Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека > Календарни планове в земеделското стопанство

Счетоводство и калкулации

Календарни планове в земеделското стопанство

От изложеното в предшествуващия параграф видяхме, че организационният план на земеделското стопанство определя неговата основна производствена структура за един по-дълъг период време и съдържа редица данни, отнасящи се до отделните му сектори, които данни образуват основната програма в неговата дейност. По перспективност, по цели и по структурност в съдържанието този план може ла бъде оприличен, например с петгодишния народностопански план, само че отнесен до особеностите на отделната стопанска единица - до предприятието. От друга страна производствено-финансовият план, съобразявайки се с установените производствени насоки, служи като допълнение, уточняване и детайлиране на организационния стопански план и очертава най подробно рамките, в които ще се развива земеделското стопанство само през предстоящата отчетна година. Следователно той представлява една програма за осъществяване на редица производствени задачи, които земеделското стопанство си поставя и поради това играе ролята на едногодишен оперативен план за стопанството.

Осъществяването на поставените от производствено-финансовия план задачи се постига чрез провеждане на всекидневната стопанска дейност, като през течение на годината се извършват различни стопански работи. Всекидневната производствена дейност в земеделското стопанство се изразява в различни стопански работи, като оран, торене, сеитба, жетва, копан, вършитба, гледане на добитък и много други помощни работи. Извършването на всички тези работи в определен ред, по време, по начин на изпълнение, употребени средства, вложени работни сили и т. н. трябва да протича ежедневно по предварително изготвен план, който именно представлява календарния план в земеделското стопанство. С него не се поставят нови производствени задачи, а се набелязват и конкретизират мерките, пътищата, средствата и начините за осъществяване на поставените от производствено-финансовия план задача. По своята същност календарният план представлява едно практическо приложение на производствено-финансовия. Изработването на такъв план се налага от самата същност на земеделското стопанство и от големината, сложността и разнообразието на работите в социалистическото земеделско стопанско предприятие. Необходимо е тази огромна и сложна стопанска дейност, която ежедневно трябва да се извършва в земеделското стопанство, да бъде предварително очертана, запланувана и обсъдена и изразена в един написан план, за да има целесъобразност и рационализация в работата, уплътняване на времето, единство в усилията на изпълнителите и отговорност за крайния резултат. Календарни планове могат да се въведат също така в бригадите и групите.

В календарния план най-напред се предвижда реда и начина за извършване на всекидневните работи в земеделското стопанство и времето на тяхното извършване. Тук се посочва вида на работата, която предстои да се извърши и върху каква площ това ще стане - есенна оран върху 3000 декара; каква агротехника ще бъде приложена - на каква дълбочина ще се оре, какво количество семе ще отиде на декар, на каква дълбочина ще се зарива семето, ниско или високо ще се жъне, и т. н.; календарните срокове за извършване на съответната работа, съобразени с местните условия и състоянието на времето - засяване на овеса между 15 и 20 февруари, брануване на есенните посеви между 1 и 10 март, есенната сеитба между 1 и 20 октомври и т. н.; за колко дни трябва да бъде приключена дадена работа, в зависимост от нейното естество

- пролетно грапене на угарта, сеитба на царевицата, жетвата, прекопавано на окопните след дъжд и т. в.; какво количество от дадена работа трябва да се извършва всекидневно, за да се завърши тя в определените по плана дни, като се вземе предвид дневната трудова норма за всеки вид работа и разполагаемите съоръжения;

- за да се засеят 400 декара овес в предвидените 4 дни при дневна норма 20 декара на една редосеялка, необходимо е ежедневно да се засяват 100 декара, която работа ще се извърши от 5 редосеялки; какви машини и оръдия, колко работни двойки, какви материали и колко хора са необходими за извършване на отделните запланирани работи, като се посочва колко мъже, жени и младежи ще вземат участие и персонално именно кои. Различните работи се подреждат в плана не по култури, а по време на извършването им, т. е. по хронологически ред, наред с което освен главните, вписват се още и всички второстепенни, допълнителни и междинни работи, които ще бъдат извършвани едновременно с главните. Последното ще даде възможност да се постигне пълно използуване на наличните производствени средства и хора за извършване на предстоящите работи в определените по плана срокове.

Календарният план се съставя в началото на годината за всички сезони, като освен това, преди започване на работите за даден сезон, той се разработва и конкретизира по отделни работи, които предстоят да се извършат в този сезон. Може даже да се състави план за всяка по-важна работа - сеитба, жетва, прибиране на реколтата и др. Освен това, общият план се разбива по бригади, от което следва, че всяка бригада си има календарен план като част от общия такъв и от него не може да се допускат никакви отклонения. Преди изготвяне на плана се съставя опис на парцелите по бригади и посочване на размера, качеството, с какви култури са били засети през изтеклата година, каква обработка се предвижда върху тях и т. н. Трябва преди това също така да бъде изготвен сеитбения план и този за агротехниката, да бъдат изготвени и приети трудовите норми, да е станало прикрепване на бригадите и групите към отделните площи и т. н. Тук се урежда и начина за попълване на недостигащите машини или добитък в периодите на най-силното напрежение, а също и сроковете за ремонтиране на машините. Трябва да подчертаем, че навременното изготвяне на календарния план има огромно значение за успешното провеждане дейността на земеделското стопанство, тъй като във връзка с изготвянето ще изникнат много въпроси, които ща бъдат предварително обсъдени и своевременно разрешени. А за да бъде качествен и резултатен, той трябва да почива на научните постижения в опитните институти и на натрупания опит от петгодишната практика, както и да се борави с реални величини. Най-после трябва да се въведе контрол в неговото прилагане и изпълнение, като допуснатите слабости и грешки бъдат поправени още в процеса на работата.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание