида при необходимост може да се открие и през годината. Във втората партида попадат всички парични доходи, които пряко, непосредствено са резултат на труда на кооператорите, като например вложените трудодни в основни средства и в основен ремонт и др. подобни, и се разпределят само върху труда, докато всички други парични доходи попадат в първата партида и подлежат на разпределение върху труда и земята.

Откритата в края на годината партида Парични доходи за разпределение върху труда и земята събира в кредитната си страна всички кредитни обороти по партидите на с/ка 125 за онези парични доходи, които следва да се разпределят между труда и земята. Тази партида, а от тук и с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение се кредитира: 1) с всички парични доходи, които следва да се разпределят между кооператорите върху труда и земята, при дебитиране на с/ка 125 - отделните партиди за те-ви доходи, с което тези партиди се приключват; 2) с общия кредитен оборот по партидите на с/ка 113 Продажби, които партиди отчитат продажбата на добитите през текущата година произведения и материали, с кредитния остатък по партидите към с/ка 113 Продажби, които отчитат продажбата на останалите от миналите години произведения и материали, при дебитиране и в двата случая на с/ка 113 Продажби; 3) със стойността на определените произведения и материали за продажба през следващата година, при дебитиране на с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение; 4) с продажната стойност на ликвидираните млади животни, родени през текущата година (кредитния оборот по съответните партиди на с/ка 17 Ликвидация на основни средства), както и с разликата между стойността на младите животни в началото на годината и стойността на същите в момента на ликвидирането (изписването)-за младите животни, родени през миналата година и показани като парични доходи в края на същата, с кредитния остатък по партидите на ликвидираните угоени животни, като при всички тези случаи се дебитира с/ка 17 Ликвидация на основни'средства. С тези прехвърляния всички парични доходи за разпределение върху труда и земята са съсредоточени в кредита на общата партида за тяхното отчитане.

Партидата Парични доходи за разпределение върху труда и земята се дебитира: 1) със сумата на общо управителните разноски, при кредитиране на с/ка 108 Общи управителни разноски;

2) със сумата на разноските за страничните предприятия и преработките - в пари и в купени от пазара произведения и материали, при кредитиране на с/ка 122 Разноски за странични предприятия;

3) със сумата на разноските за производството за текущата година-в пари и в купени от пазара произведения и материали, при кредитиране на с/ка 123 Разноски за производството; 4) с дебитния остатък по партидите на продадените произведения и материали, оставени за продаване от миналата година, при кредитиране на с/ка 113 Продажби; В този момент кредитното салдо по тази партида показва чистия доход за разпределение съгласно чл. 16 от ПУ; 5) със заделянията за фондовете (общо 10%) според чл. 16 от ПУ, при кредитиране на с/ка 78 Фондове - паричните партиди на трите фонда; 6) до тук кредитното салдо по партидата показва чистия паричен доход за разпределение между кооператорите за труда и за земята съгласно чл. 17 от ПУ, като частта за рента на земята (до 30%) се разпределя между кооператорите съобразно размера и качеството на вложената от тях земя за кооперативно стопанисване (за база се взема установената от комисията стойност на вложената земя, по която се отчита земята статистически в с/ка 187/1 и 188/1), като с припадащата се на кооператорите част се кредитира с/ка 72 Кооператори - паричната част от партидите на отделните кооператори, а с припадащата се част на неделимия фонд (рентата на собствената на ТКЗС земя, на получените за безвъзмездно ползуване фондови земи и остатъка след покриване на наема за наетите земи) се кредитира с/ка 78 Фондове - паричната партида на неделимия фонд, докато частта (не по-малко от 70%) за труда се отнася в кредит на партидата към с/ка 125 - партида: Парична доходи за разпределение върху труда. С това и партидата Парични доходи за разпределение върху труда и земята се приключва и единствена остава открита само партидата Парични доходи за разпределение върху труда.

След това партидата Парични доходи за разпределение върху труда се дебитира със заделянията за фондовете само от паричните доходи върху труда (общо 10% съгласно чл. 16 от ПУ) и се кредитира с/ка 78 Фондове - паричните партиди на трите фонда. Кредитният остатък по партидата след това представлява чистия доход за разпределение върху труда между членовете, имащи право да участвуват в него съгласно примерния устав и решенията на общото събрание, поради което с този остатък се дебитира партидата Парични доходи за разпределение върху труда, респ. с/ка 125, и се кредитира с/ка 72 Кооператори - паричната част от партидите на отделните членове. С това се приключва партидата за паричните доходи върху труда, а заедно с това и с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение.

Постановленията на Примерния устав относно разпределението на паричните доходи се съдържат в чл. 16, според който: „От получените кооперативни парична доходи ТКЗС отделя: а) за изплащане на държавата установените по закон данъци, за застраховките, за лихви на заемите и за изплащане работите, извършени от МТС по сключени договори; б) за необходимите текущи разходи за производствени нужди, като: текущ ремонт на земеделски оръдия, лекуване на добитъка, борба с неприятелите по растенията и т. н.; в) за покриване административно стопанските разходи на кооперацията. Останалата сума от парични доходи се разпределя така: а) 90% за труда и земята; б) 73% за неделим фонд (за строителство, набавяне инвентар, добитък и др.); в) 1.2% за фонд Неурожай и бедствия; г) 1.5% за фонд Осигуряване на издръжката на стари, болни и недъгави, неработоспособни кооператори, детски ясли и др.

По решение на общото събрание от чистите парични доходи за рентата може да се задели до 1% за подсилване на социално-културния фонд. Рентата на фондовите земи за вечно ползуване, тази на обществените кооперативни земи и рентата от наетите земи, След спадане на наема, се отнася към неделимия фонд на ТКЗС.

Според чл. 17 по решение на общото събрание определените за трудодните и земята парични доходи (90% от чистия остатък) се разпределя по един от следните два начина: а) не по-малко от 70% за заплащане на труда съобразно броя на изработените трудодни и до 30% за рента на вложената земя; б) определят .се от 1 до 5 трудодни на декар, които се прибавят към другите трудодни на кооператора и разпределяемия паричен доход (90% от чистия остатък) се разпределя съобразно общия брой трудодни на всеки кооператор.

От тук се вижда, че паричните доходи на ТКЗС покриват всички други разноски на стопанството, освен тези, които са за сметна на натуралните доходи, и остатъкът се разпределя между кооператорите за труд и земя. Разпределението на частта която се пада за земята (до 30%), става пропорционално стойността на внесената земя за кооперативно стопанисване, като при това взема участие всичката стопанисвана земя и частта, която се пада на онази земя, която не е внесена от кооператорите, се зачислява към неделимия фонд. Последното се прави при самото разпределение на паричните доходи в дяла им за земята. Ако е предвидено допълнително заплащане на труда от паричните доходи за труда и земята, то същото се установява и ако не е свързано с трудодните на всички кооператори се отнася направо в паричната част на партидите на кооператорите, при което с/ка 72 Кооператори се кредитира. В случай че частта, която се пада за земята, се разпределя на база установен брой трудодни на декар (от 1 до 5 трудодни-втория начин), то частта, която се пада на кооператорите, се отнася във втората партида Парични доходи за разпределение върху труда и там заедно с частта на паричните доходи, която се разпределя само върху труда (след заделянията за фондовете) се разпределя между кооператорите на база на трудодните.

За паричните доходи, които се разпределят само върху труда, и за тяхното разпределение в Примерния устав нищо не се споменава. Само в чл. 19 се казва, че чистите доходи от стопанските отрасли, несвързани със земеделието (работилниците, тухларниците и др.) се разпределят само върху трудодните. Както видяхме, тези доходи в края на годината се съсредоточават в партидата Парични доходи за разпределение върху труда и след заделянията за трите фонда по дадените в чл. 16 проценти, остатъкът се разпределя между кооператорите на база трудодните.

В чл. 18 на Примерния устав се урежда въпроса за разпределението на доходите от трайните насаждения (лозя и овощни градини), които са внесени от кооператорите. Последните получават рента 30% от чистия доход на трайните насаждения, или им се начисляват от 2 до 6 трудодни на декар. При приемането трайните насаждения на всеки кооператор се оценяват според местоположението, възрастта, сорта и др., като се определя още колко години ще плододават. Тази стойност служи за база за разпределяне рентата на същите. Стойността ежегодно се намалява със сумата на годишната амортизация и след окончателното амортизиране на трайните насаждения кооператорите получават рента само за земята. Тук трябва да споменем, че ако за внесените трайни насаждения на кооператорите се начисляват трудодни по горепосочените норми, то не е необходимо установяването на чистия доход от насажденията и няма никакви особености по установяване на участието на кооператорите в дохода на тези насаждения, тъй като начислените трудодни се прибавят към другите трудодни на кооператора и се получава общия брой трудодни, с които той участвува в разпределението на доходите на кооперативното стопанство. Когато обаче кооператорите получават рента 30% от чистия доход на трайните насаждения, то в този случай се налага изясняване на някои положения. Най-първо се явява необходимо доходите и разноските за трайните насаждения да се отчитат отделени от другите доходи и разноски, за да може да се установи чистия доход от трайните насаждения, от които след спадане на заделянията за фондовете да се отчислят 30% в полза на кооператорите, внесли трайни насаждения. За тази цел в сметките за разноските и най-вече в с/ка 123 Разноски за производството се открива специална партида за разноските по трайните насаждения, или пък общо взето там, където е необходимо и колкото това е необходимо, се откриват отделни партиди за тези разноски по техния вид и с оглед на паричния им и натурален характер. По правило отделни партиди за разноските, ориентирани към определени производствени сектори в кооперативното стопанство (трайни насаждения или отделни такива, работилници или отделни такива и т. н.), се откриват винаги, когато по едни или други съображения трябва да се търси чистия доход от определен сектор. Наред с това в с/ка 124 и в с/ка 125 се откриват партиди за натуралните и парични доходи от производствения сектор, по който се търси чистия доход - в случая за трайните насаждения Също така специални партиди се откриват и в с/ка 113 за продадените произведения от този сектор (в случая за произведенията от трайните насаждения), а същото се прави и по отношение на с/ка 36, или пък и някоя друга сметка - ако това е необходимо. Най-после разноските за трайните насаждения се прехвърлят в партидата за доходите от тях (или изобщо от съответния производствен сектор) и от там се установява размера на чистия доход, който подлежи на разпределение и от който следва да се направят заделянията за фондовете, а остатъкът представлява базата за отчисление 30% в полза на самите трайни насаждения и на техните вносители-кооператори. Ако всички трайни насаждения, с които разполага ТКЗС, са внесени само от един кооператор, то от чистия доход за тях след спадане на заделянията за трите фонда се отчисляват 30% и това представлява припадащата му се част, при което се дебитира с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение - партидата за дохода от насажденията и се кредитира с/ка 72 Кооператори - паричната част от партидата на кооператора. Когато насажденията са внесени от няколко кооператора и не може да се установи чистия доход от насажденията по кооператори, то от чистия доход на всички насаждения след заделянията за фондовете се отчисляват 30% и така установената сума се разпределя между кооператорите пропорционално на неамортизираната още стойност (тази по книгите) на внесените от тях насаждения. В случай че и ТКЗС има собствени насаждения или наети такива и не може отделно да им се изчисли чистия доход, то отделената част 30% от чистия доход по горепосочения начин се разпределя пропорционално на неамортизираната стойност на всички насаждения, като припадащата се част на всеки кооператор се отнася в кредита на партидата му - паричната част. Всеки кооператор получава доход от внесените насаждения до окончателното амортизиране на същите съгласно чл. 18, след което започва да получава на общо основание рента само за земята под трайните насаждения. В последния случай, за да има еднакво третиране на всички трайни насаждения при разпределение на чистия доход, и тези на ТКЗС трябва да бъдат оценени на еднаква база с внесените от кооператорите, като и на тях се определи срок на плодоносенето и амортизация. С една дума и с тях да се постъпи точно така, както с насажденията на кооператорите.

Във връзка с предписанията на чл. 19 от Примерния устав за разпределението на чистите доходи от страничните предприятия несвързани със земеделието (работилници, тухларници, варджийници и др.) само върху трудодните е необходимо за разноските по тези предприятия в с/ка 122 Разноски за странични предприятия да се водят отделни партиди, които да се отнесат за сметка на приходите от същите предприятия по с/ка 124 и с/ка 125 и чистият приход да се отнесе в партидата Парични доходи за разпределение върху труда към с/ка 125 и по този начин да се разпредели само върху трудодните. Изобщо за установяване на чистия приход и тук се постъпва така, както и при трайните насаждения. Установяването на чистия доход може да стане по два начина. При първия начин приходите от страничното предприятие се отнасят в отделна партида към с/ка 1 .5, например Приходи от тухларницата, в която партида в края на годината се отнасят и всички разноски за сметка на паричните доходи от тухларницата и чистия остатък от тази партида се отнася в партидата Парични доходи за разпределение върху труда, където се разпределя заедно с другите подобни доходи на база трудодните. При втория начин доходите от страничното предприятие (например тухларницата) Се отнасят направо в партидата Парични доходи за разпределение върху труда, където в края на годината се отнасят и всички за сметка на паричните доходи разноски по страничното предприятие (тухларницата) и разликата ще представлява чистия доход.

По-долу даваме няколко примера от операции с парични доходи, но трябва да се имат предвид и другите дадени по-рано примери, в които се засягат паричните доходи.

Примери

1) Дадени на кооператора Колю Бойчев един чифт волове за един ден, за да си изоре 4 декара земя при дневна такса 600 лв. Услугата се третира като паричен аванс срещу припадащите му се доходи.

________________________ ______________________

С/ка 72 Кооператори                                                         600

Партида: Колю Бойчев - парична част

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                                     600 .

Партида: От ползуване на жив и мъртъв инвентар

Еднодневна такса за два вола, използувани за оран

от кооператора Колю Бойчев.

________________________ ______________________

2) Получаваме от ДЗИ обезщетение 241000 лв.

за застраховани посеви, пострадали от градушка,

преведени по влоговата ни сметка в БНБ.

________________________ ______________________

С/ка 46 Банки                                                                      241000

Група: Влогови сметки партида: Влогова сметка

в БНБ

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                                        241000

Партида: Застрахователни обезщетения на

реколтата

Получаваме от ЦЗИ обезщетение за посевите,

пострадали от градушка.

________________________ ______________________

3) При построяването на едно здание - краварник са вложени 300 трудодни от кооператорите и 120 трудодни от трудово-културна бригада, оценени по надничния блок по 400 лв.

________________________ ______________________

С/ка 16 Строеж и доставка на основни

средства                                                                               168000

Партида: Трудодни за краварника

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                                        120000

Партида: Парични доходи за разпределение

върху труда или: Вложени трудодни в строежи

С/ка 78 Фондове                                                                                        48000

Неделим фонд - парична партида

Вложени трудодни в строежа на краварника,

оценени по 400 лв. - от кооператорите 300

трудодни и от трудово-културна бригада 120.

________________________ ______________________

4) За построяването на краварника сме употребили 90000 тухли по 5 лв. и 80 кубика камъни по 1000 лв. Да се опаричат същите в края на годината.

________________________ ______________________

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                      530000

Група: Произведения от странични предприятия

и преработки

партида: Тухли, 90 000 бр. по 5 лв. за 450000

лв. партида: Камъни, 80 кубика

по 1000 лв. за 80000 лв.

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                                     530000

Партида: Парични доходи за разпределение

върху труда

Отнасяме към паричните доходи употребените

за краварника 90000 тухли и 80 кубика камъни.

________________________ ______________________

5) В края на годината имаме следните данни във връзка с паричните доходи на ТКЗС и за разноските за сметка на същите: дебитният оборот по партидата Разноски за тухларницата към с/ка 122 Разноски за странични предприятия е 110000 лева и по обущарницата е 35000 лева; по партидите за сметка на паричните доходи към с/ка 123 Разноски за производството е 280000 лева; по с/ка 108 Общи управителни разноски е 190000 лева; кредитното салдо по партидата на останалата за продажба от миналата година пшеница към с/ка 113 Продажби е 80000 лева, а дебитното салдо по сметката на ръжта при същия случай е 20000 лева; кредитният оборот по партидите за продадените произведения от текущата година е 4000X100 лева, в която сума влизат и продадените тухли за 200000 лева; кредитният оборот на партидите за продадените млади животни родени през текущата година е 110000 лева (агнета 95000 лв. и кончета 15000 лв.), а дебитното салдо по партидата за продадените агнета останали от миналата година, е 10000 лева; кредитните салда от следните партиди към с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение са: доходи от превози 30000 лева, доходи от използуване на жив инвентар 15000 лева, вложени трудодни в строежи 120000 лева, доходи от лихви 5000 лева, доходи от обущарницата 45000 лева, застрахователни обезщетения за реколтата 50000 лева, премии от обмяна 4000 лева, награди от изложби 6000 лева и разни парични доходи 2000 лева. По решение на общото събрание от отчислените 90% от паричните доходи за разпределение върху труда и земята 80% се отделят за труда и 20% за земята. Забележка. ТКЗС обработва само внесени от кооператорите земи.

________________________ ______________________

С/ка 125 Парични доходи и тяхното разпре-

. деление                                                                              500000

Партида: Парични доходи за разпределение

между труда и земята

С/ка 123 Разноски за производството                                               280000

Група: Разноски за сметка на паричните доходи

партиди: на съответните разноски

С/ка 108 Общи управителни разноски                                              190000

Партиди: на съответните разноски

С/ка 113 Продажби                                                                                    2000

Група: Продажба на произведения от миналата

година, предназначени за продажба

партида: Ръж - загуба 20000 лв.

С/ка 17 Ликвидация на основни средства                                          1000

Група: Ликвидация на млади животни оставени от

лишалата година за продажба

партида: Агнета - загуба 10000 лв. Отнасяме всички

разноски и загуби за сметка на паричните доходи

за разпределение върху труда и земята в общата

партида на последните към с/ка 125.

________________________ ______________________

С/ка 113 Продажби                                                            4080000

Група: Продажба на произведения от миналата

година, предназначени за продажба

партида: Пшеница - печалба 80000 лв.

Група: Продажба на произведения от текущото

производство

Подгрупи: на произведенията

партиди: на отделните произведения - 3800000 лв.

Подгрупа: Продажба на произведения от странични

предприятия

партида: Тухли, 25000 бр. по 8 лв. за 200000 лв.

С/ка 17 Ликвидация на основни средства                  110000

Група: Ликвидация на млади животни,

родени през отчетната година

партида: Агнета, за 95000 лв.

партида: Кончета, за 15000 лв.

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                   4190000

Партида: Парични доходи за разпределение

върл у труда и земята 3990000 лв.

Партида: Доходи от тухларницата 200000 лв.

Отнасяме паричните доходи от текущото

производство и печалбите от продадените

произведения, оставени от миналата година,

разпределяеми върху труда и земята общо за

3990000 лв. и доходите от тухларницата

________________________ ______________________

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                   145000

Партида: Доходи от тухларницата –

110000 лв. Партида: Доходи от обущарницата

-  35.000 лв.

С/ка 122 Разноски за странични                                                      145000

предприятия Група: Разноски за сметка на

паричните доходи

партида: Разноски за тухларницата - 110000 лв.

партида: Разноски за обущарницата - 5 000 лв.

Отнасяме разноските за тухларницата и за

обущарницата в партидите за доходите от същите.

________________________ ______________________

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                   112000

Партида: Вложени трудодни в строежи 120000 лв.

Партида: Доходи от обущарницата (салдо)

10000 лв. Партида: Доходи от тухларницата

(салдо) 90000 лв.

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                   112000

Партида; Парични доходи за разпределение

върху труда

Отнасяме реализираните през годината парични

доходи, разпределяеми върху труда, в общата

партида на същите.

________________________ ______________________

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                   220000

Партида: Парични доходи за разпределение

върху труда и земята

С/ка 78 Фондове                                                                                      220000

3602000 лв. = 262946 лв.

Фонд Неурожай и бедствия - парична партида,

1.2% от 3602000 лв. = 43224 лв.

Фонд Социално-културен - парична партида

С/ка 72 Кооператори                                                                              648360

Партиди на отделните кооператори - парична част,

делът за земята 20%

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                                        2593440

Партида: Парични доходи за разпределение върху

труда - делът за труда 80°/0 Разпределение на

паричните доходи от партидата Парични доходи за

разпределение върху труда и земята, като делът за

земята 648360 лв. се разпределя между

кооператорите пропорционално стойността на

внесената земя.

________________________ ______________________

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                   2813440

Партида: Парични доходи за разпределение

върху труда

С/ка 78 Фондове                                                                                    22000

Неделим фонд - парична партида,

73% от 220000 лв. = 16060 лв.

Фонд Неурожай и бедствия - парична

партида, 12% от 220000 лв.= 2640 лв.

Фонд Социално-културен - парична

партида, 1-5% от 220 000 лв. = 3300 лв.

22000 лв.

С/ка 72 Кооператори                                                                        2791440

Партиди на отделните кооператори - парична

част, делът за труда Разпределение на

паричните доходи върху труда, като

припадащата се част на кооператорите

2791440 лв. се разпределя между тях

пропорционално броя на вложените трудодни.

________________________ ______________________

Отчитането на паричните доходи в колхозите е тясно свързано с отчитането на приходо-разходната сметка, която дадохме по-рано. При колхозите които прилагат двойното счетоводство, няма отделна книга за отчитане изпълнението на тази сметка, тъй като то става в обсега на самите главни и спомагателни сметки. Поради това спомагателните сметки, които спадат към главните сметки, отчитащи средствата или техните източници, се откриват съобразно с перата на приходо-разходната сметка - обикновено за всяко перо и отделна сметка, като в заглавието на сметната се посочва утвърдената сума по съответното перо, а в самата нея се записват реализираните данни по същото перо и по този начин се следи за хода на неговото изпълнение. Така например за отчитане на постъпилите парични доходи, предвидени в първия раздел на приходо-разходната сметка към главната с/ка № 19 Парични доходи и тяхното разпределение се откриват спомагателните сметки: Доходи от странични предприятия. Доходи от -'работа навън, Лихви по текущата сметка в Госбанк и др. Също така за отчитане на заплануваните производствени разноски се откриват спомагателни сметки към главната с/ка № 13 Разноски за производството. По този начин стойностните показатели на съставената в края на всеки месец оборотна ведомост по спомагателните сметки към всяка главна сметка характеризира изпълнението на съответните пера за месеца и отначало на годината. За да отговорят оборотните ведомости по-добре на тази задача, в тях могат да се записват предвидените по перата данни, а след всяко перо да се изброят спомагателните сметки в които се отчита неговото изпълнение. Въз основа на данните от оборотната ведомост счетоводителят съставя и месечния отчет на изпълнението на приходо-разходната сметка. Отчитането на плана става в следните сметки. 1) Отчитането на реализираните приходи по първия раздел - Парични доходи и тяхното разпределение става в спомагателните сметки към главната с/ка № 19 Парични доходи и тяхното разпределение, с изключение доходите от продадената продукция, животните и продуктите от животните. Паричните доходи от продадената продукция се отчитат в спомагателните сметки към главната с/ка № 16 Държавни доставки и продажби, а тези от животните - в с/ка М 17 Ликвидация на основни средства и животни. Паричните доходи, записани в с/ка № 16 и с/ка № 17 в края на годината се отнасят в с/ка № 19 Парични доходи и тяхното разпределение. При купените произведения и останалите за продажба от миналата година паричен доход представлява само разликата между продажната стойност и тази на оприходяването. 2) Отчитане изпълнението на разходните пера от първия раздел на приходо-разходна сметката става през течение на годината в дебита на главните сметка №№ б, 7, 11, 13, 14 и 15. Съставните части на разходните пера от този раздел се отчитат в спомагателните сметки към тези главна сметки. 3) Отчитане изпълнението на приходните пера от втория раздел - Средства за капиталовложения и тяхното разходване става в следните главни сметки и подсметките към тях: постъпленията от ликвидирани основни средства се отчитат в кредит на с/ка № 17 Ликвидация на основни средства и животни; встъпителните вноски, отчисленията от паричните доходи за" неделимите фондове и лихвите по влоговата сметка за капиталовложения се отчитат в кредит на с/ка № 8 Неделими фондове и дялови вноски; заемите за капиталовложения се отчитат в с/ка № 7 Разплащане с учрежденията и лицата. 4) Отчитане изпълнението на разходните пера от втория раздел става в следните сметки: разноските за строителство, основен ремонт, трайни насаждения, мелиорации и иригации се отчитат в спомагателните сметки към с/ка № 12 Разноски за строителство и основен ремонт: разноските за произвеждане на основни средства в страничните предприятия (коли, шейни и др.) и строителните материали за нуждите на колхоза се отчитат в дебит на спомагателните сметки към с/ка 11 Разноски за странични предприятия и преработки; паричните разходи за покупка на основни средства и млади животни се отчитат в с/ка № 1 Основни средства и с/ка № 2 Млади животни и животни за угояване. 5) Отчитане изпълнението на перата от третия раздел на плана - Средства за културно-битови нужди и тяхното разходване става в спомагателните сметки към с/ка № 10 Фонд помощи и за културни нужди - паричните партиди. Тук трябва да се има предвид, че разноските по издържане на детските ясли, площадките и другите мероприятия, които обслужват битовите нужди на колхозниците през годината, се отчитат в с/ка № 11 и в края на годината се прехвърлят в с/ка № 10. 6) Изпълнението на приходните и разходни пара от четвъртия раздел на плана - Средства за разплащане, тяхното постъпление и разходване се контролира от спомагателните сметки към с/ка М 6 Разплащане с членовете на колхоза - групата (подсметката) Разплащане по трудодните в пари и към с/ка № 7 Разплащане с учрежденията и лицата както и от записванията по отчитане на реализираната (продадена-, та) продукция, останала от миналата година. Тук трябва да се обърне особено внимание на това как колхозът изпълнява своите задължения към държавата за плащане на данъците, застраховките и за връщане на заемите, сключени от Селхозбанк и Госбанк. В края на всеки месец в колхозите се съставя отчет за изпълнение на приходо-разходната сметка чрез обобщаване на данните от оборотните ведомости по сметките, които през годината отчитат това изпълнение.

В сметкоплана на колхозите паричните доходи се отчитат в с/ка 19 Парични доходи и тяхното разпределение. През годината тази сметка само се кредитира, като същевременно се дебитира с/ка №4 Парични средства, с/ка М 7 Разплащане с учрежденията и лицата или с/ка № 6 Разплащане с членовете на колхоза. Тази сметка има две подсметки: Парични доходи и Разпределение на паричните доходи. Спомагателните сметки към първата подсметка се откриват по перата на приходо-разходната сметка. Приходът от реализиране на продукцията и на продуктите от убоя на животните се отчита в кредита на с/ка 16 Държавни доставки и продажби, докато този от продажбата на живи животни се отчита в кредита на с/ка № 17 Ликвидация на основни средства и животни. Разпределението на паричните доходи се отчита във втората подсметка на главната с/ка № 19 Парични доходи и тяхното разпределение, а именно Разпределение на паричните доходи, към която има само една спомагателна сметка и то под същото наименование. Тя се открива в края на годината и в нея се пренасят паричните доходи, записани в първата подсметка, както и всички парични доходи записани през годината в други сметки, като продадената продукция от текущата година (по с/ка 16), печалбата от продадените произведения от миналата година, стойността на оставената за продажба през следната година текуща продукция, като реализираната продукция от убоя на животните се включва в паричните доходи по решение на общото събрание, ако е изпълнен от колхоза държавния план за развитие на животновъдството. Приходът от продадените живи животни, който се отчита в с/ка № 17, подсметка - Продажба на животни за доставяне на месо, се изключва напълно в разпределяемия паричен доход, но приходът, отчитан в подметките Продажба добитък на държавните доставчици и Продажба добитък на колхозния пазар, се включва в паричните доходи само ако колхозът е изпълнил държавния план за развитието на животновъдството. Ако планът не е изпълнен, общото събрание решава каква сума да се причисли към неделимия фонд за набавяне на недостигащия по плана добитък. След като всички парични доходи се съсредоточат в партидата Разпределение на паричните доходи, извършва се разпределението на същите съгласно чл. 12 от Примерния устав.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание