Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека > Отчитане и разпределяне на натурални доходи

Счетоводство и калкулации

Отчитане на натуралните доходи и тяхното разпределение

Натуралните доходи се отчитат чрез с/ка 124 Натурална доходи и тяхното разпределение, която през годината се кредитира своевременно с всички добити натурални доходи, а именно:

1) С всички добити през годината натурални доходи - произведения и материали от растениевъдството, животновъдството и от страничните предприятия и преработките в собствени или чужди предприятия, оценени по нормирани или планови продажни цеви, С дооценка на произведенията отделени за продажба през следващата година, но включени в разпределението на паричните доходи за текущата година (което се прави в края на годината, като при преоценка в по-малко следва да се направят обратни записвания), с разликата от повишената оценка при пречистване и сортиране на произведения съобразно нормираната или планово-продажната цена (отчитането тук може да стане и по друг начин), с констатираните излишъци при материална проверка на собствено добитите през текущата година произведения и материали по нормирани или планови продажни цени, с получените сортови семена при обмяна с обикновени, като при всички тези случаи се дебитира с/ка 36 Произведения и материали.

2) С задължителната оценка на добитите през годината приплоди от животновъдството, както и с дооценката на младите животни (което се прави при годишната инвентаризация, при прехвърлянето им от една възрастна група в друга и при прехвърляне в групата на продуктивните и работни животни), при дебитиране на с/ка 37 Млади животни и животни за угояване (или на с/ка 13 Продуктивни и работни животни, в случай че дооценяваните животни в момента на дооценяването се намират записани в тази сметка за отчитане).

През годината с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение може да се дебитира само с произведените и дадени за обмяна семена или с дадените произведения за погасяване на натурални заеми. При всички останали случаи тази сметка се дебитира само в края на годината при разпределението на тези доходи, а именно:

1) С дебитния оборот по партидите на с/ка 113 Продажби, чрез които се отчитат продадените произведения и материали, добити през текущата година, с които се намаляват натуралните доходи, при кредитиране на с/ка 113 Продажби.

2) С дебитния оборот на партидите на ликвидираните млади животни, родени през текущата година, с което се намаляват натуралните доходи, при кредитиране на с/ка 17 Ликвидация на основни средства.

3) С вложените в строеж, доставка и в основен ремонт на основните средства собствено добити през текущата година произведения и материали (по цената на оприходяването), с определените за продажба през следващата година приплоди и собствено добити през текущата година произведения и материали (след преоценяването им), с изработените в страничните предприятия предмети (движимости) и предадени за използуване в ТКЗС, като при всички тези случаи се кредитира с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение - партида: парични доходи за разпределение върху труда и земята (само при последния случай може при необходимост да се кредитира специалната партида за паричните доходи от дадено спомагателно предприятие), или партида: парични доходи за разпределение върху труда (за чистите доходи, получени от стопанските отрасли, които не са свързани с земеделието, като например работилниците, тухларниците, варджийниците, фурната и др. (чл. 19 ПУ), като с това тези натурални доходи се опаричват за раздаване на кооператорите.

4) С употребените през годината за нуждите на растениевъдството или животновъдството собствено добити през същата година произведения и материали (когато не се вземат от семенния или фуражен фонд, например плява и др.), с изписаните през годината законни фири от собствено добити през същата година произведения, като при тези случаи се кредитира с/ка 123 Разноски за производството.

5) С употребените през годината от страничните предприятия и преработките собствено добити през същата година произведения и материали, при кредитиране на с/ка 122 Разноски за странични предприятия.

6) С приплодите от текущата година, оставени за ремонт на стадата, с прираста на младите животни, родени през предните години, при прехвърлянето им в групата на продуктивните и работни животни, когато са оставени за ремонт на стадото, при кредитиране на с/ка 78 Фондове - натуралната партида на неделимия фонд.

7) С дадените редовни семена при обмяна със сортови (по цената на оприходяването), при кредитиране на с/ка 36 Произведения и материали.

8) С заделените количества от натуралните доходи в полза на фондовете (по цената на оприходяването), при кредитиране на с/ка 78 Фондове - натуралните партиди на семенния, фуражния, социално-културния и др. фондове.

9) С подлежащите на разпределение между кооператорите натурални доходи (по цената на оприходяването) като възнаграждение срещу вложените трудодни, допълнително възнаграждение на труда и възнаграждение (натурална рента) върху земята съгласно чл. 15 от ПУ, при кредитиране на с/ка 72 Кооператори - натуралната част от партидите на кооператорите.

В спомагателната книга на с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение се откриват партиди (водена по количество и стойност) по вид и произход на произведенията и материалите от текущата продукция, като се образуват групи и подгрупи партиди, както следва:

1) Първа група - Произведения от растениевъдството, която се разделя на следните подгрупи:

а) Произведения от полевъдството - с партиди: пшеница, царевица, овес, ечемик, слама, сено, цвекло, картофи, слънчоглед, фий, дини, тикви и др.

б) Произведения от зеленчукопроизводството - с партиди: домати, пиперки, краставици, моркови, зеле и др.

в) Произведения от овощарството и лозарството - с партиди: ябълки, круши, сливи, орехи, череши, бадеми, грозде и др.

2) Втора група - Произведения от животновъдството - с партиди: агнета, телета, кончета, прасета, вълна, краве мляко, овче мляко, яйца, риба и др., като в съответните партиди се включва и прираста на младите животни.

3) Трета група - Произведения от странични предприятия и преработки - с партиди: сирене, кашкавал, олио, кюспе, трици, ярма, брашно, тухли, камъни, вар, масло, столове, маси, вили, спици, гребла, бъчви, каруци и др.

Пъпното и точно установяване и разпределение на натуралните доходи е възможно да се направи едва в края на годината, тъй като или някои от тях едвам тогава могат да бъдат точно определени, или пък едвам тогава стават напълно известни някои от данните във връзка с разпределението, като например трудодните, разноските за сметка на натуралните доходи и др. Значителна част от натуралните доходи не подлежи на натурално разпределение, като същите се превръщат в парични доходи чрез продажба на съответната продукция през същата година, или през Следващите, но се зачислява към паричните доходи за годината, през която е добита. Към неподлежащите на натурално разпределение произведения спадат онези, които не подхождат за подобно разпределение, или пък не са свързани с текущите преки потребността на кооператорите, като например произведенията на зеленчукопроизводството, лозарството, повечето от произведенията на страничните предприятия и др. На натурално разпределение подлежат само земеделските и животински продукти, и то не всички, а по правило само тези от тях, които имат пряко значение за задоволяване потребностите на кооператорите, като зърнени храни, слънчоглед и др. Всички произведения, които не подлежат на натурално разпределение, заедно с реализираната (продадената) част от тези, които подлежат на такава, се включват в паричните доходи за годината, в която те са добити и се разпределят като такива. Разбира се, че натурално се разпределя между кооператорите само чистият остатък от произведения за натурално разпределение, който остава след като се вземат предвид всички намаления на тези доходи по какъвто и да било повод. За задоволяване нуждите на кооператорите през годината от произведения, то на същите се дават натурални аванси и им се продават по съответните цени всички неподлежащи на натурално разпределение произведения и материали. По този начин кооператорите имат възможност да се ползуват пряко или косвено от плодовете на своя задружен труд, който влагат в кооперативното стопанство. Всички въпроси, свързани с разпределението на натуралните доходи, се решават от общото събрание, което съблюдава и изпълнява всички законни разпореждания по този случай.

Според чл. 15 от Примерния устав на ТКЗС употребяването и разпределението на натуралните доходи става както следва:

От получените земеделски и животински продукти трудовокооперативното земеделско стопанство отделя:

а) за изпълнение на своите задължения към държавата, като предава задължителните държавни доставки и взетите в заем семена плаща в натура на МТС за работата, извършена от МТС съответно със сключения договор;

б) за семена за посев и фураж за изхранване на добитъка през цялата година;

в) създава застрахователни семенни и фуражни фондове;

г) за заплащане на наднормено производство;

д) за свободна продажба.

Останалото количество земеделски и животински продукти се разпределя така:

а) 90% за труда и земята;

б) 7.3% за Неделим фонд (за строителство, за набавяне на добитък, инвентар и др.);

в) 1.2% за фонд Неурожай и бедствия;

г) 1.5% за фонд Осигуряване издръжката на стари, болни и недъгави, неработоспособни кооператори, детски ясли и др.

Съгласно чл. 17 от ПУ по решение на общото събрание определените за трудодните и за земята земеделски и животински продукти и парични доходи (90% от чистия остатък) се разпределят по един от следните начини:

а) не по-малко от 70% за заплащане на труда, съответно на броя на трудодните, изработени от всеки член на кооперативното стопанство за година, и до 30% за заплащане на всеки член на кооперативното стопанство, съответно на размера и качеството на предадените от него земи на кооперативното стопанство;

б) определеният от общото събрание във вид на рента брой трудодни, в размер от 1 - 5 трудодни на декар, в зависимост от качеството на земята, се дава като възнаграждение на земята на всеки кооператор. Така начислените на кооператора трудодни за внесената от него земя се прибавят към трудодните, изработени с неговия труд и срещу всички трудодни той получава земеделски и животински продукти и пари.

Според чл. 16 по решение на общото събрание от чистите натурални и парични доходи за разпределение на рентата може да се задели до 1% за подсилване на социално-културния фонд. Рентата на фондовите земи, дадени на ТКЗС за вечно ползуване, и рентата от обществените кооперативни земи се отнася към неделимите фондове на кооперативното стопанство, а рентата от наетите земи след спадане на наема също се отнася към неделимия фонд.

От тук се вижда, че 90% от чистата продукция, която подлежи на разпределение, се дава за труда и земята, като от припадащата се част на последните не по-малко от 70% се отделя за труда и до 30% за земята. Тези изчисления се правят върху количеството чист остатък по всяко произведение, което се разпределя натурално. По-нататък частта до 30% (количеството) от всяко произведение, която се пада на земята, се разпределя между кооператорите пропорционално стойността на внесената от тях земя, като в разпределението вземат участие със своята стойност и всички други обработваеми (използувани) земи - собствените, фондовите, наетите и др., като тяхната натурална част се отнася в полза на неделимия фонд. Останалата част (количеството) от всяко произведение, която се пада на труда, се разпределя между кооператорите пропорционално на вложените трудодни. Ако участието на земята в натуралното разпределение се определя в трудодни на декар (чл. 17, буква „б" от ПУ), то изчислените трудодни се прибавят към изработените от него трудодни и тогава припадащото се количество на труда и земята (90% от чистия остатък 8а разпределение) от всяко произведение се разпределя между кооператорите пропорционално на така установения общ брой трудодни за всеки кооператор. След като се направят всички тези изчисления по разпределението на натурални доходи по вид на произведенията и при съблюдаване на устава и решенията на общото събрание в това отношение, се определя от всяко произведение какви части се падат на всеки кооператор и на всеки фонд, количествата се остойностяват по цените на оприходяването, записват се количествено и стойностно в кредита по натуралните партиди на фондовете и само количествено в кредита по натуралната част от партидите на кооператорите, разпределените количества, сумирани по произведения, се записват и по стойност в дебита по партидите на натуралните доходи и всичко това се осчетоводява чрез дебитиране на с/ка 124 и кредитиране на с/ка 72 и с/ка 78. По същия начин се осчетоводяват и заделените количества за семена и фураж, които се зачисляват към семенния и фуражен фонд.

Във връзка с разпределението на натуралните доходи трябва да обърнем внимание на чл. 20 от ПУ, който гласи: „Кооператорите, които не са изработили установения минимум от трудодни, получават припадащото се възнаграждение за вложената земя и за изработените трудодни до 50% в натура, а останалото в пари по нормирани цени. Кооператори, които поради болест, злополука, повикване във войската и други независещи от тях причини не са могли да изработят определения им минимум трудодни, получават в пълен размер следуемото им се натурално разпределение". Плащането на известна част от разпределените между кооператорите " натурални доходи в пари вместо в натура, съгласно първата алинея на чл. 20, трябва да се вземе предвид при разпределението на същите и при отнасянето на припадащите се натурални части в партидите на кооператорите. Това става, като опаричената натурална част (тази, която се дава в пари) се запише в кредита на партидата на кооператора направо в паричната й част, или най-първо се запише заедно с другото количество в кредита на натуралната част от партидата, след което количествено се спада от там и се пренася стойностно в кредита на паричната част от партидата. Последното може да стане и чрез съставяне на съответната обикновена или получервена статия. Разбира се, че в този случай статията по разпределението, при която се дебитира с/ка 124 и кредитират с/ка 72 и с/ка 78, не се изменя. Наред с това количеството което се плаща в пари вместо в натура се определя за продаване и се записва в съответната група и партиди към с/ка 86 Произведения и материали, при което с/ка 36 едновременно се дебитира и кредитира. Това става с общата статия по прехвърляне на разпределените количества в края на годината по групите и партидите към с/ка 36.

По-долу даваме няколко примера във връзка с отчитането на натуралните доходи и тяхното разпределение, като обръщаме внимание да се имат предвид и дадените по-рано примери, в които се засягат натуралните доходи.

Примери

1) Представени в счетоводството констативни протоколи за следните добиви: 200 тона пшеница по 23 лева, 8 куб. м груб дървен строителен материал по 2500 лева, 500 кг сирене по 230 лева, 90 кг вълна по 300 лв. и родени 10 агнета при задължителна оценка по 100 лв.

________________________ ______________________

С/ка 36 Произведения и материали                             4762000

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Пшеница, 200 т по 23 лв. за

4600000 лв. Подгрупа: Произведения от живот-

новъдството партида: Вълна, 90 кг по 300 лв. за

27000 лв. Подгрупа: Произведения от

странични предприятия и преработки партида:

Сирене, 500 кг по 230 лв. за 115000 лв.

партида: Дървен строителен материал, 8 куб. м

по 2500 лв. за 20000 лв.

С/ка 37 Млади животни и животни за угояване                 1000

Група: Млади животни родени през отчетната година

партида: Агнета, 10 бр. по 100 лв. за 1000 лв.

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                                        4763000

Група: Произведения от растениевъдството

партида: Дървен строителен материал, 8 куб.

м по 2500 лв. за 20000 лв.

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Пшеница, 200 т

по 23 лв. за 4600000 лв.

Група: Произведения от животновъдството

партида: Агнета 10 бр. по 100 лв. за 1000 лв.

партида: Вълна, 90 кг по 300 лв. за 27000 лв.

Група: Произведения от странични предприятия

и преработки партида: Сирене, 500 кг

по 230 лв. за 115000 лв. Добити произведения

съгласно констативни протоколи.

________________________ ______________________

2) Дооценяваме на 31 декември наличните 6 агнета с по 800 лв. на 4800 лв. и цената им става по 900 лв. или общо за 5400 лв.

________________________ ______________________

С/ка 37 Млади животни и животни за угояване        4800

Група: Млади животни родени през отчетната година

партида: Агнета - дооценяване на 6 агнета с по

800 лв. или всичко с 4800 лв.

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                                           4800

Група: Произведения от животновъдството

партида: Агнета, прираст на 6 агнета с по 800 лв.

общо с 4800 лв. Дооценяваме наличните към края

на годината 6 агнета С по 800 лв. общо с 4800 лв.

________________________ ______________________

3) В края на годината решаваме да продадем през следващата година 10 т пшеница по 80 лева, която е заприходявана по 23 лв.

________________________ ______________________

С/ка 36 Произведения и материали                                   19000

Група: Произведения от текущото производството

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Пшеница - дооценка на 10 т с по 57 лв.

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                                           19000

Група: Произведения от растениевъдството

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Пшеница, дооценка на 10 т по 57 лв.

Дооценяваме с по 57 лв. оставените за продажба

през следващата година 10 т пшеница от текущото

производство.

________________________ ______________________

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                      800000

Група: Произведения от растениевъдството

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Пшеница, 10 т по 80 лв. за 800000 лв.

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                                        80000

Партида: Парични доходи за разпределение

върху труда и земята Опаричване на оставените

за продажба през следващата година 10 т

пшеница по 80 лв. от текущото производство.

________________________ ______________________

4) Смиламе 1000 кг царевица за ярма по 15 лв. за 15000 и получаваме 950 кг ярма, оценена по 20 лв. за 19000 лв.

________________________ ______________________

С/ка 122 Разноски за странични предприятия          15000

Група: Разноски за сметка на натуралните доходи

партида: Царевица, 1.000 кг по 15 лв. за 15000 лв.

С/ка 36 Произведения и материали                                                  15000

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Царевица, 1000 кг 15 лв. за 15000 лв.

________________________ ______________________

Смиламе за ярма 1000 кг царевица от текущото производство по 15 лв. за 15000 лв.

________________________ ______________________

С/ка 36 Произведения и материали                             19000

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: Произведения от странични предприятия

и преработки

партида: Царевична ярма, 950 кг по 20 лв. за

19000 лв.

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                                        19000

Група: Произведения от странични предприятия и

преработки партида: Царевична ярми, 950 кг

по 20 лв. за 19000 лв.

Добити 950 кг ярма по 20 лв. за 19000 лв.

от смилането на 1.000 кг царевица от текущото

производство.

________________________ ______________________

В края на годината смлените 1000 кг царевица по 15 лв. за 15000 лв. ще се отнесат като намаление на натуралните доходи с общата статия, при която с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение се задължава и с/ка 122 Разноски за странични предприятия се заверява.

5) От наличните в края на годината 6 агнета, преоценени вече по 900 лв. (пример 2), решаваме да оставим две за ремонт на стадото, а останалите 4 да продадем през следващата година.

________________________ ______________________

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                   5400

Група: Произведения от животновъдството

партида: Агнета, 6 бр. по 900 лв. за 5400 лв.

С/ка 78 Фондове                                                                                      1800

Неделим фонд - натурална партида, 2 агнета

по 900 лева, за 1800 лв.

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение                                                                                        3600

Партида: Парични доходи за разпределение

върху труда и земята От наличните на 31 дка

6 агнета по 900 лв. 2 оставяме за ремонт на

стадото и 4 за продажба през следващата година.

________________________ ______________________

С/ка 37 Млади животни и животни за угояване         5400

Група: Млади животни останали за продан от

миналата година

партида: Агнета, 4 бр. по 900 лв. за 3600 лв.

Група: Млади животни оставени за нуждите на

стопанството

партида: Агнета, 2 бр. по 900 лв. за 1800 лв.

С/ка 37 Млади животни и животни

за угояване                                                                                               5400

Група: Млади животни родени през

отчетната година

партида: Агнета, 6 бр. по 900 лв. за 5400 лв.

Прехвърляме наличните 6 агнета за отчитане в

съответните партиди съобразно предназначението им.

________________________ ______________________

6) В края на година партидите към с/ка 113 Продажби от групата: Продажба на произведения от текущото производство имат общ дебитен оборот 1300000 лв.

________________________ ______________________

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                   1300000

Групи, подгрупи и партиди на съответните

произведения

С/ка 113 Продажби                                                                              1300000

Група: Продажба на произведения от текущото

производство партиди: На съответните

произведения Отнасяме продадените произведения

от текущото производство по стойността на

оприходяването в намаление на натуралните доходи.

________________________ ______________________

7) Дебитният оборот по партидите към с/ка 17 Ликвидация на основни средства от групата на ликвидираните млади животни, родени през текущата година, преди приключването е 37000 лв.

________________________ ______________________

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                      37000

Група: Произведения от животновъдството

партиди: на младите животни

С/ка 17 Ликвидация на основни

средства                                                                                                    37000

Група: Ликвидация на млади животни родени

през отчетната година

партиди: на ликвидираните животни

Отнасяме продадените през годината

млади животни, родени през същата година,

по стойността на оприходяването в

намаление на натуралните доходи.

________________________ ______________________

8) В края на годината оборотите по партидите от групата: Разноски за сметка на паричните доходи към с/ка 122 Разноски за страничните предприятия възлизат общо на 105000 лв.

________________________ ______________________

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                      105000

Групи, подгрупи и партиди на съответните

произведения

С/ка 122 Разноски за странични

предприятия                                                                                          105000

Група: Разноски за сметка на натуралните

доходи

партиди: на съответните произведения

За приключване партидите за разноските по

страничните предприятия за сметка на

натуралните доходи.

________________________ ______________________

9) Оборотите по партидите от групата: Разноски за сметка на натуралните доходи към с/ка 123 Разноски за производството в края на годината възлизат общо на 640000 лв.

________________________ ______________________

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                      640000

Групи, подгрупи и партиди на съответните

произведения

С/ка 123 Разноски за производството                                               640000

Група: Разноски за сметка на натуралните доходи

партиди: на съответните произведения

За приключване партидите за производствените

разноски за сметка на натуралните доходи.

________________________ ______________________

10) На 31 декември в едно ТКЗС имаме следните данни във връзка с натуралните доходи: кредитният оборот по с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение е 9800000 лева; продадената продукция от текущата година по оприходена стойност възлиза на 2100000 лева; разноските за производството за сметка на натуралните доходи са 300000 лева, а тази за страничните предприятия и преработки са 200000 лева; отделени са за фондовете произведения на сума 850000 лева; отделени са произведения за продажба през следната година на сума 250000 лева; остатъкът е разпределен натурално между кооператорите срещу вложените трудодни, вложената земя и за допълнително възнаграждение на труда на сума 6100000 лв.

________________________ ______________________

11) През 1950 година в едно ТКЗС имаме следните

данни във връзка с произведената царевица:

а) Произведени са 113 тона царевица по 13 лв. за   1469000 лв.

б) Употребени за храна на животните 8 тона за            104000 лв.

в) Продадени 16 тона по оприходена стойност за        208000 лв.

г) Отделят се 2 тона за семенния и 30 тона за фураж-

ния фонд за                                                                       416000 лв.

д) Оставени за продажба през следващата година

7 г., които се дооценяват с още 161000 лв.

или по 36 лв. за                                                                 252000 лв.

е) Отделят се за наднормено производство 5 тона за   65.000 лв.

ж) От останалите 45 тона се отделят 10% за трите

фонда, т. е. 4500 кг и 40500 кг се разпределят

между кооператорите за трудодни и рента.

________________________   ______________________

С/ка 36 Произведения и материали                                   161000

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Царевица, дооценка на 7 тона с 161000 лв.

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                                        161000

Група: Произведения от растениевъдството

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Царевица, дооценка Дооценяваме

оставените за продажба през следната

година 7 тона царевица с 161000 лв.

________________________ ______________________

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                      1045000

Група: Произведения от растениевъдството

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Царевица, 68 тона

С/ка 123 Разноски за производството                                               104000

Група: Разноски за сметка на натуралните доходи

партида: Царевица, 8 тона по 13 лв.

за 104000 лв.

С/ка 113 Продажби                                                                                 208000

Група: Продажба на произведения от текущото

производство

Подгрупа: Продажба на произведения от

полевъдството партида: Царевица, 16 тона по 13 лв.

за 208000 лв.

С/ка 78 Фондове                                                                                      416000

Семенен фонд - 2 т царевица

по 13 лв. за 26000 лв. Фуражен фонд - 30 т царевица

по 13 лв. за 390 000 лв.

С/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение                    252000

Партида: Парични доходи за разпределение върху

труда и земята - за продажба на 7 тона по 36 лв.

С/ка 72 Кооператори                                                                                 65000

Натуралната част от партидите,

5 тона за наднормено производство по 13 лв.

Отнасяме намаленията по натуралната партида на

царевицата.

________________________ ______________________

С/ка 124 Натурални доходи и тяхното

разпределение                                                                   58500

Група: Произведения от растениевъдството

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Царевица, 45 тона по 13 лв. 585000 лв.

С/ка 78 Фондове                                                                    58500

Неделим фонд 7.3% от 45000 кг = 3285 кг

Фонд Неурожай и бедствия -1.2% - 540 кг

Соц. културен фонд – 1.5%=         675 кг

4500 кг

С/ка 72 Кооператори                                                     526500

Партиди на кооператорите - натурална част

разпределени 40500 кг царевица за труда и

земята Разпределение на чистия остатък от

45000 кг царевица между фондовете и

кооператорите.

________________________ ______________________

Забележка. Трябва да се обърне внимание на начина за разпределение на натуралните доходи между труда и земята, когато има непроизводителни трудодни (на председателя, домакина, бригадири и чиновници), с оглед същите да се заплатят (в случая натурално) в необходимото съотношение от припадащата се натурална част на земята и на производителните трудодни.

Отчитането на натуралните доходи и тяхното разпределение в колхозите става както следва. Отчитането на тези доходи става в главната с/ка М 18 Натурални доходи и тяхното разпределение, в кредита на която се записват добитите натурални доходи като източници на средства, които постъпват в стопанството във вид на произведения от неговото производство. Добитите през годината натурални доходи се записват в кредит на тази сметка и в дебит на с/ка № 3 Продукти и материали. Спомагателните сметки към с/ка № 18 се откриват в книга М 7 Книга за отчитане на натуралните доходи и тяхното разпределение. Сметките се групи-пират по разреза на отраслите и се откриват по вида на произведенията, като например група: От растениевъдство с подгрупи от полевъдство, от ливадарство, от овощарство, от зеленчукопроизводство и др. и с партида за всяко произведение; група: от животновъдство и партиди мляко, яйца, вълна, мед и др.; група: от странични предприятия и преработки и партиди за произведенията и др. Отчитанията в спомагателните сметки стават по количество и стойност, като в кредита количеството се показва и по бригади и по звена на неговото добиване. Продуктите на животновъдството се показват по бригади и лица, на които е поверено гледането на животните. Съгласно чл. 11 от Примерния устав, преди разпределението на произведенията между колхозниците по трудодни, правят се заделяния за държавните доставки, за връщане на заетите семена, за натурално заплащане на МТС, за договорните доставки, за семена, за фураж, за застрахователния продоволствен фонд, за фонда помощи и за продажба на държавните организации и на колхозния пазар. Останалата продукция се разпределя между членовете съобразно вложените трудодни. Дооценката на оставената за продажба продукция се записва допълнително в дебит на с/ка № 3 и на кредит на с/ка № 18. Дебитирането на с/ка № 18 Натурални доходи и тяхното разпределение става в края на годината въз основа на ведомостите за разпределението на натуралните доходи утвърдени от общото събрание на членовете, в които се посочва как се разпределя всяко произведение. След това записване с/ка № 18 трябва да не показва остатък (салдо). Също така трябва да има пълна съгласуваност между спомагателните сметки и с/ка № 18.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание