Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека > Отчитане на дяловия капитал

Счетоводство и калкулации

Отчитане на дяловия капитал

Дяловият капитал представлява финансовата основа при основаването и развитието на трудово-кооперативното земеделско стопанство и изразява финансовия дял, с който кооператорите вземат участие в стопанската дейност на кооператива. Дяловият капитал на всеки кооператор от своя страна показва финансовото участие на същия в работите на ТКЗС. Според чл. 8 на Примерния устав при постъпване в кооперативното стопанство всеки член внася за общо ползуване от кооператива и земеделския си инвентар, работния и продуктивен добитък, стопанските си постройки, ако те не му са нужни за оставения му личен добитък и се намират вън от стопанския му двор, както и предприятията за преработка на земеделското производство, като мелници, дараци и др. Внася се също така земеделския инвентар и добитъка на членовете на домакинството, чиято земя е включена в кооперативното стопанство за общо ползуване, съгласно чл. 3 от Примерния устав. Така внесените лични имущества на кооператора представляват неговата инвентарна вноска в трудово-кооперативното земеделско стопанство. Размерът на задължителния дялов капитал, с който всеки член трябва да участвува в ТКЗС,се определя от чл. 10 на Примерния устав и възлиза от 2000 до 5000 лв. на декар внесена земя съгласно решението на общото събрание. Това представлява и така наречената задължителна инвентарна вноска. В случай че стойността на внесения жив и мъртъв инвентар и постройки не покрива задължителната инвентарна вноска на кооператора, то същият трябва да довнесе разликата в пари, но ако тази стойност надхвърля задължителната вноска, то разликата в повече се зачислява като допълнителна инвентарна вноска, която се заплаща на кооператора в срок от 5 до 8 години (чл. 10 от ПУ). Безимотните селяни внасят задължителната си инвентарна вноска в пари и то като стопани, притежаващи в интензивните райони 5 декара земя, а в зърнените - 10 декара земя (чл. 10 от ПУ). Освен в натура и в пари по решение на общото събрание дяловият капитал може да бъде внесен още и в облигации от Заема на свободата от 1945 година, които се пресмятат по номинална стойност. Освен това всяко домакинство което влиза в ТКЗС съгласно чл. 13 от ПУ внася встъпителна вноска в размер от 1000 до 2000 лева, която се зачислява в неделимия фонд на ТКЗС. От тук се вижда, че дяловия капитал се състои от две части, а именно: задължителна инвентарна вноска и допълнителна инвентарна вноска, тъй като встъпителната вноска се отнася в полза на неделимия фонд за капиталовложения, при което в зависимост от размера на натуралните апорти (вноски) всички кооператори ще имат за дялов капитал задължителната инвентарна вноска, а други ще имат още и допълнителна инвентарна вноска. При напущане или изключване на някой член от ТКЗС задължителната инвентарна вноска съгласно последната алинея на чл. 10 от ПУ се връща на кооператора в течение на 3 години, като се прави удръжка за амортизация по определени от Министерството на земеделието норми.

Отчитането на дяловия капитал става в с/ка 76 Дялов капитал, в която се изразяват задължителната и допълнителната инвентарни вноски. Сметката се кредитира със стойността на всички внесени за дялов капитал имущества, като пари, облигации, произведения и материали, млади животни и животни за угояване, сгради и съоръжения, селскостопански инвентар, мобили и обзавеждане, транспортни средства, мелиоративни подобрения, насаждения, работен и продуктивен добитък и т. н., при дебитиране според случая на сметките: 47 Каса, 20 Ценни книжа и съучастия, 36 Произведения и материали, 37 Млади животни и животни за угояване, 4 Недвижимости, 11 Движимости, 12 Трайни вложения и насаждения или 13 Продуктивни и работни животни. Тя се дебитира със стойността на върнатия дялов капитал при напущане или изключване от ТКЗС, както и при частичното или пълно изплащане на допълнителната инвентарна вноска в предвидения в Примерния устав срок, което може да стане в пари, облигации и в жив и мъртъв инвентар (ако ТКЗС има излишен такъв), при кредитиране според случая на сметките: 46 Банки, 47 Каса, 20 Ценни книжа и съучастия, 11 Движимости, 13 Продуктивни и работни животни и др.

Аналитичното (спомагателното) отчитане на дяловия капитал става в откритите партиди за кооператорите в книгата за членовете, като в специалното място (таблица) за тази цел се посочва размера на задължителната и на допълнителната инвентарна вноска, вида на внесените имущества и каква част от дяловия капитал е внесена в пари. Разбира се, че когато някои от тези данни липсват при даден кооператор, то те не се отбелязват.

Освен това внесените за дялов капитал основни средства следва да се отразят още и като увеличение (в кредита) по натуралната партида на неделимия фонд и като намаление (в дебита) по паричната партида на същия фонд, при което с/ка 78 Фондове едновременно се дебитира и кредитира. Това се явява необходимо» тъй като всички основни средства се набавят за сметка на неделимия фонд и поради това органически се свързват с него. Необходимо е още и поради това, че реализираните суми от ликвидирането на основни средства се причисляват към неделимия фонд и увеличават неговата парична партида, докато себестойността на ликвидираните основни средства се отнася в намаление натуралната партида на същия фонд. Ако се постъпи по този начин, то записването на внесените от членовете основни средства по партидите на неделимия фонд ще се свърже органически със записванията по тези партиди при ликвидиране на същите основни средства, което безспорно рано или късно ще настъпи. По този начин и записванията при ликвидирането могат да бъдат обосновани. Наред с това дебитирането на паричната партида на неделимия фонд със стойността на внесените от кооператорите основни средства ще означава, че фондът има задължението да набави тези основни средства, след като те бъдат ликвидирани поради бракуване, изхабяване, продажба и др., поради което и реализираната от тяхната ликвидация сума се зачислява към неделимия фонд и се записва като увеличение (в кредита) по паричната му партида.

Във връзка с отчитането на дяловия капитал се явява и въпроса може ли и встъпителната вноска, която се зачислява към неделимия фонд и възлиза от 1000 до 2000 лв. на домакинство, да се внесе освен в пари още и в натура, подобно на дяловия капитал. В чл. 13 на Примерния устав, където тази вноска е предвидена, нищо не се казва изрично по този въпрос, освен че всяко домакинство внася встъпителна вноска в размер от 1000 до 2000 лв. Зачисляването на тази вноска към неделимия фонд има за цел да увеличи средствата на фонда и да заздрави ТКЗС във финансово отношение. Поради това ние считаме, че по правило встъпителната вноска освен в пари може да се внесе още и в натура, но в произведения, които лесно биха се опаричили. В случай че тази вноска се прави в натура, то с нея следва да се увеличи (кредитира) натуралната партида на неделимия фонд. Поради това, че с встъпителната вноска се цели щото при създаването на ТКЗС и в първите години на съществуването му, когато се приемат по-голям брой членове, същото да бъде улеснено и снабдено поне отчасти с парични средства, то от това следва тя да бъде направена в пари и по изключение в лесно реализуеми произведения, което се вижда от наредбата за неделимия фонд.

Тук трябва да споменем също, че внесената земя от кооператорите за общо стопанисване, съгласно чл. чл. 3 - 7 от ПУ, не се отчита в сметката за дяловия капитал, тъй като според чл. 6 от ПУ тя си остава собственост на лицата, които са я притежавали до включването й в ТКЗС и след излизането на кооператора от стопанството връща му се в установения в ПУ срок същия размер земя от неблокираните земи на кооператорите или в края на кооперативните блокове (чл. 14 от ПУ). Поради това и внесените от кооператорите в ТКЗС земи се отчитат само статистически.

Тук трябва да се обърне внимание още и на следната особеност във връзка с внасянето и отчитането на дяловия капитал. Според последната алинея на чл. 13 от Примерния устав, селски стопани, които през последните една и половина години преди влизането им в кооперативното стопанство са продали конете, воловете, биволите, мулетата, кравите и инвентара, семената и фуража, се приемат за членове при задължението да внесат от доходите си в срок от две години стойността на продадения добитък и инвентар, а семената и фуража да внесат безвъзмездно в натура. От тук следва, че стойността на продадения жив и мъртъв инвентар се включва в дяловия капитал на кооператора и се третира като не-внесен дялов капитал, който следва да се отчете в с/ка 81 под същото име. В такъв случай с общия размер на изчисления дялов капитал се кредитира с/ка 76 Дялов капитал при дебитиране на съответните имуществени сметки за натуралните вноски (ако има такива) и на с/ка 81 Невнесен дялов капитал със стойността на продадения от кооператора жив и мъртъв инвентар. Вноските срещу невнесения дялов капитал се записват в кредит на с/ка 81 и в дебит на съответните други сметки според характера на вноската. Задължителната и допълнителната инвентарна вноска на такъв кооператор се установяват по общия ред, както обяснихме по-рано. Дължимите семена и фураж в натура могат да се осчетоводят при внасянето им от кооператора, при което с/ка 36 Произведения и материали ще се дебитира и с/ка 78 Фондове - семенен фонд и фуражен фонд ще се кредитира. До тогава тези натурални задължения на кооператора могат да бъдат изразени статистически в с/ка 187 и с/ка 188. Ако тези натурални задължения бъдат изразени по друг начин, а именно подобно на невнесения дялов капитал, то в такъв случай с техния стойностен израз ще се кредитира с/ка 78 Фондове - партидите на семенния и фуражен фонд и ще се дебитира например с/ка 60 Дебитори и кредитори, където ще се открие специална натурална партида на длъжника-кооператор. При внасяне на семена или фураж от кооператора, срещу това негово задължение ще се дебитира с/ка 36 Произведения и материали и кредитира с/ка 60 Дебитори и кредитори.

Изплащането от ТКЗС на дължимите към кооператорите допълнителни инвентарни вноски според чл. 10 от ПУ става в срок от 5 до 8 години. Тези плащания се записват в дебит с/ка 76 Дялов капитал - партида на допълнителната инвентарна вноска и в кредит на с/ка 46 Банки, с/ка 47 Каса и др. В партидата на кооператора, където се отчита дяловия капитал, от допълнителната инвентарна вноска се спада платената част до пълното й погасяване.

Според последната алинея на чл. 10 от ПУ задължителната инвентарна вноска се връща на напусналия кооператор в течение на 3 години, като се прави удръжка за амортизация по норми определени от М-вото на земеделието. От тук следва, че вноската може да се изплати на кооператора наведнаж или най-много на три пъти. Счетоводните записвания в този случай ще бъдат следните: с/ка 76 Дялов капитал се дебитира с номиналната (пълната) стойност на подлежащия за връщане дялов капитал (напълно или част от него), с/ка 47 Каса (или с/ка 46 Банки) се кредитира с платената сума и с/ка 78 Фондове - паричната партида на неделимия фонд се кредитира с удържаната за амортизация сума,

Според наредбата за инвестиционните фондове (Д. в. бр. 232 от 1949 год.) средствата на неделимия фонд се разходват и за изплащане инвентарните вноски на напуснали и изключени членове. В такъв случай с изплатената на кооператора сума срещу инвентарните му вноски трябва да се кредитира влоговата сметка на неделимия фонд при БИБ или с/ка 47 Каса, ако в касата има парични средства на фонда. Освен това същата сума трябва да се запише в дебит (намаление) на паричната партида на неделимия фонд и в кредит (увеличение) на натуралната му партида, при което с/ка 78 Фондове едновременно се дебитира и кредитира, но при условие, че внесените от кооператора основни средства не са били отразени по партидите на неделимия фонд още при влизането му в ТКЗС. С това записване се изразява зачисляването на внесените от кооператора основни средства към натуралната партида на фонда и то за сметка на неговата парична партида.

В случай че кооператорите внасят жив и мъртъв инвентар преди още да е уточнен от общото събрание размера на задължителната инвентарна вноска, то със стойността на внесения инвентар се кредитира с/ка 60 Дебитори и кредитори - партидно по кооператори и след решението на общото събрание от с/ка 60 се прехвърлят сумите в кредит на с/ка 76 Дялов капитал с уточнени размери на задължителната и на допълнителната инвентарна вноска, като при случаите на недостиг разликата се внася от кооператора в пари.

Във връзка с внесения от кооператорите жив и мъртъв инвентар за дялов капитал се изтъква и въпроса.за тъй наречената натурална единица, към която се приравняват натуралните апорти (вноски) на кооператорите. Прибягването до натурална единица цели да избегне ощетяването на отделните кооператори и на ТКЗС, когато те го напущат. За тези цел някой типичен и необходим земеделски продукт, като например пшеницата, се избира за натурална единица и представлява мащаба за изразяване натуралните вноски на кооператорите в такива единици. Това се постига, като общата стойност на внасяния от кооператора жив и мъртъв инвентар и др. имущества установена по приемателния протокол на комисията, се раздели със цената на пшеницата в този момент и се намира количеството на натуралните единици (изразени в килограми), с които даден кооператор участвува с основни средства в ТКЗС. Понеже стойността на натуралната единица (пшеницата) се изменя, то всякога може да се установи каква е в момента реалната стойност на внесения от кооператора имуществен комплекс от основни средства при влизането му в ТКЗС. Това става като количеството натурални единици (килограми пшеница) се умножи с цената на килограм пшеница. Поради това, когато даден кооператор напуща ТКЗС, то размерът на дяловия капитал, който следва да му се изплати в пари, се намира, като количеството на неговите натурални единици се умножи по цената на натуралната единица (пшеницата) за момента и към полученото произведение се прибави направената парична вноска за дялов капитал, ако такава има. Естествено, че в такъв случай установеният посредством натуралната единица размер на подлежащия на връщане дялов капитал може да бъде по-голям или по-малък от номиналната стойност на дяловия капитал, като разликата се отразява по паричната партида на неделимия фонд. Когато новата стойност на дяловия капитал е по-малка от номиналната, то разликата се записва като увеличение (в кредита) по паричната партида на неделимия фонд, а когато новата стойност е по-голяма от номиналната - разликата се отразява като намаление (в дебита) по паричната партида на фонда. В такъв случай с/ка 76 Дялов капитал се дебитира с номиналната стойност на дяловия капитал, с/ка 47 Каса (или с/ка 46 Банки) се кредитира с изплатената сума на кооператора срещу дяловия му капитал (сегашната стойност на същия), а с разликата се дебитира или кредитира с/ка 78 Фондове - паричната партида на неделимия фонд. Последният начин на осчетоводяване се прилага, когато още при приемане на кооператора в ТКЗС внесените от него за дялов капитал основни средства са били записани като увеличение (в кредита) по натуралната партида на неделимия фонд и като намаление (в дебита) по неговата парична партида и като така за разликата сега се прави само корекция по паричната партида на фонда. В случай че това не е станало, то при излизане на някой кооператор от ТКЗС следва да се състави следната сложни статия: с/ка 76 Дялов капитал се дебитира с номиналната стойност на дяловия капитал (колкото е записан в партидата на кооператора), с/ка 47 Паса (или с/ка 46 Банки) се кредитира с платената на кооператора сума (сегашната, реалната стойност на дяловия капитал), с/ка 78 Фондове-натуралната партида на неделимия фонд се кредитира със стойностите, по която е бил записан живия и мъртвия инвентар при внасянето му от кооператора и с/ка 78 Фондове - паричната партида на неделимия фонд се дебитира със сегашната стойност на същия жив и мъртъв инвентар установена чрез съответните на него натурални единици. С това се възпроизвежда пропуснатото отразяване по натуралната и парична партида на неделимия фонд на внесените от кооператора основни средства при влизането му в ТКЗС, за което по-рано споменахме. По този начин е направено осчетоводяването в издаденото ръководство по счетоводство за ТКЗС от ЦКС. По въпроса за натуралната единица обаче в Примерния устав за ТКЗС нищо не се споменава. От последната алинея на чл. 10 се вижда, че прокараната тенденция в устава сама по себе си изключва целесъобразността от прилагане на натуралната единица за установяване реалния размер на дяловия капитал, който ТКЗС дължи на напусналия кооператор, тъй като въпросът е разрешен в полза на кооперативното стопанство.

Примери

1) Новоприетият кооператор Николай Бойчев внася в ТКЗС: една каруца за 60000 лева, един плуг за 16000 лева, два вола за 108000 лева, 20 овце по 4500 лв. 90000 лв. и встъпителна вноска 1500 лв. в пари. Същият внася за общо ползуване в стопанството ниви, лозя, естествени ливади и зеленчукови градини общо 85 декара, като общото събрание е определило задължителна инвентарна вноска по 3000 лв. на декар.

_______________________   ________________________

С/ка 47 Каса - встъпителна вноска                                1500

С/ка 11 Движимости                                                       76000

Група: Селско-стопански инвентар

партида: Плугове, 1 бр. за   16000 лв.

Група: Транспортни средства

партида: Каруци, 1 бр. за  60000 лв.

С/ка 13 Продуктивни и работни животни                     198000

Група: Работни животни

партида: Волове, 2 бр. по 54000 лв.

за 108000 лв.

Група: Продуктивни животни

партида: Овце, 20 бр. по 4500 лв.  

за  90.000 лв.

С/ка 78 Фондове                                                                                1500

Неделим фонд - парична партида                                               274000

С/ка 76 Дялов капитал

Партида: Николай Бойчев

задължителна инв. вноска 255000 лв.

допълнителна инв. вноска 19000 лв.

Вноски от новоприетия кооператор

Николай Бойчев съгласно обясненията

към статията.

Внесените общо 85 декара земя в случая служат само за установяване общия размер на задължителната инвентарна вносна, която е 3000 лв. на декар. Земята следва да се осчетоводи по статистическите сметки: с/ка 187/1 и с/ка 188/1.

2) След 6 годишно членуване в ТКЗС на кооператора Тошко Томов се изплащат 42000 лв. от влоговата сметка срещу допълнителната му инвентарна вноска съгласно чл. 10 от ПУ.

_______________________   ________________________

С/ка 76 Дялов капитал                                                       42000

Партида: Тошко Томов - допълнителна инвентарна

вноска

С/ка 46 Банки                                                                                      42000

Група: Влогови сметки

партида: Влогова сметка в БНБ

Изплатена част от допълнителната инвентарна

вноска на кооператора Тошко Томов

_______________________   ________________________

3) На напусналия ТКЗС кооператор Бойчо Б. Бойчев се изплаща чрез влоговата сметка на ТКЗС част от задължителната инвентарна вноска на същия в размер на 85000 лева, от която се удържат 10000 лв. за амортизация съгласно последната алинея от чл. 10 на ПУ.

_______________________   ________________________

С/ка 76 Дялов Капитал                                                   85000

Партида: Бойчо Б. Бойчев - задължителна

инвентарна вноска

С/ка 46 Банки                                                                                     76000

Група: Влогови сметки партида:

Влогова сметка в БНБ

С/ка 78 Фондове                                                                                 10000

Неделим фонд - парична партида

Връща  се част от задължителната инвентарна

вноска на кооператора Бойчо Б. Бойчев

от 85000 лв. при удръжка за амортизация

10000 лв. според чл. 10 ПУ.

Дяловият капитал в колхозите се явява под името паеви вноски (дялови вноски). Като дялов капитал за всеки колхозник се зачисляват по решение на общото събрание от 1/2 до 3/4 от стойността на внесените от него в колхоза основни производствени средства, а другата част се зачислява към неделимия фонд. Тези норми са установени в чл. 10 от Устава на селско-стопанския ар-тел. При колхозите според чл. 4 от Устава всеки член обобществява всичкия свой добитък, селскостопански инвентар, запасите си от семена, необходимия фураж за изхранване на внесения добитък, стопанските постройки (ако са необходими за колхоза) и всички предприятия за преработване продуктите на селското стопанство, като ги внася в колхоза като обществена собственост. Онази част от така внесените имущества, която се зачислява към неделимия фонд, представлява обществена колхозна собственост, а зачислената част като дялов капитал на колхозника си остава негова собственост, но предадена за обществено ползуване. Той има право да получи тази част в пари, когато напусне колхоза. Внесените семена и фураж се зачисляват към семенния и фуражен фонд. Освен своето имущество колхозникът трябва да внесе в пари и встъпителна вноска в размер от 20 до 40 рубли, която се зачислява към неделимия фонд и трябва да се използува за разширяване и подобряване на основните средства за производство на колхоза. Дяловият капитал в колхозите се свързва неразделно с неделимите фондове и се отчита заедно с тях в главната с/ка 8 Неделими фондове и дялови вноски и то като подсметка № 6 Дялови вноски. Тук за всеки колхозник се открива спомагателна сметка (партида), в която стойностно се записва дяловия капитал при постъпване на члена в колхоза и върнатата бума срещу този капитал при напущане на колхоза. Сметката за отчитане на дяловия капитал се кредитира при начисляване на същия, а се дебитира при напущане на колхоза.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание