Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека

Счетоводство и калкулации

Счетоводство и калкулации в земеделските стопанстваСчетоводство и калкулации в земеделските стопанства

Екипът на Счетоводна кантора обработи и адаптира настоящата книга, издание от 1951 год. Авторът на изданието е Бойчо П. Бойчев, професор при държавния университет в гр. Сталин (днешна Варна). Книгата представлява пълно ръководство за водене на счетоводство в земеделските стопанства при тогавашните нормативни уредби.

За да прегледате книгата използвайте менюто в дясно. По-долу следват няколко оригинални страници от изданието и предговора.

Счетоводство и калкулации в земеделските стопанства Счетоводство и калкулации в земеделските стопанства Счетоводство и калкулации в земеделските стопанства Счетоводство и калкулации в земеделските стопанства Счетоводство и калкулации в земеделските стопанства Счетоводство и калкулации в земеделските стопанства

Л. С. П. за печатане и книгоиздаване Сталин - 1951

Второ преработено и допълнено издание

 

Предговор към първото издание

С настоящия труд си поставяме за задача да дадем едно пълно ръководство по счетоводство на земеделските стопанства, в лицето на двете устройствени форми за селскостопанска дейност, а именно: трудово-кооперативните земеделски стопанства (ТНЗС) и държавните земеделски стопанства (ДЗС), които стават господствуващата форма на земеделски стопански предприятия у нас. Но тъй като машинотракторните станции (МТС), макар и да не са земеделски стопанства, са най-тясно свързани с последните и само благодарение на тях могат да намерят оправдание за своето съществувание, то с оглед на по-голяма целесъобразност се налага и те да бъдат обгърнати в настоящето ръководство, като се разгледа и тяхното счетоводство и посочат особеностите му. По този начин неразделната трилогия от стопанства в областта на земеделието, образуваща единен комплекс, ще намери своето отражение в предлаганото ръководство от гледище на счетоводното обхващане и отразяване стопанската дейност на трите вида стопански единици. Освен това, с цел щото ръководството да покрие по пълно практическите нужди и да добие по-широко съдържание, то ще обхване в по-общи черти още и калкулациите в земеделските стопанства, както и тези при МТС, още повече, че счетоводството и калкулациите в много отношения се преплитат и се намират в най-тясна взаимна връзка. Тук трябва да споменем, че разглежданата материя следва да се разграничи по отделно за трите вида стопански предприятия, тъй като те в счетоводно отношение не се покриват и отбелязват съществени различия. Това важи еднакво за ТКЗС и ДЗС, които, макар и да имат един и същ обект за стопанска дейност, в счетоводно отношение съвсем се различават и особено счетоводството при ТКЗС притежава съвсем оригинални особености. Разбира се, общите въпроси ще бъдат разгледани по такъв начин, че да се избегне попадането в излишни повторения.

Така очертаните задачи на предлаганото ръководство по счетоводство и калкулации на земеделските стопанства придават на същото твърде широк обсег и поради това му очертават и един значителен обем. Поради съществуващите ограничения в обема на учебните ръководства от една страна и с оглед на една по-голяма целесъобразност при разглеждане на материята от друга, настоящият труд ще излезе в две книги (два тома), като първата включва общата част и счетоводството на ТКЗС, а втората ще обхване счетоводството и калкулациите при ДЗС и МТС.

В първата книга най-напред поместваме общата част, която има за задача да запознае читателя със същността на земеделското стопанско предприятие и с всички особености на същото като стопанска единица, както и с неговото значение и икономиката на отделните страни и по-специално в икономиката на социалистическата държава. В противовес на повечето автори по счетоводство у нас, ние считаме, че изучаващият счетоводство трябва да има точни и по-широки познания върху същността и особеностите на предприятията от съответната стопанска отрасъл, в които същото намира приложение. По такъв начин се създава предпоставката за по-бързото, по-лесното и по-трайното усвояване на съответното отраслево счетоводство.

Втората част обхваща счетоводството на ТКЗС, което притежава много характерни особености. При разглеждане на отделните въпроси сме имали предвид разпорежданията на наредбите относно счетоводството на ТКЗС, както и практиката в това отношение в СССР, още повече, че това счетоводство е устроено по образец на счетоводството в колхозите Поради ограничения обем, в който трябваше да се развие работата, ние бяхме възпрепятствувани да дадем в повечето случаи съответните примери и се задоволихме да посочим само теоретично начините, по които ще станат съответните записвания по сметките. До голяма стенен обаче значението на този пропуск се намалява от поместеното в края на книгата решение на една цялостна задача за ТКЗС, в която са разгледани голяма част от пропуснатите примери, наред с приключването, материята от които е само теоретически обяснена. Освен това трябва да отбележим, че материята е изложена в една изискана, форма, съответно на счетоводното ниво на средата, в която ще намери разпространение. Поради това то е предназначено само за читатели, които имат достатъчно познания по счетоводство. Поради обстоятелството, че у нас няма едно по-пълно ръководство по счетоводство за ТКЗС, смеем да вярваме, че настоящия труд по земеделско счетоводство ще намери добър прием между изучаващите счетоводство, както и между счетоводителските кадри на стопанските предприятия и специално на тези в ТКЗС.

гр. Сталин, 11 октомври 1950 г.

проф. Б. П. Бойчев

Предговор към второто издание

Много бързото изчерпване на първото издание наложи да се направи веднага второ издание на този труд по счетоводство на ТКЗС. Второто издание е подобрено и значително разширено, тъй като в него към всички разгледани въпроси са дадени и съответните примери. Наред с това при всички случаи на отчитания посочваме накратко практиката в колхозите, за да се направи едно сравнително опознаване на материята. Някои от въпросите са разгледани и по-уточнено. Направените разширения и подобрения дават пълен и закръглен вид на второто издание и го правят да бъде ценно помагало за всички, които изучават счетоводството на ТКЗС, както и за счетоводителите на самите кооперативни стопанства в тяхна-та непосредствена работа. В този смисъл то ще се яви в подкрепа на усилията да се заздравят ТКЗС и да се подпомогнат в тяхната дейност за преодоляване на срещнатите затруднения и пречки. Поради това се надяваме, че и второто издание ще намери същия добър прием измежду интересуващите се от счетоводството на ТКЗС, както и първото.

гр. Сталин, 6 януари 1951 г.

проф. Б. П. Бойчев

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание