Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство и калкулации

Отчитане на младите животни и животните за угояване

Под млади животни се разбират приплодите от всички видове животни, както и закупените такива, докато станат годни за работа и разплод. Отчитането на тези животни, както и на животните, определени за угояване, става чрез с/ка 37 Млади животни и животни за угояване. В тази сметка се отчитат още птиците и зайците

Сметката се дебитира: а) с добитите приплоди по стойността на задължителната оценка и с дооценката на прираста на младите животни при равните случаи, при кредитиране на с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение; б) с набавната стойност на купените млади животни и такива за угояване, при кредитиране на с/ки 46 Банки, 47 Каса или 60 Дебитори и кредитори;

в) с прехвърлените за угояване продуктивни и работни животни, при кредитиране на с/ка 13 Продуктивни и работни   животни;

г) със стойността по оценителния протокол на внесените от кооператорите млади животни и такива за угояване, при кредитиране на с/ка 76 Дялов капитал. При прехвърляне на младите животни от една възрастна група в друга, при което с/ка 37 Млади животни и животни за угояване едновременно се дебитира и кредитира.

Сметката се кредитира: а) със стойността на прехвърлените млади животни в групата на продуктивните и работни животни, когато станат годни за работа и разплод, при дебитиране на с/ка 13 Продуктивни и работни животни; б) при раздаване на кооператорите, при клане, продажба, смърт и др. случаи на ликвидиране на млади животни и животни за угояване, като се дебитира с/ка 17 Ликвидация на основни средства. Раздаването на младите животни на кооператорите се отчита също така чрез с/ка № 17.

Докато станат годни за работа и разплод, младите животни се дооценяват: при годишното приключване, при прехвърляне в друга възрастна група и прехвърляне в групата на продуктивните  и работни животни, като оценяването става съобразно текущите пазарни цени и качества на младите животни, като раса, развитие, сила, телесни недостатъци, тегло и др. Животните за угояване могат да се дооценят само в края на годината, ако тяхното продаване стане в първите дни на следната година и то с оглед на правилното разпределение на доходите от угояването. Младите животни се смятат годни за работа и разплод, както следва: телетата и малачетата - след навършване на 3 години, кончетата - след навършване 3-4 години, агнетата - след 2 години, прасетата - след 9 месеца, птиците - към края на първата година, когато се извършва и дооценката им. Разноските по поддържането и изхранването на младите животни и животните за угояване се отнасят в с/ка 123 Разноски за производството.

В спомагателната книга.на младите животни и животните за угояване се образуват следните групи от партиди: 1) млади животни, родени през отчетната година; 2) млади животни, оставени за продажба от миналата година; 3) млада животни, оставени за нуждите на стопанството, като и при трите групи имаме следните партиди: агнета, телета, кончета, прасета и др.; 4) животни за угояване - с партиди: волове за угояване, крави за угояване, свини, биволи и др.; 5) птици и зайци - с партиди: пилета, кокошки, гъски, пуйки, патки, юрдечки, ангорски зайци и др. Партидите могат да се разделят и по раси.

При добиване младите животни се оценяват по следната задължителна за всички ТКЗС оценка: а) телета, малачета, кончета и магаренца по 1000 лева; б) агнета, козлета и прасенца по 100 лева; в) пилетата (след навършване на 2 седмици) по 10 лв. и се записват направо в групата на възрастните птици, а именно Птици и зайци - съответната партида.

Партидите на младите животни се откриват по възрастни групи, като: телета до 1 година, телета от 1 до 2 години, телета от 2 до 3 години, кончета до 1 година, кончета от 1 до 2 години, кончета от 2 до 3 години, агнета до 1 година, агнета от 1 до 2 години, прасета до 4 месеца, прасета от 4 до 9 месеца и т. н. Препоръчва се тези партиди да се разделят и по раси.

Примери

1) Родени са следните животни: 3 телета, 20 агнета и прасенца, оценени по задължителната оценка.

_______________________   ________________________

С/ка 37 Млади животни и животни за угояване                    6500

Група: Млади  животни  родени  през  отчетната година

партида: Телета до 1 година - 3 бр. по 1000 лв.

за 3000 лв. партида: Агнета до 1 година - 20 бр. по

100 лв. за 2000 лв. партида: Прасета до 4 месеца - 15 бр.

по 100 лв. за 1500 лв.

С/ка 124 Натурални  доходи и тяхното

разпределение                                                                                      6500

Група: Произведения от животновъдството

партида: Телета, 3 бр. по 1000 лв. = 3000 лв.

партида: Агнета, 20 бр. по 100 лв. = 2000 лв.

партида: Прасета, 15 бр. по 100 лв. = 1500 лв.

Родени млади животни и осчетоводени по

задължителната оценка.

_______________________   ________________________

2) Купуваме от пазари едно конче на 20 г. години за

12000 лв. и 2 свине за угояване по 15000 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 37 Млади животни и животни за угояване        42000

Група: Млади животни оставени  за   нуждите 

на стопанството

партида: Кончета от 2 до 3 години, 1 бр. за 12000 лв.

Група: Животни за угояване

партида: Свини за угояване, 2 бр. по 15000 лв.

С/ка 47 Каса                                                                                        42000

Купени от пазара едно конче за отглеждане

и 2 свини за угояване.

_______________________   ________________________

3) Отделяме за угояване 2 остарели вола с балансова стойност по 25000 лв. и една непродуктивна крава с балансова стойност 32 000 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 37 Млади животни и животни за угояване             82000

Група: Животни за угояване

партида: Волове, 2 бр. по 25000 лв. за 50000 лв.

партида: Крави, 1 бр. за 32000 лв.

С/ка 13 Продуктивни  и   работни животни                                      82000

Група: Продуктивни животни

партида: Крави, 1 бр. за 32000 лв.

Група: Работни животни партида:

Волове, 2 бр. по 25000 лв. за 50000 лв.

Отделяме два вола и една крава за угояване.

_______________________   ________________________

Понеже продуктивните и работни животни са основни средства, то следва още със сумата 82000 лв. да се намали (дебитира) натуралната партида на неделимия фонд и да се увеличи (кредитира) неговата парична партида. Това може да стане още и след продажбата (ликвидирането) на угоените вече животни.

4) При постъпване в ТКЗС кооператорът Иван Добрев внася 2 телета на възраст между 1 и 2 години по 6000 лв. за 12000 лв., едно конче над 2 години за 9000 лв. и 10 агнета над 1 година по 1500 лв. за 15000 лв. Задължителната инвентарна вноска на същия е определена на 50000 лв. и той внася разликата в брой.

_______________________   ________________________

С/ка 37 Млади животни и животни за угояване              36000

Група: Млади животни  оставени за   нуждите   на

стопанството

партида: Телета от 1 до 2 години, 2 бр. по 6 000 лв.

за 12000 лв.

партида: Кончета от 2 до 3 години, 1 бр. за 9000 лв.

партида: Агнета от 1 до 2 години, 10 бр.

по 1500 лв. за 15000 лв.

С/ка 47 Каса                                                                         14000

С/ка 76 Дялов капитал                                                                       50000

Партида: Иван Добрев

Задължителна инвентарна вноска

Внесени млади животни и парична вноска

за дялов капитал от кооператора Иван Добрев.

_______________________   ________________________

5) Едно агне на 10 месеца и с оценка 100 лв. умира, като кожата му се оценява за 130 лв. Други 15 агнета са продадени по 1200 лв. за 18000 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 17 Ликвидация на основни средства                       1600

Група: Ликвидация на млади животни родени през

отчетната година партида: Агнета, 16 бр. по 100 лв.

за 1600 лв.

С/ка 37 Млади животни и животни

8а угояване                                                                                               1600

Група: Млади животни родени през отчетната година

партида: Агнета до 1 година, 16 бр. по 100 лв.

Себестойност на ликвидираните общо 16 агнета.

_______________________   ________________________

С/ка 36 Произведения и материали                                      150

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: Произведения от животновъдството

партида: Кожи агнешки

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                                             150

Група: Произведения от животновъдството

партида: Кожи агнешки Добита кожа от умрялото

10 месечно агне.

_______________________   ________________________

С/ка 47 Каса                                                                       18000

С/ка 17 Ликвидация на основни

средства                                                                                                  18000

Група: Ликвидация на млади животни родени

през отчетната година партида:

Агнета, 15 бр. по 1.200 лв. за 18000 лв.

Продажна стойност на продадените 15 агнета.

_______________________   ________________________

Ликвидационната партида на агнетата в края на годината се приключва оборотно - дебита със с/ка 124 и кредита със с/ка 125, тъй като ликвидираните агнета са от родените през отчетната година.

б) Продаваме една угоена крава за 45000 лв. при  балансова стойност 32000 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 17 Ликвидация на основни средства                       32000

Група: Ликвидация на угоени животни

партида: Крави

С/ка 37 Млади животни и животни

за угояване                                                                                            32000

Група: Животни за угояване

партида: Крави Балансова стойност от продадената

угоена крава.

_______________________   ________________________

С/ка 47 Каса                                                                         45000

С/ка 17 Ликвидация на основни

средства                                                                                                45000

Група: Ликвидация на угоени животни

партида: Крави Продаваме една угоена крава

за 45000 лв.

_______________________   ________________________

Ликвидационната партида на угоената крава в края на годината се приключва със кредитното си салдо (печалба) 13000 лв. със с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение.

7) Поради навършване на 4-месечна възраст 6 прасета се дооценяват и поради това поставя им се оценка по 900 лв. и се прехвърлят за отчитане в следващата възрастна група. Задължителната оценка на същите е по 100 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 37 Млади животни и животни за угояване              48000

Група: Млади животни родени през отчетната година

партида: Прасета до 4 месеца, 6 бр. дооценка по

800 лв. = 4800 лв.

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                                       48000

Група: Произведения от животновъдството

партида: Прасета, 6 бр. дооценка по 800 лв.

Дооценяваме 6 прасета, родени през отчетната година,

поради навършване на 4 месеца с по 800 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 37 Млади животни и животни за угояване                5400

Група: Млади животни родени през отчетната година

партида: Прасета от 4 до 9 месеца. 6 бр. по 900 лв.

за 5.400 лв.

С/ка 37 Млада животни и животни за угояване                               5400

Група: Млади животни родени през отчетната година

партида: Прасета до 4 м-ца, 6 бр. по 900 лв.

за 5400 лв.

Прехвърляме в по-горната група 6 прасета, родени

през текущата година, оценени по 900 лв. за 5400 лв.

_______________________   ________________________

8) На 31 декември 1950 год. при инвентаризацията съгласно констативния протокол се прави следната преоценка на наличните към тази дата млади животни: а) на родените през същата година животни (записани по задължителната оценка) - 2 телета по 7.000 лв. и се оставят за продажба през следващата година, 10 прасета под 4 месеца по 2000 лв. и се оставят за продажба през следващата година, 20 агнета по 1800 лв. от които 15 се оставят за продажба през следващата година и 5 се оставят за нуждите на стопанството; б) на оставените за нуждите на стопанството 2 кончета над 2 години по 12000 лв., записани по 9000 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 37 Млади животни и животни за угояване              71000

Група: Млади животни родени през отчетната година

партида: Телета до 1 година, дооценка на 2 телета

по 6000 лв. за 12000 лв. партида: Прасета до 4

месеца, дооценка на 10 прасета по 1.900 лв. за 19000

лв. партида: Агнета до 1 година, дооценка на 20

агнета по 1700 лв. за 34000 лв.

Група: Млади животни оставени за нуждите на

стопанството

партида: Кончета от 2 до 3 години, дооценка на 2

кончета по 3000 лв. за 6000 лв.

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                                      71000

Група: Произведения от животновъдство

партида: Телета, дооценка 12000 лв.

партида: Прасета, дооценка 19000 лв.

партида: Агнета, дооценка 34000 лв.

партида: Кончета, дооценка  6.000 лв.

Дооценка на младите животни съгласно

констативния протокол.

_______________________   ________________________

С/ка 37 Млади животни и животни за угояване             70000

Група: Млади животни останали за продан от

миналата година партида: Телета до 1 година, 2 бр.

по 7000 лв. за   14000 лв. партида:

Прасета до 4 м-ца, 10 бр.

по 2000 лв. за   20000 лв. партида:

Агнета до 1 година, 15 бр.

по 1800 лв. за   27000 лв.

Група: Млади животни оставени за

нуждите на стопанството партида:

Агнета до 1 година, 5 бр.

по 1800 лв. за 9000 лв.

С/ка 37 Млади животни и животни

за угояване                                                                                        70000

Група: Млади животни родени през отчетната

година партида: Телета до 1 година,

2 бр. за 14000 лв. партида: Прасета до 4 м-ца,

10 бр. за 20000 лв. партида: Агнета до 1 година,

20 бр. за 36000 лв. Прехвърляме  в  края   на  г

годината   родените   през същата година млади

животни за отчитане в съответните групи

според тяхното предназначение.

_______________________   ________________________

Освен това прирастът на младите животни за 1950 год. на стойност 71.000 лв., който увеличава натуралните доходи, на 31 декември ще се опаричи и отнесе в увеличение на паричните доходи, при което с/ка 124 ще се дебитира и с/ка 125 ще се кредитира.

Оставените за продажба през 1951 година (по данните на горния пример) телета, прасета и агнета при преминаване в по-горна възрастна група отново ще се дооценят и прирастът ще се запише като увеличение на натуралните доходи, а самите животни ще се прехвърлят за отчитане в партидата на новата възрастна група. В края на годината прирастът от сметката за натуралните доходи (с/ка 124) ще се отнесе в увеличение на паричните доходи по с/ка 125. В случая може да се избегне с/ка 124, като прирастът се отнесе направо като увеличение на паричните доходи в с/ка 125. По същия начин може да се постъпи и с прираста по другите категории млади животни, например на животните оставени за нуждите на стопанството, както и по животните за угояване, в случай че се наложи неговото установяване, с изключение само на родените през текущата година животни. Освен по този начин, прирастът на оставените за продажба млади животни може да не се определя и осчетоводява, в който случай при продажба на същите той ще се отрази по ликвидационните им партиди, по които ще се получи по-голям остатък (салдо) за отнасяне като увеличение на паричните доходи (в с/ка 125). Продажбата на тези животни ще се осчетоводи чрез с/ка 17 Ликвидация на основни средства по познатия вече начин, като ликвидационните партиди ще се приключат салдово със с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение. В случай че някои от отделените за продажба млади животни получат друго назначение, то същите се дооценяват и след това се прехвърлят за отчитане в съответната категория, при което с/ка 37 едновременно се дебитира и кредитира.

9) Поради навършване на 1 година оставените за нуждите на стопанството 5 агнета, записани по 1800 лева, се дооценяват и получават оценка по 2500 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 37 Млади животни и животни за угояване           3500

Група: Млади животни оставени  за  нуждите  на

стопанството

партида: Агнета до 1 година, дооценка на 5 агнета

по 700 лв. за 3500 лв.

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                                     3500

Група: Произведения от животновъдството

партида: Агнета, прираст за 3500 лв.

Установен прираст на оставените за нуждите на

стопанството 5 агнета по 700 лв. за 3500 лв.

поради навършване на една година.

_______________________   ________________________

С/ка 37 Млади животни и животни за угояване             12500

Група: Млади животни оставени  за   нуждите   на

стопанството

партида: Агнета от 1 до 2 години, 5 бр.

по 2500 лв. за 12500 лв.

С/ка 37 Млади животни и животни

за угояване                                                                                              12500

Група: Млади животни оставени за нуждите

на стопанството партида: Агнета до 1 година, 5 бр. по

2500 лв. за 12500 лв.

Прехвърляме навършилите едногодишна възраст

5 агнета за отчитан в по-горна възрастна група.

_______________________   ________________________

10) Оставените за нуждите на стопанството 2 кончета, записани по 12000 лева, поради навършване на 3 години се дооценяват по на 25000 лв. и се предават за използуване като работни животни.

_______________________   ________________________

С/ка 37 Млади животни и животни за угояване             26000

Група: Млади животни оставени за  нуждите  на

стопанството

партида: Кончета от 2 до 3 години,  дооценка на

2 кончета по 13000 лв. = 26000 лв.

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                                      26000

Група: Произведения от животновъдството партида:

Кончета, прираст за 26000 лв.

Установен прираст на навършилите 3 години

2 кончета по 13000 лв. за 26000 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 13 Продуктивни и работни животни                        50000

Група: Работни животни

партида: Коне, 2 бр. по 25000 лв. за 50000 лв.

С/ка 37 Млади животни и животни

за угояване                                                                                            50000

Група: Млади животни оставени за нуждите

на стопанството

Партида: Кончета от 2 до 3 години, 2 бр. по

25000 лв. за 50000 лв.

Поради навършване на 3 години предават се

2 кончета за използуване като работни животни.

_______________________   ________________________

Тъй като набавянето на основни средства става със средствата на неделимия фонд, то стойността на двата работни коня 50000 лв. трябва да се запише още и като увеличение (в кредит) по натуралната партида и като намаление (в дебит) на паричната партида на неделимия фонд.

9) Стопанството разполага с 20 угоени прасета, които ще продаде в първите дни на януари 1951 год. На 31 декември 1950 г. общото събрание взема решение да дооцени същите, при което се получава обща стойност 400000 лв. Същите са записани със стойност 300000 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 37 Млади животни и животни за угояване           100000

Група: Животни за угояване партида:

Свини, дооценка

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                                    100000

Група: Произведения от животновъдството

партида: Свини, дооценка за угоените

20 свини по решение на общото събрание.

_______________________   ________________________

Освен това същата сума се отнася като увеличение на паричните доходи, поради което с/ка 124 се дебитира и с/ка 125 се кредитира.

Поради по-голямото многообразие в птиците и зайците, честите промени, които стават в техния състав, и по-дребния им характер, няма възможност да се установи по-точно прираста на същите, както това става при другите млади животни. Поради това най-често те остават да се отчитат по задължителната оценка до продажбата, или изобщо до ликвидирането им. Това обаче не изключва възможността понякога и там да се направи опит за дооценяване, и  то най-вече в края на годината при инвентаризацията.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание