Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство и калкулации

Годишно приключване

Годишното приключване в ТКЗС става на 31 декември, както и при всички други стопански предприятия у нас, съгласно закона и правилника за счетоводството. Поради това стопанската (търговската, отчетната) година се покрива с календарната. Целите и задачите на годишното приключване в ТКЗС в някои отношения не се покриват с тези при другите стопански предприятия, макар и самото приключване да следва същия ред, като има известни много типични особености, свързани с натуралните и парични доходи и тяхното разпределение. С годишното приключвай е в ТКЗС се цели да се определи имущественото положение на ^стопанството чрез установяване на неговите имущества, дълговете и собствените средства, да се приравнят данните в сметките с тези от инвентара, да се установят натуралните и парични доходи на стопанството през годината, да се установят разноските и да се покрият от доходите, като предплатените разноски се прехвърлят в следващата година, да се разпределят чистите доходи според предписанията на Устава и да се приключат главните и спомагателни сметки, след което книгите и документите се оставят на съхранение до предвидения в закона за счетоводството срок.

Установяването на имущественото положение на ТКЗС става чрез съставяне на инвентара, който е подробен опис на имуществото (актива), дълговете и собствените средства на стопанството в количествено и стойностно отношение. Подреждането на данните в инвентара става по реда на типовата балансова схема. За тази цел се извършва най-точна материална проверка на активите и пасивите на ТКЗС към 31 декември, за който ден се съставя и инвентара. От инвентара се извлича баланса на стопанството. Съставянето на баланса става по дадената в Правилника за прилагане на закона за счетоводството типова схема, по която следва да се подреди и инвентара. Тази схема разгледахме по рано в § 11, като й направихме и съответния анализ. Във връзка със съставянето на инвентара и баланса се намира и въпроса за оценяването на активите и пасивите в кооперативното стопанство, който въпрос разгледахме на стр. 102-105. Тук трябва да отбележим, че предписанията на закона и правилника за счетоводството по отношение оценяването на активите и пасивите са меродавни и за ТКЗС и поради това подробният анализ на тези предписания спада в обсега на теорията на счетоводството.

Констатираните излишъци, липси и фири при материалната проверка на произведенията и материалите, както и на другите части от имуществото, се осчетоводяват по съответните сметки, при което липсите и фирите в законоустановения размер се минават за сметка на ТКЗС, а в противен случай същите са за сметка на виновното лице.

Установяването на натуралните и парични доходи на стопанството към края на годината и тяхното разпределение е най-съществената особеност в ТКЗС и една от най-главните задачи на годишното приключване. Всички натурални доходи, реализирани през годината в кооперативното стопанство, се записват своевременно в кредита на съответните партиди към с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение, докато едни от паричните доходи още през годината се записват в кредит на съответните партиди към с/ка 125 Парични доходи и тяхното разпределение, а други произлизащи от реализацията на произведения, материали и други имущества, се записват в кредита (или пък се явяват като кредитно салдо) на съответните партиди към с/ка 113 Продажби и към с/ка 17 Ликвидация на основни средства. Поради това в края на годината тези парични доходи се прехвърлят в кредита на с/ка 125 по разгледаните по-рано начини, с което и всички парични доходи се съсредоточават в кредита по с/ка 125. Тук се записват още и всички други реализирани и нереализирани парични доходи, отнасящи се за текущата година. Наред с това всички натурални (в материали и произведения) и парични разноски, направени в ТКЗС през годината, трябва да се п крият от доходите на същото, след като направените разноски за сметка на следващата реколта се пренасят като такива за сметка на следната година. През годината разноските се записват в дебита на трите сметки, с/ка 108, с/ка 122 и с/ка 123. Всички разноски в произведения и материали от текущото производство намаляват натуралните доходи, те са за тяхна сметка, поради което се прехвърлят от сметките за разноските в дебита на с/ка 124 Натурални доходи и тяхното разпределение, с което кредитните натурални остатъци по партидите към тази сметка показват доход, подлежащ на разпределение съгласно чл. 15 от ПУ. След заделянията за фондовете останалата част се разпределя между кооператорите, като със статията за разпределението с/ка 124 остава без остатък. Друга част от разноските по горните три сметки са за сметка на паричните доходи и се покриват от тях, поради което с тях се дебитира с/ка 125 и кредитират сметките №№ 108, 122 и 123. В партидите към с/ка 125 се установяват след това паричните доходи за разпределение върху труда и земята и само върху труда, след което се правят заделянията за фондовете и останалата част се разпределя между кооператорите на база земята и труда. Със статията за разпределението и с/ка 125 се уравнява и не показва салдо. Подобни статии съставихме при разглеждане отчитането на натуралните и парични доходи,

В края на годината стават редица записвания във връзка и с фондовете. Онази част от разноските по горните три сметки, от натурално и парично естество, която е за сметка на фондовете, се отнася като намаление (в дебита) по натуралната и паричната партида на съответните фондове. Освен това тъй като основните средства се набавят за сметка на неделимия фонд, то общата стойност на набавените през годината основни средства се записва като намаление (в дебита) по паричната партида на фонда и като увеличение (в кредита) по натуралната му партида, при което с/ка 78 Фондове се дебитира и кредитира. Също така и партидите на ликвидираните през годината основни средства към с/ка 17 Ликвидация на основни средства се приключват оборотно със с/ка 78, като с оприходената стойност се намалява натуралната партида на неделимия фонд (с/ка 78 се дебитира и с/ка 17 се кредитира), а с реализираната стойност се увеличава паричната партида на същия фонд (с/ка 17 се дебитира и с/ка 78 се кредитира). При записванията в края на годината във връзка с фондовете трябва да се обърне особено внимание на употребените семена за засяване и изхранения фураж на добитъка, които се записват през годината в с/ка 123, а в края на годината се прехвърлят в сметките на семенния и фуражния фонд, при което с/ка 78 се дебитира и с/ка 123 се кредитира.

Разноските за бъдещата реколта (по с/ка 123) и за незавършеното производство (по с/ка 122) в края на годината остават като салда по съответните партиди (спомагателни сметки) и се посочват като актив в баланса и по този начин се пренасят в следващата година, за която ще бъдат разноски.

В края на годината се отчисляват и животните от текущата продукция, оставени за увеличение на основното стадо. След като се осчетоводи техния прираст, същите се отчисляват от натуралните доходи и се зачисляват към натуралната партида на неделимия фонд, при което с/ка 124 се дебитира и с/ка 78 се кредитира.

Отделените от натуралните доходи произведения за продаване през следната година се преоценяват в края на годината по продажна стойност и преоценката се счита за нов   паричен доход.

След извършване на всички тези прехвърляния и записвания в края на годината всички имуществени части са отразени в съответните сметки съобразно със своето предназначение, а чистият натурален и паричен доход е разпределен между фондовете и кооператорите. В този момент остават открити само балансовите сметки, чиито остатъци и данни отговарят на съответните пера от актива и пасива. Приключването на тези сметки става с данните от баланса с последната за годината статия, при която пасивните сметки се дебитират, а активните се кредитират и с това завършва и годишното приключване.

При дадените по-горе кратки обяснения по записванията в края на годината по приключването наложително е да се имат предвид дадените по-рано обяснения и примери при разглеждане на отделните въпроси по отчитането, тъй като там засегнахме особеностите, свързани с отделните отчетни обекти в края на годината при приключването.

 

Още по темата: Видео семинар "Годишното счетоводно приключване" от Accounting Seminars.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание