Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека > Отчитане на взаимоотношенията с кооператорите

Счетоводство и калкулации

Отчитане на взаимоотношенията с кооператорите

Взаимоотношенията с кооператорите се отчитат чрез с/ка 72 Кооператори. В обсега на тази сметка влиза отчитането на дадените на кооператорите през годината аванси в натура, в пари и услуги, както и припадащите им се части от разпределените върху труда и рентата в края на годината натурални и парични доходи, а и заплащането на наднорменото производство - ако такова се предвижда. Създадените с кооператорите по други поводи сметни отношения се отчитат чрез с/ка 60 Дебитори и кредитори. За парични аванси се смятат дадените аванси в пари, услугите от страничните предприятия и работните животни (по специална тарифа) и др., както и раздадените произведения и материали, които не подлежат на натурално разпределение, като: зеленчуци, плодове, мляко, яйца, нарядни стоки и др., които се осчетоводяват чрез с/ка 113 Продажби. Произведенията с малка стойност, като зеленчуци, яйца и др., могат да се дават на кооператорите в брой, за да се облекчи счетоводството. През годината с/ка 72 Кооператори се дебитира с всички раздадени парични и   натурални аванси, при кредитиране според случая на сметките: 47 Каса, 36 Произведения и материали, 113 Продажби, 17 Ликвидация на основни средства или 125 Парични доходи и тяхното разпределение. В края на годината сметката се кредитира със следуемите се за раздаване натурални и парични доходи, при дебитиране на с/ка 124 и 125. Натуралните аванси, като храни, вълна, сирене и др., се осчетоводяват по нормирани или по планови продажни цени.

В спомагателната книга се открива отделна партида за всеки, който работи на трудоден - кооператор и работоспособен член от семейството му, като се допуща обаче да се води и само една обща партида за членовете на едно домакинство. Откриват се партиди и за наетите чужди земи срещу наем, като остатъка от рентата се отнася в полза на неделимия фонд. В партидите на кооператорите за всяко раздадено произведение се открива отделна графа за вписване на количеството, като стойността не се вписва, а се изчислява при нужда по еднакви за цялата година цени. Натуралните аванси и припадащите се натурални доходи се записват на специално място във партидата. Натуралните и парични аванси се раздават периодично и то групово по ведомост.

Примери

1) Раздадени по ведомост на кооператорите 180000 лева аванс срещу припадащите им се парични доходи, за която цел са изтеглени от БНБ по влоговата сметка на ТКЗС 200000 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 47 Каса                                                                   200000

С/ка 46 Банки                                                                                 200000

Група: Влогови сметки в банките

партида: Влогова сметка в БНБ

Изтеглени по влоговата ни сметка в БНБ за

раздаване парични аванси на кооператорите.

_______________________   ________________________

С/ка 72 Кооператори                                                     180000

Партиди: Парична част от партидите на

кооператорите според ведомостта

С/ка 47 Каса                                                                                      180000

Раздаден паричен аванс  на  кооператорите 

съгласно приложената ведомост.

_______________________   ________________________

2) Раздадени на кооператорите по ведомост от

новата реколта 30 тона пшеница по 23 лв. за 690000 лв.

_______________________   ________________________

С/ка 72 Кооператори                                                        690000

Партиди: Натурална част от партидите

на кооператорите според ведомостта

С/ка 36 Произведения и материали                                               690000

Група: Произведения от тек. производство

Подгрупа: Произведения от полевъдството

партида: Пшеница Раздадени по ведомост

30 тона пшеница по 23 лв. за 690000

лв. натурален аванс на кооператорите.

_______________________   ________________________

3) Използувани от.кооператорите за лични нужди каруци на стопанството по установените от общото събрание тарифни цени 17000 лв. съгласно представения списък.

_______________________   ________________________

С/ка 72 Кооператори                                                     17000

Партиди: Парична част от партидите на

кооператорите

С/ка 125 Парични доходи и тяхното

разпределение

Партида: Такси за ползуване жив и мъртъв

инвентар от кооператорите Използувани от

кооператорите за лични нужди   кооперативни

каруци по тарифни цени   съгласно  

приложения списък.

_______________________   ________________________

4) Кооператорът Иван Петров е надвзел 3000 лв. и връща обратно надвзетата сума.

В случая може да се състави обикновена изправителна статия, при която с/ка 47 Каса се дебитира и с/ка 72 Кооператори се кредитира. С цел обаче да се запазят по сметките чисти обороти, може да се състави пълна червена статия (текст и суми червени), при която с/ка 72 Кооператори се дебитира и с/ка 47 Каса се кредитира, като вписаните по тези сметки суми в червено се третират като умалител в същата страна на сметката. Ако ли чистите обороти трябва да се запазят само по отношение сметката на кооператорите, то се съставя получервена изправителна статия в следния вид:

_______________________   ________________________

С/ка 72 Кооператори                                                      3000

Партида: Иван Петров –

парична част (текст и сума червени)

(С/ка 47 Каса (текст и сума черни)                                                3000

Върнат обратно надвзет паричен аванс от

кооператора Иван Петров.

_______________________   ________________________

5) Кооператорът Станчо Димов е надвзел 2 кг вълна по 260 лв. за 520 лв. и връща обратно надвзетото количество вълна.

И тук осчетоводяването на върнатата от кооператора вълна може да стане по посочените в предшествуващия пример три начина, като се вмъкне още и количеството. Получервената изправителна статия в случая е следната:

_______________________   ________________________

С/ка 72 Кооператори                                                      520

Партида: Станчо Димов - натурална част,

2 кг вълна по 260 лв. за 520 лв. (текст и

сума червени)

С/ка 36 Произведения и материали                              520

Група: Произведения от текущото производство

Подгрупа: Произведения от животновъдството

партида: Вълна, 2 кг  по 260 лв. за 520 лв.

_______________________   ________________________

Ска 72 Кооператори през годината само се дебитира, поради което  допуснатите грешки се  изправят с червени  операции.

През годината на кооператорите се дават парични аванси срещу очакваните от тях парични доходи, а натурални аванси се дават само от произведенията, които подлежат на натурално разпределение. Раздадените на кооператорите произведения и материали, които не подлежат на натурално разпределение, се записват в дебитна с/ка 72 Кооператори и в кредита на с/ка 113 или на с/ка 17. Чрез с/ка 17 Ликвидация на основни средства се осчетоводяват всички раздадени на кооператорите продукти, произхождащи от имущества, които се ликвидират чрез нея, а именно от основни средства, от млади животни и от животни за угояване, като например раздадени млади животни, продукти от заклан добитък или части от ликвидирани основни средства. Чрез с/ка 113 Продажби се осчетоводяват всички други раздадени на кооператорите произведения и материали, които не подлежат на натурално разпределение, като зеленчуци, плодове, яйца, мляко, други нарядни произведения и т. н. Сметката на кооператорите се дебитира още със стойността на направените под каквато и да е било форма услуги на същите от странични предприятия, от работните животни, от превозните средства и т. н. оценени по специална тарифа, които представляват увеличение на паричните доходи на стопанството и поради това с тяхната стойност се кредитира с/ка 125.

Партидите на кооператорите се състоят от две части и се водят на две страници. Едната страница служи за отчитане на разпределените в края на годината парични доходи н дадените срещу тях през годината парични аванси, а другата страница служи за отчитане на припадащите се натурални доходи и раздаваните срещу тях натурални аванси. В натуралната част на партидата за всяко произведение (пшеница, вълна, ориз, ечемик и др.) се отрежда специално място, където в отделни графи се записва датата, номера на операционната бележка и количеството на раздадения продукт. Понеже цените на отделните произведения през цялата година остават еднакви, то на записаните в партидите натурални аванси всякога може да се намери стойността чрез съответно умножение. В раздавателните ведомости произведенията се посочват само количествено и всеки кооператор се подписва на реда, на който са записани едно след друго припадащите му се количества от раздаваните произведения. Правят се сборове на количествата по продукти и чрез умножение по цената се изчислява стойността на раздадените произведения и общо, която се осчетоводява и записва по съответните сметки. В края на годината се прави разпределение на произведенията, подлежащи на натурално разпределение, което се осчетоводява, и припадащите се части от произведенията се записват количествено в партидите на кооператорите, след което се установява по отделни произведения всеки кооператор какво количество има още да получава или е надвзел.

В края на годината се прави разпределение и на паричните доходи на ТКЗС, при което припадащите се части на кооператорите се записват в паричната част на партидите им (при паричните аванси) и се установява всеки кооператор каква сума още има да взема или е надвзел. Паричните аванси се раздават периодично по ведомост и то месечно или най-много два пъти в месеца.

Следователно през годината всяха партида показва два вида данни: в пари (паричните аванси) и в продукти по количество (натуралните аванси). Месечните извлечения (ведомости) се правят по двата разреза: в пари и в продукти по количество. Общото количество по извлеченията за всяко произведение се умножава по постоянната за цялата година цена и се намира стойността.

Отчитането на взаимоотношенията с членовете на колхоза става в главната с/ка 6 Разплащане с членовете на колхоза, която е активно-пасивна сметка. Лични сметки на колхозниците се откриват в спомагателната Книга за разплащане с членовете на колхоза. Партида се открива на всеки работещ колхозник по азбучен ред, но по бригади, като на първо място се поставят полевъдните бригади, след които следват животновъдните, строителните и т. н. В личната сметка на колхозниците се отчитат разплащанията във връзка с трудодните и то по отделно за натуралните и за паричните възнаграждения. Всички други разплащания с колхозниците се отчитат в Книга за разплащане с учрежденията и лицата. Откритата партида за всеки колхозник се състои от три части: в първата част се отчитат изработените трудодни по месеци и общо, във втората част се отчитат разплащанията по редовните и допълнителни натурални възнаграждения по вид на продуктите и в третата част се отчитат паричните сметни отношения, като само записванията в третата част стават по стойност. За да могат да се контролират записванията в личните сметки на колхозниците по отношение на раздадените им натурални аванси срещу трудодните и срещу допълнителното им възнаграждение, то в тази книга се открива една обща (колективна) сметка за всички дадени натурални аванси, водена също така само количествено по вид на произведенията, данните от която следва да се съгласуват с общите данни от натуралната част на всички единични  лични  сметки.  В края на всеки месец се правят оборотни ведомости по натуралната и парична част на личните сметки и се сравняват с данните на оборотната ведомост от общата натуралната сметка (по видове произведения) и с главната сметка под № 6 за отчитане паричните взаимоотношения с колхозниците. Оборотната ведомост от частта за трудодните на личните сметки се сравнява (количествено) с данните по главната сметка за трудодните.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание